Anda di halaman 1dari 10

FORMATIF 1 MAOG 2111

1. Soalan yang tidak perlu ditanya semasa mengambil sejarah


kebidanan atas seorang ibu mengandung.
A Bilangan anak S
B Kehamilan kembar S
C Kekerapan bersenam B
D Sejarah kelahiran anak-anak S
Semasa mengambil sejarah obstetrik soalan berikut perlu
dikemukakan kepada seorang ibu mengandung.
A Cara kelahiran B
B Bilangan kehamilan B
C Kekerapan membuang air S
D Umur masa haid bermula S
2.1
Amenorea mempunyai tanda berikut
A Tiada haid B
B Kedatangan haid yang sakit S
C Tiada menarke pada usia 1 tahun B
D !anita yang mempunyai kedatangan haid regular" tiada haid
selama # hingga bulan
B
$tiologi dismenorea
A %olip uterus B
B $ndometriosis B
C &ibroid intra-uterine B
D %engambilan pil kontrasepti' S
A S
B S
C %erdarahan yg berlaku inter(al yang melebihi #) hari. B
D B
A
B
C
D
MAOG 2111
1. Keadaan gestational diabetes mellitus
A %aras glukosa darah tinggi pada *anita. S
B Diabetes mellitus ibu yang mengandung. B
C %aras (enous plasma glukosa + , mmol-. S
D &asting (enous plasma glukosa /0 %ost 1lukosa + ) mmol-. S
\
/. %enjagaan kes Gestational diabetes mellitus
A Tidak ka*al pemakanan S
B Kurangkan akti(iti 'i2ikal S
C 3angan ka*al pemakanan S
D 4emberi agen hipoglisemik B
#. %enjagaan postnatal bagi kes Gestational diabetes mellitus
A Kerap makan berlebihan S
B 4onitor tahap glukosa darah B
C Tambah dos agen hipoglisemik S
D $lakkan dari senaman 'i2ikal sepanjang masa S
5. %enjagaan bayi bagi kes Gestational diabetes mellitus
A i-( dia2epam 16mg per in'usi S
B Berhentikan makanan seimbang S
C 4eberi i-( glukosa bersama saline S
D %emerhatian keabnormalan kongenital B
). 4ani'estasi klinikal kes ringan pregnancy-induced hipertensi
A Dihydrasi S
B %roteinuria melebihi #66 mg. S
C Tekanan darah meningkat selepas kehamilan

S
D Tekanan darah meningkat 156-76 mm0g semasa kehamilan B
. 4ani'estasi klinikal kes se(ere pregnancy-induced hipertensi
A Sakit epigastri8 S
B hematuria melebihi #6 ml S
C Tekanan darah menurunt selepas kehamilan

S
D Tekanan darah melebihi 196-1166 mm0g semasa kehamilan B
7. Berikut bukan langkah pengurusan kes pregnancy-induced hipertensi
A 4asuk ke *ad S
B %emerhatian tanda (ital S
C Ujian urin untuk albuminuria B
D Tetra8y8line /)6mg tds jika B% : 156-76 mm0g S
,. %engurusan kes se(ere pre-eclampsia tidak perlu melakukan
A ;ehat atas katil S
B Senaman 'isikal akti' B
C Kekalkan salur perna'asan S
D Stat. i-( (alium 56mg < )66ml De=trose )> - )-16 dpm S
7. %engendalian kejurura*atan kes se(ere pre-eclampsia tidak termasuk
A ;ehat atas katil S
B %emerhatian tanda (ital S
C ?-o Chart @ pasang CBD S
D .akukan ujian hematologi B
16. Berikut bukan mani'estasi klinikal kegagalan jantung semasa ibu
mengandung
A 4urmurs S
B %alpitasi S
C Sinus rhythm B
D Dyspnea atau orthopnea S
11. %enjagaan antenatal ke atas kes kegagalan jantung semasa ibu
mengandung tidak termasuk
A &etuskopi S
B Catit berat badan S
C Auskultasi jantung S
D
1/. %enjagaan posnatal ke atas kes kegagalan jantung selepas ibu
bersalin
A Sentiasa C;?B S
B 4onitor tanda (ital ibu B
C ;a*atan susulan di unit kardiologi B
D Aasihat berkaitan peran8ang keluarga B
1#. Komplikasi Kehamilan Berganda
A Keguguran B
B keabnormalan 'etus B
C %re -e8lampsia atau hipertensi S
D Baringan tran(ers atau presentasi tidak normal

B
15. 4asalah kelahiran berkembar dapat dielakkan dengan kaedah
kelahiran LSCS
A prolaps tali pusat B
B 0emoraj postpartum B
C Kelahiran berpanjangan B
D ;uptur membran se8ara pramatang

B
1). 4ani'estasi klinikal kehamilan berganda
A Sai2 uterus luas B
B Striae gra(idarumB kelihatan begitu jelas B
C %ergerakkan 'etus diseluruh ruang abdomen B
D &undus berada pada kedudukan yang tinggi B
No. Kad Pengenalan:_____________________________________
No. Matrik:__________________ Markah MCQ:_______MEQ 1______MEQ 2.
SULIT
LEMBAGA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
________________________________________________________________________
PEPERIKSAAN FORMATIF 2
TAHUN 2 SEMESTER 1
KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN
MAOG 2111
15 MCQ DAN 1 SEQ
TARIKAH : 23.10.2009 ( UMAAT !
MASA : 3.00 "#$%&' ( 3.)5 "#$%&'
Arahan kepada calon
1. Jangan !ka !k! ini "eel!# diarahkan.
2. $!k! ini #engand!ngi 2 ahagian. $ahagian 1 #engand!ngi 15 *+%,%& MCQ
dan $ahagian 2 #engand!ngi 1 S+%,%& SEQ. Anda dikehendaki #en%a&a
"e#!a "oalan.
'. $agi "oalan MCQ "ila %a&a B (B#$-,! dan S (S%,%.! dala# petak (ang
di"ediakan di ahagian h!%!ng "oalan dengan #engg!nakan "#& /%$% 0-,%$
erdak&at .1$%/ 2 013-.
). *ent!kan N+ M%$314 dan N+ K%5 P#&'#&%,%& anda dit!li" di ahagian ata"
M!ka +!rat ini.
,. Jangan #enconteng ata! #el!ki" apa-apa %!a (ang tidak erkaitan di ata"
kerta" %a&apan anda. +ekiran(a terdapat contengan ata! t!li"an (ang tidak
erkaitan. Ja&atank!a"a Peperik"aan erhak !nt!k #enga#il tindakan
terhadap kep!t!"an peperik"aan.
/. Calon (ang didapati #enir! oleh dikenakan tindakan tataterti.
0+E1AMA* MAJ2 JA3A0
MAOG
SEQ
1. %uan 1eoge mengaduh sering mendapat sakit kepala semasa mengandung
dan tekanan darah beliau adalah 16-116 mm0g.
A Terangkan keadaan pre-e8lampsia
1.
/.
4 markah
B Terangkan 8ara pengurusan kes pre-e8lampsia 6 markah
MAOG 2111 SEQ 6 7%8%"%&
1. %uan 1eoge mengaduh sering mendapat sakit kepala semasa
mengandung dan tekanan darah beliau adalah 1)6-166 mm0g.
A
Terangkan keadaan pre-e8lampsia
C 4asalah tekanan darah yang meningkat lebih 156-76
mm0g semasa kehamilan /6-)/
C tekanan darah tidak dikesan meningkat semasa tiada
kehamilan.

4
markah
B
Terangkan 8ara pengurusan kes pre-e8lampsia
C 4asuk ke *ad-;?B
C %emerhatian B% - $C1
C Ujian Albuminuria
C &oetal mo(ement 8hart
C Agen anti hipertensi
C -labetolol 166mg bd-tds
C -4ethyldopa /)6mg tds
AU;S?A1 CA;$ D
C ?-o Chart
C Eital sign
C 0ygien8e
C %emakanan seimbang
6
markah