Anda di halaman 1dari 70

DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014

NAMA : Mahestha Rastha Andaaa


PAN!!I"AN : Mahes
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Tan$ean$# M%n$$& ' Me% 1(()
A"AMAT ASA" : *+, "e-.an$ 2 "a-a Rt 01/0/ N0, 32 1%+d&$
Tan$ean$ K0ta
A"AMAT K2SAN : P&+an$ Pe$%
2R!ANISASI KAMPUS : "DK
SEK2"AH ASA" : SMAN 101 *a3ata Baat
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, Se3B%d 1 Ke0han%an
2, De4%s% "%tBan$ R0h%s
3,
H2BB5 : Ba6a# N&+%s B+0$
KEMAMPUAN K2MPUTER : 277%6e
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : *&naed% A.d%++ah
IBU : S&t%-% Set%a8at%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Ka9a8an S8asta :H0te+ H%+t0n;
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : <%ah Fa6h&n%sa
PAN!!I"AN : <%ah
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# Se+asa / Dese-.e 1((4
A"AMAT ASA" : *+, M&nd& 3 N0, 21 Rt 0//03 Ke+, *at% Ke6, P&+0$ad&n$
*a3t%- 13220
A"AMAT K2SAN : Pesan$$ahan
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : MAN 3 *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 : Ba6a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E# PH2T2SH2P
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : U6% San&s%
IBU : T%ha0h
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Pe$a8a% S8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : M0ha-ad R%>3% Na%+&+ A
PAN!!I"AN : R%>3%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Te$a+# Sen%n ' *&n% 1(('
A"AMAT ASA" : *+, S&-.%n$ Rt 01/04# Ds, Penda8a# Ke6, "e.a3s%&
A"AMAT K2SAN : *+ Seda? Ma+a-
2R!ANISASI KAMPUS : PMII IMT
SEK2"AH ASA" : MAN BABAKAN TE!A"
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, Ket&a MPK
2, 2SIS K00d%nat0 Ke?e-%-?%nan
3, PKS
H2BB5 : 2+ah a$a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 10e+ da8# Ph0t0sh0?
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : He?%
IBU : M&.as90h
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS :DIKNAS;
IBU : I.& R&-ah Tan$$a :W%as8asta;
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Wanda <a$%ta
PAN!!I"AN : Wanda
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# Se+asa 4 A?%+ 1(('
A"AMAT ASA" : *+ 1%+%8&n$ Rt 0)/11 B+03 B ( N0 1( Pe&-ahan B&-%
1%.%n0n$ Endah# Ke+, S&3ahat%# Ke6, 1%.%n0n$ Ka., B0$0
A"AMAT K2SAN : Pesan$$ahan K0san WIDA
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : SMA P"US P!RI 1%.%n0n$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, PMR
3,
H2BB5 : Beenan$
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E# PH2T2SH2P
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Nat%as-an
IBU : *ast%-a
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Rh0d%at&ssh0+%hah
PAN!!I"AN : 2d%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Te-an$$&n$# M%n$$& 1' Se?te-.e 1(()
A"AMAT ASA" : *+, Pa&n$ K0et Rt 03/04 Pa&n$ *a9a Kaan$
Ten$ah 1%+ed&$ K0ta Tan$ean$,
A"AMAT K2SAN : Pesan$$ahan
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : SMA Ne$e% )' *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2, PADUS
3,
H2BB5 : Ba6a# N&+%s
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : H, R0d% At-0@0
IBU : H@, S9a-ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : A9& D8% Mat%nda
PAN!!I"AN : A9&
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# Sa.t& 1/ Maet 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Da&ssaAadah Rt 03/04 N0, 33 Ka-?&n$ B&+a3
T%-& 1%nan$3a Sa8an$an De?03,
A"AMAT K2SAN : ??
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : SMA P!RI 3 *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, R2HIS
3,
H2BB5 : N&+%s
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : !ede Kasa
IBU : N&na7s%ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Kh0%&+ A.dan
PAN!!I"AN : A.dan
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Pe-a+an$# Ra.& 11 Me% 1((4
A"AMAT ASA" : Ds, Ke.a$&san Rt 1'/3, Ke6, A-?e+$ad%n$# Ka.,
Pe-a+an$,
A"AMAT K2SAN : *+, SD I-?es N0, 23 A P0nd03 Ka9a Ke6, P0nd03
Aen
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : MAN Pe-a+an$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PMR
2,
H2BB5 : Se?a3 B0+a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : S&?ad%
IBU : R0-ae+ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : PNS :!&& SD;
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : De4%a P&t% N& I++ah%
PAN!!I"AN : De4%a
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# ( Dese-.e 1(('
A"AMAT ASA" : K?, Ten$ah Rt 03/03 N0, )4 1%+en$s% B0$0
A"AMAT K2SAN : ??
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : SMAN 1 1%+en$s%
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2,
H2BB5 : Ba6a K0-%3 N0nt0n# 0+ah a$a,
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : S&+ae-an
IBU : At%t N&ha9at%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Ina Hasanah
PAN!!I"AN : Ina :I6e;
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Tas%3-a+a9a# Sen%n 14 A?%+ 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Ra8ad0+a !an3 Ma6an t 02/02 N0, (1 Ke6,
*at%an$$0n Ke+, *at%sa-?&na Kan$$an Be3as%,
A"AMAT K2SAN : !an3 "e-an Keta-&3t%
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA Ne$e% )B HPK *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, R2HIS
3, IPTEK
H2BB5 : Ba6a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Hasan&d%n
IBU : Dedeh K&n%as%h
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Ka9a8an S8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : M&ha-ad *&and%
PAN!!I"AN : *&and%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# *&-Aat 2' *&n% 1((3
A"AMAT ASA" : K? 1%.0+an$ Rt 01/0) Ds, Ban@a Wan$% Ke6, 1%a8%
B0$0
A"AMAT K2SAN : *+, "%-&n Keta-&3t%
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA Ne$e% 1 1%a8%
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2, Tae380nd0
3,
H2BB5 : Ba6a# FUtsa++
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : S0n9
IBU : *annah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : B&&h
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : E7% S%t% A+7%ah
PAN!!I"AN : E7%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : 1%e.0n# Se+asa 2( A$&st&s 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Pan$ean Ke@a3san Rt 02/02 Ds, S%da8an$%# Ke6,
S&-.e# Ka., 1%e.0n
A"AMAT K2SAN : Asa-a P&t% KMS!D
2R!ANISASI KAMPUS : KMS!D#IMAN# P2STAR
SEK2"AH ASA" :MAN M0d&+ Ba.a3an 1%8a%n$% 1%e.0n
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 : Ba6a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : <a->a-%
IBU : S%t% Ma%9ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : N&04% Pa&>%ah Na8a8%
PAN!!I"AN : N&04%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : !a&t# Sa.t& 31 Dese-.e 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Sen$sen$ Sa8ah Rt 02/0( N0, 1/ A 1%?eda3
*a$a3asa+ *a3se+
A"AMAT K2SAN : ??
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN B *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, R2HIS
H2BB5 : Ba6a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ma-&n Na8a8%
IBU : N&ha9at%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : B&&h/Pe$a8a% Pa@a3
IBU : I.& R&-ah Tan$$a/!&& SMP
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : D8% S&$%at%
PAN!!I"AN : D8%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# Ra.& / Fe.&a% 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Manda+a 2 Rt 0'/02 N0, 3B Ke+, 1%?a%$% Ke6,
B0$0 Utaa K0ta B0$0
A"AMAT K2SAN : T%$&na
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 2 B0$0
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
H2BB5 : Ba6a
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : H, S&$en$
IBU : H@, S&8an%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :Fa@% Kaha%s-at%3a
PAN!!I"AN : Fa@%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# *&-Aat 1/ A$&st&s 1(('
A"AMAT ASA" : *+, *at%@a@a Rt 03/0/ N0, 'B Ta?0s De?03
A"AMAT K2SAN : B%nta0 Se3t0 3
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 4 De?03
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, IPTEK
2, R2HIS
3,
H2BB5 : Ba6a
K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Han0
IBU : Kat%n%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : !&&
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : S% S&-at%n%
PAN!!I"AN : S%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Tan$ean$# *&-Aat 24 Maet 1(('
A"AMAT ASA" : *+, 2s6a ' Rt 0)/03 N0, 11 P0nd03 Pe-a% K&ta.&-%
Pas% Ke-%s Tan$ean$ 1'')1
A"AMAT K2SAN : P%san$an 1%?&tat
2R!ANISASI KAMPUS : =
SEK2"AH ASA" : SMK 5UPPENTEK B K0ta Tan$ean$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PMR
2, Kaan$ Ta&na
H2BB5 : N9an9%
KEMAMPUAN K2MPUTER : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Mah-&d S9a%7
IBU : E.ah *&.a%dah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Ka9a8an S8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : An%sah Rah-a9an%
PAN!!I"AN : N%sa
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# Ra.& 1' Maet 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Eha !an$ Waen N2,4' Rt 0'/0B Ke+, !and&+
Ke6, 1%nee K0ta De?03
A"AMAT K2SAN : ??
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 11 *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS Kesen%an
2,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ah-ad 5an%
IBU : Ma%a-
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Ka9a8an S8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : W%++a H%3-a Sa3%na
PAN!!I"AN : W%++a
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# Ka-%s ) *an&a% 1((4
A"AMAT ASA" : *+, Batan 1 Rt 003/002 N0, )' Pasa *&-Aat Ke+, "e.a3
B&+&s Ke6, 1%+anda3
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA P!RI 3 *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2,
3,
H2BB5 : T%d&# .a6a
WARNA KESUKAAN : 2FFI1E
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : A+8%h
IBU : N&9an%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : B&&h
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : !%ta Cea8at%
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : P&80e@0# Sen%n ) Me% 1(()
A"AMAT ASA" : *+, !e+a$ah P&% N0, 14 A Rt 4/3 1%ende& P%san$an
Tan$ean$ Se+atan,
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA BAKTI IDHATA
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PaD&s
2, Tae380nd0
3,
H2BB5 : N9a9%
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : S&$%t0
IBU : S&8an%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : I.& R&-ah Tan$$a
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : WAFID2H <AKIAH
PAN!!I"AN : FIKA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : TAN!ERAN!# 10 DESEMBER 1(('
A"AMAT ASA" : *", BERIN!IN 1 RT, 04/0B N2,B( PAMU"AN!
BARAT TAN!ERAN! SE"ATAN,
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA MUHAMMADI5AH /
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, IPM
2,
3,
H2BB5 : BA1A
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : RUS"I
IBU : 5UNANI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : WIRASWASTA
IBU : IBU RUMAH TAN!!A
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : WINANDA FATEKHAH PUTRI
PAN!!I"AN : WINANDA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# *UMAAT 2 DESEMBER 1(('
A"AMAT ASA" : *", KEDUN! *A5A RT '/' N2,' DS, BABAKAN
ASAM TE"UK NA!A TAN!ERAN!,
A"AMAT K2SAN : *" "IMUN
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA NE!ERI 12 KAB, TAN!ERAN!
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, WK" IMPK
2, SEK, KIR
3, 2SIS
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : SUKARN2
IBU : RIMAWATI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PE!AWAI SWASTA
IBU : PE!AWAI SWASTA
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : AIUMU" APIAH
PAN!!I"AN : AI
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# KAMIS 1' *UNI 1(('
A"AMAT ASA" : *", PAN!KA"AN P2ND2K RAN!!2N RT //4 N2,
1) *AKARTA TIMUR
A"AMAT K2SAN : PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA BINA DHARMA *AKARTA
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 : 2"AHRA!A DAN SENI
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : TAFSIR
IBU : NENEN! *UHANA
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : 5U"I RAHMAH
PAN!!I"AN : 5U"I
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B2!2R# 1' *U"I 1(('
A"AMAT ASA" : *", NANAS / B"2K E ' N2,( RT 1/12 DS,
KARAN!!AN KE1, !UNUN! PUTRI KAB, B2!2R 1)()1
A"AMAT K2SAN : SEMAN!!I
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 2 B2!2R
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, *URNA"ISTIK
2, KARAN! TARUNA
3,
H2BB5 : RENAN!/2"AH RA!A
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : SUKANA
IBU : MAR5AM
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PENSIUNAN IND21EMENT
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : DENA NURAIDA
PAN!!I"AN : DENA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : TAN!ERAN!# 14 *UNI 1(('
A"AMAT ASA" : KP, KRAN!!AN RT (/4 KE1, SETU TAN!SE"
A"AMAT K2SAN :PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN ) TAN!SE"
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2, 2SIS
3,
H2BB5 : BA1A
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : H, TABRANI
IBU : H*, MUR5ATI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : WIRASWASTA
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : A"I FIKRI ABDI""AH
PAN!!I"AN : FIKRI
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : SUKABUMI# SABTU 23 SEPTEMBER 1(('
A"AMAT ASA" : KP, 1IBEN125 RT 4/1 DS MAN!KA"A5A KE1,
!UNUN! !URUH KAB, SUKABUMI
A"AMAT K2SAN : PISAN!AN BARAT
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 2 SUKABUMI
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, R2HIS
3, PRAMUKA
H2BB5 : BA1A
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : M, A1EN! SH2"IHIN
IBU : N, PURSANAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : !URU
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : ISHMAH ID<NI
PAN!!I"AN : ISHMAH
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : TAN!ERAN!# 4 SEPTEMBER 1(('
A"AMAT ASA" : *", MAUK RT 4/1 KP, BERUSAHA DS,
BAN5UASIH
A"AMAT K2SAN : *", IBNU KHA"DUN 3
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 2 KABUPATEN TAN!ERAN!
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PRAMUKA
2,
3,
H2BB5 : MAEN
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : FA1HRUR R2<I HAD5
IBU : NURSANAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS KEPA"A SEK2"AH SMA 20
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : MIA 2KTACIANI
PAN!!I"AN : MIA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : TAN!ERAN!# 1) 2KT2BER 1(('
A"AMAT ASA" : *", KAMPUN! *UN!KE" RT 0(/04 TAN*AKAN
MEKAR KE1, RA*E! KAB, TAN!ERAN!
A"AMAT K2SAN : *", KHA"DUN 3
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 2 KAB, TAN!ERAN!
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, R2HIS
3,
H2BB5 : MEN!!AMBAR
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : MADIAR
IBU : AMAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PE!AWAI SWASTA
IBU : PE!AWAI SWASTA
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : FATIMAH
PAN!!I"AN : FATIMAH
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# 2 SEPTEMBER 1(('
A"AMAT ASA" : *", TARUMANE!ARA N2, 2' RT 00B/0/
A"AMAT K2SAN : PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN / TAN!SE"
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, MPK
2,
3,
H2BB5 : BA1A
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : T2HA
IBU : EN2K R2DIAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : WIRASWASTA
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : SU115 5U"I5AWATI
PAN!!I"AN : U1I
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : TAN!ERAN!# SABTU 14 *U"I 1(('
A"AMAT ASA" : *", SDI MEKAR *A5A RT 03/02 N2, ( KE", RAWA
MEKAR *A5A KE1, SERP2N!
A"AMAT K2SAN : PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA DAAR E"=D2"AM
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, KETUA BASKET
2, PASKIBRA
H2BB5 : 2"AH RA!A
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : SARIP
IBU : MU"5ATI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : TNI
IBU : !URU
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : AWANDA 52"ANDA
PAN!!I"AN : WANDA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# 20 MARET 1(('
A"AMAT ASA" : KP, BE"AKAN! RT (/3 N2,(/ KE", KAMA" KE1,
KA"I DERES *AKARTA BARAT
A"AMAT K2SAN : NURU" HUDA
2R!ANISASI KAMPUS : "DK
SEK2"AH ASA" : SMAN (' *AKARTA
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2, TEATER
3,
H2BB5 : !AMBAR
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : A"EE SU"ISTI5ANT2 S
IBU : DASPIAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : BURUH
IBU : !URU
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : R2SITA NUR A<MI
PAN!!I"AN : 52SI
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : SUKABUMI# RABU 24 MEI 1(('
A"AMAT ASA" : *", RA5A BA5AH=1IBAREN2 KM 2) RT 003/003
KE", 1I"2!RAN! KE1, 1I"2!RAN! KAB, "EBAK BANTEN
A"AMAT K2SAN : *" NURU" HUDA N2, '
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN BA5AH
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PMR
2,
3,
H2BB5 : DEN!ERIN MUSIK
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : FA1HRU" A"AM
IBU : N, NA*IAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PENSIUN PNS
IBU : PNS
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : SUKMA 2KT2 R2SIDA
PAN!!I"AN : DEDE
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# 04 2KT2BER 1((4
A"AMAT ASA" : PU"AU TIDUN! RT 00'/03 KE", PU"SU TIDUN!
KE1, KEPU"AU SERIBU SE"ATAN
A"AMAT K2SAN : KAMPUN! UTAN
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMKN )1 *AKARTA
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PMKS
2,
3,
H2BB5 : SEPEDAH
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : ABD, RAS5ID
IBU : SAIDA
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : NE"A5AN
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : HAKIKI SU1I HIMKMAHWATI
PAN!!I"AN : HAKIKI
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : 1IPANAS# 1/ SEPTEMBER 1(('
A"AMAT ASA" : *", PARUN! B2!2R PERUMAHAN TA"A!A
KAHURIPAN 1ANDRA "2KA B"2K B / N2,3 KAB, B2!2R
A"AMAT K2SAN : PESAN!!RAHAN
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : PESANTREN "ATAN<A
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, PRAMUKA
2,
3,
H2BB5 : BIKIN "ETER
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : SAPRUDIN
IBU : 5252H MARDIAH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS HAKIM
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : AHMAD WIR2!2
PAN!!I"AN : WIR2!2
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# 2) MARET 1(('
A"AMAT ASA" : *", B2NA PERMAI 4 "EBAK BU"US
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMKN 2( *AKARTA
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, R2HIS
2,KIR
3,
H2BB5 : MAEN !AME
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : *AMHURI
IBU : SUPARNI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : BURUH
IBU : BURUH
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : SAR"ITA HIDA5ATI
PAN!!I"AN : "ITA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B2!2R# KAMIS ' 2KT2BER 1(('
A"AMAT ASA" : Ds, T"A*UN! UDIK RT 03/0' N2 130# KE1,
!UNUN! PUTRI KAB,B2!2R
A"AMAT K2SAN : *" TN "IMUN
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 1IBIN2N!
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, PASKIBRA
3,
H2BB5 : N5AN5I
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : SARTUDIN
IBU : 5ATIH
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS !URU SD
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : SITI MARI5AM
PAN!!I"AN : I5AM
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : TAN!ERAN!# SABTU 2( 2KT2BER 1((4
A"AMAT ASA" : KP BABAKAN SANTRI KE", BABAKAN KE1,
"E!2K
A"AMAT K2SAN : K2HATI
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA IMTEK PA!EDAN!AN
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, KETUA 2SIS
2,
3,
H2BB5 : KEMPIN!
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : SUPARMAN
IBU : HERNAWATI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : KAR5AWAN SWASTA
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : R2SITA NUR A<MI
PAN!!I"AN : 52SI
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : SUKABUMI# 24 MEI 1(('
A"AMAT ASA" : *", RA5A BA5AH 1IBAREN2 KM2)
A"AMAT K2SAN : *" NURU"HUDA
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : RAHMAT
PAN!!I"AN : RAHMAT
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : NEPA=MEKAR# 1B MARET 1(('
A"AMAT ASA" : NEPAMEKAR KE1, "AKUD2 KAB,BHUT2N
SU"TRA
A"AMAT K2SAN : SEDAP MA"AM
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 1 "AKUD2
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : "A BANI
IBU : MARNI
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : BURUH
IBU : PEDA!AN!
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : NABI"A <U"FA
PAN!!I"AN : NABI"A
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : KARAWAN!# 1( MEI 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Ka8a+% Pan@a+& 0)/02# Ds, Ma$a-&+9a# Ke6,
Ka8a+% Ka., 1%a-%s
A"AMAT K2SAN : ASPI
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MA N&&+ H&da
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, 2SIS
2, PRAMUKA
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : H, M0h, Path0n%
IBU : H@, Ma%ah U+?ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS :!&& MA;
IBU : PNS :!&& MA;
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : N&a7%7ah
PAN!!I"AN : a7%7ah/&-%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Tan$ean$# 30 *&n% 1(('
A"AMAT ASA" : K?, Ha@at t 01/01 Ds, 1%a3s&n$3a Ke6, S0+ea Ka.,
Tan$ean$,
A"AMAT K2SAN : @+, +%-&n
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : P0n?es Dae+ A>ha
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ud%
IBU : Nenen$ S&?%at%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS :!&& A$a-a;
IBU : !&& PAUD
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : NADIA PUTRI
PAN!!I"AN : NADIA
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Be3as%# 23 *an&a% 1(()
A"AMAT ASA" : K?,1%.&nt& B0@0n$ t 001/002 Ds, !andasa% Ke6,
1%3aan$ Baat Ka., Be3as%
A"AMAT K2SAN : Asa-a P&t%
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 1%3aan$ Utaa
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, *e-an 1+&.
2, Kateda
3, R2HIS RISMA1I
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Sa+-an
IBU : Nenen$ S%t% Fa@a
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : PNS
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : RUNANIDI*ANNAH
PAN!!I"AN : *ANNAH
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *AKARTA# 24 Dese-.e 1(('
A"AMAT ASA" : *", B0@0n$ Ra9a RT 002/04 n0, ''! Ra8a.&a9a
1en$3aen$ *a3ata Baat
A"AMAT K2SAN : PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA A+ Ka-a+
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : S&%ad% M,Pd
IBU : Da, M&h9anah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS
IBU : !&& Bant&
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : N&&+ A7%7ah
PAN!!I"AN : a7%7ah
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# 30 Maet 1(()
A"AMAT ASA" : *+, H, *en% RT 11/0B !anda%a Utaa Ke.a90an Ba&
*a3ata Se+atan 12140
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MA MANARATU" IS"AM
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Sa-s&dd%n
IBU : S%t% M&s9a07ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS :KUA;
IBU : PNS :!&& MTK MTsN;
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : I>-a A&+%a N&7&s
PAN!!I"AN : I>-a
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Sean$# 2 Me% 1(()
A"AMAT ASA" : K?, Ma+a3a Ds, S%t&teate 1%3ande Sean$ Banten
A"AMAT K2SAN : ASPI
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN Ba+aa@a
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ba9% S&ad%
IBU : A.sah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS :!&&;
IBU : PNS :!&&;
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Rat%h And%an%
PAN!!I"AN : Rat%h
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Tan$ean$# 2) Maet 1(('
A"AMAT ASA" : P0nd03 Pa3&+0nan B+03 H2 N0,11 Rt F Se?0n$
Utaa Tan$ean$ Se+atan,
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 13 Tan$ean$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : S% M&+90n0
IBU : R&s%9e-
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Pe$a8a% s8asta
IBU : W%as8asta
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : H%3-ah Fa@%9ah
PAN!!I"AN : H%3-ah
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# 13 *&+% 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Bat& A-?a 1# RT 0'/04 n0, 4(A Ke+, Bat& A-?a
Ke6, Ka-at *at% *a3ata T%-&
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Bad& P%atna
IBU : A-%nah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Ka9a8an PT, Ae08%sata
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : S&6% Pat%8% A$&st%n
PAN!!I"AN : U6%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Sean$# 1( Se?te-.e 1(('
A"AMAT ASA" : K?, 1%.et&s Ds, 100$ !00n$ Ke6, Padaen6an$ Ka.,
Sean$
A"AMAT K2SAN : ASPI
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 1 1%0-as
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : A$&s S&na9a
IBU : T%n% 5&+%ant%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Peda$an$
IBU : Ka9a8an
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Fath%a N&7a&>%a
PAN!!I"AN : Fath%a
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# B Me% 1((4
A"AMAT ASA" : *+, B0-.a B+03 1 N0, ( *at%as%h *at%sa% Be3as%
A"AMAT K2SAN : Se-an$$% 2
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 11 Be3as%
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ds, S+a-et D8% N&$0h0# M,Pd
IBU : Da, Nenen$ Hata8at% M,Pd
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : !&& MTK
IBU : !&& PNS
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Indah A%7%an% P&t%
PAN!!I"AN : Indah
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Kenda+# 1 N04e-.e 1((4
A"AMAT ASA" : K0-?+e3s RS Pe-da B+03 E' N0,11 Rt 0'/13
Ban@asa% 1%?0603 Sean$ Banten,
A"AMAT K2SAN : Se-an$$% 1
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 2 K0ta Sean$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : A%7 E3ant0
IBU : Ma8%9ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : !&& PNS
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : I+ah S&s%+ah
PAN!!I"AN :I+ah
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : K&n%n$an# 2' 23t0.e 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Ra9a Ka+%-an$$%s Rt 04/03 D&s&n Man%s# Ds,
Ka+%-an$$%s Wetan Ke6, Ka+%-an$$%s Ka., K&n%n$an 4''(4
A"AMAT K2SAN : Se-an$$% 3K0san Ann&
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA Ne$e% 1 1%a8% !e.an$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : 1asd%
IBU : 1ast%nah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Ma&+%na N&h%3-ah
PAN!!I"AN : Ma&+%na
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B0$0# 23 A$&st&s 1(('
A"AMAT ASA" : Pasa Re.0 1%ta9a- Rt '/10 n0, )2 Ke+, B0@0n$
P0nd03 Te0n$ Ke6, 1%?a9&n$ De?03
A"AMAT K2SAN : PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 2 K0ta B0$0
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : H, U@an$ S&?%ana
IBU : E?% 5&+%ant%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Pe$a8a% S8asta
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : S%t% Rah-ah
PAN!!I"AN : Rah-ah
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# 22 *an&a% 1(()
A"AMAT ASA" : *+, Ke.&n Ra9a 4 N0,B0 Rt 001/00(# Ke+, D&% Ke?a
Ke6, Ke.&n *e&3 K0ta *a3ata Baat,
A"AMAT K2SAN : PP
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 10 *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : A.d&+ "at%7
IBU : E, R&s-%n%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : "at%7ah Han&-
PAN!!I"AN : Han&-
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : B&3%t T%n$$%# 21 A?%+ 1(('
A"AMAT ASA" : *+, B&3%t San$3&t# B&3%t A?%t B&3%t T%n$$%
A"AMAT K2SAN : N&&+ H&da
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 1 K0t0 Ba& Padan$ Pan@an$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1, D&-.and
2, F0-at
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Des8an%
IBU : "e+9 9en%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Pen@ah%t
IBU : !&& PNS
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : "at%7 M&d>a33%
PAN!!I"AN : "at%7
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : N$a8%# 1/ Se?te-.e 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Ra9a *at%sa-?&na Rt 4/'
A"AMAT K2SAN : ??
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN 2 *a3ata
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Sah%d
IBU : Henn9 K&n%a8at%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : PNS :Ke-ente%an Ke&an$an;
IBU : PNS :!&& TK;
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : M%ta Pat%8%
PAN!!I"AN : M%ta
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *a3ata# 2' N04e-.e 1((4
A"AMAT ASA" : *+, Ke.0 Ra9a 4 N0, B4 Rt 01/0( Ke+, D&% Ke?a Ke6,
Ke.&n *e&3 *a3ata Baat
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMAN 1aha9a Madan% Banten B0ad%n$ S6h00+
Pande$+an$,
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ra6h-at Wah9&d%
IBU : N&sa%n%
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : W%as8asta
IBU : W%as8asta
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : Fah%-at&+ I+ha-
PAN!!I"AN : Fah%-
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : *0-.an$# 3 Dese-.e 1((4
A"AMAT ASA" : *+, Ra9a Band&n$ Rt 01/11 K?, S&-.e S&30 Ds,
Band&n$ Ke6, D%8e3 Ka., *0-.an$
A"AMAT K2SAN : As?%
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : MAN Ta-.a3 Beas *0-.an$
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : M, 1has%n I+ha-
IBU : S%t% Fat%-ah
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Pe$a8a% KUA
IBU : IRT
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA : A@% N&-&ha--ad Me%sa
PAN!!I"AN : A@%
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR : Tan$ean$# 2 Me% 1(('
A"AMAT ASA" : *+, Ban$3a 3 Pe&-ahan Dasana Indah B0@0n$
Nan$3a B+03 SP' N0, 14 Rt 02/1)
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" : SMA MANBAU" U"UM
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH : Ae? Sae?&++0h
IBU : N A@an
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH : Ka9a8an R1TI
IBU : S&ste
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
V DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
DATA MAHASISWA BARU PENDIDIKAN FISIKA TAHUN 2013/2014
NAMA :
PAN!!I"AN :
TEMPAT# TAN!!A" "AHIR :
A"AMAT ASA" :
A"AMAT K2SAN :
2R!ANISASI KAMPUS :
SEK2"AH ASA" :
PEN!A"AMAN 2R!ANISASI :
1,
2,
3,
H2BB5 :
WARNA KESUKAAN :
NAMA 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :
PEKER*AAN 2RAN! TUA :
A5AH :
IBU :