Anda di halaman 1dari 1

CSD0013 / BID0013

Asas Teknologi Maklumat Julai 2008


Tarikh Hantar Sabtu, Ogos 16, 2008
Jenis Tugasan Individu
Skor 10 markah setiap satu
Arahan: Tuliskan jawapan lengkap bagi setiap soalan berikut. Kesesuaian gambarajah adalah
perlu untuk mengukuh jawapan anda. Sebarang rujukan hendaklah dinyatakan pada bahagian
akhir tugasan.
Soalan 1
Apakah yang dikatakan sistem komputer yang berkualiti? Huraikan piawaian kualiti
sesebuah sistem komputer.
Soalan 2
Jelaskan kefahaman anda mengenai Internet, Intranet dan Extranet. Apakah perbezaan
dan persamaannya? erikan !ontoh aplikasi yang sedia ada.
TUGASAN 2