Anda di halaman 1dari 4

Nilai murni Tahun 3

PENYATAAN NILAI MURNI


1Bergotong-royong
2menyokong rumah masing-masing
paa hari sukan
!"eker#a "ersama-sama
Beker#asama
1$a%ing "erkun#ung paa hari perayaan
2mem"eri sa%am
hormat-menghormati
1Beratur
2tiak "er"uat "ising
Patuh paa peraturan
1Baik-"aik sesama #iran
2"er"ua% engan i"u "apa
&asih sayang
1Berasa "eruntung an "ertuah
tingga% i negara yang 'antik
2"erterima kasih kepaa tuhan
tiaa "er%akunya "en'ana a%am
kesyukuran
Tiak menun#uk-nun#uk
mengetahui keuukan(tara) iri
apa"i%a "er"i'ara
*emah tinggi
1Me%akukan akti+iti "er)aeah paa
masa %apang
2"erehat sam"i% mem"a'a akh"ar
menghargai
1tiak men#ai kera sum"ang
2menghairi perkah,inan
! mua)akat
-.iarah-men.arahi
/kun#ung-mengun#ungi
$emagat "ermasyarakat
1Me%etakkan pinggan ke singki se%epas
makan
2mengu%ang ka#i pe%a#aran
&era#inan(ketekunan
1Memapar orang tua me%intasi #a%an
2meno%ong orang yang a%am
Baik hati
kesusahan
!mem"antu muri %emah a%am
pe%a#aran
-mem"eri %a%uan kepaa ,anita
mena,arkan tempat uuk
Mem"ersihkan iri(mani
menyikat ram"ut
&e"ersihan iri
1Bertugas
2guru mem"eri nasihat kepaa muri
mengemas kati%
!menyiapkan tugas yang i"eri
-meno%ong i"u men#aga aik
menyiapkan ker#a
"ertanggung#a,a"
1Menumpukan prihati terhaap
pe%a#aran anak
2menengar engan te%iti
memeriksa pesakit se'ara per'uma
!"ertanggung#a,a" menyara ke%uarga
mengaakan kutipan erma
prihatian
1Memanu engan "erhati-hati
2memakai #aket kese%amatan
!menggunakan #e#antas untuk
me%intasi #a%an raya yang si"uk
$ayang akan iri
1Mengu#i arah-arah mengikut %a"e%
2memanu engan "erhati-hati
!kira uit "aki yang ipu%angkan
-mematuhi %ampu isyarat
Berhati-hati("er,aspaa
1Bertinak pantas untuk
menye%amatkan seseorang
2mem"a,a muri ke "i%ik guru untuk
i"u"uh u"at
!menge%uarkan "arang ari ke"akaran
meno%ong memaamkan ke"akaran
rasiona%
Bersatu pau antara penuuk "ermua)akat
kampung
Menghormati "uaya kaum yang %ain perpauan
1Mem"ahagikan tugas sama rata
2tiak "erat se"e%ah
keai%an
1Mengikut arahan guru
2"ersem"ahyang
!tiak mem"uruk-"urukkan negara
-tiak me%akukan #enayah
/engar arahan an mematuhi
pesanan ketua
Taat setia
1Me%an'ong i negara seniri
2ki"arkan "enera paa hari
kemerekaan
patriotisme
1Patriotik
2"eriri tegak semasa nyanyian
Negaraku
!mengetahui se#arah Ma%aysia
0inta akan negara
1Tiak putus asa
2'u"a %agi ,a%aupun gaga%
!ra#in "eker#a
-"erusaha "ersunguh-sungguh
/"er%atih
kegigihan
1Mengemaskan "i%ik tiur engan
seniri
2menggunakan ,ang seniri untuk
mem"e%i "uku
!mem"asuh kasut seko%ah seniri
-"er#a%an kaki pu%ang ke rumah
mengemaskan "eg seko%ah
"erikari
Mem"erikan air untuk 'ikgu
menggunakan uit yang i"eri
men#ga harta(pesanan(amanat engan
"aik
amanah
1Menunggang "asika% 0inta akan a%am seke%i%ing
2meme%ihara keinahan a%am semu%a
#ai
menanam pokok-pokok "unga yang
'antik an segar