Anda di halaman 1dari 10

NAMA:

AMEERA UMAIRAH BINTI ANUAR


KELAS
1 FATIMAH
TAJUK
ARCA
NAMA GURU:
EN.AZLAN BIN ABU SAMAH

ASSALAMUALAIKUM.W.B.T
Segala puji bagi Allah s.w.t, Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat
dan salam ke atas junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah menyinari
kehidupan kita dengan sinar Islam yang diwahyukan kepada baginda.Alhamdulilah,
bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurniaNya, dapatlah saya
menyiapkan tugasan yang diberikan iaitu F!I S"NI #AN$ %"&TA'() A&*A.
Sekalung penghargaan saya tujukan kepada pensyarah bimbingan iaitu
"N.A+!AN %IN A%( SAMA, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan panduan
dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
keluarga yang banyak memberi s-k-ngan yang padu . Terima kasih juga buat
rakan.rakan yang turut membantu menyumbangkan idea bagi menyiapkan tugasan
ini dan juga sanggup bertukar.tukar pendapat dan maklumat yang mereka per-lehi.
Sem-ga pengalaman yang dikutip semasa melaksanakan /-li- ini dapat
mendewasakan saya dari segi pengetahuan dan pengalaman.
Akhir kata, saya berharap agar melalui tugasan ini, saya akan dapat
menambahkan lagi ilmu berkaitan .Sem-ga pengalaman menjalankan /-li- ini
dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang akan diaplikasikan di dalam
pembelajaran kelak.
Sekian, terima kasih.
NAMA:
AMEERA UMAIRAH BINTI ANUAR
UMUR
13 TAHUN
SEKOLAH
SBT.SMKA SHARIFAH RODZIAH
TARIKH LAHIR
8 FEBRUARI 2001
CITA-CITA
DOKTOR PAKAR SAKIT PUAN
HOBI
MEMBACA NOVEL
Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi.
0ermukaannya dapat dirasai serta dipandang dari
pelbagai sudut. 0engertian arca berasal daripada
bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu pr-ses
mengukir, melarik , mencungkil dan menguris.
Selalunya arca dapat dilihat di galeri, taman permainan,
dan tempat 1 tempat yang menjadi tarikan pelanc-ng
seperti di mu2ium dan Tugu 0eringatan.
Arca bersi/at realistik atau abstrak. Arca realistik
menampilkan -bjek sebenar yang di/ahami
kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung
manusia. Arca abstrak pula adalah bersi/at k-nseptual
dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk
menginterpetasikan bentuk dan maksud arca tersebut.
Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam
merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui
perluahan rasanya ke dalam bentuk arca.
Seni arca di Malaysia b-leh dikatakan masih baru dari segi
penglibatan pengarca berbanding dengan catan. Arca di Malaysia rata.
ratanya hanya diguna pakai bersempena tema tertentu seperti !aman
Asia, arca di bangunan perniagaan dan sebagainya. Seni arca masih
belum diketengahkan dan dilibatkan secara serius. 0ameran bagi
pengarca tempatan jarang diadakan berbanding diluar Negara, seni arca
dan catan berkembang seiring. Masalah ini terjadi berkemungkinan
kebanyakan arca yang dihasilkan mempunyai kelemahan seperti
penguasaan teknik, bahan dan permasalahan bentuk itu sendiri. Tetapi
dalam pengamatan saya, pengarca di Malaysia kini sudah matang dari
segi idea dan pengubahan media yang digunakan. 0ermasalahan yang
utama yang dapat saya lihat, seni arca masih belum dapat diterima -leh
masyarakat Malaysia itu sendiri. ,anya segelintir sahaja yang
memahami seni dan menerimanya. Ia berkemungkinan besar
disebabkan /akt-r budaya dan agama yang dianuti -leh masyarakat
Malaysia terutamanya kaum Melayu yang rata.ratanya beragama Islam.
Anggapan mereka barangkali arca dikaitkan dengan berhala yang
sememangnya dilarang dalam agama Islam itu sendiri.
Walhal, karya seni arca di Malaysia kini dihasilkan mempunyai sebab.
sebab tertentu. %anyak c-nt-h.c-nt-h karya seni arca di Malaysia yang
dapat kita lihat di merata tempat seperti di galeri.galeri dan sebagainya.
)ebanyakan arca yang dihasilkan berkenaan dengan kebudayaan dan
kepercayaan masyarakat Malaysia. Ini kerana masyarakat Malaysia
mempunyai pelbagai kaum dan budaya. )ita bertuah kerana kita
mempunyai masyarakat yang pelbagai yang memb-lehkan kita
berk-ngsi budaya sesama sendiri. Ini menjadikan seni arca dan catan
khususnya dapat dimartabatkan dengan penglibatan pengarca yang
mempunyai latar.belakang yang pelbagai.