Anda di halaman 1dari 1

Makassar, 16 Desember 2013

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Astra International Daihatsu
Di
Tempat
Hal : Permohonan Pekerjaan
Dengan hormat,
Melihat perkemangan perusahaan !ang "apak#Iu Pimpin !ang sangat pesat akhir$akhir
ini, maka sa!a !ang ertanda tangan dia%ah ini :
&ama : Mar!ana
Tempat, Tanggal 'ahir : "alikpapan, () Mei *+,-
Alamat : .l. Penjernihan "lok "/ &o.*( Makassar
Agama : Islam
&o. Handphone : (,)/))+*))(+
Dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan seagai kar!a%an !g sesuai dengan karakter
dan pengalaman kerja sa!a.
0eagai ahan pertimangan, sa!a lampirkan pula kelengakapan seagai erikut :
*. 12. Ija3ah dan Transkrip Terakhir 4
/. 12. KTP 4
5. 2urri6ulum 7itae 4
-. Pas Photo %arna - 8 9 sean!ak * lemar.
Demikian surat lamaran ini sa!a uat. Atas pertimangan dan perhatiann!a, sa!a u6apkan
terima kasih.
Hormat sa!a,
Maryana