Anda di halaman 1dari 68

LOGO

PENTADBIRAN UJIAN DAN


PENILAIAN
Menjelaskan langkah-langkah pentadbiran
ujian;
Menjelaskan perkara-perkara yang perlu
diberi perhatian semasa mentadbir ujian;
Menyelaras pemarkahan jawapan ujian;
Menyelaras markah ujian; dan
Menilai markah ujian.

www.themegallery.com
www.themegallery.com
LANGKAH-LANGKAH PENTADBIRAN
UJIAN
Arahan Ujian
arahan yang diberikan dalam kertas soalan
arahan yang diberikan oleh guru/ketua pengawas
peperiksaan.
Contoh arahan dalam kertas soalan :
Jawab semua soalan dalam bahagian A dan
bahagian B.
Masa peperiksaan 2 jam.
Sila tulis jawapan pada ruang yang disediakan.beberapa arahan yang biasa diberikan
kepada calon
Sebelum peperiksaan bermula
Semasa mula menjawab soalan
Sebelum tamat masa menjawab
Selepas tamat masa menjawab

Suasana di Tempat Peperiksaan
lokasi dan suasana tempat peperiksaan
diadakan.
Menurut Abu Bakar (1996), calon lemah dan
masih muda amat memerlukan tempat yang
selesa utk memberi peluang mereka
menjawab sebaik mungkin.
Elak memilih tempat yang diganggu bunyi
bising.
Aspek pencahayaan
www.themegallery.com
Jarak Tempat Duduk
Tempat duduk/meja calon-calon yang
mengambil peperiksaan perlu
dijarak/dijauhkan sedikit berbanding jarak
semasa pengajaran dan pembelajaran
berlaku.
Penyusunan tempat duduk dalam jarak yang
sesuai ini bertujuan untuk mengelakkan
berlakunya peniruan.
www.themegallery.com
OUTDOOR EXAMS IN CHINA

www.themegallery.com

www.themegallery.com

www.themegallery.com

www.themegallery.com
PEMERIKSAAN KERTAS JAWAPAN
Skema Pemarkahan
3 aspek perlu diberi perhatian oleh
guru/penggubal soalan, iaitu:
Kandungan mencakupi maklumat atau
pengetahuan yang berkaitan.
Pengelolaan aspek penggunaan bahasa
yang lancar, tepat dan matang.
Proses aspek ketepatan, munasabah,
komprehensif, konsisten, keaslian dan daya
kreatif menjawab.

www.themegallery.com

www.themegallery.com
PEMERIKSAAN KERTAS JAWAPAN
Kesan Halo
persepsi guru yang
boleh menyebabkan
ketidakadilan
semasa mereka
memeriksa jawapan
pelajar.
www.themegallery.com
2 cara penyediaan skema pemarkahan
www.themegallery.com
Skema Pemarkahan Holistik
Pemarkahan secara holistik memerlukan
pemeriksa
membaca terlebih dahulu jawapan secara
keseluruhan dan
kemudian mengelas pencapaian mengikut
kelompok pencapaian
Sebelum menganggar markah keseluruhan bagi
sesuatu soalan.
Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan
tidak menyeleweng daripada kehendak
soalan.
www.themegallery.com

www.themegallery.com
Skema Pemarkahan Analitik

Pemarkahan analitik merujuk kepada
pemarkahan jawapan berbentuk esei secara
lebih terperinci yang mana markah diberi
berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Ia
mengandungi nilai tara isi kandungan,
pengelolaan dan proses yang lebih khusus.

www.themegallery.com
Penyelarasan Pemeriksaan Kertas
Jawapan

Penyelarasan peperiksaan kertas jawapan
perlu dilakukan terutama apabila melibatkan
pemeriksa lebih daripada seorang.
Tujuan penyelarasan ini dibuat ialah bagi
mengurangkan perbezaan antara pemeriksa
dalam memberikan markah kepada calon-
calon.
www.themegallery.com
www.themegallery.com
PELAPORAN DAN ISU-ISU
PENILAIAN
Pelaporan penilaian bermaksud bagaimana markah dan penilaian
terhadapnya dilaporkan supaya ia bermakna kepada orang-orang
yang berkepentingan
www.themegallery.com
OBJEKTIF
Menyenaraikan mereka yang patut
menerima laporan penilaian;
Menjelaskan kepentingan laporan penilaian
kepada penerimanya;
Menjelaskan bentuk laporan penilaian
bersama contohnya;
Menjelaskan penilaian kendiri, guru dan
piawai; dan
Membincangkan beberapa isu berkaitan
pengukuran dan penilaian.

www.themegallery.com
PENERIMA PELAPORAN
Guru
Pelajar
Ibu bapa
Kaunselor
Guru Besar / Pengetua
Pegawai Pelajaran Daerah
Bakal Majikan
www.themegallery.com
www.themegallery.com
KEPENTINGAN PELAPORAN
Membantu guru untuk merancang dan
melaksanakan ulangkaji tajuk-tajuk tertentu
yang menjadi asas kepada pelajaran baru.
Membantu pelajar mengubah kaedah
pembelajaran mereka kepada yang lebih
sesuai.
Membantu ibu bapa memberi bantuan
pembelajaran kepada anak- anak mereka,
sama ada di rumah atau melalui kelas-
kelas tuisyen.
www.themegallery.com
Membantu guru kaunselor untuk menasihat pelajar
tentang gaya pembelajaran yang sesuai untuk mata-
mata pelajaran tertentu.
Membantu Guru Besar/ Pengetua merancang
program yang boleh meningkatkan motivasi
pembelajaran, pencapaian akademik dan
pembangunan sahsiah pelajar.
Membantu PPD merancang program yang boleh
menyelaraskan peningkatkan motivasi
pembelajaran, pencapaian akademik dan
pembangunan sahsiah pelajar di semua sekolah
dalam daerah di bawah penyeliaannya.
www.themegallery.com
Membantu Bakal Majikan membuat
keputusan untuk menerima pelajar lepasan
sesebuah sekolah sebagai pekerjanya.
www.themegallery.com
BENTUK LAPORAN
Gred %
Gred Abjad
Gred Lulus-Gagal
Senarai semak
Penjelasan bertulis
Perjumpaan Ibu bapa

www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
PENILAIAN KENDIRI, GURU & PIAWAI
www.themegallery.com
PENILAIAN KENDIRI
Penilaian kendiri ialah proses seseorang
individu
mentadbir alat pengukuran tertentu,
menyemak jawapannya dan
menilai ukuran yang diperoleh secara sendiri.
Contoh alat pengukuran tersebut ialah
soalan latihan, contoh kertas
ujian/peperiksaan, soal selidik/inventori.
www.themegallery.com

www.themegallery.com
PENILAIAN GURU
Penilaian guru ialah proses seseorang guru
merancang,
menggubal dan
mentadbir alat pengukuran tertentu serta
menyemak jawapan,
menilai ukuran yang diperoleh dan melaporkan
penilaian tersebut.
www.themegallery.com

www.themegallery.com

www.themegallery.com
PENILAIAN PIAWAI
Penilaian piawai ialah proses :

merancang, menggubal dan mentadbir alat
pengukuran tertentu serta menyemak
jawapan, menilai ukuran yang diperoleh dan
melaporkannya
www.themegallery.com
diuruskan oleh badan-badan tertentu,
misalnya, Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Tujuan utama
menyelaraskan pencapaian seseorang pelajar
dengan menggunakan satu peperiksaan sahaja
untuk seluruh negara.

www.themegallery.com
ISU
Pentadbiran ujian melalui komputer
isu pengesahan identiti calon yang mengambil
peperiksaan.

www.themegallery.com
Pengukuran &
penilaian bagi
m/p tertentu
Melibatkan
perbezaan
keperluan mata
pelajaran yang
berbeza seperti
subjek seni,
kemanusiaan,
sains dan
matematik.
www.themegallery.com

Pengukuran &
pemilaian
bagi pelajar
Khas
pertambahan
masa dan
penterjemahan
soalan
peperiksaan ini

www.themegallery.com
Sekolah menerima pelajar baru ke tingkatan
satu. Bincang keperluan melakukan
penilaian diagnostik dan langkah-langkah
yang sesuai untuknya.
www.themegallery.com
Bincang peranan dan kepentingan skala
nominal, skala ordinal, skala sela dan skala
nisbah dalam kertas soalselidik
www.themegallery.com
Bezakan di antara ujian kecerdasan, ujian
prestasi.dan ujian diagnostik. Bincang
faedah ketiga-tiga ujian ini jika digunakan
untuk menguji pelajar.
www.themegallery.com
Penilaian rujukan norma adalah lebih baik
dari penilaian rujukan kriteria untuk pelajar di
sesebuah sekolah. Bahaskan kenyataan ini
www.themegallery.com
Apakah elemen-elemen utama yang perlu
dimasukkan dalam sesuatu jadual
penentuan/spesifikasi ujian? Huraikan
kepentingan elemen-elemen tersebut.
www.themegallery.com
Jelaskan cara menghitung indeks kesukaran
item ujian. Apakah peranan indeks ini dalam
pembinaan item/soalan ujian?
www.themegallery.com
Jelaskan cara menghitung indeks
diskriminasi item ujian. Apakah peranan
indeks ini dalam pembinaan item/soalan
ujian?
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
LOGO
www.themegallery.com
4. Ujian Diagnostik

ujian yang digunakan untuk
kenal pasti masalah yang dihadapi pelajar
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
tentukan punca- punca yang menyebabkan
masalah itu berlaku.
tumpuan kepada tajuk tertentu dan itemnya
dibina secara terperinci

Ciri-ciri ujian diagnostik
Ujian tidak memberikan skor atau gred kepada
pelajar.
dilaksanakan semasa pengajaran dan
pembelajaran berjalan.
Laporan ujian dibuat dalam bentuk profil perkara
yang belum dikuasai pelajar
Skala nominal
Skala nominal membentuk nombor bagi
menunjukkan kategori yang berlainan.
Sebagai Contoh: Guru ingin membahagikan
rasmpelajar dalam kelasnya kepada beberapa
kategori:
Nombor 1 - kategori Melayu,
Nombor 2 - kategori Cina,
Nombor 3 - kategori India
Nombor 4 - lain-lain ras.

Skala ordinal

Pengukuran menggunakan skala ordinal
menyusun data:
daripada yang rendah kepada yang tinggi atau
daripada yang lemah kepada yang cemerlang
satu susunan yang melambangkan satu bentuk hierarki.
Contoh:
Guru mungkin menyusun skor yang didapati dalam Ujian
Bahasa Melayu dari markah yang tertinggi kepada
markah yang terendah sekali.
Skala ordinal hanya menyusun mengikut hairaki untuk
melambangkan perbezaan atau kedudukan sesuatu
individu relatif kepada sesuatu individu
yang lain.

Skala sela

Pengukuran yang menggunakan sekala sela
mempunyai semua ciri ordinal dan ditambah
pula, di setiap titik dalam skala berkenaan
mempunyai jarak yang sama.
Skala sela memberikan sela sama daripada
titik asal (origin) yang arbitrari.
Ini bermakna skala sela mempunyai ciri-ciri:
nominal dan ordinal, terutamanya ciri-ciri
pangkat.
Jarak numerik yang sama di atas skala sela
menggambarkan jarak yang sama pada ciri
yang diukur.

Skala Nisbah
Aras tertinggi dalam pengukuran ialah
pengukuran menggunakan skala nisbah.
Skala nisbah mempunyai ciri-ciri nominal,
ordinal dan sela serta mempunyai mutlak sifar
yang mempunyai makna empirikal.
Nombor pada skala menunjukkan amaun atau
ciri sebenar yang diukur.
Seandainya skala nisbah untuk pencapaian
wujud, maka bolehlah kita katakan pelajar yang
mendapat markah 80 adalah dua kali lebih
pencapaiannya dengan pelajar yang mendapat
markah 40.

1. Ujian Pencapaian

ujian yang digubal oleh guru untuk mengukur
sejauh mana seseorang pelajar dapat
menguasai tajuk-tajuk yang telah diajar oleh
guru, yang meliputi pengetahuan, kefahaman
dan aplikasi.

2. Ujian Kecerdasan

untuk mengukur kecerdasan mental
seseorang individu atau perbezaan antara
individu.
Ujian kecerdasan mental bagi kanak-kanak
tidak menekankan aspek kebahasaan,
Lebih berbentuk gambarajah
Contoh
Binet Simon
Ujian Skala Stanford-Binet,
Ujian Weschler dan
Ujian Lorge-Thorndike
3. Ujian Prestasi

ujian yang digunakan untuk mengukur
keupayaan/ kecekapan pelajar melakukan
sesuatu tugas yang melibatkan manipulasi
objek yang konkrit dan ia memerlukan para
pelajar membuat beberapa tugasan lain
sebagai ukuran tambahan.
4. Ujian Diagnostik

ujian yang digunakan untuk
kenal pasti masalah yang dihadapi pelajar
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
tentukan punca- punca yang menyebabkan
masalah itu berlaku.
tumpuan kepada tajuk tertentu dan itemnya
dibina secara terperinci

1. Penilaian Rujukan Norma (PRN)
Penilaian dibuat dengan membandingkan
pencapaian seseorang pelajar dengan
pencapaian pelajar/ kumpulan pelajar lain
yang mengambil ujian yang sama.
2. Penilaian Rujukan Kriteria (PRK)
membandingkan pencapaian pelajar dengan
kriteria tertentu, iaitu sama ada kriteria
tersebut dapat dikuasai pelajar atau tidak.
diguna untuk menentukan status pencapaian
individu pelajar dalam domain tingkah laku
yang ditetapkan.
lebih terperinci/mendalam dan meliputi
kandungan pelajaran tertentu sahaja.
Pengiraan p item subjektif
o nisbah markah purata (markah min) kepada
julat markah penuh seperti berikut
o(Nitko, 2004: 317):

Tujuan Indeks Kesukaran
Prinsip Penerangan
1 Mengenal pasti konsep yang perlu diajar semula, iaitu
apabila guru mendapati soalan-soalan berkenaan tidak
dapat dijawab oleh sebahagian besar pelajar (soalan
sukar)
2 Mengenal pasti dan melaporkan kekuatan dan
kelemahan bahagian-bahagian kurikulum, iaitu yang
boleh dikuasai pelajar dan yang tidak boleh dikuasai
pelajar
3 Memberi maklum balas kepada pelajar tentang
kekuatan dan kelemahan mereka bagi setiap tajuk
pengajaran yang diuji
4 Mengenal pasti soalan yang biasa kepada sesuatu k
andungan (content bias), seperti kandungan yang
ditekankan semasa pengajaran (misalnya, diberi latih
tubi/ulangan)
Mengira indeks diskriminasi
Indeks Diskriminasi boleh dikira dengan
membahagikan perbezaan (R
U
R
L
) dengan
separuh T
(L+U)
seperti berikut:

Pengiraan Indeks Diskriminasi
bahagi pelajar kepada 3 kumpulan,
pelajar berpencapaian rendah (27% ),
pelajar berpencapaian sederhana (46% ) dan
pelajar berpencapaian tinggi (27% ).

Kira bilangan pelajar yang menjawab dengan
betul di kalangan
pelajar berpencapaian rendah (R
L
Right Lower),
pelajar berpencapaian tinggi (R
U
Right Upper)
dan
jumlah pelajar berpencapaian rendah dan tinggi
(T
(L+U)
Total).