Anda di halaman 1dari 21

SEJARAH SEKOLAH

RENDAH 3103

NAMA PENSYARAH:
EN. MD. NAZIR YUSOF

KUMPULAN :
T2 SN (SEM 3)

NAMA AHLI KUMPULAN:
1) LOGESHVARAN A/L
ALAGIRISAMY
2)THANUSIAH A/P
MANIYAM


SOALAN
TUTORIAL
CIRI-CIRI GURU SEJARAH YANG
EFEKTIF BERDASARKAN KEPADA
PROFESION KEGURUAN
Mampu mengajar atau
mendidik dengan baik lalu
pendidikannya menjadi
berkesan sementara
objektif pengajarannya
tercapai.

Menurut Yaakub
Isa (1994), guru
yang baik.

TIGA MODEL FAKTOR
PEMBENTUKAN
GURU EFEKTIF
3.
Pengurus
an
bilik
darjah
1.
Kemahir
an
Mengajar

2.
Profesion
al

pengurua
n
TIGA MODEL FAKTOR PEMBENTUKAN GURU EFEKTIF
Perancang
an
Harapan tinggi
Perjalanan proses
pdp
Kaedah dan
Strategi
Model Kemahiran
Mengajar
Guru harus menyediakan diri dalam perancangan
proses pdp dalam bilik darjah.
Perlu meletakkan rangka dan strategi
Bersedia dengan kontek kurikulum yang lebih luas,
berstruktur ada hubung kait dengan pelajaran lepas.

PERANCA
NGAN
Meletakkan Harapan Tinggi Terhadap
Setiap Murid
Guru harus
meletakkan
harapan yang jelas
terhadap setiap
murid.
Memberikan
inspirasi dan
meletakkan
cabaran kepada
para murid untuk
mendapatkan yang
terbaik.
Mengambil kira
tahap
kepelbagaian
kebolehan murid.
KAEDAH DAN
STRATEGI
Guru harus memperkenalkan pelbagai kaedah dan
strategi, (digalakkan untuk menggunakkan kaedah
TMK)
Kerja-kerja individu dan kumpulan perlu sentiasa
diberikan untuk menggalakkan komunikasi antara
murid serta menggalakkan perkembangan kognitif
murid.
PERJALANAN PROSES PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Perlu bermula dengan set induksi, penerangan
dan selepas memberikan tugasan individu atau
kumpulan.

Akhirnya, perlu melaksanakan penilaian melalui
ujian supaya memastikan bahawa setiap murid
telah memahami kontek yang diajar.
MODEL PROFESIONAL
PERGURUAN
Ciri-Ciri Profesional Perguruan Penerangan
1) Menghormati Orang Lain - melayan semua murid dengan
hormat mengambil kira faktor
masyarakat di dalam bilik
darjah
2) Cabaran dan Sokongan - Memberikan harapan yang
tinggi serta membina sokongan
demi perkembangan murid
3) Keyakinan Diri - Sentiasa berkeyakinan dengan
diri sendiri dalam memberi
sumbangan kepada
pembangunan sekolah.
- Tenang apabila berhadapan
dengan masalah murid.
MODEL
PROFESIONALISME
GURU
Ciri-Ciri Profesional Perguruan

Penerangan
4) Pemikiran - Bertanya soalan yang
merangsang pemikiran para
murid, dan menggalakan para
murid supaya bertanya soalan
untuk memperkuhkan
pemahaman.;
5) Kepimpinan - Perlu mahir dalam menguruskan
emosi, minat, flexibility para
murid semasa menjalankan
proses pdp.
6) Memupuk Kepercayaan - Menghargai komitmen para
muriid serta usaha para murid

MODEL PENGURUSAN IKLIM
BILIK DARJAH
Guru harus memastikan
iklim bilik darjah yang
lebih kondusif supaya
proses pengajaran dan
pembelajaran dapat
dijalankan dengan
lancar.
Murid juga dapat
belajar dengan
bersungguh-sungguh
dalam keadaan
tersebut.
Guru juga harus
memastikan semua
infrastruktur seperti
kerusi dan meja dalam
keadaan yang baik demi
kesesuaian para murid.
IMPLIKASI SEKIRANYA
GAGAL MENJADI GURU EFEKTIF
Masalah disiplin
meningkat
Murid tidak
menghormati
guru
Wujud jurang antara guru
dan murid
Murid tidak suka berdamping
dengan guru
Tidak dapat
mengesan
perkembangan
murid
Murid mundur
dalam pelajaran
Murid malas dan tidak
mendengar arahan guru.
Rakan2 tidak suka bergaul
dengannya.
Kelas tidak
terkawal
Isi pengajaran tidak dapat
disampaikan dengan
berkesan.
Proses P&P tidak
berjalan lancar
Murid tidak faham ajaran
guru.
Potensi murid
sukar
dikenalpasti
mengurus murid supaya menjalankan
tugas mereka mengikut jadual
bertugas seperti membersihkan bilik
darjah dan menyusun kerusi dan meja.
menguruskan bahan-bahan
pengajaran supaya dapat
digunakan dengan lebih
berkesan.
mengurus keadaan fizikal bilik
darjah supaya lebih kondusif untuk
aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
mewujudkan iklim bilik darjah terbuka,
iaitu menggalakkan murid bebas
berinteraksi antara murid/murid,
murid/guru serta bebas melibatkan diri
dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah.
membentuk murid dengan sikap
dedikasi, berinisiatif, bekerjasama,
ramah dan mesra, spontan dan kreatif ,
serta lebih tinggi motivasi.
TAMAT
Rujukan
Ahamad bin Rahim.(2010). Kurikulum Sejarah.Dimuat turun 17 Jun, 2014
dari www.mara.gov.my/c/document_library/get_file

Marwan.(2010).Kegunaan Sejarah.Dimuat turun 15 Jun, 2014 dari
http://ssbelajar.blogspot.com/2013/09/kegunaan-sejarah.html

S.Marli.(2009).Sejarah dan Pendidikan Sejarah.Dimuat turun 16 Jan
2014 dari www.jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/

Tan Sri Muhyiddin Yassin.(2013). Pupuk semangat patriotik melalui
kurikulumbaru sejarah.Dimuat turun 18 Jun,2014 dari
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2012/09/06
/pupuk- semangat-patriotik-melalui-kurikulum-baru-sejarah/