Anda di halaman 1dari 1

CSD0013 / BID0013 MAY 2009

Asas Teknologi Maklumat TUGASAN 1


KFORCE
Tarikh Hantar Ahad, Jun 12, 2009
Jenis Tugasan Individu
Skor 10 markah setiap satu
Arahan: Tuliskan jawapan lengkap bagi setiap soalan berikut. Kesesuaian gambarajah adalah
perlu untuk mengukuh jawapan anda. Sebarang rujukan hendaklah dinyatakan pada bahagian
akhir tugasan.
Soalan 1
Bincangkan generasi telefon mudahalih terkini 3G dari sudut berikut
Apakah 3G dan teknologi yang digunakan?
Keupayaan / keistimewaan yang ditawarkan.
Kekangan / kelemahan.
Kesan kepada masyarakat pengguna.
Soalan 2
erangkan dengan lengkap lagi !elas salah satu dari ta!uk berikut"
# interaktif dan $adio interaktif
%&mart home' dan %smart office'
muatsisi (sideload)* muatnaik (upload) dan muatturun (download).
$esource +escription ,ramework $+, dan $eally &imple &yndication -$&&