Anda di halaman 1dari 75

KANDUNGAN

BIL PERKARA/TAJUK MUKA


SURAT
1 Kata Alu-aluan Guru Besar 1
2 Sejambak Kata 2
3 Pengenalan 3
4 Rasional dan Matlamat 4
5 Konse dan !bjekti" 5
# Prinsi Pelaksanaan #
$ Pelaksanaan %asar 1 Murid 1 Sukan $ - &
' (arta Pelaksanaan %asar 1 Murid 1 Sukan 1)
& Peran*angan Strategik 11 - 13
1) Pengurusan Pelaksanaan 14
11+ Polisis Keselamatan 15 - 1$
12 ,a-atankuasa .ertinggi Pengurusan 1M1S 1'
13 ,a-atankuasa Pembangunan Sukan Sekola/ 1& -
21
14 !rganisasi Pengurusan Sukan %an Permainan 22
15 !rganisasi Majlis Sukan Sekola/ 23
1# !rganisasi Pengurusan Ruma/ Sukan 24
1$ .ugas 0 .anggungja-ab Pengurusan Kerja 25 -
2'
1' !rganisasi ,a-atankuasa Kelab Sukan
Permainan
2& -
3)
1& .ak-im Program 1M1S 31 -
3#
2) ,adual 1ati/an Pasukan Sukan Sekola/ 3$ -
3'
21 Pengurusan 2ail 3& -
4)
22 ,a-atankuasa Pemantauan 1M1S 41
23 ,adual Pemantauan Program 1M1S 42
24 ,a-atankuasa Penilaian Program 1M1S 43
25 ,adual Penilaian Program 1M1S 44
i
KALSOM BT SALEH
Guru Besar
Sekola/ Kebangsaan Masai3 ,o/or
Assalamualaikum W.B.R
Sa4a ingin merakamkan setinggi-tinggi ta/nia/ dan eng/argaan
keada 5nit Kokurikulum SK Petaling ,a4a kerana ber- ja4a
meng/asilkan 6Buku Pengurusan Satu Murid Satu Sukan 2)147+ .erima
kasi/ juga kerana memberi kesematan keada sa4a untuk
mengungka seata/ dua kata di dalam buku ini+
Adala/ menjadi misi dan 8isi sekola/ ini agar kemajuan dan
ke*e- merlangan dalam sukan dan ermainan akan menjadi imian
dan mat- lamat 4ang /arus di*aai bagi ta/un 2)12+ 5ntuk itu
engurusan 4ang berkesan dan sistematik mesti daat dilaksanakan
bagi men*aai /asrat tersebut+
Sa4a amat ber/ara agar semua guru-guru Sekola/ Kebangsaan
Masai daat melaksanakan kegiatan dan akti8iti sukan di sekola/ ini
den- gan enu/ rasa bertanggungja-ab3 komited beserta dengan
ketulusan dan keik/lasan agar ian4a daat berjalan dengan baik dan
lan*ar+ Sa4a juga ber/ara kerjasama dan keseaduan antara kita
akan daat meng/asilkan en*aaian 4ang lebi/ *emerlang untuk
ta/un ini+
Ak/ir kata3 sa4a ber/ara kegiatan dan %asar Satu Murid Satu
Sukan 4ang tela/ diran*ang untuk ta/un ini akan daat dilaksanakan
dengan teratur+ Sa4a juga ber/ara agar guru-guru daat memberikan
kerjasama 4ang jitu keada 5nit kokurikulum sekola/ dalam
menguruskan akti8iti su- kan dan ermainan seanjang ta/un 2)12+
.erima kasi/ dan Selamat Menjalankan .ugas+
Guru Besar
Sekola/ Kebangsaan Masai3 ,o/or
1
K
A
T
A
A
L
U
IBRAHIM BIN JAHIDIN
GPK K!K5R9K515M
Sekola/ Kebangsaan Masai3 ,o/or
Assalamualaikum W.B.R
Al/amdulilla/3 s4ukur kita keada Alla/ Sub/ana-ata:ala kerana masi/ diberi
ke- si/atan dan kesematan untuk kita sama-sama menabur bakti dan
berbudi keada anak bangsa di .ana/ Air ter*inta ini+
Muda/-muda/an ada ta/un 2)14 ini3 kita daat melaksanakan tugas
dan amana/ 4ang diberikan dengan lebi/ baik lagi+ .erima kasi/ keada
semua -arga Sekola Ke!a"#saa" Masai 4ang tela/ memberikan
k/idmat 4ang baik seanjang ta/un 2)11 dalam usa/a menja4akan kegiatan
sukan dan ermainan selaras dengan ke/endak dan kema/uan Kementerian
Pelajaran Mala4sia 4ang inginkan kegiatan sukan menjadi emangkin keada
embentukan insan kamil seerti 4ang di/asratkan dalam 2alsa"a/ Pendidikan
Kebangsaan+
Seertimana 4ang kita semua keta/ui ta/un ini ban4ak eruba/an dan
emba- /aruan 4ang berlaku dalam endidikan dan tidak terke*uali dalam
sukan di seko- la/+ .a/un ini kita dike/endaki melaksanakan beberaa
eruba/an baru seerti elaksanaan $Sa%u Mu&i' Sa%u Suka"( dan
elbagai emba/aruan lain+
Peruba/an juga akan berlaku di dalam enilaian murid di mana
Peeriksaan 5PSR dan PMR tidak lagi semata-mata dinilai berteraskan
akademik sa/aja mala/ kokurikulum akan menjadi en4umbang 4ang enting
dalam en*aaian murid+
!le/ 4ang demikian3 tugas dan tanggungja-ab kita akan bertamba/ dan sama-
samala/ kita berganding tenaga menja4akann4a+ Sa4a ber/ara dengan
-ujudn4a $ BUKU PENGURUSAN SATU MURID SATU SUKAN )*+)( akan
sedikit seban- 4ak daat memberi anduan dan membantu ara guru dalam
melaksanakan akti8iti sukan dan ermainan di sekola/ ini seanjang sesi
ersekola/an 2)12+
Sekali lagi sa4a mengu*akan berban4ak-ban4ak terima kasi/ dan
setinggi eng/argaan keada semua guru atas komitmen 4ang tela/ lalu dan
ber/ara agar ian4a akan diteruskan dengan enu/ keik/lasan ada masa-
masa akan datang
.erima kasi/ dan Selamat Menjalankan .ugas+
GPK Koku&ikulum
SK PETALING JAYA
S
E
J
A
M
B
A
2
Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap mui! men"etai sekuan#$
kuan#n"a satu akti%iti sukan !i sek&'a() *asa ini men"&k&n# pe$ 'aksanaan +a'sa,a(
Pen!i!ikan Keban#saan "an# membei tumpuan ke aa( me'a(ikan insan "an# seimban#
!ai se#i inte'ek- &(ani- em&si !an jasmani)
*asa ini se'aas !en#an Dasar Sukan Negara "an# membei penekanan kepa!a Sukan
Untuk Semua !an Sukan Untuk Ke.eme'an#an) *asa ini membei pe(atian "an# utama
kepa!a mui!"an# kuan# akti, supa"a meeka me'ibatkan !ii !a'am akti%iti sukan) Pa!a
masa "an# sama-bakat mui! "an# bep&tensi akan !i#i'ap !an !iban#unkan me'a'ui
Sukan Pes$ tasi Tin##i Sek&'a((SPTS))
/i!an# sukan san#at pentin# !a'am men#&ptimumkan keupa"aan ,i0ika' mui! se'aas
!en#an un#kapan Minda Yang Cerdas Terletak Pada Tubuh Yang Sihat. *a'am
k&nteks ini- bi!an# sukan memainkan peanan "an# pentin# ba#i me'a(ikan m&!a' insan
"an# si(at- .e#as !an p&!ukti, a#a !apat membei sumban#an kepa!a keseja(teaan
s&sia' seta pem$ ban#unan ek&n&mi ne#aa) Justeu- pe'ba#ai akti%iti sukan
!ipekena'kan ba#i menaik minat mui!$mui! a#a men#ama'kan #a"a (i!up si(at !an
akti,)
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM me'aksanakan *asa 1M 1S a#a setiap mui!
menikmati man,aat besukan !en#an (aapan !apat mem$ bentuk #eneasi "an#
membu!a"akan sukan seiin# !en#an kepe'uan aka!emik)
3
P
E
N
G
E
N
RASIONAL
%asar 1M 1S mendokong %asar Sukan 5ntuk Semua3 di mana dasar ini
meni- tikberatkan englibatan semua murid dalam elbagai akti8iti dan
eringkat sukan+ %asar ini dibentuk atas rasional segala kegiatan sukan
adala/ seba- /agian dariada trans"ormasi endidikan 4ang diusa/akan
ole/ Kemente- rian Pelajaran Mala4sia ;KPM<+ Sukan se/arusn4a
mendaat engiktira"an3 sokongan dan galakan 4ang sama sebagaimana
juga 4ang diberikan keada asek-asek 4ang lain seerti mata elajaran
akademik dan kegiatan kokurikulum sua4a daat mela/irkan murid 4ang
seimbang da- risegi keseja/teraan minda dan jasmani+
%asar ini juga men4umbang keada enggalakan ertandingan 4ang si-
/at3 semangat mu/iba/3 kese"a/aman3 toleransi dan meningkatkan nilai
moral dan =>ikal 4ang memberi satu landasan 4ang betul dalam
menginte- grasikan elbagai kumulan etnik keada satu bangsa 4ang
bersatuadu serta memuuk semangat *intakan negara+
%asar 1M 1S daat memberi eluang se*ara men4eluru/ keada semua
murid melibatkan diridalam sukan se*ara lebi/ terurus dan teran*ang
serta mengimbangkan "okus atau enekanandalam mela/irkan modal
insan se- *ara /olistik ke ara/ embinaan mas4arakat Mala4sia 4ang
berda4a saing tinggi+
MA.1AMA.
%alam jangka masa anjang3 dasar ini ber/asrat membangunkan modal
insan melalui en4ertaan 4ang men4eluru/ dari kalangan murid dalam
kegiatan sukan seanjang ta/un serta memuuk buda4a bersukan di
kalangan murid sekola/ agar menjadi a/li mas4arakat 4ang mengamalkan
ga4a /idu si/at3 *ergas dan berda4a saing tinggi+
4
1
A
SI
2
N
A
L
*
A
N
M
KONSEP
*asa 1M 1S a!a'a( p&#am pemban#unan sukan !i sek&'a( "an# mewa$ jibkan setiap
mui! !ai Ta(ap 3 !i sek&'a( en!a( (in##a Tin#katan 4 !i se$ k&'a( menen#a( men#ikuti
sekuan#$kuan#n"a satu akti%iti sukan "an# !iken!a'ikan se.aa tean.an# !an sistematik)
*asa 1M 1S a!a'a( beteaskan kepa!a pinsip$pinsip asas pekemban#an ,i0ika' mui!$
mui!) Justeu itu- *asa 1M 1S a!a'a( !iwuju!kan untuk meea'isasikan +a'sa,a(
Pen!i!ikan Keban#saan a#a5
6)1 Membei akses kepa!a semua mui! untuk men!apatkan ,ae!a( !ai pen#'ibatan
!a'am sukan k(ususn"a kepa!a mui! "an# kuan# atau ti!ak akti,5
6)3 Memban#unkan sukan sek&'a( ke aa( menin#katkan ka!a
pen"etaan mui! !a'am sekuan#$kuan#n"a satu jenis sukan !i sek&'a(5
6)7 Membei pe'uan# kepa!a semua
2/JEKTI+
*asa 1M 1S men##aiskan &bjekti, jan#ka panjan# !an jan#ka pen!ek sepeti beikut8
4)1 Menin#katkan ke.e#asan jasmani5
4)3 Membentuk sa(sia(- jati !ii- !isip'in !an ni'ai muni5
4)7 Memupuk pepa!uan !i antaa kaum5
4)6 Membentuk bu!a"a sukan !i ka'an#an mui!5
4)9 Memenu(i na'ui semu'aja!i mui! a#a akti, !ai se#i ,i0ika'5
4)4 Membei keseimban#an antaa kepe'uan aka!emik !en#an kepe'uan ,i0ika'5 !an
4): Mewuju!kan 'an!asan ke aa( ke.eme'an#an sukan)
5
K
!
?
S
@
P
%
A
?
!
PRINSIP PELAKSANAAN
Pe'aksanaan *asa 1M 1S (en!ak'a( men#ambi' kia pinsip pe'aksanaan beikut8
9)1 Setiap mui! temasuk mui! bekepe'uan k(as "an# ti!ak men#a'ami masa'a(
kesi(atan (en!ak'a( wajib men#ambi' ba(a#ian !a'am sekuan#$ kuan#n"a satu jenis
sukan) *asa 1M 1S a!a'a( !iwajibkan untuk mui! Ta$ (un 6 (in##a Ta(un 4 !i sek&'a(
en!a( seta Tin#katan Pea'i(an- Tin#katan 1 (in##a Tin#katan 4 !i sek&'a( menen#a()
;a'au ba#aimanapun mui! Pa Sek&'a( (in##a Ta(un 7 !i#a'akkan men"etai p&#am ini
be!asakan kemampuan sek&'a( (SPI /i')14<3=1= betaik( 1<13<3=1= 1ujuk LAMPI1AN
1))
9)3 Mui! b&'e( men"etai 'ebi( !ai satu sukan men#ikut kemampuan !an sukan "an#
!itawakan &'e( sek&'a( atau "an# !ija'ankan &'e( pi(ak 'ain !en#an pen#eta(uan
!anpesetujuan pi(ak sek&'a()
9)7 Asas kepa!a 1M 1S a!a'a( pe'aksanaan mata pe'ajaan Pen!i!ikan Jasmani !an
Kesi(atan "an# bekua'iti !i sek&'a() Se#a'a sumbe untuk mata pe'ajaan Pen!i!ikan
Jasmani (en!ak'a( !i#una sama ba#i p&#am 1M 1S)
9)6 Aspek "an# !iutamakan a!a'a( pen"etaan akti, &'e( semua mui! !a'am akti%iti
sukan)
9)9 Pen"etaan !a'am sukan a!a'a( asas kepa!a pekemban#an inte'ek- &(ani- jasmani
!an em&si mui!)
9)4 Ibu bapa !an a#ensi 'ua < akan sukan a!a'a( !i#a'akkan untuk men"umban#
kepa!a pemban#unan sukan sek&'a()
9): Setiap sek&'a( "an# su!a( pun mempun"ai pasaana- kemu!a(an !an pea'atan sukan
(en!ak'a( men#&ptimumkan pen##unaann"a ba#i men$ in#katkan 'a#i pen"etaan akti,
setiap mui!)
9)> Pi(ak sek&'a( (en!ak'a( sentiasa men#utamakan kese'amatan mui! semasa
menja'ankan akti%iti sukan !i sek&'a( !an !i 'ua sek&'a() Se#a'a p&se!u !an
'an#ka('an#ka( kese'amatan (en!ak'a( !ipatu(i ba#i men#e'akkan sebaan#
kema'an#an)
#
P
R9
?
S9
P
P
@
1
A
K
PELAKSANAAN DASAR +M+S MELALUI
PROGRAM SUKAN DI SEKOLAH
P&#am sukan sek&'a( sepanjan# ta(un mean#kumi sukan untuk semua !an sukan untuk
ke.eme'an#an) Senaai sukan < pemainan "an# !i$ .a!an#kan untuk pe'aksanaan *asa
1M 1S a!a'a( sepeti !i LAMPI1AN 3) Akti%iti sukan "an# !i.a!an#kan a!a'a( sepeti
beikut8
a) P&#am Sukan Umum $ sepanjan# ta(un
A Lati(an 1uma( Sukan?
B Meentas !esa
B Sukan < pemainan
B /a'apan !an pa!an#
A Petan!in#an Meentas *esa?
A Sukantaa?
A Kej&(anan /a'apan !an Pa!an#
b) Ke'ab Sukan !an Pemainan? $ sepanjan# ta(un
A @= minit semin##u untuk Sek&'a( Menen#a(
A 4= minit semin##u untuk Sek&'a( 1en!a(
A Lati(an pe'ba#ai pemainan !an Modified Games
.) Petan!in#an *a'aman $ sepanjan# ta(un
A Petan!in#an antaa uma( sukan
A Petan!in#an antaa tin#katan < ke'as
A Petan!in#an antaa !&m !i asama
!) Petan!in#an Lain
A Maj'is Sukan Sek&'a( *aea( (MSS*)
A Maj'is Sukan Sek&'a( Ne#ei (MSSN)
A Maj'is Sukan Sek&'a( Ma'a"sia (MSSM)
A Petan!in#an Pein#kat Antaaban#sa
e) Akti%iti Sukan Lain
?;ajib untuk setiap mui!
$
P
@
1
A
K
S
A
?
A
A
?
%
A
S
A
R
1
PELAKSANAAN +, KALI PERJUMPAAN DALAM
AKTI-ITI + MU. RUD + SUKAN
BIL PERJUMPAA
N
AKTI-ITI/GERAKERJA
+ + Mes4uarat Agong Kelab Sukan 0 Ruma/
Sukan
) ) Merentas %esa
/ / Sukantara 1
0 0 Sukantara 2
1 1 Kejo/anan Padang dan Balaan Sekola/
2 2 Majlis Anugera/ Sukan Permainan
3 3 Pertandingan Antara Kelas
, , Pertandingan Antara Ruma/ Sukan
4 4 Pertandingan Kelab Sukan
+* +
*
Pertandingan Ruma/ Sukan
++ +
+
PertandinganCAKti8iti Kelas
+) +
)
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan 1
+/ +
/
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan 2
+0 +
0
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan 3
+1 +
1
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan 4
+2 +
2
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan 5
+3 +
3
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan #
+, +
,
1ati/anCAkti8iti Kelab Sukan $
'
P
@
1
A
K
S
A
?
A
A
?
%
A
S
A
R
1
SURAT PEKELILING 5SPI6 DAN SURAT SIARAN
BERKAITAN SU. KAN DAN PERMAINAN KPM
&
P
@
1
A
K
S
A
?
A
A
?
%
A
S
A
R
1
7ARTA DASAR +M+S MELALUI PROGRAM
SUKAN DI SEKOLAH
1)
(
A
R
.
A
P
@
1
A
K
S
A
?
A
A
?
%
A
PERAN7ANGAN STRATEGIK+ MURID + SUKAN
SK PETALING JAYA
PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN DASAR +MURID
+SUKAN 5+M +S6 5TAHUN )*+) HINGGA
)*+26
*asa 1M 1S meupakan Inisiati, ke$1= !a'am Pe'an Staate#ik Pen!i!ikan (PSP) Kementeian Pe'ajaan Ma'a"sia (3=11$3=1=) "an# men"&k&n#
pe'aksanaan +a'sa,a( Pen!i!ikan Keban#saan "an# be(asat untuk me'a(ikan insan "an# seimban# !ai se#i inte'ek- &(ani- em&si !an jasmani)
Mat'amat 1M 1S !a'am PSP KPM (3=11$3=3=) a!a'a( untuk membina sa(sia( mui! ba#i me'a(ikan m&!a' insan "an# si(at- .e#as !an be!a"a
sain# tin##i seta !apat men"umban# kepa!a pemban#unan ne#aa)
*a'am temp&( 9 ta(un (3=13 (in##a 3=14) Pe'aksanaan *asa 1M 1S !i(aapkan !apat men.apai &bjekti, sepeti
beikut8 1==A pen#'ibatan akti, mui! !a'am sukan5 !an
1==A mui! men#uasai pen#eta(uan !an kema(ian asas !a'am sekuan#$kuan#n"a satu jenis sukan
BIL. PERKARA
TAHUN
JANGKA PENDEK JANGKA SEDERHANA JANGKA PANJANG
2012 2013 2014 2015 2016
1. Mewujudkan, mengaktifkan, me-
jalankan Jawatankuasa Pemban-
gunan Sukan peringkat sekolah
2. Mewujudkan, menyelenggara dan
mengemaskini fail berkaitan.
i.Jawatankuasa Pembangunan
Sukan Sekolah
ii. J! Penggalakan Sukan
1M 1S
Surat PekelilingSiaran
"ii Peran#angn Pembangunan
Sukan Sekolah
Jangka PendekPanjang
"kut Permainan
1
1
PERAN7ANGAN STRATEGIK+ MURID + SUKAN
BIL
.
PERKARA
TAHUN
JANGKA PENDEK JANGKA SEDERHANA
JANGKA PAN-
JANG
2012 2013 2014 2015 2016
$ Menyediakan, menyelenggara
dan mengemaskini Profil
Penglibatan Murid %alam Su-
kan
Menerima Profil
Penglibatan &kti'iti
1M 1S
( Menghadiri dan menyertai !em
1M 1S
Penglibatan 1$)
PP% dan *1+,-
.ilangan Sekolah
Setiap PP%-
/. Menjalankan !em 1M 1S diper-
ingkat sekolah
0. 1aklimat Pelaksanaan %asar
1M 1S
2on
3. Promosi Pelaksanaan %asar
1M 1S
) Memuat turun dan mengguna
pakai Modul 4atihan Sukan un-
tuk panduan 5uru Penasihat
!elab Sukan Sekolah
1+ Permainan 6 / Permainan 6 / Permainan 6 / Permainan 6 / Permainan
1
2
PERAN7ANGAN STRATEGIK+ MURID + SUKAN
BIL. PERKARA
TAHUN
JANGKA PENDEK JANGKA SEDERHANA JANGKA PANJANG
2012 2013 2014 2015 2016
7.
Menghadiri dan menyertai !ursus
4atihan untuk Jurulatih 8tama
2on
1+. Menjalankan !ursus 4atihan un-
tuk Jurulatih 8tama di peringkat
sekolah
Jumlah !ursus 9 !e-
lab Sukan
Jumlah 5uru
11. Menghadiri dan menyertai !ursus
4atihan untuk 5uru Penasihat
!elab Sukan Sekolah *Manual
4atihan Sukan- berasaskan !elab
Sukan di sekolah
2on
12. Mengurus, memantau, melapor
dan memohon Peralatan &sas
PJP! di sekolah
*.erasaskan / Jenis Sukan-
Memenuhi Piawai
Minimum Peralatan
&sas PJSukan di
Sekolah
1$. Melaksanakan Penilaian :ajib
1M 1S
Menerima "nstrumen
dan bahan Penilaian
:ajib 1M 1S
Pelaksanaan;
1ahun (
Pelaksanaan;
1ahun ( dan /
Pelaksanaan;
1ahun (, / dan 0
Pelaksanaan;
1ahun (, / dan 0
hingga (
1(. Pemantauan Pelaksanaan
1M 1S di peringkat sekolah.
-<ail
-%ata=ekod
-Peran#angan
1/. Membuat >bench marking? pelak-
sanaan 1M 1S
1
3
PERAN7ANGAN
8ASA AKTI-ITI JAN 8EB MA7 APR MEI JUN JUL OGO
S
SEP
T
OKT NO- DIS
PELAKSANAA
N
PENDA8TARAN RUMAH
SUKAN
+
)
PENDA8TARAN MURID
KELAB SU. KAN DAN
PERMAINAN
+
/
LATIHAN RUMAH SUKAN
/
9
0
9
+
*
9
+
+
PERJUMPAAN KELAB
SUKAN DAN PERMAINAN
+
,
)
0
9
/
+
3
9
+
0
9
+
2
)
4
LATIHAN MERENTAS DESA
)
43
MERENTAS DESA SEKOLAH +
0
LATIHAN PADANG :
BALAPAN
/
9
0
9
+
*
9
+
+
P
@
?
G
5
R
5
S
A
?
P
@
1
2
,a
n
2
)
1
2
SUKANTARA
3
KEJOHANAN PADANG :
BALAPAN
+
2
PERTANDINGAN ANTARA
KELAB/ KELAS
MAJLIS ANUGERAH SUKAN
SEKO. LAH
+
/
MES;UARAT
JAWATANKUASA
PEMBANGUNAN SUKAN
+
14
Polisi ini /arus diba*a bersamaD
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL<+/+4,4
Pen4ertaan Pelajar %alam Kegiatan Sukan %i Sekola/
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL< ,/+441
Pen4ertaan Pelajar %alam Pertandingan Kejo/anan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan 9nduk Sukan+
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL< //+441
Perlaksanaan Skim .aka"ul Kemalangan %iri Berkelomok Bagi Semua Pelajar Sekola/ Kerajaan %an Bantuan Kerajaan+
SURAT PEKELILING KHTISAS BIL< )1/+44, 'a" BIL< //+434
Pendidikan ,asmani+
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL< )0/+4,,
Penglibatan Guru %an Murid %alam Akti8iti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan %an Pertubu/an Bukan
Kerajaan+
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL< )1/+44,
Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan ,asmani %an Pendidikan Kesi/atan+
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL< 4/)*** 'a" BIL< +/+441
Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan ,asmani %an Kesi/atan Serta Kegiatan Kokurikulum %an
Sukan dan %i 1uar Ka-asan Sekola/+
Catatan!
P
O
LI
S
I
K
E
S
E
L
A
M
A
T
A
N
D
A
S
Si'a 1ujuk "uku P#lisi Keselamatan K#kurikulum Sek#lah untuk men!apatkan ketean#an 'ebi( tepein.i)
15
PENGENALAN
Akti8iti ko-kurikulum meruakan sebarang akti8iti 4ang dijalankan di luar kelas 4ang tidak melibatkan -aktu embelajaran+
RASIONAL
SK Masai3 ,o/or bertanggungja-ab men4ediakan iklim sekola/ 4ang selamat semasa akti8iti kokurikulum dijalankan+ Earga
sekola/ terdeda/ dengan isu-isu ke- selamatan =>ikal dan semasa enggunaan eralatan sukan+
Men4edari keerluan enga-asan 4ang rai seanjang akti8iti dijalankan+
OBJEKTI8
Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat 4ang tela/ ditetakan ole/ Kementerian Pendidikan
Mala4sia+
Mengelakkan berlakun4a kemalangan semasa kokurikulum dijalankan+
Mendisilin diri dalam melaksanakan akti8iti kokurikulum+
Memastikan engurusan eralatan dan diri elajar mengikut tata*ara 4ang disediakan+
PERANAN MURID
Melaor tara" kesi/atan diri keada guru
Mengikut ara/an guru C jurulati/ seanjang akti8iti dijalankan+
Melaorkan dengan segera sebarang masala/ 4ang timbul seanjang akti8iti dijalankan+
Mengikut akti8iti 4ang dijalankan dengan mengutamakan asek keselama- tan+
PERANAN JURULATIH / GURU
Memberikan kesedaran dan ke"a/aman keada elajar tentang entingn4a keselamatan diri semasa menjalankan akti8iti
kokurikulum melaluiD
Poster
Per/imunan Mingguan
(erama/
Bengkel
Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas
P
!
19
S9
K
@
S
@
1
A
M
A
.
A
?
%
A
S
@daran
Menerima aduan elajar dan mengambil tindakan susulan+
Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka 4ang dis4aki memun4ai niat ja/at+
Memaklum keada ibubaa dan i/ak berkenaan+
Meman"aatkan seenu/n4a ,a-atankuasa Permau"akatan3 ,a-atankuasa Keselamatan dan P9BG dalam meran*ang
langka/ keselamatan murid semasa menjalankan akti8iti ko-kurikulum+
Mengadakan eraturan 4ang jelas tentang keselamatan murid dalam akti8iti ko-kurikulum+
1#
PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.
Mengambil ta/u akti8iti ko-kurikulum 4ang diikuti ole/ anakCjagaan masing- masing+
Meneliti dan mengisi borang 4ang disediakan ole/ i/ak sekola/ 4ang berkai- tan dengan akti8iti 4ang dijalankan+
Menandatangani borang engesa/an kebenaran untuk menjalankan akti8iti+
Men4ediakan ba/an keerluan anak C jagaan seanjang akti8iti dijalankan+
Mengenalasti jurulati/ C guru 4ang menguruskan akti8iti dan men4iman nombor tele"on jurulati/ C guru berkenaan
dan i/ak sekola/+
POLISI
Memastikan -arga SK Masai3 ,o/or adala/ tertakluk keada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum+
Pega-ai 4ang bertugas semasa akti8iti kokurikulum dijalankan adala/ ber- tanggungja-ab untuk memastikan ba/a-a
semua olisi3 eraturan dan langka/-langka/ keselamatan diikuti seenu/n4a+
Segala kemalangan 4ang berlaku /arus disusuli dengan tindakan segera mengikut eraturan 4ang tela/ ditetakan+
Sekiran4a berlaku sebarang kemalangan3 laoran mesti dibuat keada
ega-ai atau sekola/+
Semua elajar akan dilindungi melalui Skim .aka"ul Kemalangan %iri
/eke'&mp&k ( ujukan8 Surat Pekeliling $khtisas "il! %&'(()
Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adala/ diketa/ui ole/ semua -arga SK MASA93,!F!R melalui usa/a en4ebaran
maklumat dan taklimat rasmi+
Semua -arga SK MASA93 ,!F!R adala/ tertakluk keada olisi ini+
La=o&a" Keselama%a"9 Ke>e'e&aa" 'a" kemala"#a"
%alam memastikan sebarang ke*ederaan3 kemalangan dan kematian 4ang berlaku di sekola/ terutama semasa elaksanaan kokurikulum3
serta muda/ untuk dijadikan ba/an rujukan ole/ mana-mana i/ak3 sekola/ dike/endaki men4ediakan elaoran dalam bentuk
dokumentasdi 4ang jelas dan kemas+
Guru Penasi/at ersatuanCkelab erlula/ dengan segera membuat elaoran ber/ubung sebarang ke*ederaan3 kemalangan 4ang berlaku
semasa akti8iti di dalam buku laoran k/as 4ang disediakan ole/ i/ak sekola/ sebagaimana 4ang din4atakan dalam ekeliling SP9
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Antara maklumat enting 4ang erlu dimasukkan ke dalam elaoran berkenaan adala/ seertiD-
?ama Pelajar dan indi8idu 4ang terlibat
.arik/3 temat dan mas ke*ederaanCkemalangan berlaku+ Bentuk ke*ederaan ada elajar
?ama guru 4ang membuat elaoran .a/a ke*ederaan dan kemalangan .indakan lanjut ole/
guru berkenaan .andatangan dokumen elaoran
P
2
LI
SI
K
E
S
E
L
A
M
A
T
A
N
*
A
S
Pengesa/an elaoran ole/ engetuaCguru Besar atau ega-ai bertanggungja-ab
1$
JAWATANKUASA TERTINGGI
PENGURUSAN SUKAN
PENGERUSI
KALSOM BT SALLEH
; G5R5 B@SAR <
N.
PENGERU
SI I
IBRAHIM JAHIDIN
; GPK
K!K5R9K515
M <
N.
PENGERUSI II
MOHD TAJUDDIN
ABD JABAR
; GPK
P@?.A%B9RA?<
N.
PENGERUSI
III
?!RA2AG9 B
,AA2AR
GPK F@M
N) PENGE1USI IB
ALISHAKARA
GPK P@.A?G
S/U KOKURIKULUM SETIAUSACA SUKAN
OMAR ALI-I
MOHD SHAHRI?AN MOHD RAMLI
P@?H@1ARAS S5KA? P@RMA9?A?
1
'
M!F% 9%R!S AB%511AF
,AEA.A?K5ASA P@MBA?G5?A? S5KA? S@K!1AF
PENAUNG
PENGA1AC PELAJA1AN NEGE1I J2C21 M2C* N21 /IN A/*UL GCANI
PENASICAT
PEGA;AI PELAJA1AN *AE1AC P)GU*ANG CJ CAMSI /IN JAMCA1I
PENGE1USI GU1U /ESA1 SK MASAI
KALS2M /T SALLEC
JK PEM/ANGUNAN +IDIKAL SUKAN GPK CAL
EC;AL MU1I* N21A+ADI /IN JA++A1
JK PENGGALAK SUKAN GPK
K2KU1IKULUM I/1ACIM /IN JACI*IN
JK SUM/E1 MANUSIA SUKAN GPK
PENTA*/I1AN
M2C* TAJU**IN A/* JA/A1
JK PEMANTAUAN PENILAIAN SUKAN SETIAUSACA
SUKAN
M2C* SCAC1IDAN M2C* 1AMLI
JK PENINGKATAN P12+ESI2NAL KETUA
PANITIA /ACASA 12CAIDAC M* TAP
JK KE;ANGAN SUKAN YANG *IPE1TUA
PI/G DULKI+LI A/* JALIL
JK TEKNIKAL SUKAN YANG *IPE1TUA PI/G DULKI+LI A/*
JALIL
1&
BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KE7IL
JAWATANKUASA KE7IL PEMBANGUNAN 8I?IKAL SUKAN SEKOLAH
1) Meran*ang embangunan 2i>ikal Sukan Sekola/+
3) Men4ediakan Kemuda/an =>ikal sukan 4ang berkualiti+
7) Memastikan setia kemuda/an =>ikal sukan berada dalam keadaan baik dan bole/ digunaakai+
6) Melaorkan setia kerosakan dan ke*a*atan =>ikal sukan keada i/ak 4ang berkenaan untuk dibaikuli/+
9) Memastikan kemuda/an =>ikal sukan sekola/ men*ukui mengikut jumla/ murid+
JAWATANKUASA KE7IL PENGGALAK SUKAN SEKOLAH
1) Meran*ang segala akti8iti 4ang berkaitan dengan sukan dan ermainan
3) Men4ediakan kertas konse untuk akti8iti sukan 4ang Akan dijalankan
7) Memastikan englibatan murid se*ara men4eluru/+
6) Memberi dorongan keada murid sua4a memun4ai minat ter/ada sukan dan ermainan+
JAWATANKUASA KE7IL SUMBER MANUSIA SUKAN SEKOLAH
1) Menentukan agi/an tugas keada guru mengikut akti8iti sukan dan er- mainan
3) Menentukan jumla/ guru 4ang dierlukan untuk setia akti8iti sukan %an er- mainan 4ang dijalankan %an disertai+
7) Memastikan agi/an tugas 4ang diberikan dilaksanakan dengan sebaikn4a+
6) Menguruskan en4ertaan asukan dan eserta dalam sesuatu ertandingan sukan dan ermainan+
JAWATANKUASA KE7IL PEMANTAUAN DAN PENILAIAN SEKOLAH
1) Memantau semua akti8iti sukan dan ermainan 4ang dijalankan+
J
A
;
A
T
A
N
K
U
A
S
A
P
E
M
/
A
N
G
U
N
3) Membuat Post Mortem ke atas semua akti8iti sukan ermainan 4ang di- jalankan dan disertai+
7) Membuat 1aoran semua akti8iti sukan dan ermainan 4ang disertai ole/ se- kola/ ada eringkat sekola/3 >on3 daera/3
negeri dan kebangsaan+
2)
BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KE7IL
JAWATANKUASA KE7IL PENINGKATAN PRO8ESIONALISME
1) Meran*ang akti8iti seeri mengadakan kursus3 seminar untuk guru-guru dan murid-murid bekaitan dengan sukan
bertujuan meningkatkan kemajuan su- kan di sekola/+
3) Mengenalasti guru-guru berotensi dalam sesuatu bidang sukan untuk dike- tenga/kan ke eringkat lebi/ tinggi+
7) Bekerjasama dan ber/ubung dengan i/ak agensi luar bagi mendaatkan keakaran dalam bidang sukan untuk membantu
meningkatkan tara" ro"es- sional guru dalam bidang sukan+
6) Melaorkan setia kegiatan 4ang dijalankan keada i/ak Guru Besar+
JAWATANKUASA KE7IL KEWANGAN SUKAN SEKOLAH
1) Membantu i/ak sekola/ dari segi ke-angan 4ang dierlukan dalam engu- rusan sukan di sekola/+
3) Membantu i/ak sekola/ mendaatkan dana dan sumbangan dari i/ak luar untuk digunakan dalam engurusan
embangunan sukan sekola/+
7) Bertanggungja-ab memastikan sumber ke-angan bagi embangunan su- kan sekola/ men*ukui untuk menjalankan
akti8iti sukan dan ermainan di sekola/+
JAWATANKUASA KE7IL TEKNIKAL SUKAN SEKOLAH
1) Memberi bantuan dari segi keakaran dan tenaga 4ang dierlukan ole/ i- /ak sekola/ dalam menguruskan akti8iti sukan
dan ermainan di sekola/
3) Membantu i/ak sekola/ menjalankan akti8iti sukan di sekola/+
J
A
;
A
T
A
N
K
U
A
S
A
P
E
M
/
A
N
G
U
N
21
AJK KERJA PENGURUSAN SUKAN SEKOLAH
ORGANISASI PENGURUSAN SUKAN PERMAINAN SEKOLAH )*+)
PENGERUSI
KA1S!M B. SA1@F G5R5 B@SAR SK MASA9
NAIB PENGERUSI I
9BRAF9M B9? ,AF9%9?
GPK K!K5R9K515M
NAIB PENGERUSI II
M!F% .A,5%%9? ,ABAR
GPK P@?.A%B9RA?
NAIB PENGERUSI III
?!R A2AG9 ,A22AR GPK
F@M
NAIB PENGERUSI I-
AG19SFAKARA GPK
P@.A?G
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
!MAR A19I9
SETIAUSAHA SUKAN
M!F% SFAFR9GA? M!F% RAM19
PEN;ELARAS SUKAN
M!FAMA% 9%R!S B9? AB%511AF
BOLA SEPAK
ISKANDAR HAIRI 5 KETUA 6 F,
F5GA9?9 B9? F, ,52R9?
M!FAMA% 9%R!S AB%511AF
B@R?AR%9?@ BA?@SSA
BOLA BALING
A?I?AH MOHD SALLEH 5
KETUA 6
KAMAR5%%9? M% ?!!R%9? S9.9 @SAF
FASSA?
?!R9.A M!F% M!KF.AR
?!RF9%AHAF M% AH5B
BOLA JARING
NOR8AI?AH MANSUR 5 KETUA
6
RA.?A B. B!RFA? 19HA?A B.
S@1AMA.
H5R9 AKMA1 M!F% H5S!2
PING PONG
SUHART; ALB; 5 KETUA 6
1A5 S9A5 S9AF ?5R51 ASH9K9?
9SFAFAK
AG19?A AR9S
PADANG BALAPAN
MOHD SHAHRI?AN RAMLI 5
KETUA 6
AG9GAF AB%51 M5.A19B MAR9AM
ARSFA% ?!RA9%A A19
HOKI
AFMA% SA925GGAMA?
A+FAM9% ; K@.5A < 29R%A5G
9BRAF9M S5GA?A SA2AR
GAR9?A S5BF9
SEPAK TAKRAW
MOHD A?I?I WAHAID 5
KETUA 6
M!F% AM9R AMGAF R5FA9GAF
M% .AP R!%G9AF KASS9M
BADMINTON
MAS19?A !MAR ; K@.5A < 9R@?@ ACP
A?.!?@ ?!R19GAM M% SFAR92
S9.9 MAG59? M!F% SAFA1 KA%9R
?!RS5%%9?
7ATUR
HJH NORAINI MD SALLEH 5 KETUA
6
R!G9.A B. AFMA% S5229AF B.
MA?S!1 ?!R2AR9?A AMR!?
22
AJK KERJA PENGURUSAN SUKAN SEKOLAH
ORGANISASI PENGURUSAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH )*+)
PENGERUSI
KA1S!M B. SA1@F G5R5 B@SAR SK MASA9
NAIB PENGERUSI I
9BRAF9M B9? ,AF9%9?
GPK K!K5R9K515M
NAIB PENGERUSI II
M!F% .A,5%%9? ,ABAR
GPK P@?.A%B9RA?
NAIB PENGERUSI III
?!R A2AG9 ,A22AR GPK
F@M
NAIB PENGERUSI I-
AG19SFAKARA GPK
P@.A?G
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
!MAR A19I9
SETIAUSAHA SUKAN
M!F% SFAFR9GA? M!F% RAM19
PEN;ELARAS SUKAN
M!FAMA% 9%R!S B9? AB%511AF
RUMAH SUKAN
KETUA SUKAN
MAHARAJA
1A5 S9A5 S9AF
BOLASEPAK
9SKA?%AR FA9R9
BOLA BALING
AG9GAF B. SA1@F
BENDAHARA
AM9R FAMGAF
BOLA JARING
?!R2A9GAF MA?S!R
PING PONG
S5FAR.9 B. A1BH
HULUBALANG
?!RF9%AHAF M% AH5B
HOKI
AFMA% SA925GGAMA?
PADANG BALAPAN
M!F% SFAFR9GA? RAM19
KESATRIA
KAMAR5%%9M M!F% ?!!R%9?
BADMINTON
MAS19?A B. !MAR
SEPAK TAKRAW
M!F% AG9G9 EAFA9%
7ATUR
?!RA9?9 M!F% SA11@F
23
AJK KERJA PENGURUSAN SUKAN SEKOLAH
ORGANISASI PENGURUSAN RUMAH SUKAN )*+)
PENGERUSI
KA1S!M B. SA1@F G5R5 B@SAR SK MASA9
NAIB PENGERUSI I
9BRAF9M B9? ,AF9%9?
GPK K!K5R9K515M
NAIB PENGERUSI II
M!F% .A,5%%9? ,ABAR
GPK P@?.A%B9RA?
NAIB PENGERUSI III
?!R A2AG9 ,A22AR GPK
F@M
NAIB PENGERUSI I-
AG19SFAKARA GPK
P@.A?G
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
!MAR A19I9
SETIAUSAHA SUKAN
M!F% SFAFR9GA? M!F% RAM19
RUMAH MAHARAJA RUMAH HULUBALANG
LAU SIAU SIAH 5 KETUA 6
ASM9GA B. 9BRAF9M ?ASR9?A B. M!F%
ABBAS ?!RA9?9 M!F% SA11@F R!G9.A
AFMA%
MAS19?A B. !MAR ?!R 2A9GAF B.
MA?S5R
R!FA9GAF M% .AP M!F% AG9G9
EAF9%
AFMA% SA925GGAMA? A+FAM9% 29R%A5G B9?
9BRAF9M
A9%AF B. RAFMA.
NORHIDA;AH MD A;UB 5 KETUA 6
AG19?A AR9S GAR9?A S5BF9
M!F% F5GA9?9 ,52R9? 9SKA?%AR FA9R9 ?!R9.A
M!KF.AR ?!R19GAM M% SFAR922 ?!RASH9K9?
9SFAK RA.?A B!RFA? R!%G9AF KASS9M
SAMS91AEA.9 M!F% SFAR92
RUMAH BENDAHARA
R5MAF K@SA.R9A
MOHD AMIR AM?AH 5 KETUA 6
MAR9AM ARSFA% AG9GAF B9?
M5.A19B (F@ EA? R!G9GAEA.9
2A5G9AF B. 9SMA91 9R@?@ ACP
A?.!?@
M!FAMA% 9%R!S AB%511AF
?!RGA:F9%AF AFMA% R!G9HA?9 RA?9
H5R9 AKMA1 M!F% H5S!2 ?!R2AR9?A
B. AMR!? B@R?AR%9?@ BA?@SSA
KAMARUDDIN MD NOORDIN 5
KETUA 6 AG9GAF M!F% SA11@F
AB%+ KA%9R M!F% ?!RS5%%9? ?!RA9%A M% A19
S9.9 @SAF FASSA?
S9.9 MAG59? M!F% SAFA1 S5229AF MA?S!1
S5FAR.9 A1BH S5GA?A SA2AR A9%AF
RAFMA. 19HA?A B. S@1AMA.
24
TUGAS JAWATAKUASA PENGURUSAN
a) Mean.an# akti%iti sek&'a( (1an.an#an Jan#ka Panjan# <Pen!ek))
b) Men#a!akan mes"uaat sekuan#$kuan#n"a 3 ka'i seta(un)
.) Menentukan peatuan k&kuiku'um sek&'a()
!) Menentukan takwim !an ja!ua' akti%iti)
e) Memastikan pen#'ibatan pe'aja men"e'uu()
,) Memastikan sek&'a( men#ambi' ba(a#ian !a'am ke#iatan k&kuiku'um pein#kat !aea(< ne#ei<keban#saan)
#) Memastikan #uu mematu(i takwim !an ja!ua' K&kuiku'um)
() Menentukan taik( Kej&(anan 2'a(a#a sek&'a(- Meentas *esa- Cai Ke.eme'an#an K&kuiku'um !an ke#iatan 'ain)
i) Meni'ai akti%iti k&kuiku'um !an membuat 'ap&an ta(unan)
J) Memastikan k&nsep sukan untuk semua !an sukan untuk e'it !i'aksanakan !i sek&'a()
k) Membuat an##aan pebe'anjaan !an menentukan peuntukan kewan#an
') Membei pen#iktia,an !an pen#(a#aan kepa!a #uu !an pe'aja "an# te'a( menunjukkan pestasi .eme'an# !a'am bi!an# masin#$ masin#)
m) Memastikan semua tempat !an a'at se'amat !i#unakan &'e( pe'aja)
TUGAS GPK KOKURIKULUM
a) Menentukan objekti" gerakerja kokurikulum sekola/ ter*aai+
b) Bertanggungja-ab dalam elaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekola/+
.) Men4elaras dan meluluskan rogram ta/unan setia unit gerakerja kokurikulum
!) Memastikan sua4a setia unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lan*ar3 berterusan dan berkesan+
e) Men4elesaikan masala/ 4ang berbangkit dalam erjalanan akti8iti kokurikulum+
,) Men4elaras dengan i/ak sekola/ eruntukan dan erbelanjaan akti8iti kokurikulum+
#) Menga-al segala urusan ke-angan bagi -ang 4ang dikuti dariada elajar+
() Menerima laoran kedudukan stok dan in8entori eralatan kokurikulum+
i) Menerima laoran kegiatan unit kokurikulum ada ak/ir ta/un dariada setiausa/a kokurikulum3 enolong Setiausa/a
kokurikulum dan en4elaras-en4elaras unit+
j) Memutuskan engurniaan 4ang akan diberi keada elajar 4ang men *aai tara" ke*emerlangan dalam akti8iti
kokurikulum+
25
.
5
G
A
S
0
.
A
?
G
G
5
?
G
,A
E
A
B
A,
K
K
TUGAS SETIAUSAHA/PEN;ELARAS KOKURIKULUM
a) Men4elaras semua akti8iti kokurikulum+
b) Membantu Pengetua dalam engagi/an tugas keada guruguru3 eran*angan3 elaksanaan dan enilaian
elajar+
.) Mengurus emili/an eserta untuk ke ertandingan akti8iti ersatuanC kelabCasukan badan beruni"orm dan
sukanCermainan+
!) Menentukan langka/-langka/ keselamatan dalam akti8iti kokurikulum diatu/i+
e) Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik+
,) Memastikan borang-borang kokurikulum 4ang digunakan dikemaskinikan dan men*ukui+
#) Mengenal asti guru dan murid 4ang berotensi dalam akti8iti kokurikulum dan mengadakan lati/an dengan
mereka+
TUGAS SETIAUSAHA SUKAN
a) Men4elaraskan semua akti8iti sukan sekola/+
b) Men4ediakan tak-im dan akti8iti sukan 4ang sesuai dengan akti8iti MSS%C MSS?CMSSM+
.) Membantu Pengetua mengagi/ tugas baru dalam ola/raga dan ermainan+
!) Menetakan elajar dalam Ruma/ Sukan+
e) Men4ediakan anggaran belanja-an ta/unan untuk akti8iti dan eralatan+
,) Men4elaraskan en4ertaan sekola/ dalam akti8iti sukan luar sekola/+
#) Mengurus dan menjaga keselamatan semua erlatan sukan sekola/+
() Men4iman dan mengemaskini buku stok dan in8entori eralatan sukan+
i) Men4ediakan eraturan enggunaan eralatan dan kemuda/an sukan+
j) Men4ediakan laoran lengka tentang semua akti8it sukan sekola/ dan luar sekola/ untuk edaran3 rujukan dan rekod+
k) Sentiasa berbin*ang dengan PengetuaCPenolong Kanan Kokurikulum untuk keentingan sukan sekola/+
.
5
G
A
S
0
.
A
?
G
G
5
?
G
,A
E
A
B
A,
K
K
') Merekodkan en*aaian *emerlang elajar dan asukan sekola/ dalam Buku Rekod Pen*aaian Sukan Sekola/+
m) Meng/adiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu
2#
TUGAS GURU PENASIHAT KELAB SUKAN PERMAINAN
a) Memastikan Mes4uarat Agung diadakan bagi tujuan melantik A/li ,a-atankuasa+
b) Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan+
.) Memastikan akti8iti selaras dengan objekti" sekola/+
!) Memastikan ja-atankuasa menjalankan tugas seerti terkandung dalam Perlembagaan+
e) Meran*ang akti8iti ta/unan dengan kerjasama elajar+
,) Memastikan akti8iti berjalan mengikut jadual 4ang ditetakan+
#) Meran*ang strategi untuk eningkatan ke*emerlangan Pasukan SukanC Permainan+
() Memastikan engurusan ke-angan dan /arta bendaCeralatan diurus dengan baik+
i) Memastikan Minit Mes4uarat dan 1aoran Akti8iti disediakan dan di"ailkan+
j) Menda"tarkan KelabCPersatuan Sukan C Permainan+
k) Bertanggungja-ab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan keada a/li-a/li+
') Mengurus en4ertaan a/li-a/li dalam kegiatan di eringkatsekola/C>onC daera/ dalam la-atan atau rojek 4ang
dijalankan+
m) Bertanggungja-ab men*atat englibatan dan en*aaian a/li+
n) Menandatangani Buku Ke/adiran A/li+
&) Meng/adiri erjumaan atau mes4uarat 4ang berkaitan dengan unit 4ang di-akili+
p) Menentukan Paan Ken4ataan digunakan dengan seenu/n4a+
E) Memastikan tidak ada unsur sub8ersi" tersebar di kalangan a/li+
) Men*adangkan nama a/li 4ang la4ak menerima Sijil Peng/argaan keada ,a-atankuasa Kokurikulum Sekola/+
s) Bekerjasama dengan i/ak sekola/ dalam menja4akan sesuatu rogram+
t) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Pengetua dari semasa ke semasa+
T
U
G
A
S
:
T
A
N
G
G
U
N
G
J
A
W
A
B
A
J
2$
TUGAS GURU SUKAN SEKOLAH/RUMAH
a) Membentuk ja-atankuasa+
b) Meran*ang meningkatkan engeta/uan3 kema/iran dan minat elajar dalam ermainan+
.) Berusa/a mendaatkan k/idmat nasi/at dariada mereka 4ang akar+
!) Memastikan undang-undang ermainan dan erla-anan diatu/i+
e) Memili/ dan melati/ asukan sekola/ mengikut jadual dan tak-im kokurikulum sekola/+
,) Menganjurkan erla-anan antara Ruma/ SukanCKelasC.ingkatanC Sekola/+
#) Menguruskan engangkutan untuk asukan sekola/ ke ertandingan luar+
() Menguruskan surat kebenaran ibu baaCenjaga untuk ke ertandingan luar sekola/+
i) Melaor dan merekodkan keutusan-keutusan ertandingan 4ang disertai+
j) Men4ediakan anggaran erbelanjaan untuk eralatan dan engurusan+
k) Men4emai semangat kesukanan di kalangan elajar+
') Menentukan eralatan dan kemuda/an ermainan sentiasa dalam keadaan baik3 selamat dan men*ukui untuk
digunakan+
m) Meran*ang akti8iti ta/unan dengan guru Ruma/ Sukan+
n) Menilai restasi asukan sekola/ dan mengambil langka/langka/ untuk memertingkatkan+
&) Merekodkan nama emain-emain dan asukan 4ang *emerlang;jo/an daera/Cnegeri3 -akil daera/Cnegeri dan negara<
p) Meng/adiri kursus ermainan 4ang dianjurkan ole/ ,abatan Belia3
T
U
G
A
S
:
T
A
N
G
G
U
N
G
J
A
W
A
B
A
J
2'
PENGERUSI
NAIB
PENGERUSI
SETIAUSAHA BENDAHARI
PEN. SETIAUSAHA PEN.
BENDAHARI
AHLI
JAWATANKUASA
1.3 O&a"#
) Ju&uau'i%
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK UNIT.UNIT KOKURIKULUM
Pe"#e&usi
a) Memengerusikan semua mes4uarat dan bertanggungja-ab atas kesemurnaan semua mes4uarat+
b) Meneliti *atatan minit mes4uarat dan memastikan segala keutusan 4ang diutuskan diambil tindakan 4ang
se-ajarn4a+
.) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa+
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
J
A
W
A
T
A
N
K
U
A
S
Nai! Pe"#e&usi
a) Membantu engerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung ja-ab 4ang diberi+
b) Memengurusikan mes4uarat semasa ketiadaan engerusi+
.) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa+
Se%iausaa
a) Menguruskan /al-/al surat men4urat+
b) Men*atat dan menandatangani minit mes4uaratClaoran kegiatan- kegiatan+
.) Men*atat ke/adiran a/li
!) Men4iman dokumen 4ang berkaitan dengan ersatuan+
e) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa+
2&
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK UNIT.UNIT KOKURIKULUM
Pe"olo"# Se%iausaa
a) Membantu setiausa/a dalam menjalankan segala tugas dan tanggung ja-abn4a+
b) Menjalankan tugas Setiausa/a se-aktu ketiadaan Setiausa/a+
.) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa+
Be"'aa&i
a) Bertanggungja-ab berkenaan semua /al ke-angan Persatuan
b) Membuat dan men4iman kira-kira berkenaan semua erkara ke-angan dan bertanggungja-ab di atas kesa/i/ann4a+
.) Men4ediakan Pen4ata Kira-Kira bulanan dan ta/unan serta menandatanganin4a+
!) Melaorkan kedudukan ke-angan sekiran4a diminta di dalam mes4uarat a/li ja-atankuasa+
!) Men4ediakan 1aoran Ke-angan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mes4uarat Agung+
e) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa+
Pe"olo"# Be"'aa&i
a) Menjalankan tugas-tugas Benda/ari se-aktu ketiadaan Benda/ari+
b) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa+
Ali Ja@a%a"kuasa
a) Membantu menjalankan tugas dalam segala rogram dan akti8iti 4ang dilaksanakan+
b) Memengerusikan biro sekiran4a dilantik+
.) Menjalankan tugas-tugas lain 4ang diara/kan ole/ Guru Penasi/at dari masa ke semasa
Peme&iksa Ki&a.Ki&a
a) Memeriksa3 men4emak serta mengesa/kan 1aoran Ke-angan ta/unan dan bertangungja-ab keatasn4a+
b) Memastikan engurusan ke-angan diuruskan dengan betul+
2
1
G
A
N
IS
A
SI
J
A
;
A
T
A
N
K
U
A
S
A
K
3)
JANUARI )*+)
Tak@im Sekola Tak@im MSSJ Tak@im MSSD 7UTI
2@BR5AR9 2)12
Tak@im Sekola Tak@im MSSJ
(5.9
.ak-im MSS%
31
.
A
K
E
9
M
P
R
!
G
R
A
M
1
M
5
2&
MA7 )*+)
AP1IL 3=13
T
A
K
;
I
M
P
1
2
G
1
A
M
1
M
U
Tak@im Sekola Tak@im MSSJ Tak@im MSSD 7UTI
32
TAKWIM PROGRAM + MURID + SUKAN
M
E
I

)
*
+
)
J
U
N

)
*
+
)
3
3
JULAI )*+)
Tak@im Sekola Tak@im MSSJ
Tak@im
MSSD 7UTI
OGOS )*+)
T
A
K
W
I
M
P
R
O
G
R
A
M
+
M
U
34
SEPTEMBER )*+)
Tak@im Sekola Tak@im MSSJ
Tak@im MSSD
7UTI
OKTOBER )*+)
T
A
K
W
I
M
P
R
O
G
R
A
M
+
M
U
Tak@im Sekola Tak@im
MSSJ 7UTITak@im MSSD
35
NO-EMBER )*+)
MesAua&a%
AJK Pem.
!a"#u"a"
Suka" Seko.
DISEMBER )*+)
T
A
K
;
I
M
P
1
2
G
1
A
M
1
M
U
3#
JADUAL LATIHAN PASUKAN SUKAN
SEKOLAH
BIL PERMAINAN TARIKH
MSSD
PENGELOLA
MASA LATIHAN
PENGURUS
TARIKH/HARI/MASA
LATIHAN
+
LATIHAN
)
LATIHAN
/
LATIHAN
0
1 BA%M9?.!? 1CP12 /.
1/*)/)*+)
SMK.% 2
*3.Ja" +0.Ja" +2.Ja" +3.Ja"
MAS19?A !MAR
&+)) -11+)) &+)) -11+)) 2+)) J5+)) 2+))-5+))
2 F!K9 1CP 12 +*.
+)/)/)*+)
A,K KFAS
*3 Ja" +0.Ja" +2.Ja" 0.8e! (9K EA?
R!G9GAEA.9
&+)) -
11+))
&+))-11+)) 2+)) - 5+)) 2+)) - 5+))
3 S@PAK .AKRAE 1CP
12
+3.
+4/)/)*+)
A,K KFAS
14-,an 0.8e! 11-2eb 13-2eb M!F% AG9G9
EAF9%
&+)) -
11+))
&+))-11+)) &+))-11+)) 2+)) - 5+))
4
PA%A?G 0
BA1APA?
1CP12
)*.
)0///)*+)
A,K KFAS
+0.Ja" ++.8e! +,.8e! /.Ma>
M!F%
SFAFR9GA? &+)) -
11+))
&+)) -
11+))
&+)) -
11+))
&+)) -
11+))
5 B!1A BA19?G 1CP
12
2.
,/0/)*+)
A,K KFAS
+, 8e! /.Ma> )0 .Ma> /+.Ma>
AG9GAF M%
SA11@F &+)) -
11+))
&+)) -
11+))
&+)) -
11+))
&+))-11+))
# (A.5R 1CP 12 2.
,/0/)*+)
A,K KFAS
+, 8e! /.Ma> )0 .Ma> /+.Ma>
F,F ?!RA9?9
&+)) -
11+))
&+)) -
11+))
&+)) -
11+))
&+))-11+))
$ B!1AS@PAK 112 +/.
+1/0/)*+)
A,K KFAS
/.Ma> )0 .Ma> /+.Ma> 3.A=&il
9SKA?%AR FA9R9
&+))-11+)) &+))-11+)) &+))-11+)) &+))-11+))
3
$
7a%a%a"<
1) Sebaan# peuba(an Ja!ua' sepeti !i atas pe'u !imak'umkan te'ebi( !a(u'u kepa!a Guu /esa <JK Pemban#unan
Sukan Sek&'a(
( u)p8 Jawatankuasa Sumbe Manusia )
3) Lati(an Tamba(an atau Pe'awanan Pesa(abatan "an# in#in !ianjukan &'e( Pen#uus Pasukan pe'u'a( men!apat
kebenaan !aipa!a
Guu /esa !an pe'u men#ikut peatuan$peatuan kese'amatan sepeti "an# te!apat !a'am P&'isi kese'amatan
K&kuiku'um Sek&'a()
7) Senaai nama Pemainan !i atas a!a'a( pemainan$pemainan "an# akan mewaki'i sek&'a( !a'am Petan!in#an
!an Kej&(anan Maj'is
Sukan Sek&'a( *aea( Pasi Gu!an#) Pen#uus Pasukan !iminta bebin.an# !en#an JK Pemban#unan Sukan
Sek&'a( ( AJK Sumbe Manusia ) atau Guu /esa untuk men!apatkan Pen#esa(an !an ke'u'usan Pen"etaan)
!aipa!a PT !i pejabat sek&'a(
J
A
*
U
A
L
L
A
TI
C
A
N
P
A
S
U
K
A
3'
PENGURUSAN 8AIL + MURID + SUKAN
( Pesatuan<Ke'ab Sukan F Pemainan ) +AIL IN*UK
1) Surat Permohonan Penubuhan 8nit !elabPersatuan.
Sertakan 1.1. %raf perlembagaan.
1.2. %raf &kti'iti &sas
1.$. Senarai Jawatankuasa.
3) Surat !elulusan Penubuhan daripada 5uru .esar.
7) Surat Perlantikan 5uru PemimpinPenasihat beserta pernyataan kelulusan penubuhan.
6) Minit Mesyuarat &gong penubuhan.
9) Perlembagaan yang disahkan oleh 5uru .esar.
4) Senarai Jawatankuasa yang disahkan oleh 5uru .esar
:) Peran#angan akti'iti asas yang disahkan oleh 5uru .esar.
>) Jadual &kti'iti 1ahunan yang disahkan oleh 5uru .esar.
@) Senarai !eahlian yang disahkan oleh 5uru .esar.
1=) Surat Permohonan Mengutip %erma daripada .endahari.
11) Surat !elulusan mengutip %erma daripada 5uru .esar.
13) &kaun !ewangan.elanjawan yang disahkan.
17) Surat gabungan untuk menjadi ahli gabungan daripada 5uru Pemimpin kepada 5uru .esar.
16) Surat !elulusan menjadi ahli gabungan daripada badan induk.
19) Minit-minit Mesyuarat yang diadakan
14) Surat-surat pekeliling yang berkaitan;
14)1) !ementerian Pendidikan.
14)3) Jabatan Pendidikan Johor.
14)7) Pejabat Pendidikan %aerah.
14)6) Sekolah
S9
S
.
@
M
P
@
?
G
5
R
5
S
A
?
2
A9
1
1
14)9) %an lain-lain.
1:) %okumen Pen#apaian @emerlang ahli.
1>) 4aporan setiap &ki'iti.
1@) 4aporan 1ahunan.
3=) %aftar penilaian bagi setiap ahli.
33) Stok dan "n'entori.
37) Sampel-sampel SijilSurat Penghargaan.
3&
PENGURUSAN 8AIL + MURID + SUKAN SEKOLAH
Sekola Ke!a"#saa" Masai9 Joo&
J/A1=14)K2K2<:==$9 ( SUKAN )
BIL KOD 8AIL TAJUK 8AIL
1 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C1 P@?G5R5SA? S5KA?
2 ,BA1)1#+K!K!C$))-5C# MSS%
3 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C25 MSKPP
4 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C$ MSS,
5 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C' MSSM
# ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C2# AK.9I9.9 S5KA?
$ ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C2$ S5KA? S@K!1AF
' ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C2' 1AP!RA? P@R.A?%9?GA? S5KA?
JBA+*+2.SUKAN/3**.1 ; S5KA? <
BIL KOD 8AIL TAJUK 8AIL
1 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C2 BA%M9?.!?
2 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C3 PA%A?G %A? BA1APA?
3 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C4 B!1A BA19?G
4 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C5 B!1A ,AR9?G
S
I
S
T
E
M
P
E
N
G
U
R
U
S
A
N
8
A
IL
5 ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C$ B!1A S@PAK
# ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C1) (A.5R
$ ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C14 F!K9
' ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C1& P9?G P!?G
& ,BA1)1#+S5KA? C$))-5C#C21 S@PAK .AKRAE
4)
JAWATANKUASA PEMANTAUAN
PROGRAM + MURID + SUKAN SEKOLAH
AHLI JAWATANKUASA PEMANTAUAN KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH
PENGERUSI
!&4SAM .1 S&4BC
* 5uru .esar -
1"M.&4&D PBD5B=8S"
".=&C"M ."D J&C"%"D * 5P! !A!8="!848M -
D&". PBD5B=8S" "
MAC% 1&J8%%"D &. J&.&=
* 5P! Pentadbiran -
D&". PBD5B=8S" ""
DA=&<&2" . J&&<&=
* 5P! hal Bhwal Murid -
D&". PBD5B=8S" """
&4"SC&!&=&
* 5P! Petang -
SB1"&8S&C&
AM&= &4"E"
* S8 !okurikulum -
D&". SB1"&8S&C&
MAC% SC&C="2&D =&M4"
* S8 Sukan-
&C4" J&:&1&D!8&S&
MAC% "%=AS &.%844&C
* Penyelaras SPermainan -
41
JADUAL PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH
BULAN MINGGU UNIT
KOKURIKULUM
PEMANTAU JENIS
PEMANTAUAN
APRIL
)
B!1AS@P
AK
(A.5R
F!K9
MOHD
IDROS
ABDULLAH
PEMANTAUA
N AWAL
/
S@PAK
.AKRAE
B!1A
,AR9?G
MOHD
IDROS
ABDULLAH
0
!1AFRAG
A P9?G
P!?G
BA%M9?.!
MOHD
IDROS
ABDULLAH
BULAN MINGGU UNIT
KOKURIKULUM
PEMANTAU JENIS
PEMANTAUAN
MEI
1
B!1AS@P
AK
(A.5R
F!K9
SETIAUSAHA
SU. KAN
PEMANTAUA
N RUTIN
3
S@PAK .AKRAE
B!1A ,AR9?G
B!1A BA19?G
SETIAUSAHA
SU. KAN
JULAI )
!1AFRAG
A P9?G
P!?G
BA%M9?.!
SETIAUSAHA
SU. KAN
BULAN MINGGU UNIT
KOKURIKULUM
PEMANTAU JENIS
PEMANTAUAN
OKT
+
B!1AS@P
AK
(A.5R
F!K9
MOHD
IDROS
ABDULLAH
PEMANTAUA
N AKHIR
/
S@PAK .AKRAE
B!1A ,AR9?G
B!1A BA19?G
MOHD
IDROS
ABDULLAH
NO- +
!1AFRAG
A P9?G
P!?G
BA%M9?.!
MOHD
IDROS
ABDULLAH
J
A
*
U
A
L
P
E
M
A
N
T
A
U
A
N
P
1
2
G
42
JAWATANKUASA PENILAIAN
P12G1AM 1 MU1I* 1 SUKAN
AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH
PENGERUSI
!&4SAM .1 S&4BC
* 5uru .esar -
1"M.&4&D PBD5B=8S"
".=&C"M ."D J&C"%"D * 5P! !A!8="!848M -
D&". PBD5B=8S" " MAC%
1&J8%%"D &. J&.&=
NAIB PENGERUSI II
DA=&<&2" . J&&<&=
* 5P! hal Bhwal Murid -
D&". PBD5B=8S" """
&4"SC&!&=&
* 5P! Petang -
SB1"&8S&C&
AM&= &4"E"
* S8 !okurikulum -
D&". SB1"&8S&C&
MAC% SC&C="2&D =&M4"
* S8 Sukan-
&C4" J&:&1&D!8&S&
&C4" J&:&1&D!8&S&
5uru Penasihat !elab Sukan Permainan
&C4" J&:&1&D!8&S&
5uru !elas 1ahun (
&C4" J&:&1&D!8&S&
5uru !elas
1ahun /
&C4" J&:&1&D!8&S&
5uru !elas
1ahun 0
43
PROSES PENILAIAN AKTI-ITI KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH.
Penubu/an ,a-atankuasa Penilaian Akti8iti kokurikulum Peringkat Sekola/+
Penetaan ,adual Penilaian Akti8iti Kokurikulum+
K Pen4ediaan Pe&isia" Pe"ilaia" Ak%iBi%i Koku&iulum Sekola 5 PPAKS 6
Penilaian Akti8iti Kokurikulum adala/ berdasarkan keada asek iaituD
RujukD Pa"'ua" Pe"ilaia" Ak%iBi%i Koku&ikulum ole Keme"%e&ia" PelaCa&a"
MalaAsia
Guru Penasi/at 5nit-5nit Kokuri- kulum menilai asek-asek tersebut %an sera/kan marka/ enilaian keada Guru
Kelas+
Guru Kelas memasukkan marka/ enilaian ke dalam Perisian PPAKS untuk mengira marka/
GPA %an marka/ 7GPA murid
Guru Kelas men*etak Sijil Penilaian Kokurikulum dan disera/kan keada SC5 Kokurikulum untuk semakan ole/ GPK
Kokurikulum dan engesa/an Guru Besar+
Guru Kelas mengeksot data %an sera/kan keada SC5 Kokurikulum untuk tujuan enggabungan data+
Guru Kelas men4era/kan SiCil Pe"ilaia" Koku&ikulum Mu&i' keada 9bu baa untuk engesa- /an+
Sijil Penilaian Kokurikulum Murid dikumulkan dan di masukkan ke dalam 2ail Peribadi Murid
JADUAL PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH
BULAN MINGGU PERKARA GURU
TERLIBAT
+
Men4ediakan %ata-%ata
Murid Kokurikulum dan
Perisian PPAKS
S/U
Koku&ikulum
1+ Ke/adiran Murid -
5)L
2+ Penglibatan
Murid
-
2)L
3+ Pen*aaian
Murid
-
2)L
4+ BonusCAnugera/ -
1)L
P
@
?9
1
A9
A
?
A
K
.9
I9
.9
K
!
K
OKT
)
.aklimat Pengisisn Marka/ 1)L
Penilaian Akti8iti
Kokurikulum
GPK
Koku&ikulum
OKT /
Pen4era/an marka/ Penilaian
Kokurikulum keada SC5 Kokurikulum
untuk semakan dan engesa/an
Gu&u Kelas
NO-
+
Pen4era/an Marka/ Penilaian
Kokurikulum keada
9bu Baa
Gu&u Kelas
)
Marka/ Kokurikulum dimasukkan ke
dalam 2ail Peribadi
Murid
Gu&u Kelas
44
SK PETALING JA;A
Lorong Masjid 1 (3/69-I)
46000 P Jaya
Selangor
.8!8 PBD58=8S&D S&18 M8="%
S&18 S8!&D
U"i% Koku&ikulm
SK PETALING JAYA)