Anda di halaman 1dari 11

o Previous

o Stop
o Next
Muat turun "Anjakan : Buletin Bulanan Transformasi
CARIAN
Murid / Pelajar
Orang Aam
!arga "PM

Maklumat "orporat
#asar
Pekeliling
Takim

#asar
"em$ali
%% &ome ' #asar ' Perkongsian pintar
Pelan strategik interim kpm ()** ()()
Pelan Pem$angunan Pendidikan Mala+sia ()*, - ()(.
M$mm$i
"urikulum standard sekola/ renda/
Pentaksiran $erasaskan sekola/
* Murid * Sukan
#asar pendidikan ke$angsaan
0alsafa/ pendidikan
Sistem pendidikan
1arta sistem pendidikan
"urikulum ke$angsaan
2m$asan sejara/
N"3A Pendidikan
&ala tuju pendidikan
Perkongsian pintar
3mk*)
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 4PSPTN5
Peruntukan 6ndang-6ndang
P73"ON8S2AN P2NTA3
INISIATIF SWASTA
"ementerian Pelajaran tela/ mengiktiraf peranan agensi luar dalam mem$antu sektor pendidikan
k/ususn+a dalam $idang 21T sejak ta/un ()))9 2a $ermula apa$ila sistem pendidikan negara
terli$at se:ara langsung dalam usa/a mela/irkan dan mem$ekal tenaga manusia +ang
mempun+ai kema/iran dalam $idang 21T9 6sa/a "PM meujudkan makmal-makmal komputer
di seluru/ negara; memperkenalkan su$jek 21T dan memperkenalkan Aplikasi Sekola/ Bestari
pada ta/un +ang sama turut mendorong minat sektor lain mem$antu kementerian9 Pengli$atan
s+arikat sasta dalam sektor pendidikan k/ususn+a semakin serius apa$ila kerajaan sendiri
menggalakkan perkongsian $ersama k/sususn+a $idang-$idang +ang mempun+ai kepakaran
tinggi9
<umla/ sum$angan s+arikat sasta dalam mem$antu sektor pendidikan men:e:a/ ratusan juta
ringgit sejak ia mula diperkenalkan9 Sum$angan dan $antuan +ang di$erikan dili/at se$agai
sesuatu +ang sangat $er/arga dan perlu dimanfaatkan untuk ke$aikan sektor pendidikan9
Program-program +ang tela/ dan sedang dilaksanakan termasuk $erkaitan dengan perkakasan;
perisian; lati/an 21T; sekola/ angkat; aplikasi dan pen+elesaian sistem pengurusan9 "ementerian
Pelajaran Mala+sia meli/at perkem$angan ini se$agai satu indikator +ang positif ke ara/
memantapkan pendidikan Negara dan menjadikann+a ia se$agai kerjasama pintar 4smart
partners/ip5 dalam pendidikan9
FAEDAH
Pelaksanaan perkongsian pintar $ole/ meng/asilkan faeda/-faeda/ $erikut:
Menjimatkan kos pem$angunan sistem
Meningkatkan prestasi agensi kerajaan se:ara men+eluru/
Memuda/kan perkongsian data dan sum$er
Meningkatkan kema/iran; pengeta/uan dan kepakaran
Mengurangkan jurang antara agensi-agensi kerajaan +ang le$i/ $erupa+a dengan agensi-
agensi +ang kurang $erkemampuan dalam mem$angun aplikasi 2T
Meujudkan pen+elarasan antara agensi-agensi kerajaan dalam pem$angunan 2T
Mem$antu usa/a pem$angunan dan pemuli/an ekonomi negara se:ara keseluru/an
GARIS PANDUAN
8aris panduan untuk melaksanakan program perkongsian pintar dengan sekola/-sekola/ di
$aa/ "ementerian Pelajaran Mala+sia:
i9 Permo/onan kepada kementerian untuk melaksanakan program se:ara rasmi /endakla/
di/antar terus ke "ementerian Pelajaran Mala+sia4Sektor Operasi Pendidikan5
ii9 "ertas :adangan +ang lengkap perlu men+atakan:
o Tujuan dan o$jektif program
o =atar$elakang projek atau program +ang di:adangkan
o &uraian mengenai program
o Skop program
o "umpulan sasaran
o "aeda/ pelaksanaan
o "os dan per$elanjaan
o Tempo/ pelaksanaan
o Peranan dan 0ungsi setiap agensi +ang terli$at sama ada di peringkat
"ementerian; <a$atan; Sekola/ atau agensi pen:adang
o &arapan dan lain-lain +ang $erkaitan
o Penutup
iii9 Permo/onan akan disemak dan di$in:angkan di peringkat kementerian $erdasarkan
kertas :adangan:
o "PM akan meneliti kesesuaian :adangan program dengan mengam$il kira
pandangan semua $a/agian terli$at
o Per$in:angan aal dengan pi/ak penganjur
o Persem$a/an kepada pi/ak kementerian
o Makluman ke Mes+uarat Profesionalisme atau Pengurusan atau Mes+urat <P21T
jika $erkaitan
o Penam$a/$aikan selepas per$in:angan
iv9 "ertas :adangan +ang lengkap diangkat ke Pengurusan "PM untuk pengesa/an
kementerian9
v9 Persetujuan terma rujukan atau memorandum persefa/aman jika $erkaitan
vi9 Surat kuasa melaksana
vii9 Ara/an pelaksanaan ke sekola/ melalui <a$atan Pelajaran Negeri ole/ "ementerian
Pelajaran Mala+sia setela/ semua proses dan prosedur dipatu/i
viii9 0ormat terma rujukan $agi melaksanakan program dengan pi/ak sekola/
o Tajuk Program
o #efinisi istila/
o Tujuan
o 0ungsi dan Peranan agensi terli$at
o Peruntukan-Peruntukan #i Baa/ Program "ementerian Pelajaran Mala+sia
o "umpulan Sasaran
o Peruntukan "/as
o Peralatan/"elengkapan +ang di$ekalkan untuk setiap sekola/ +ang terpili/
o Nilai Sum$angan
o Tempo/ Pelaksanaan
o Peruntukan =ain
o 2mplikasi-2mplikasi Berkaitan
o Operasi
o Peruntukan Am
o "era/siaan
o !aad Bersaling
o Pengiktirafan
o Terma-terma k/as
SENARAI PROJEK
#i antara projek perkongsian pintar adala/ seperti $erikut:
S:/oolnet
8SB Te:/nolog+ =earning in S:/ool
Program Sekola/ Angkat $ersama Samsung #igital 1lassroom
"-Perak 7-=earning 1luster No9* 4"P715
1+$erkids 1amp
Projek e-=earning for =ife ( S+arikat Apple
Program 2BM > "idsmart 7arl+ =earning untuk kelas PraSekola/
Program Pendidikan dan Modal 2nsan N12A-"PM47du 1iti-&ostel5
?alue Add Mi:rosoft4MBMMB25

PA#6

m+8ov

Persatuan Sukan #an "e$uda+aan "PM

Pusat Maklumat Setempat Pendidikan "/as


DASAR BARU KPM
Media
Surat "epada Pengarang
Teks 6:apan
"en+ataan Media
"eratan Ak/$ar
Peristia
Peng/argaan
Pautan Pantas
Muat Turun
Aduan/ Maklum Balas
Pener$itan
Soalan =a@im
Transaksi Perk/idmatan Atas Talian "PM
&ari 8uru
Pautan Agensi
Pautan =uar
Prestasi Pem$a+aran Bil A Tuntutan
HUBUNGI KAMI
"akitangan "PM
Sektor Pelajaran
Sektor Pengajian Tinggi
<PN
PP#
2nstitusi
"olej Matrikulasi
2nstitut Pendidikan 8uru
Sekola/
"/idmat Pelanggan
Peta =okasi
Perolean
"en+ataan Tender
"eputusan Tender
3alat Tender
Pem$atalan Tender
Se$ut &arga
"eputusan Se$ut &arga
eBidding
Galeri
8aleri 7due$ T?
8aleri ?ideo
8aleri Audio
8aleri 0oto
eBook
Bilangan Pelaat: B(;BCD;,(, Bermula #ari: (B #isem$er ()*(
Bilangan Pelaat Semasa: **C) % Masa 1apaian: )9E** s
Tarik/ "emaskini: *F Apr ()*B ole/ Ba/agian Matrikulasi
Penafian: "erajaan Mala+sia dan "ementerian Pendidikan Mala+sia adala/ tidak
$ertanggungjaa$ $agi apa-apa ke/ilangan atau kerugian +ang dise$a$kan ole/ penggunaan
mana-mana maklumat +ang diperole/i dari laman e$ ini9 S+arikat-s+arikat +ang dirujuk dalam
laman e$ ini tidak $ole/ dianggap se$agai agen ataupun s+arikat +ang dis+orkan ole/
"ementerian Pendidikan9
Paparan Ter$aik: =aman e$ ini sesuai dipapar menggunakan pela+ar 2nternet 7xplorer D ke atas
dan Mo@illa 0irefox B9) dengan resolusi *(D) x EFD dan ke atas9
G ()*( Ministr+ of 7du:ation Mala+sia %
#asar Privasi % #asar "eselamatan % Soalan =a@im % Notis % &ak:ipta % Pasukan !e$ %
Panduan Portal % Peta =aman %
!e$master =ogin