Anda di halaman 1dari 135

MODUL

PENGINTEGRASIAN MEDIA BARU


DALAM PDP

Ketua Panel Penulis :


WAN MOHD ZUHAIDI BIN WAN HASSAN

Terbitan
Bahagian Teknologi Pendidikan
Negeri Terengganu
Tahun 2013

CETAKAN PERTAMA 2013

Hak Cipta Terpelihara @ 2013 Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terenggnu


Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa jua bentuk dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Penolong
Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu, 21600 Marang, Terengganu
Darul Iman.
ISBN 978-967-10436-3-9

Diterbitkan oleh:
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu
21600 Marang, Terengganu Darul Iman.
Tel
: 09-627 7100
Faks
: 09-618 2075
Web
: http://btpntrg.net

MODUL INI HANYALAH SATU PANDUAN, MUNGKIN TERDAPAT


PERBEZAAN ANTARA MUKA APABILA MENGIKUTI MODUL INI
KERANA PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN YANG BERLAKU.
Penafian : Nama produk dan nama syarikat atau logo yang dipaparkan pada modul ini adalah hak
milik pemilik pendaftar masing-masing.

KATA-KATA ALUAN KPP BTPN TERENGGANU

vii

PENGENALAN

viii
PENGENALAN

Apa itu media baru?


Apa itu teknologi awan (Cloud)
Pembelajaran Abad ke-21
Kelas Maya Negeri Terengganu
Cabaran Hari ini

2
2
3
4
5

BAB 2 :APLIKASI GOOGLE Satu Aplikasi Sokongan PdP

BAB 1

Paparan utama aplikasi Google


Borang pendaftaran
Mengakses akaun Google
Mengakses akaun Gmail
Storan Maya (Cloud Storage) Google Drive
Kalendar

8
9
10
10
11
23

BAB 3 :
PEMBINAAN BLOG


Pengenalan Blogspot

Sejarah blog

Jenis-jenis blog

Cipta akaun blog

Pengintegrasian

29

BAB 4 :LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

41

Apa itu Facebook


Cipta akaun
Tambah kawan
Cipta page
Cipta group
Pengintegrasian
Fungsi-fungsi aplikasi

42
43
46
47
50
52
64

BAB 5

VIDEO ATAS TALIAN

67

Pengenalan
EDUWEBTV
Pemilihan dan penilaian bahan sumber pendidikan
Saluran EDUWEBTV
Berita
Rumusan
Pengenalan Youtube
Faedah Youtube
Langkah menggunakan laman web Youtube
Video Youtube untuk pendidikan
Penggunaan Youtube dalam pengajaran dan pembelajaran

68
68
70
71
71
79
80
80
81
84
86

30
30
31
33
38

ISI KANDUNGAN
DROPBOX

89

Pengenalan Virtual Drive


Install/Setup Dropbox
Penutup

90
90
97

BAB 7

PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARI NET

99

BAB 6

Pengenalan Projek 1BestariNet


Pengenalan Pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE) Frog
Pengenalan kepada pasukan Frog
Cara mendaftar masuk ke program VLE

100
100
101
102

BAB 8

PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN

107

Pengenalan

108

BAB 9

ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

115

Pengenalan
Panduan Penggunaan Internet Secara Selamat
Panduan Penggunaan Media Sosial Secara Selamat

116
116
118

PENUTUP

120

SUMBER RUJUKAN

121

PANEL PENULIS

122

Kata Alu-Aluan
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
Terengganu
Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT Bahagian Teknologi
Pendidikan Negeri (BTPN) Terengganu berjaya menghasilkan modul
Pengintegrasian Media Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran
(PdP) yang tepat pada masa dan tempatnya, terutama dalam kita
berusaha gigih untuk menjadikan pembelajaran hari ini sesuai
dengan ciri-ciri kemahiran abad ke-21.
Pendidikan Abad ke-21 merupakan salah satu agenda perdana Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Agenda Perdana ini akan melibatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara lebih
meluas dan agresif. Pihak KPM telah memperkenalkan 1BestariNet mulai Januari 2012. Ia merupakan satu
khidmat jalur lebar dedikasi (dedicated broadband) yang akan menjadi tunjang kepada Pendidikan Abad ke-21
di Malaysia.
BTPN Terengganu merupakan peneraju teknologi pendidikan di peringkat negeri yang akan membantu
sekolah-sekolah melaksanakan inisiatif TMK untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan BTPNT
dalam projek-projek TMK tidak terhad kepada projek-projek KPM semata-mata, malah merangkumi projek
yang diinisiatifkan oleh agensi lain seperti Projek e-Book oleh Kerajaan Negeri Terengganu yang didokong
oleh Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu.
Lantaran itu, penerbitan modul ini dilihat menjadi satu pilihan kepada guru-guru negeri ini memilih media
terbaik untuk diadaptasi dalam PdP mereka. Usaha ini juga bertepatan dengan hala tuju Jabatan Pelajaran
Negeri Terengganu serta disokong kuat oleh Kerajaan Negeri dalam menjayakan misi menjadikan negeri
Terengganu sebagai Anjung Ilmu.
Saya merakamkan ucapan tahniah kepada pasukan Pembina Modul ini yang telah berusaha untuk
menjadikannya satu realiti.
Bersama Menangani Cabaran

HAJI ALIAS BIN TALIB

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP |

vii

Pengenalan
Apabila Kerajaan Negeri Terengganu merintis
program e-Book dan disusuli dengan projek Kelas
Maya, langkah ini merupakan sebahagian usaha ke
arah menjayakan cara dan amalan pendidikan masa
kini. Dalam persekitaran dunia hari ini, anak-anak
dan generasi kita didedah secara langsung dengan
persekitaran global dengan kehadiran internet yang
menjadikan dunia ini tanpa sempadan. Ia sebelum ini
disokong dengan projek-projek di bawah Kementerian
Pelajaran Malaysia dan dasar kerajaan seperti
Multimedia Super Coridor (MSC), pembestarian
sekolah, talian Schooolnet, EduWebTV, Pusat Akses
dan sebagainya.
Apabila generasi web mula berkembang sekitar tahun
1990-an dan menjadi satu senario hebat seawal
abad ke-21, media-konvensional dalam teknologi
pendidikan seperti penggunaan OHP, mesin taip,
slide projektor dan sebagainya telah diganti dengan
kehadiran komputer. Penggunaan surat biasa dan
viii

| Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

telegram pula mula diganti dengan kemudahan yang


ada atas talian seperti penggunaan emel.
Hari ini, generasi kita sangat sinonim dengan
kehadiran media baru seperti emel, blog, facebook,
twitter, sidang suara dan video, chat dan sebagainya.
Pengaruh media baru tidak dapat diketepikan kerana
ia memberi impak yang sangat besar terhadap
pembangunan modal insan, budaya dan cara berfikir
masyarakat. Impak besar menunggu kita dalam
dunia pendidikan, andai kehadiran media baru ini
gagal diurus dengan bijaksana.
Kita harus merasa bertuah dengan keperihatinan
Kerajaan Negeri yang turut menyedari kepentingan
ini dan turut proaktif dengan menjayakan pelbagai
program pendidikan seperti projek e-Book dan Kelas
Maya. JPN Terengganu turut memainkan peranan
sama bagi menjayakan kelestarian pendidikan ini.
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu

pula diberi tanggungjawab menjayakan pelan latihan


pengintegrasian e-Book dan Kelas Maya dalam
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) kepada guruguru. Lantaran itu, seramai 982 guru telah selesai
menjalani latihan singkat mewakili 491 buah sekolah
seluruh Terengganu. Latihan ini mendedahkan guruguru kepada penggunaan pelantar pembelajaran
yang tersedia dalam e-Book yang dibekalkan
kepada guru dan e-Book murid yang menggunakan
Mythware dan aplikasi yang tersedia dalam
perkakasan tersebut. Guru juga turut didedahkan
dengan penggunaan media baru seperti penggunaan
emel, blog, aplikasi google dan facebook untuk
diintegrasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
Modul ini merupakan kesinambungan kepada apa
yang telah didedahkan dalam latihan singkat tersebut
sebagai langkah bimbingan berterusan. Kami amat
berkeyakinan modul ini mampu memantapkan
kemahiran guru dalam menjadikan media baru

sebagai satu alat untuk menarik minat murid dalam


PdP seterusnya berada pada landasan betul dalam
menjayakan persekitaran pembelajaran maya.
Untuk menjadikan modul ini sesuatu yang relevan
dan bersesuaian, beberapa aplikasi utama
dipilih untuk digabungkan bagi merealisasikan
penggunaan media baru yang lebih berkesan
dan mudah digunakan. Pemilihan aplikasi google
termasuk google drive, calender, gmail, blogspot,
google form dan youtube adalah asas penting
bagi diintegrasi dalam PdP. Aplikasi ini kemudian
disepadukan dengan penggunaan facebook,
dropbox dan eduwebTV. Modul ini menerangkan
langkah demi langkah bagi seorang guru
menggunakan aplikasi atas talian secara percuma
bagi diintegrasi dalam PdP, dan ianya akan menjadi
lebih menarik, berkesan dan mesra generasi hari ini.
Ketua Panel Penulis

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP |

ix

BAB 1

Pengenalan

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 1

BAB 1 PENGENALAN

APA ITU MEDIA BARU?


Untuk mengetahui bila bermulanya media baru dan
seterusnya memahami bagaimana ianya wujud,
sebaiknya kita memahami perkembangan web sejak
internet mulai berkembang sekitar lewat abad ke-20
hingga kini.
WEB 1.0
Web 1.0 merujuk kepada World Wide Web diperingkat
awal diperkenalkan iaitu sekitar tahun 1990-an. Di
peringkat ini web hanya menjadi pelantar maklumat
dan kebanyakannya memaparkan maklumat yang
sehala.
WEB 2.0
Istilah Web 2.0 digunakan bagi menunjukkan
gelombang kedua World Wide Web, yang bermula
pada awal abad ke-21, atau sekitar tahun 2000. Ia
juga dikenali sebagai Internet Baru atau Internet
2.0. Web 2.0 digunakan sebagai platform atau
pelantar maklumat dan bersifat lebih interaktif dengan
kandungannya boleh dijana oleh pengguna. Ketika
pertengahan era inilah munculnya aplikasi seperti
blog, laman web rangkaian sosial dan aplikasiaplikasi atas talian. Media baru mula bertapak pada
era ini.
WEB 3.0
Web 3.0 ditakrifkan sebagai penciptaan kandungan
yang berkualiti tinggi dan perkhidmatan yang
dikeluarkan oleh mereka yang berkemahiran tinggi
dengan menggunakan teknologi Web 2.0 sebagai
platform. Ia membolehkan web lebih mesra,
mempunyai sifat simantik dan lebih pintar. Web 3.0
bermula sejak tahun 2010 hingga kini, dan mampu
menganalisis data dan maklumat secara pintar.

2 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Media baru wujud bermula web 2.0 dan terus


berkembang dan lebih mantap apabila web 3.0
berkembang. Media baru muncul bersama munculnya
aplikasi baru internet seperti aplikasi messenger,
blog, rangkaian sosial seperti facebook dan twitter,
Skype, YouTube dan sebagainya. Facebook adalah
antara media baru yang paling cepat berkembang
dan menjadi satu fenomena kepada generasi hari ini.
Dengan makna yang lebih mudah, media baru wujud
bersama aplikasi yang dibina dalam rangkaian atau
jaringan yang luas dan menjadi satu media alternatif
yang berkembang terlalu pesat - media ini berkait
dengan media Internet (Web 2.0 dan Web 3.0).
Program televisyen, filem, majalah, buku, akhbar,
dan jenis media cetak lain tidak termasuk media
baru.
Media baru seterusnya menjadi lebih mudah,
menyeronokkan dan mobile dengan kehadiran
pelbagai perkakasan dan peranti seperti iphone,
iPad, galaxy tab, galaxy note dan smartphone yang
disokong oleh aplikasi android, IOS, window mobile
dan sebagainya.

APA ITU TEKNOLOGI AWAN (CLOUD)?


Akhir-akhir ini ramai yang memperkatakan tentang
teknologi awan atau cloud computing. Sebenarnya
teknologi ini adalah sebahagian dari unjuran
perkembangan media baru. CLOUD adalah teknologi
yang menggunakan internet dan server yang
berpusat untuk menjaga dan mengendali data dan
aplikasi. Ia berkait dengan Web 3.0 di mana teknologi
Cloud membantu pengguna untuk menggunakan
aplikasi tanpa melakukan instalasi dan mengakses
fail peribadi mereka di komputer.

BAB 1 PENGENALAN

TEKNOLOGI

Teknologi ini dikatakan lebih efisyen dengan


memusatkan
penyimpanan
data,
memori,
pemprosesan dilokasi server berpusat. Sebagai
contoh, kita tidak memerlukan sebarang peranti
seperti pen drive atau mobile hard disk untuk dibawa
dan menyimpan data, dengan cara mendaftar satu
akaun virtual drive (pangkalan penyimpanan secara
maya). Dengan perkhidmatan itu kita boleh memuat
naik atau memuat turun data di mana-mana atau
pada bila-bila masa dengan bantuan satu gajet dan
PC yang disambung dengan kemudahan internet.
Contoh paling hampir ialah dengan penggunaan
google drive (sebagaimana yang akan ditunjukkan
dalam modul ini).

PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Dalam usaha untuk memahami media baru, kita
tidak dapat lari daripada membicarakan konsep
pembelajaran Abad ke-21. Merencana kaedah
pembelajaran paling sesuai di abad ini adalah
sesuatu amat sukar dan mencabar. Berdepan
dengan generasi yang lahir di zaman komputer,
internet dan media baru, sedangkan golongan
pendidik rata-ratanya dari generasi abad ke-20 yang
menerima pendidikan secara konvensional tanpa
komputer dan teknologi pendidikan yang canggih,
jauh sekali internet. Media baru dalam pendidikan

adalah sesuatu yang baru bagi kebanyakan pendidik


kita hari ini. Namun pendidik mesti melihat kepada
keperluan semasa, sebagaimana pesanan Saidina
Umar Al-Khattab, didiklah anak-anak kamu mengikut
zaman mereka. Kata-kata ini memberi makna yang
besar untuk kita zaman ini terutama jika kita melihat
jurang yang besar antara generasi Abad ke-20 dan
Abad-21.
Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan,
Kementerian Pelajaran Malaysia menaruh harapan
terhadap 3 elemen iaitu:
1. Membangunkan modal insan dengan ciri-ciri
individu dan masyarakat bangsa Malaysia yang
maju.
2. Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi
tunjang agenda pendidikan dapat diteruskan.
3. Merintis dan menerajui perubahan demi
melonjakkan sistem dan institusi pendidikan ke
tahap dunia pada tahun 2020.
Ke arah itu, kita perlu melihat keperluan dan ciri-ciri
pembelajaran abad ke-21, terutama dalam membuat
perancangan pendidikan masa depan.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 3

BAB 1 PENGENALAN

Ciri-ciri Pembelajaran Abad ke-21

KELAS MAYA NEGERI TERENGGANU

Ciri Pembelajaran Abad ke-21 merujuk pada


pandangan
bahawa
pembelajaran
patut
memanfaatkan teknologi untuk pedagogi terkini
yang lebih prihatin kepada ciri-ciri pelajar
sekarang. Penekanan perubahan pendidikan yang
dimaksudkan, mengaitkan kemahiran abad ke-21
dengan peranan teknologi maklumat dan komunikasi
(TMK). Antara rumusan bagi ciri pembelajaran ini
ialah:

Bermula dengan projek e-Book yang diperkenalkan


oleh Kerajaan Negeri Terengganu kepada semua
sekolah di negeri ini pada tahun 2009, projek ini
diteruskan dengan inisiatif memperkenalkan kelas
maya rintis di empat buah sekolah iaitu SK Paya
Bunga, SK Kompleks Seberang Takir, SK Teluk
Kalong dan SK Marang.

1. Pendidikan berpusatkan murid dan bersifat lebih


personal (student centered and personalised).
2. Menyediakan pengalaman dan peluang untuk
mengaplikasikan pengetahuan.
3. Boleh diakses tujuh kali seminggu.
4. Boleh diakses pada bila-bila masa dan di manamana sahaja.
Perbandingan Pembelajaran Abad ke-20 dan Abad
ke-21 dapat dilihat sebagaimana di bawah:
PERBANDINGAN PEMBELAJARAN
ABAD KE -20 DAN ABAD KE-21
Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah

Berasaskan murid
Pembelajaran kolaboratif
Kemahiran
Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Praktikal
Kemahiran hidup
Berkumpulan
Komuniti
Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan

4 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Hasrat penubuhan kelas maya sebagai satu langkah


rintis bagi pendidikan alaf ini merupakan usaha
murni bagi merealisasikan pembelajaran abad ke-21
walaupun usaha ini begitu mencabar sekali, tatkala
belum ada mana-mana negara yang boleh mengakui
konsep sebenar sekolah maya.
Kerajaan Negeri juga turut mengambil langkah
proaktif dalam melebarkan konsep kelas maya
ke seluruh negeri berdasarkan DUN mulai tahun
2011/2012. Semua langkah ini mampu menyediakan
murid dan guru dalam persekitaran pembelajaran
maya walaupun tidak sepenuhnya mampu
dilaksanakan dalam bentuk sekolah maya.
Selain menggunakan bahan digital dan aplikasi yang
disediakan dalam e-Book seperti e-book digital,
aplikasi Al-Quran, kamus, T-score dan aplikasi
Sistem Pengurusan Kelas-Mythware, guru juga mesti
kreatif untuk membina bahan mengajar berdasarkan
persekitaran maya. Cadangan media baru yang
disediakan dalam modul ini adalah sebahagian
sumbangan untuk guru bagi merencanakan model
pengajaran mereka dalam bentuk maya.

BAB 1 PENGENALAN

CABARAN HARI INI


Antara cabaran dan persoalan pendidik hari ini ialah
bagaimana menyediakan pelajar untuk pekerjaan
yang belum wujud, menggunakan teknologi yang
belum dicipta dan untuk menyelesaikan masalah
yang belum dikenal pasti.
Menurut David Warlick For the first time we are
preparing students for a future we cannot clearly
describe.
Pelbagai pandangan serong sentiasa dilihat dengan
kehadiran media baru. Sesuatu yang mungkin
amat ditakuti jika dilihat bagaimana media baru
boleh meruntuhkan sebuah kerajaan, merosakkan
pegangan dan budaya, meningkatkan gejala negatif,
meruntuhkan institusi kekeluargaan dan sebagainya.
Lagi menakutkan dengan pelbagai laporan media
massa bagaimana media baru telah memberi impak
negatif kepada masyarakat hari ini.

Dari satu sudut kita melihat bahawa budaya internet


dan ICT sememang telah dijiwai oleh rakyat Malaysia
dan fenomena media baru tidak dapat dibendung
dengan mudah. Lantaran itu, tugas siapa yang paling
hampir dan berkesan untuk memastikan media baru
ini dapat diterokai oleh generasi hari ini dengan cara
yang beretika, dapat diguna sebagai satu elemen
dalam pengajaran dan pembelajaran serta dijadikan
alat untuk mendekati pelajar. Siapa yang wajar
menjadikan media baru yang sememangnya sebati
dijiwa anak dan generasi muda kita sebagai alat
untuk mendekati mereka ini?

Berdasarkan perangkaan yang dikeluarkan oleh


Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2008,
seramai 17.3 juta daripada 27.7 juta penduduk
Malaysia adalah pengguna internet dengan laman
paling tinggi dicapai ialah facebook. Malah Malaysia
termasuk dalam senarai 20 negara paling tinggi
pengguna facebook di dunia.

Mungkin satu langkah yang bijak dan berkesan


andai para pendidik mampu menguasai apa yang
diperlukan oleh golongan ini serta memahami
kehendak pasaran akan datang. Media baru adalah
platform yang tidak dapat ditolak begitu sahaja demi
kesinambungan masa depan generasi kita hari ini.
Konsep Pembestarian Sekolah, Kelas Maya, Projek
Schoolnet, 1BestariNet, Virtual Learning Environment
ialah antara projek yang telah, sedang mahupun
bakal dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran,
semuanya menjurus kepada keperluan pendidikan
abad kini. Inisiatif Kerajaan Negeri Terengganu
memperkenalkan e-Book dan disusuli dengan kelas
maya juga berlandaskan hasrat yang sama.

Kajian Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011


mendapati 10.6 juta dari rakyat Malaysia adalah
pengguna aktif facebook di mana seramai 3.5 juta
darinya berusia dalam lingkungan 18 tahun hingga
24 tahun.

Mekanisme bagi memastikan guru bersedia


menggunakan media baru dalam PdP mereka
sebagai satu keperluan pendidikan masa kini harus
diperluaskan segera bagi melahirkan generasi masa
depan yang hebat.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 5

6 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 2

Aplikasi Google

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 7

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

Pengenalan Aplikasi Google


Google menyediakan aplikasi secara percuma kepada pengguna yang tidak terhad kepada penggunaan
emel dan enjin pencarian semata-mata. Ia menyediakan aplikasi yang boleh digunakan untuk sokongan
APLIKASI GOOGLE
pengurusan dan PdP. Antara aplikasi yang disediakan oleh Google ialah Google drive (document, presentation,
spreadsheet,
form dan drawing), calendar, maps dan lain-lain. Dalam bab ini, anda akan diberi pendedahan
APLIKASI
APLIKASI GOOGLE
GOOGLE
dalam beberapa aplikasi yang boleh diintegrasikan dalam PdP.
Aplikasi Google Satu aplikasi sokongan PdP

Aplikasi
Google
Satu
Aplikasi SokonganPdP
PdP
Aplikasi
Google
Satu
aplikasi
Bagi
mendapatkan
GOOGLEsokongan
secara percuma
Aplikasi
Google pakej
Satu aplikasi
sokongan
PdP dan aplikasinya, pengguna hanya

perlu menggunakan satu ID email Google. Pendaftaran yang terbaru dilakukan oleh
Bagi
mendapatkan
pakej
GOOGLE
secarapercuma
percuma dan
dan aplikasinya,
aplikasinya, pengguna
hanya
perlu menggunakan
Bagi
mendapatkan
pakej
GOOGLE
secara
pengguna
hanya
Google
adalah
melalui
Gmail.
Bagi
mendapatkan
pakej
GOOGLE secara percuma dan aplikasinya, pengguna hanya
perlu satu
menggunakan
satuPendaftaran
ID email Google.
Pendaftaran
yangGoogle
terbaru
dilakukan
oleh
ID emel Google.
yang terbaru
dilakukan oleh
adalah
melalui gmail.
perlu menggunakan satu ID email Google. Pendaftaran yang terbaru dilakukan oleh
A.
PAPARAN
UTAMAGmail.
Google
adalah melalui
Google adalah melalui Gmail.
1. PAPARAN
Bagi memulakan
pendaftaran melalui gmail,
UTAMA
1
A. PAPARAN
UTAMA
2
taipkan URL
Google :
A. PAPARAN
UTAMA
1. Bagi memulakan pendaftaran melalui gmail,
1. 1. Bagi
memulakan
pendaftaran
melalui
gmail,
1
Bagi memulakan
melalui Google
https://www.google.com.my
2
taipkan
URL Googlependaftaran
:
1
2
taipkan URL Google :

Plus, taipkan URL Google :

**URL diatas
menggunakan .com.my dan pemilihan Bahasa Malaysia kerana
https://www.google.com.my
mengambilhttps://www.google.com.my
kira penggunaan manual/panduan digunakan oleh guru di
Malaysia.
http://www.google.com.my
**URL diatas
menggunakan .com.my dan pemilihan Bahasa Malaysia kerana
**URL
diataskira
menggunakan
.com.my
dan pemilihandigunakan
Bahasa Malaysia
kerana
mengambil
penggunaan
manual/panduan
oleh guru
di
mengambil
kira
penggunaan
manual/panduan
digunakan
oleh guru di
2. Pada menu
bar, sila
klik pada Log
Masuk
Malaysia.
**URL diatas menggunakan .com.my kerana mengambil
Malaysia.

kira penggunaan manual/panduan digunakan oleh guru di

2. Pada menu bar, sila klik pada Log Masuk


Malaysia.
2. Pada
menu bar, sila klik pada Log Masuk

Pada menu
bar,
paparan
di sebelah
sila klik pada
3. 2. Setelah
menu
Log
Masuk
di klik, paparan
berikut
Log
Masuk.
Setelah
menu
Log
Masuk
di klik,
akan terpapar.
3. Setelah
menu
Log
Masuk di klik,
paparan berikut
paparanpaparan
pada Log
gambarajah
kelihatan.
4.
tersebut,
terdapat
3. Pada
Setelah
menu
Masuk2diakan
klik,
paparanpaparan
berikut
akan terpapar.
berwarna
merah
(DAFTARKAN
DIRI)
bagi
akan terpapar.
4. 3. pengguna
Pada
paparan
tersebut,
terdapat
paparan
baru.
Pada paparan
paparan tersebut,
4. Pada
tersebut, terdapat
terdapatpaparan
paparan
berwarna
merahsudah
(DAFTARKAN
DIRI)
bagi
5. Bagi
guru yang
mempunyai
email,bagi
boleh
berwarna
merah (DAFTARKAN
DIRI)
berwarna
merah
(DAFTARKAN
DIRI)
bagi
pengguna
baru.email dan password diruang ini.
terus
isi
alamat
pengguna
penggunabaru.
baru.
5. Bagi guru yang sudah mempunyai email, boleh
5. Bagi guru yang sudah mempunyai email, boleh
terus isi alamat email dan password diruang ini.
alamat
passwordemel,
diruang
ini.
4. terus
Bagiisiguru
yangemail
sudahdan
mempunyai
boleh
terus isi alamat emel dan password diruang ini.

Gambarajah 1 : Paparan Utama Google


Gambarajah
aparan Utama
Utama Google
Gambarajah 111 ::: PPPaparan
Gambarajah
aparan Utama Google
Google
4

34
4

45

5
Gambarajah 2 : Paparan Utama gmail
Gambarajah
aparan Utama
Utama gmail
gmail
Gambarajah 2 : PPaparan
Gambarajah 2 : Paparan Utama gmail

6. Paparan borang pendaftaran akan dipaparkan


setelah ikon create user account di klik.
Paparan borang
borang
pendaftaran
dipaparkan
6. 5. Paparan
pendaftaranakan
akan
dipaparkan
3) pendaftaran
6. (Gambarajah
Paparan borang
akan dipaparkan
setelah ikon
butangcreate
create user
user account
klik.klik.
setelah
accountdi di
setelah ikon create user account di klik.
(Gambarajah
3)
(Gambarajah
3).
(Gambarajah 3)

Gambarajah
aparan Utama
Utama gmail
gmail
Gambarajah 33 :: PPaparan

8 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Gambarajah 3 : Paparan Utama gmail


Gambarajah 3 : Paparan Utama gmail

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

BORANG PENDAFTARAN

B. BORANG PENDAFTARAN
Nama
Terdapat
2 ruangan
(nama
Pada Borang
Pendaftaran
sila lengkapkan
maklumat
yanganda
diminta:dan
keluarga).

Nama
- Terdapat 2 ruangan (nama anda dan keluarga)
nama
pengguna
yang sesuai
Pilih nama pengguna
anda untuk anda.
Buat Kata
Laluan
Silapilih
masukkan
kata kunci
anda.untuk
Bagi
- Pada
bahagian
ini sila
nama pengguna
yang sesuai
anda.
memilih kata kunci, pastikan :
Buat
Kata Laluan
a. Mudah diingati,
- Sila masukkan kata kunci anda
b. Menggunakan campuran Abjad, Huruf dan simbol bagi
- Bagi memilih kata kunci, pastikan:
akaun anda tidak mudah untuk diceroboh
a.memastikan
Mudah diingati
Menggunakan
campuran
huruf
simbol
Sahkanb.Kata
Laluan Sila
taipkanabjad,
semula
katadan
kunci
andabagi
dan
memastikan
akaun anda tidak mudah untuk diceroboh
pastikan kata
kunci sama
Sahkan Kata Laluan
Hari Lahir
Sila taipkan tarikh lahir anda mengikit format
- Sila taipkan semula kata kunci anda dan pastikan kata kunci
yang diberikan.
sama
Jantina
Hari Lahir Sila pilih Jantina.
Sila taipkan
mengikutnombor
format yang
diberikan
Telefon- mudah
alihtarikh
lahir
Sila anda
masukkan
telefon
bimbit
Jantina
anda (penting apabila menggunakan Google Calendar) dan
- Sila pilih jantina
boleh digunakan untuk verify maklumat yang dimasukkan nanti...
Telefon mudah alih
Alamat-e-mail
semasanombor
anda telefon
Sila taipkan
email
lain jika
ada
Sila masukkan
bimbit anda
(penting
apabila
dan sebagai
langkah Google
tambahan
untuk
jika akaun
menggunakan
Calendar)
danmembantu
boleh digunakan
untuk
verify
maklumat
yang
dimasukkan
nanti
google diceroboh
Alamat eml semasa anda
Buktikan Anda Bukan Robot

- Sila taipkan emel lain jika ada dan sebagai langkah tambahan
- Ini adalah sebagai langkah keselamatan (security)
untuk membantu jika akaun google diceroboh
pendaftaran
email
Buktikan
Anda Bukan
Robot
adalah sebagai
langkah keselamatan
(security)
- - Ini
Pastikan
huruf tersebut
samada Huruf
Kecilpendaftaran
atau pun
emel
Huruf Besar ditaip dengan betul
- Pastikan huruf tersebut sama ada Huruf Kecil ataupun Huruf
- Gunakan space bar bagi memisahkan 2 perkataan
Besar ditaip dengan betul
Lokasi - Gunakan
space
Sila bar
Pilih
anda 2bagi
tujuan Google
bagilokasi
memisahkan
perkataan
Pilih nama pengguna anda Pada bahagian ini sila pilih

berkongsi maklumat dengan jelas mengikut negara yang dipilih.

Lokasi
- Sila pilih lokasi anda bagi tujuan Google berkongsi maklumat dengan jelas mengikut negara yang
dipilih.
Syarat Perkhidmatan
- Sila tanda (tick) pada ruangan Syarat Perkhidmatan dan Polisi Kerahsiaan dan (untick) pada (ruangan
A) supaya maklumat akuan anda tidak digunakan pada web bukan Google.
Akhir sekali klik butang Langkah seterusnya
Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 9

BAB 2 APLIKASI GOOGLE


C. MENGAKSES AKAUN GOOGLE
C. MENGAKSES AKAUN GOOGLE

Apabila berdaftar dengan email Google, anda dapat mengakses semua aplikasi

Apabila
berdaftar
email
Google,
MENGAKSES
GOOGLE
googleAKAUN
dengan
ID dengan
Pengguna
yang
sama. anda dapat mengakses semua aplikasi
google dengan ID Pengguna yang sama.

Apabila berdaftar dengan emel Google, anda dapat mengakses


1. Untuk
mendaftar
masuk yang
dalam
semua aplikasi
Google dengan
ID Pengguna
sama. akaun
1. Untuk
mendaftar
dalam
Aplikasi Google
anda,masuk
taipkan url
googleakaun
Aplikasi
Google
anda,
taipkan
url
google
http://www.google.com.my

1. Untuk mendaftar
masuk dalam akaun Aplikasi Google
http://www.google.com.my
anda, taipkan url google :
2. Gambarajah 4 seperti disebelah dipaparkan.
http://www.google.com.my
2. Gambarajah 4 seperti disebelah dipaparkan.
Kemudian klik ikon Log Masuk
Kemudian klik ikon Log Masuk

2. Gambarajah 4 seperti disebelah dipaparkan. Kemudian klik


butang Log Masuk.
3. Menu Daftar Masuk Akuan akan dipaparkan
3. Menu
Daftar Masuk Akuan
akandikehendaki
dipaparkan
seperti
5, dipaparkan
anda
3. Menu Daftar
Masukgambarajah
Akuan akan
seperti
seperti gambarajah
untuk
memasukkan5, anda
ID dikehendaki
Pengguna
gambarajahuntuk
5, anda dikehendaki
untuk ID
memasukkan
ID
memasukkan
Pengguna
(username)
dan Kata Kunci (password)
untuk
Pengguna (username)
dan
Kata
Kunci
(password)
untuk
(username)
dan
Kata
Kunci
(password)
untuk
mengakses Aplikasi Google
mengakses mengakses
Aplikasi Google.
Aplikasi Google

Gambarajah 44 :: Paparan
Paparan Uutama
tama gGoogle
oogle MMalaysia
alaysia
Gambarajah
Gambarajah 4 : Paparan Utama google Malaysia

3
3
Gambarajah 5 : Paparan Akaun gmail

Gambarajah 55 :: PPaparan
aparan Akaun
Gambarajah
akaungmail
gmail

4. Setelah
berjaya
mendaftar
masuk,
4. Setelah
berjaya
mendaftar
masuk,
Gambarajah
6
akan
dipaparkan.
4. Setelah berjaya
mendaftar
masuk,
Gambarajah 6 akan
Gambarajah
6 akan
dipaparkan.

4
4

dipaparkan. ID Pengguna dipaparkan seperti yang ditanda


pada ruangan A.

MENGAKSES AKAUN GMAIL


Gambarajah 6 : Paparan pengguna ID gmail
Gambarajah
6 : Paparan
pengguna ID gmail
Untuk mengakses akaun Gmail anda, langkah Daftar Masuk
(Sign
In) Akses
MENGAKSES
Gambarajah 6 : Paparan pengguna ID gmail
AplikasiAKAUN
GoogleGMAIL
digunakan.

Untuk mengakses
akaun
Gmail
anda,
Daftar Masuk
1. Setelah
Log
Masuk,
kliklangkah
menu Gmail,
seperti
7. URL
pada ruangan bar alamat
(Sign In) Aksesgambarajah
Aplikasi Google
digunakan.
(address

bar)

di

alihkan

ke

1. Setelah Loghttps://mail.google.com/
Masuk, klik menu gmail, seperti gambarajah
7. URL pada ruangan bar alamat (adress bar) di alihkan ke
https://mail.google.com/
1.1 Email sedang di muat naik (Loading

1.1 Emel sedang


di muat
naikgmail
(Loading
Setelah
di klikE-mail) Setelah
Email)
gmail di klik

Gambarajah 7 : Paparan pengguna ID gmail

Gambarajah 7 : Paparan pengguna ID gmail

2. Setelah email siap di muat naik (loading


email) paparan Peti Masuk (Inbox) akan
dipaparkan seperti gambarajah 8 bagi url
https://mail.google.com/
10 | Modul Pengintegrasian
Media Baru Dalam PdP

Gambarajah 8 : Paparan email gmail

MENGAKSES AKAUN GMAIL


Untuk mengakses akaun Gmail anda, langkah Daftar Masuk (Sign In) Akses
Aplikasi Google digunakan.
1.1 Email sedang di muat naik (Loading
1. Setelah
Log
Masuk,
klik di
menu
Email)
Setelah
gmail
klik Gmail, seperti
gambarajah 7. URL pada ruangan bar alamat
(address
bar)
di
alihkan
ke

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

1
Gambarajah
7 : Paparan pengguna ID gmail

2. https://mail.google.com/
Setelah2. email
siapsiapdidi muat
naik
(loading
Setelah emel
muat naik
(loading
e-mail)
email) paparan
Peti
Masuk
akan
paparan Peti
Masuk
(Inbox) (Inbox)
akan dipaparkan
seperti
gambarajah
8 bagi url8 https://mail.
dipaparkan
seperti
gambarajah
bagi url
google.com/
https://mail.google.com/

1.1 Email sedang di muat naik (Loading


Email) Setelah gmail di klik
Gambarajah 7 : Paparan pengguna ID gmail

2. Setelah email siap di muat naik (loading


email) paparan Peti Masuk (Inbox) akan
dipaparkan
seperti
gambarajah
8GOOGLE
bagi DRIVE
url
STORAN
MAYA
(CLOUD
STORAGE)
GOOGLE
STORAN
MAYA (CLOUD
STORAGE)
DRIVE

Gambarajah
aparan emel
email
gmail
Gambarajah8 8: :PPaparan
gmail

https://mail.google.com/
Mengakses Aplikasi
Pengenalan Google Drive
1. Untuk

mengakses aplikasi Google Drive atau


Google Drive membolehkan anda menyimpan dan mengakses fail anda di mana sahaja sama ada di web,
documentskomputer
taipkanperibadi,
URL Google
drive
pada
atau peranti
mudah
alihruangan
anda. Tukar fail di web, pada komputer anda, atau pada peranti
mudah alih anda
akan dikemaskini pada setiap peranti di mana Google Drive telah dipasang secara
alamat (address
bar)dan iahttps://drive.google.com.
Gambarajah
8 : Pdalam
aparan satu-satu
email gmail
yang
automatik. Anda boleh berkongsi atau bekerjasama melaksanakan
sesuatu kerja
masa
Sekiranya pengguna belum Log Masuk, maka
sama.
STORAN
MAYA
STORAGE)
DRIVE
paparan
Log (CLOUD
Masuk akan
terpaparGOOGLE
dahulu. Sila
masukkan
email dan password anda.
Mengakses
Aplikasi
Mengakses Aplikasi
1. Untuk

mengakses aplikasi Google Drive atau


1. Untuk mengakses aplikasi Google Drive atau
documents taipkan URL Google drive pada ruangan
documents taipkan URL Google drive pada
alamat (address
bar) (address
https://drive.google.com.
ruangan alamat
bar) https://drive.
google.com. Sekiranya pengguna belum Log
Sekiranya pengguna belum Log Masuk, maka
Masuk, maka paparan Log Masuk akan terpapar
paparan Logdahulu.
Masuk
terpapar
dahulu.
Sila
Sila akan
masukkan
emel dan
password
anda.dan password anda.
masukkan email

Gambarajah 9 : Paparan google d rive

Gambarajah
aparan google
google
d rive
Gambarajah99 :: PPaparan
drive

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 11

Laptop peribadi sahaja. Jangan sesekali memasang pada PC awam.

sahaja. Jangan sesekali memasang pada PC awam.

Gambarajah 9 : Paparan google d rive


Gambarajah 9 : Paparan google d rive
BAB 2 APLIKASI GOOGLE

Gambarajah 9 : Paparan google d rive

2.2. Pada
Padamenu
menucreate
createterdapat
terdapat77sub-menu
sub-menuseperti
sepertigambarajah
gambarajah 10
10

Papan
Pemuka
(Dashboard)
Google
Drive
create
7
sub-menu
seperti
gambarajah
10
3.3.terdapat
Menu
Menu menu
menutersebut
tersebut membenarkan
membenarkan penulisan(Document),
penulisan(Document),

enu

an

persembahan
(presentation),
pengiraan
1. Bagi pengguna
baru, Google akan
menawarkan (spreadsheet),
persembahan
(presentation),
pengiraan
(spreadsheet),
anda
supaya
memasang
perisian
Google
Drive
Pembinaan
Borang
, ,Melukis
tersebut
membenarkan
penulisan(Document),
Pembinaan
Borang(Form)
(Form)
Melukis (Drawing)
(Drawing) dan
dan membina
membina
ke dalam PC anda.

Install Google Drive for PC

Folder
(Folder)
Online
Folderdalam
dalamdrive
drivepengiraan
(Folder)secara
secara(spreadsheet),
Online
(presentation),

**Perlu diingat bahawa pemasangan ini hanya untuk

Borang (Form) pengguna


, Melukis
(Drawing)
PC atau Laptop
peribadi sahaja.dan
Jangan membina
sesekali
memasang pada PC awam.

m drive (Folder) secara Online

Gambarajah
0
Gambarajah 110

4.4. Bagi
Bagimemuat
memuatnaik
naik(upload)
(upload)fail
failuntuk
untukdikongsi
dikongsi secara
secara online,
online, fungsi
fungsi muat naik (

)
2. Pada menu create terdapat 7 sub-menu seperti
digunakan.
Bila
digunakan.
Bilafungsi
fungsi
tersebutdiklik,
diklik,paparan
paparanseperti
seperti gambarajah
gambarajah 11 akan terpapar
gambarajah
10. tersebut

Gambarajah
10
Gambarajah 10

3. Menu-menu tersebut membenarkan penulisan


(presentation),
at naik (upload) (Document),
fail untuk persembahan
dikongsi secara
online, fungsi muat naik (
)
pengiraan (spreadsheet), Pembinaan Borang
(Form),diklik,
Melukis paparan
(Drawing) danseperti
membina Folder
Bila fungsi tersebut
gambarajah 11 akan terpapar
dalam drive (Folder) secara Online.

4. Bagi memuat naik (upload) fail untuk dikongsi


secara online, fungsi muat naik ( ) digunakan.
Bila fungsi tersebut diklik, paparan seperti
gambarajah 11 akan terpapar.

Gambarajah 11
Gambarajah
1
Gambarajah
111

Google Drive Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran


Aplikasi Google boleh diaplikasi dalam proses
Pengajaran dan Pembelajaran secara:
1. Membina dokumen, spreadsheet, persembahan
dan koleksi
2. Memuat Naik (upload) Dokumen (files) atau
Lipatan (folder) daripada komputer anda
3. Berkongsi (shared) Dokumen atau Fail dan
Koleksi
4. Pra-tonton (preview) Google Docs, fail, lipatan
dan koleksi sebelum diterbitkan (publish) atau
membuat perkongsian

12 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

5. Melihat (view) imej atau video yang telah di muat


naik (upload) ke dalam senarai dokumen anda
6. Membuat carian (search) atau paparan mengikut
jenis
(type), nama
dan tetapan paparan
Gambarajah
11 (name)

(visibility setting)
7. Membina soalan secara atas talian (Online)
menggunakan Google Form.

(upload folder) adalah bagi memuat naik satu topik


A. Memuat Naik Nota
1. Pada ikon muat naik

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

sila pilih jenis yang diperlukan iaitu Fail (files) atau

Folder.

men (download
documents) atau muat turun
lipatan
Google Drive Dalam Pengurusan Sekolah
B. MEMUAT TURUN (DOWNLOAD)
unakan
salah
satu
tunjukkan
dibawah.
2. Muat
Naik
Fail cara
(uploadyang
files) di
adalah
bagi memuat
naik nota secara satu
Antara Contoh penggunaan:
dokumen/sub-topik nota pengajaran

Bagi memuat turun dokumen (download


documents) atau muat turun lipatan (download
1. Pusat Sumber Sekolah
file) anda boleh gunakan cara yang di tunjukkan
3. Bagi Muat1.1 Soal
Naik Lipatan
(upload pengguna
folder) adalah
memuat naik satu topik
selidik keperluan
Pusat bagidibawah.
pengajaran. Sumber Sekolah
1.2 Cadangan Penambahbaikan di Pusat Sumber
1. Untuk muat turun dengan cara ini, sila
Sekolah
tandakan dokumen atau lipatan yang ingin di
B. Memuat Turun
(Download)
1.3 Perkongsian
Bahan atau sumber Pengajaran
muat turun.
dan Pembelajaran
Kemudian
pada menu
Lagi (More)
Bagi memuat
turun
dokumen (download documents) 2.atau
muat klik
turun
lipatan
Secara
Atas Talian
Membuat
database
dan Rekod
3. tunjukkan
Setelah menu
Lagi (more) di klik, gambarajah
(download2. file)
anda boleh
gunakan
salahPenggunaan
satu cara yang di
dibawah.
n
Pemuka
dan Tempahan Bilik seperti Makmal Komputer,
12 akan kelihatan. Sila pilih muat turun
Pusat
Sumber
Sekolah
dan
lain-lain
bilik
khas
(download...)
nt
Online
From
melalui penggunaan Google Form dan Google
Spreadsheet
3. Persatuan Ibu Bapa dan Guru
3.1 Kutipan Data Ahli Jawatankuasa
B1. Muat Turun Dokumen Secara Atas Talian
dengan
cara 3.2 Borang
ini, sila
cadangan dan maklumbalas
melalui
Papan
Pemuka
4. Pembentangan dan perkongsian dokumen
Document
Online
From
n atau (Download
lipatan
secarayang
online bagi kursus yang diadakan, seperti
Dashboard)
LaDaP dengan penggunaan Google Presentation
.
bertepatan dengan sasaran pengurangan kertas
1. Untuk
dengan cara
ini, sila
(papermuat
less) turun
dan menjimatkan
penggunaan
CD/
a menu Lagitandakan
(More)
DVD.
dokumen atau lipatan yang

di muat turun.
gi (more) ingin
di klik,
gambarajah 12 akan
2.

A.
MEMUAT NAIK
NOTAmenu Lagi (More)
Kemudian
klik pada

muat turun
(download...)
3. Setelah
menu Lagi

(more)
di klik,
1. Pada menu
sila pilih
jenis muat
naik yanggambarajah 12 akan
diperlukanSila
iaitupilih
Fail (files)
Folder.
kelihatan.
muatatau
turun
(download...)
2. Muat Naik Fail (upload files) adalah bagi memuat
naik nota secara satu dokumen/sub-topik nota
pengajaran.
3. Bagi Muat Naik Lipatan (upload folder) adalah
bagi memuat naik satu topik pengajaran.
Gambarajah 11
Gambarajah 12
Gambarajah
11

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 13

2 APLIKASI
GOOGLE
etelah sub-menuBAB
muat
turun
(download) di klik, paparan arahan untuk

memilih format dokumen yang diperlukan akan dipaparkan. Terdapat dua

menu pilihan iaitu


:
4. Setelah
sub-menu muat turun (download) di klik, paparan arahan untuk memilih format dokumen yang
diperlukan akan dipaparkan. Terdapat dua menu pilihan iaitu:

.1 Perkara yang Di pilih (Selected Item)

yang akan
di pilih (Selected
- Pada menu4.1 Perkara
ini, anda
diberiItem)
pilihan untuk
Pada
menu
ini,
anda
akan
diberi
untuk memuat
memuat turun dokumen secara asal pilihan
(default)
turun dokumen secara asal (default)
- Anda dibenarkan
menukar (convert) format asal
- Anda dibenarkan menukar (convert) format asal ke
ke bentuk PDF bentuk
sahaja.
PDF sahaja.

4.2 Semua
Perkara (All Items)
.2 Semua Perkara
(All Items)
- Pilihan ini anda dibenarkan membuat muat turun dan
- Pilihan ini anda dibenarkan membuat muat
menukar (convert) format dokumen yang dimuat turun.

- Bentuk untuk
di tukar (convert)
secara
asasnya ialah
turun dan menukar
(convert)
format
dokumen

PDF dan pilihan lain dalam bentuk Document - format

yang dimuat Microsoft


turun. Word, Plain Text, Open Document, HTML
dan Rich
Bentuk untuk
di Text.
tukar (convert) secara

- Presentation - format Microsoft Power Point dan Plain Text

asasnya ialah
lain Office
dalam
- FormPDF
- format dan
Microsoftpilihan
Excel dan Open
Spreadsheet
bentuk
-

- Other Type iaitu secara default. Bagi Penulisan online menggunakan Google Document ialah gdoc
atau menggunakan Google Spreadsheet ialah gsheet.

Document - format Microsoft Word, Plain Text, Open Document,


Pengenalan Kepada Google Form

HTML, Pengenalan
dan RichKepada
Text.Google Form
-

Presentation - format Microsoft Power Point dan Plain Text

Form format
Microsoft
Excel dan Open Office Spreadsheet
Ikon AButang
dd Item
(Tambahan
Add
Item

Other

Soalan)
(Tambahan
Soalan)

Type

iaitu

secara

default.

Bagi

Penulisan

Saved
ntuk Simpan
Simpan
Saved uuntuk
More Action ada 2 sub

More Action ada 2 sub menu


online
menu Embed dan Edit
Embed dan Edit Confirmation

Confirmation

menggunakan Google Document ialah gdoc atau menggunakan


Pilihan
Tema
Pilihan Tema

Google Spreadsheet ialah gsheet.


Pautan
untuk
Papar
(view)
Pautan
untuk
Papar
(view
Form)
Form
(Download Folder)

Ikon
Berkongsi
di di
Butang
Berkongsi
Laman
GooglePPlus
Laman
Google
lus

See
empunyai
SeeResponse
Responsem
mempunyai
pilihan
Summaryatau
atau
pilihan
Summary
Spreadsheet
Spreadsheet

Turun Lipatan
Ikon
untuk
Email
Form
Butang
untuk
Email
Form
uat turun Lipatan (folder), cara sebagaimana muat turun melalui papan
yang dibina
yang dibina
Gambar 1 : Papan Pemuka Membina Google Form
eh di gunakan.
Gambar 1 : Papan pemuka membina Google Form
1. Google Form boleh diaplikasikan dalam pembinaan soalan online.
2. Database yang digunakan adalah Google Spreadsheet.
3. Jika anda mempunyai blog atau portal pengajaran, Soalan Online yang di buat
boleh diterapkan (embed) di portal anda. Selain itu, penggunaan pautan juga
boleh dibuat melalui penghantaran ke email murid dan penyebaran melalui
laman sosial seperti Facebook atau Google Plus (Google +).
4. Terdapat 7 pilihan bentuk jawapan yang dikehendaki dan 2 jenis pengasingan
14 | Modul
Pengintegrasian
Media Baru Dalam
yang
boleh dilakukan
oleh PdP
Google Form.

Seperti gambarajah 12 dibawah.

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

1. Google Form boleh diaplikasikan dalam


pembinaan soalan online.
2. Database yang digunakan adalah Google
Spreadsheet.
3. Jika anda mempunyai blog atau portal
pengajaran, Soalan Online yang di buat boleh
diterapkan (embed) di portal anda. Selain itu,
penggunaan pautan juga boleh dibuat melalui
penghantaran ke emel murid dan penyebaran
melalui laman sosial seperti facebook atau
Google Plus (Google +).
4. Terdapat 7 pilihan bentuk jawapan yang
dikehendaki dan 2 jenis pengasingan yang boleh
dilakukan oleh Google Form. Seperti gambarajah
13 disebelah.

5. Secara umumnya, setiap Soalan (Questions) yang dibina mempunyai ruangan : 5.1 Penulisan Soalan (Question Title),

Gambarajah 13

5.2 Penerangan Kepada Soalan (Help Text),

5.3 Pilihan
Jawapan
(Question Type)
5. Secara umumnya,
setiapBentuk/Format
Soalan (Questions)
yang yang
dibinadikehendaki
mempunyai ruangan:
5.4Soalan
Ruangan
Penulisan
5.1 Penulisan
(Question
Title), Jawapan (Their Answer) adalah berbeza mengikut
5.2 Penerangan pilihan
KepadaQuestion
Soalan (Help
TypeText),
5.3 Pilihan Bentuk/Format Jawapan yang dikehendaki (Question Type)
5.4 Ruangan
Penulisan
(Their
Answer)
adalahdua
berbeza
mengikut
6. Pada
menuJawapan
Add Item
> Other
terdapat
kategori
iaitu pilihan
Section(Question
Header Type)
dan
Page Break

6. Pada menu Add Item > Other terdapat dua kategori iaitu Section Header dan Page Break
6.1 Section Header berfungsi untuk membina tajuk bagi setiap kategori/bahagian
6.1 Section Header berfungsi untuk membina tajuk bagi setiap kategori/bahagian
6.2 Page Break adalah bertujuan untuk memisahkan soalan kepada beberapa
6.2 Page Break
adalah bertujuan untuk memisahkan soalan kepada beberapa muka surat
muka surat

BentukBentuk
Soalan Soalan
dan Jawapan
Yang Boleh
Di Bina
Oleh
Google
Form
dan Jawapan
Yang
Boleh
Di Bina
Oleh
Google Form
Text
Jawapan
berasaskan
kenyataan pendek
1. Text 1.- Jawapan
berasaskan
kenyataan
pendek
Ruangan
soalan
Ruangan soalan
Ruangan penerangan
Ruangan penerangan soalan
soalan (abai jika tidak
(abai jika tidak perlu)
perlu)
JawapanFFormat
Jawapan
ormat Text
Text

Pilihan
Jawapan
Pilihanformat
format jawapan

Tanda
jika
wajib
jawab
Tanda jika
wajib
jawab
dan
dan
klik ikon
Done
jika
klik butang
Done
jika telah
telah siap siap

2. Paragraph Text Bagi jawapan berbentuk kenyataan yang panjang


Ruangan soalan
Ruangan penerangan soalan (abai
jika tidak perlu)

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 15

Jawapan Format Paragraph Text


mempunyai ruang yang lebih besar

Ruangan penerangan
soalan (abai jika tidak
perlu)

Pilihan format Jawapan

Jawapan Format Text

Tanda jika wajib jawab


dan klik ikon Done jika
telah siap

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

2. Paragraph
Text - Bagi
kenyataan kenyataan
yang panjang
2. Paragraph
Textjawapan
Bagiberbentuk
jawapan berbentuk
yang panjang
Ruangan
soalan
Ruangan soalan

Ruangan
soalan
(abai
jika
Ruangan penerangan
penerangan
soalan
(abai
tidak perlu)
jika tidak perlu)

Jawapan Format Paragraph Text


Jawapan Format Paragraph Text mempunyai
mempunyai ruang yang lebih besar
ruang yang lebih besar daripada text
daripada text

Pilihan format
Pilihan
format jawapan
Jawapan

Tanda jjika
wajib
dandklik
Done
Tanda
ika w
ajib diisi
jawab
an kbutang
lik ikon
jika
telah siap
Done jika telah
siap

3. Multiple Choice - Jawapan aneka pilihan

3. Multiple Choice Jawapan Aneka pilihan


Tanda
pada
kotak
ini jika
soalan
Tanda
pada
kotak
ini jika
soalan
berasaskan
pilihan/kategori
berasaskan
pilihan/kategori

Ruangan soalan
soalan
Ruangan

Ruangan
penerangan
soalan
(abai
Ruangan
penerangan
soalan
jika tidak
perlu)
(abai
jika tidak perlu)

Pilihan
ormat jawapan
jawapan
PIlihan fformat
Ruanganuuntuk
Ruangan
ntuk menambah
m enanda jawapan
jawapan

Tanda
jika
wajib
an kklik
lik ikon
Done
jika
Tanda
jika
wajibjawab
jawabddan
butang
Done
telah siap
jika telah siap

Ruangan
untuk
pilihanjawapan,
jawapan,secara
secaraaasasnya
Ruangan
untuk
pilihan
sasnya
(default)
ruangan
diberikan
adalah
(default)
ruangan
yang yang
diberikan
adalah
2. 2.
Pada
Ruangan
kedua
gambarajah
lik
Pada
Ruangan
kedua
gambarajahdiatas,
diatas,sila
silakklik
Click to
add to
Option
untuk puntuk
enambahan
ruang
Click
add Option
penambahan
pilihan jawapan.
ruang pilihan jawapan.

Pangkah
idak d
iperlukan
Pangkahjika
jika ttidak
diperlukan

Ruangan
pilihanjawapan
jawapan
Ruangan
pilihan
telah ditambah
telah ditambah

4.

Checkboxes
Pilihan jawapan yang melebihi daripada 1 jawapan yang dikehendaki
i.
Untuk mendapatkan jawapan berbentuk struktur
Ruangan soalan

Ruangan penerangan soalan (abai


jika tidak perlu)

Pilihan format jawapan

16 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP


Ruangan untuk m enanda jawapan

Ruangan untuk pilihan jawapan, secara asasnya (default) ruangan yang


diberikan adalah 2.

Pangkah jika tidak diperlukan

Ruangan pilihan jawapan


telah ditambah

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

4.

Checkboxes
Pilihan jawapan yang melebihi daripada 1 jawapan yang dikehendaki

4. Checkboxes - Pilihan jawapan


yangmendapatkan
melebihi daripada
satuberbentuk
jawapan yang
dikehendaki.
i.
Untuk
jawapan
struktur
Ruangan
penerangan
soalan
(abai
Ruangan
penerangan
soalan
jika tidak
perlu)
(abai
jika tidak perlu)

Ruangan soalan
soalan
Ruangan

Pilihan format
format
jawapan
Pilihan
jawapan

Ruangan
ntuk m
enanda jawapan
jawapan
Ruanganuuntuk
menanda

Ruangan
untukpilihan
pilihanjawapan,
jawapan, ssecara
Ruangan
untuk
ecara aasasnya
sasnya ((default)
default) rruangan
uangan yang
yang
diberikan adalah 2.
diberikan adalah 2.
Pada
Ruangan
kedua
gambarajah
Pada
Ruangan
kedua
gambarajahdiatas,
diatas,sila
silaklik
klikClick
Clickto toadd
addOption
Option
untuk penambahan
pilihan jawapan.
untukruang
penambahan
ruang pilihan jawapan.

Ruangan pilihan jawapan telah


ditambah

Ruangan
pilihan
jawapantelah
telah
Ruangan
pilihan
jawapan
ditambah
ditambah
Ruangan pilihan
jawapan telah

Pangkah jika tidak diperlukan

Pangkah
iperlukan
Pangkahjika
jikatidak
tidak ddiperlukan
Pangkah jika tidak diperlukan

ditambah

5. Choose From List


Ruangan soalan

5. Choose From List


5. Choose From List

5. Choose From List - Pilihan jawapan daripada senarai dengan hanya satu jawapan yang dibenarkan.
soalan
Ruangan Ruangan
penerangan
soalan (abai
jika tidak
perlu) soalan
Ruangan
soalan
Ruangan

Ruangan penerangan soalan (abai


jika Ruangan
tidak
erlu)
Pilihan
format sjoalan
awapan
Ruangan
ppenerangan
(abai
penerangan
soalan
jika tidak
perlu)
(abai
jika tidak perlu)

Ruangan untuk pilihan


jawapan
Ruangan untuk pilihan
jawapan
Ruangan
uuntuk
ntuk pilihan
pilihan
Ruangan

jawapan
Pilihan senarai jawapan daripada senarai, hanya 1 jawapan yang jawapan
dibenarkan.

Pilihan format jawapan


Pilihan
ormat jawapan
jawapan
Pilihan fformat

Pilihan senarai jawapan daripada senarai, hanya 1 jawapan yang dibenarkan.


Pilihan senarai jawapan daripada senarai, hanya 1 jawapan yang dibenarkan.

Contoh
ilihan jawapan
Jawapan yang
yang
Contohppilihan
akan
ipaparkan
akan ddipaparkan
Contoh pilihan Jawapan yang
akan
dipaparkan
Contoh
pilihan
Jawapan yang

Klik
imbol pangkah
pangkah jika
jika
Klik ssimbol
tidak
diperlukan
tidak diperlukan
Klik simbol pangkah jika
diperlukan
Klik tidak
simbol
pangkah jika
tidak diperlukan

akan dipaparkan

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 17

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

7. Scale dan Grid


6. Scale dan Grid

Menu ini amat sesuai digunakan untuk membina borang maklumbalas atau untuk
penilaian
berdasarkan
pendapat
atauatau
pemantauan.
membina
Menu ini amatanalisa
sesuai digunakan
untuk
membina borang
maklum balas
untuk membina analisa
penilaian berdasarkan
pendapat
atau pemantauan.
Contohnya
dalam
pengajaran
dan pembelajaran Sains ataupun Guru
Perpustakaan
Contohnya dalam pengajaran
pembelajaran
Sains ataupun
Perpustakaan
Media ingin
membuat
Mediadaningin
membuat
soal Guru
selidik
berkaitan
Pusat
Sumber
soal selidik berkaitan Pusat Sumber Sekolah.
Sekolah.

*** Menu ini sengaja dibiarkan tanpa penerangan untuk menggalakkan guru meneroka sendiri (explore)

*** Menu ini sengaja dibiarkan tanpa penerangan untuk menggalakkan


guru meneroka sendiri (explore)

18 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

Contoh
PenggunaanGoogle
Google Form
Contoh
Penggunaan
Form
Contoh Penggunaan Google Form

Database Google Form


Database Google Form
- Database yang digunakan oleh google Form adalah spreadsheet.
- Database yang digunakan oleh Google Form adalah spreadsheet.
- Google Spreadsheet membenarkan maklumat/soalan dimuat turun ke dalam
- Google
Spreadsheet
Database
Google
Form membenarkan maklumat/soalan dimuat turun ke dalam beberapa format seperti
beberapa
format
Excel dan CSV seperti Excel dan CSV

Database yang digunakan oleh google Form adalah spreadsheet.

Google Spreadsheet membenarkan maklumat/soalan dimuat turun ke dalam


beberapa format seperti Excel dan CSV

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 19

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

Menukar Paparan Spreadsheet ke Paparan Form


Kebiasaannya fungsi ini akan digunakan apabila terdapat perubahan pada soalan yang
dibina.
NamunPaparan
amat tidak
digalakkan
pada perubahan
struktur soalan/form. Ini akan
Menukar
Spreadsheet
ke Paparan
Form
menyebabkan ganguan pada Spreadsheet (database). Tetapi jika terdapat kesalahan
seperti ejaan,
ianya tidak
menganggu
jika diperbetulkan.
Kebiasaannya
fungsi
ini akanSpreadsheet
digunakan apabila
terdapat perubahan pada soalan yang dibina.
Menukar
Paparan
Spreadsheet
ke
Paparan
Form
Namun
amat
tidak
digalakkan
pada
perubahan
struktur
soalan/form. Ini akan menyebabkan gangguan
1. Pada paparan Spreadsheet (database) klik menu Form
pada
Spreadsheet
(database).
Tetapi
jika
terdapat
kesalahan
seperti ejaan, ianya tidak mengganggu
Kebiasaannya
ini akan digunakan
2. Kemudianfungsi
klik sub-menu
Edit Form apabila terdapat perubahan pada soalan yang
Spreadsheet
jika
diperbetulkan.
dibina. Namun amat tidak digalakkan pada perubahan struktur soalan/form. Ini akan
1. Pada paparan pada
Spreadsheet (database)
klik menu Tetapi
Form jika terdapat kesalahan
menyebabkan
(database).
Paparan
Google ganguan
Form di LamanSpreadsheet
Web
2. Kemudian
klik sub-menu
EditSpreadsheet
Form
seperti ejaan,
ianya tidak
menganggu
jika diperbetulkan.
Untuk membolehkan pelajar atau pengguna menjawab soalan atau mengisi borang
1. Pada paparan Spreadsheet (database) klik menu Form
tinjauan/soal
online
Google
Paparanselidik
Googlesecara
Form di
Laman
Web Form perlu dipaparkan pada laman/portal atau
2. Pengajaran
Kemudian klikdan
sub-menu
Edit Form Online lain
medium
Pembelajaran
seperti Facebook atau Google Plus.
Untuk Google
membolehkan
atau pengguna
Paparan
Form di pelajar
Laman Web
menjawab
soalan
atau
mengisi
borang
tinjauan/soal
1. Membuat paparan pada portal
Untuk
membolehkan
pelajar Form
atau perlu
pengguna
menjawab soalan atau mengisi borang
selidik
secara
online
Google
dipaparkan
1.1 Paparan pada portal boleh dibuat dengan
tinjauan/soal
selidik
secara
online
Google
Form
perlu dipaparkan pada laman/portal atau
pada laman/portal atau medium Pengajaran dan
1.2
cara
menerapkan
(embed)
Google
Form lain
di
medium
Pengajaran
dan
Pembelajaran
Online
Pembelajaran Online lain seperti facebook atau
seperti Facebook
atau Google Plus.
laman web/portal.

Google Plus.

1.3

Pada paparan
Google
Spreadsheet, klik
1.1.2Membuat
paparan pada
portal

1. Membuat
pada boleh
portal dibuat dengan
menu
Form paparan
1.1
Paparan
pada portal

1.1 Paparan pada portal boleh dibuat


1.2
dengan cara menerapkan (embed)
di laman
Laman
WebForm
(Embed
Form
in a Web
web/portal.
1.3
Google
di laman
web/portal.
1.2
Pada
paparan
Google
Spreadsheet,
klik
Page)
1.2 Pada paparan Google Spreadsheet,
klik menu Form
menu Form
1.3
Kemudian
pilih sub-menu
Terapkan
2. Paparan
pada
laman
seperti
Facebook
atau Google Plus atau laman yang
1.3 Kemudian
pilih sosial
sub-menu
Terapkan
Borang
Borang
di
Laman
Web
(Embed
tidak dimembenarkan
untuk terap
Laman Web (Embed
Form (embed)
in a Web
Form in a Web Page)
1.3 Kemudian
pilih sub-menu
Terapkan
cara menerapkan
(embed)
Google Borang
Form di

GooglePage)
Form menyediakan pautan (link) pada

tidak membenarkan
Form2. Paparan pada laman sosial seperti facebook atau Google Plus atau laman yang 2.2

untukpada
teraplaman
(embed)
Google
FormFacebook
menyediakan
pautan
(link)
pada
Form
2.2.1Paparan
sosial
seperti
atau
Google
Plus
atau
laman yang
Untuk
membenarkan
pelajar
menjawab
tidak
membenarkan
untuk menjawab
terap (embed)
soalan
atau pengguna
soal
2.1 Untuk
membenarkan (link)
pelajar
Google
Form menyediakan
selidik/kajian,
pautan (link)pautan
Google Form.pada
menjawab soalan atau pengguna
2.2Form
Dengan menggunakan tetikus (mouse), klik

menjawab soal selidik/kajian,


2.1
Untuk
membenarkan
pelajar menjawab
kanan
pada
pautan
pautan
(link) tersebut.
Google Form.
soalan
atau Pautan
pengguna
menjawab
2.2 Dengan
menggunakan
tetikussoal
2.3 Kemudian
Salin
tersebut.
selidik/kajian,
pautan
(link) Google
Form.
(mouse),pada
klik laman
kanan
pada pautan
2.4 Tampal (paste)
Facebook
atau
tersebut.
2.2 Dengan
menggunakan tetikus (mouse), klik
Google Plus anda
2.3 Kemudian Salin Alamat Pautan
kanan pada pautan tersebut.
(Copy Link Address).
2.3 Kemudian Salin Pautan tersebut.
2.4 Tampal (paste) pada laman
2.4 Tampalfacebook
(paste) atau
padaGoogle
lamanPlus
Facebook
anda. atau
Google Plus anda

20 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

2.2

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

Perkongsian (Share) Menggunakan Google Drive


Perkongsian(Share)
(Share) Menggunakan
Menggunakan Google
Google Drive
Drive
Perkongsian
Perkongsian (Share) Menggunakan Google Drive
A. Cara
Membuat
Perkongsian
Perkongsian
Menggunakan Google Drive
A. Cara
Cara
Membuat(Share)
Perkongsian
A.
Membuat
Perkongsian
A. Terdapat
Cara Membuat
Perkongsian
beberapa
cara untuk membuat
Terdapat beberapa
beberapa cara
cara untuk
untuk membuat
membuat
Terdapat
perkongsian
dokumen
(file)
Lipatanmembuat
(folder).
A. Cara Membuat
Perkongsian
Terdapat
beberapa
caraatau
untuk
perkongsian
dokumen
(file)
atau
Lipatan
(folder).
perkongsian
dokumen
(file)
atau
Lipatan
(folder).
1.
Berkongsidokumen
Lipatan (share
folder)
perkongsian
(file) atau
Lipatan (folder).
1.
Berkongsi
Lipatan
(share
folder)
1. Berkongsi
Lipatancara
(share
beberapa
untukfolder)
membuat
1. Terdapat
Berkongsi
Lipatan
folder)
1.1 Tanda
(tick) (share
pada
lipatan perkongsian
yang ingin
1.1
Tanda
(tick)
pada
lipatan yang
yang ingin
ingin
1.1
Tanda
(tick)
pada (folder).
lipatan
dokumen
(file)
atau
Lipatan
1.1 dikongsi
Tanda (tick)
pada
lipatan
yang ingin
seperti paparan disebelah
dikongsiseperti
seperti paparan
paparan disebelah
disebelah
dikongsi
dikongsi seperti paparan disebelah

1. Berkongsi Lipatan (share folder)


1.2
menu
More
menu
1.1Kemudian
Tanda (tick)pada
padaklik
lipatan
yang
ingindan
dikongsi
1.2 Kemudian
Kemudian pada
pada klik
klik menu
menu More
More dan
dan menu
menu
1.2
seperti
paparan
disebelah
1.2 Kemudian
pada
klik
menu
More
dan
seperti disebelah akan dipaparkanmenu
dan

seperti disebelah akan dipaparkan dan


seperti
disebelah
seperti
disebelah akan
akan dipaparkan
dipaparkan dan
dan
pilih Share
pilih
Share pada klik menu More dan menu
1.2
Kemudian
pilih
pilihShare
Share
seperti disebelah akan dipaparkan dan pilih
1.3 Kemudian paparan tetapan perkongsian
share.
1.3 Kemudian
paparan tetapan perkongsian
1.3
paparan
tetapan
perkongsian
1.3 Kemudian
Kemudiansetting)
paparanakan
tetapan
perkongsian
(sharing
dipaparkan.(Rujuk
(sharing setting) akan dipaparkan.(Rujuk
(sharing
setting)
akan
dipaparkan.(Rujuk
(sharing
setting)
akan
dipaparkan.(Rujuk
1.3pada
Kemudian
paparan
tetapan
perkongsian
B - Tetapan
Perkongsian
)
pada B - Tetapan Perkongsian )
pada
B
Tetapan
Perkongsian
)
(sharing
setting)
akan
dipaparkan.
(Rujuk
pada B - Tetapan Perkongsian )

1.1
1.1
1.1
1.1

1.2
1.2
1.2
1.2

pada B - Tetapan Perkongsian)

2.
2.
2.2.

Perkongsian Dokumen (Share File)


Perkongsian Dokumen (Share File)
Perkongsian
(Share
File)
Perkongsian
Dokumen
(Share
File)digunakan.
2.1Perkongsian
LangkahDokumen
seperti
A1(Share
juga boleh
2.
Dokumen
2.1 Langkah seperti
A1 juga File)
boleh digunakan.
2.1
seperti
A1
boleh
digunakan.
2.1 Langkah
Langkah
seperti
A1 juga
juga yang
boleh ingin
digunakan.
2.2
Buka
(open)
dokumen
dikongsi
2.2 Buka (open) dokumen yang ingin dikongsi
2.2
Buka
(open)
dokumen
yang
ingin
dikongsi
2.1
Langkah
seperti
A1
juga
boleh
digunakan.
2.2
Buka
(open)
dokumen
yang
ingin
seperti paparan sebelah.
seperti paparan sebelah.
2.2
Buka paparan
(open)
dokumen
yang ingin dikongsi
seperti
sebelah.
paparan
sebelah.
2.3 seperti
Kemudian
klik ikon
Kongsi (share)
2.3 Kemudian
klik
ikon
Kongsi
(share)
seperti paparan sebelah.
2.3
ikon
(share)
2.3 Kemudian
Kemudian klik
klikmenu
ikon Kongsi
Kongsi
(share)
2.4
tetapan
2.3Kemudian
Kemudian klikmenu
butang Kongsi
(share)perkongsian
2.4
tetapan
perkongsian
2.4
Kemudian
menu
tetapan
perkongsian
2.4
Kemudian
menu
tetapan
setting)
akan perkongsian
dipaparkan.
(Rujuk
2.4(sharing
Kemudian
menu
tetapan
(sharing
(sharing setting) akan dipaparkan.
(Rujuk
setting)
akan
dipaparkan.
(Rujuk
Tetapan
(sharing
setting)
akan
dipaparkan.
(sharing
setting)
akan
dipaparkan.
(Rujuk
Tetapan Perkongsian)
Tetapan Perkongsian)
Perkongsian)
Tetapan
Perkongsian)
Tetapan
Perkongsian)
B. Tetapan Perkongsian (Sharing Setting)
B. Tetapan Perkongsian (Sharing Setting)
B. Tetapan
Tetapan
Perkongsian
(Sharing
Setting) (security
B.
(Sharing
Setting)
TerdapatPerkongsian
3 jenis tetapan
keselamatan
B. Tetapan
(Sharing
Setting) (security
Terdapat
3 Perkongsian
jenis tetapan
keselamatan
setting)
untuk
membuat
perkongsian
dokumen
(file)
Terdapat
3
jenis
tetapan
keselamatan
Terdapat
3
jenis
tetapan
keselamatan
(security
setting) untuk membuat perkongsian dokumen
(file)
atau
Lipatan
(folder).
setting)
untuk(folder).
membuat perkongsian
perkongsian dokumen
dokumen (file)
setting)
untuk
atau
Lipatan
Terdapat
3 membuat
jenis tetapan
keselamatan
(security
atauLipatan
Lipatan(folder).
(folder).
atau
setting)
untuk membuat
perkongsian
dokumendi(file)
1. Setelah
Menu Kongsi
(share)
pilih,
1. Setelah
Menu Kongsi (share) di pilih,
atau
Lipatan (folder).
Setelah
Menu Kongsi
Kongsi
(share) di
di (Rujuk
pilih,
paparan disebelah
akan dipaparkan.
1.1. Setelah
Menu
(share)
pilih,
paparan disebelah akan dipaparkan. (Rujuk
paparan
disebelah
akanPerkongsian).
dipaparkan. (Rujuk
(Rujuk
pada A - disebelah
Cara
Membuat
paparan
akan
dipaparkan.
pada A - Cara Membuat Perkongsian).
padaAA--Cara
Cara Membuat
Membuat Perkongsian).
Perkongsian).
pada

2.3
2.3
2.3
2.3

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 21

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

1. Setelah Menu Kongsi (share) di pilih, paparan disebelah akan dipaparkan. (Rujuk pada A - Cara Membuat
Perkongsian).
2. Untuk membuat tetapan perkongsian (Sharing Setting) sebagai keselamatan dokumen yang dikongsi sila
pilih pada bahagian Siapa Yang Mempunyai Akses (Who Has Acces).
3. Kemudian klik tukar (change) dan menu dibawah akan dipaparkan.

3.1 Secara bebas di Web (Public On the Web)


3.1.1 Tetapan ini membenarkan pencarian secara rawak di mana-mana search engine
3.1.2 Jika tetapan ini dipilih, pilihan untuk membenarkan pengguna (User) membuat perubahan (edit)
akan dipaparkan. Tanda (tick) pada kotak (checkbox) yang dipaparkan, jika anda benarkan.
Jika sebaliknya, abaikan penandaan pada kotak tersebut
3.1.3 Perkongsian dilakukan dengan memberikan pautan (link)
3.1.4 Tetapan ini tidak digalakkan dalam pengurusan dan perkongsian dokumen atau lipatan
3.2 Dengan orang yang mempunyai atau diberikan pautan (Anyone With The Link)
3.2.1 Jika pautan yang dihantar kepada rakan A, kemudian rakan A menghantar kepada Orang A,
maka orang A tersebut juga dapat menggunakan pautan tersebut

22 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

KALENDAR
Kalendar merupakan salah satu lagi aplikasi yang tersedia secara percuma dalam Google dikenali sebagai
Kalendar Google (Google Calendar). Penggunaan kalendar di terangkan dalam modul ini adalah sebahagian
daripada perkongsian terhadap kemudahan percuma yang telah tersedia di internet tetapi masih tidak
dimaksimumkan penggunaannya.
Kalendar Dan Pengurusan Sekolah
Antara contoh yang dapat diaplikasikan dengan penggunaan Kalendar Google
1. Penyediaan takwim persekolahan
2. Perancangan aktiviti Unit Kurikulum, Unit Hal Ehwal Murid dan Unit Ko-Kurikulum dapat diselaraskan
agar pertindihan aktiviti dapat dikurangkan.
3. Daripada perancangan yang dibuat oleh setiap unit, pihak pengurusan sekolah dapat membuat keputusan
aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun.
4. Penggunaan Kalendar Google oleh semua warga sekolah akan membolehkan pihak pengurusan
sekolah membuat peringatan tentang aktiviti atau mesyuarat yang akan diadakan, kerana memo yang
dikeluarkan dalam masa 14 hari mungkin akan ada yang terlupa.
Kalendar dan Pengajaran dan Pembelajaran
1. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kalendar dapat digunakan untuk membuat peringatan atau
penetapan tarikh penghantaran tugasan oleh murid atau pelajar.
2. Guru dapat membuat perancangan aktiviti yang akan dijalankan disekolah berkaitan dengan tugasan
pengajaran dan pembelajaran ataupun tugas-tugas yang telah diberikan.
Mengakses Aplikasi
Untuk mengakses Kalendar Google anda perlu mendaftar masuk (sign in). Sebagaimana yang di terangkan
sebelum ini, jika anda telah mendaftar (sign up) melalui Google Plus atau langkah yang diterangkan untuk
pendaftaran, anda dapat mengakses semua akaun Google dengan ID Pengguna (username) dan Kata Kunci
(password) yang sama.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 23

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

Taipkan : https://www.google.com.my/
Taipkan : https://www.google.com.my/

Taipkan : https://www.google.com.my/

1. Kemudian Daftar Masuk (sign in)


Kemudian
Daftar
Masuk
(sign in)
1. telah
Kemudian
Daftar
Masuk
(sign
in)
(akaun 1.
yang
di daftar
masuk)paparan
(akaun
yang
telah
di
daftar
masuk)paparan
(akaun
yang
telah
di
daftar
masuk)
paparan
ID
ID Pengguna
ID Pengguna
Pengguna

2
2

2. Kemudian pilih menu Kalendar (calendar)

3. Url akan dialihkan atau Tab Baru (new tab) akan dibuka pada url :
2. Kemudian pilih menu Kalendar (calendar)
2. Kemudianhttps://www.google.com/calendar/render
pilih
3. menu Kalendar (calendar)
3.
4. Url akan dialihkan atau Tab Baru (new tab) akan dibuka pada url :
3.1 Paparan
Kalendar
secara
asaltab)
(default)
adalah
dalam
paparan
https://www.google.com/calendar/render
4. Url akan dialihkan
atau
Tab Baru
(new
akan
dibuka
pada
url : mingguan

3.1.1
Untuk
menukar
paparan
sila
klik
pada
ruangan
A
https://www.google.com/calendar/render
4.1 Paparan
secara asal
(default) adalah dalam paparan mingguan
3.1.2
PaparanKalendar
boleh ditukarkan
kepada

4.1.1 Untuk menukar paparan sila klik pada ruangan A
4.1 Paparan Kalendar secara asal (default) adalah dalam paparan mingguan
4.1.2 Paparan boleh ditukarkan kepada
Paparan
Kalendarpaparan
untuk bulan
dipaparkan
pada
4.1.1 3.2Untuk
menukar
silasemasa
klik pada
ruangan
A ruangan B
3.3
Menu
Cipta
(create)
digunakan
untuk
mencipta
aktiviti
anda
4.1.2 Paparan
bolehKalendar
ditukarkan
4.2 Paparan
untukkepada
bulan semasa dipaparkan pada ruangan B
4.3 Menu Cipta (create) digunakan untuk mencipta aktiviti anda

Menambah
Jenisuntuk
Kalendar
4.2 Paparan
Kalendar
bulan semasa dipaparkan pada ruangan B
Menambah Jenis Kalendar
4.3 Menu Cipta (create) digunakan untuk mencipta aktiviti anda
Untuk
menambah
jenis Kalendar
sebagai contoh
disekolah
aktiviti
Unit Kurikulum,
Untuk
menambah
jenis Kalendar
sebagai
contoh terdapat
disekolah
terdapat
aktiviti Unit Ko-Kurikulum
Menambah dan
Jenis
Kurikulum,
Unit Ko-Kurikulum
dan Unit takwim
HEM. Unit
Unit ini akan membentuk takwim
UnitKalendar
HEM. Unit-unit
ini akan membentuk
sekolah.
sekolah.

Untuk menambah jenis Kalendar sebagai contoh disekolah terdapat aktiviti Unit
1. Klik MyCalendar
> Create
New Calendar
Klik MyCalendar
> Create
New Calendar
Kurikulum, Unit1.Ko-Kurikulum
dan
Unit HEM.
Unit Unit ini akan membentuk takwim
2. Setelah
anda
klik
Cipta
Kalendar
Baru (Create
New Calendar),
paparan seperti dibawah akan dipaparkan.
2. Setelah anda klik Cipta Kalendar
Baru (Create
New
sekolah.
paparan
seperti disebelah akan
Sila isiCalendar),
maklumat yang
diperlukan
dipaparkan.
2.1 Nama
Name) - isikan nama/jenis calendar yang anda kehendaki
1. Klik MyCalendar
>Kalendar
Create (Calendar
New Calendar
Sila isi maklumat yang- diperlukan
2.2 Kenyataan
Nyatakan
kegunaan
2. Setelah anda
klik Cipta(Description)
Kalendar Baru
(Create
New kalendar yang dicipta (untuk tujuan peringatan sendiri)
2.1 Nama Kalendar (Calendar Name) isikan
(location)
anda. disebelah akan
Calendar),2.3 Lokasi
paparan
seperti
nama/jenis calendar yang anda kehendaki
2.4 Masa
Kawasan (Time
Zone) Nyatakan kegunaan
dipaparkan.
2.2 Kenyataan
(Description)
2.4.1
Negara
(country)
- Malaysia
Sila isi maklumat
yang
diperlukan
kalendar
yang
dicipta
(untuk tujuan peringatan
2.4.2
Pilih
Masa Kawasan
(Time Zone)
sendiri)
2.1 Nama Kalendar
(Calendar
Name)
isikan
Lokasi
(location)
anda.
GMT+8:00
Lumpur
nama/jenis2.3
calendar
yang Kuala
anda
kehendaki
Masa Kawasan
Zone)kegunaan
2.2 Kenyataan2.4
(Description)
(Time
Nyatakan
2.4.1 Negara (country) Malaysia
kalendar yang dicipta (untuk tujuan peringatan
sendiri)
2.3 Lokasi (location) anda.
2.4 Masa Kawasan (Time Zone)
2.4.1 Negara (country) Malaysia
24 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

2.5 Tanda (tick) Jadikan Kalendar ini Awam (Make This Calendar Public) jika anda ingin membuat paparan
secara bebas kalendar ini. Jika tidak/hanya untuk kegunaan dalaman, sila abaikan
2.6 Berkongsi Dengan Individu Tertentu (Share With Specific People)
2.6.1 Sila isi emel orang (add person) yang anda ingin berkongsi
2.6.2 Sila tetapkan kebenaran (permission setting) kepada orang tersebut samada anda :
2.6.2.1 Membenarkan membuat perubahan dan membuat perkongsian (Make Change And
Manage Sharing) pada kalendar ini
2.6.2.2 Membuat Perubahan Pada Aktiviti (Make Change To Events) yang ditetapkan
2.6.2.3 Melihat Semua Butir Aktiviti (See All Events Detail) yang ditetapkan
2.6.2.4 Hanya Paparan Rehat/Sibuk Tanpa Penerangan aktiviti (See Only Free/Busy (hide
details))
2.6.3 Setelah semua maklumat yang dikehendaki di tetapkan, klik butang Cipta Kalendar (Create
Calendar)
Tetapan Pada Kalendar

3. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan

1. Klik pada butang drop down dan pilihan menu akan dipaparkan.
2. Pilih menu Tetapan Kalendar (Calendar Setting).

4. Terdapat tiga menu pada Tetapan Kalendar (Calendar Setting) iaitu :


4.1 Butiran Kalendar (Calendar Details)
4.1.1 Nama Kalendar (Calendar Name)

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 25

BAB 2 APLIKASI GOOGLE

4. Terdapat tiga menu pada Tetapan Kalendar (Calendar Setting) iaitu :


4.1 Butiran Kalendar (Calendar Details)
3. Paparan seperti dibawah akan dipaparkan
4.1.1 Nama Kalendar (Calendar Name)

4. Terdapat tiga menu pada Tetapan Kalendar (Calendar Setting) iaitu :


4.1 Butiran Kalendar (Calendar Details)
4.1.1 Nama Kalendar (Calendar Name)
- Sila masukkan nama kalendar anda, ini bertujuan untuk membezakan antara kalendar yang
ditambah
4.1.2 Pemilik Kalendar (Calendar Owner)
- Pemilik Kalendar tidak boleh diubah (edit), ini sebagai penanda pemilik asal kalendar jika ada
kalendar yang di kongsi oleh rakan anda
4.1.3 Kenyataan (Description)
- Sila masukkan kenyataan anda mengenai kalendar untuk tujuan rujukan
4.1.4 Lokasi (Location)
- Sila masukkan lokasi anda
4.1.5 Zon Waktu (Time Zon)
- Sila masukkan Zon Waktu, bagi Malaysia GMT +8:00
4.1.6 Terapkan Kalendar Ini (Embed This Calendar)
- Fungsi untuk terapkan kalendar di portal anda
4.1.7 Alamat Kalendar (Calendar Address)
- Untuk perkongsian kalendar dengan kenalan
4.1.8 Alamat Peribadi (Private Address)
- Jangan di kongsi kecuali anda membenarkan kenalan anda untuk melihat keseluruhan aktiviti
pada kalendar

26 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

- Sila masukkan Zon Waktu, bagi Malaysia GMT +8:00


4.1.6 Terapkan Kalendar Ini (Embed This Calendar)
- Fungsi untuk terapkan kalendar di portal anda
4.1.7 Alamat Kalendar (Calendar Adress)
- Untuk perkongsian kalendar dengan kenalan
BAB 2 APLIKASI GOOGLE
4.1.8 Alamat Peribadi (Private Address)
- Jangan di kongsi kecuali anda membenarkan kenalan anda untuk
melihat keseluruhan aktiviti pada kalendar
4.2
Kongsi
Kalendar
(Share
This Calendar)
4.2 Kongsi Kalendar
(Share
This Calendar)

4.2.1 Sila tanda pada ruang Jadikan Kalendar Ini Awam (Make this calendar public) akan membenarkan
kalendar ini di lihat oleh semua kenalan atau bukan kenalan
4.2.2 Kongsi Dengan Kenalan Tertentu (Share with specific people) untuk membenarkan orang tertentu
4.2.1 sahaja
Sila tanda
padaatau
ruang
Jadikan
Ini Awam (Make this calendar
melihat (view)
mengubah
(edit)Kalendar
kalendar anda

public) akan membenarkan kalendar ini di lihat oleh semua kenalan


atau bukan
kenalan
4.3 Pemberitahuan
(Notifications)
Pemberitahuan
4.2.24.3Kongsi
Dengan(Notifications)
Kenalan Tertentu (Share with specific people) untuk
membenarkan orang tertentu sahaja melihat (view) atau mengubah
(edit) kalendar anda

4.3.1
Sila jenis
tetapkan
jenis pemberitahuan
pada
ruang
4.3.1 Sila
tetapkan
pemberitahuan
yang dikehendakiyang
pada dikehendaki
ruang Peringatan
Aktiviti
(Event
Peringatan Aktiviti (Event Reminders)
Reminders)
4.3.2 Jika dilihat pada ruang Pilih Cara Peringatan Anda, terdapat dua pilihan iaitu :
4.3.2 Jika dilihat pada ruang Pilih Cara Peringatan Anda, terdapat dua
- Emel - akan dihantar ke emel anda
pilihan iaitu :
- SMS - akan dihantar ke telefon bimbit anda atau telefon bimbit pengguna yang ditetapkan.
- Email - akan dihantar ke email anda

Amat sesuai digunakan sebagai peringatan mesyuarat atau aktiviti di sekolah.
- SMS - akan dihantar ke telefon bimbit anda atau telefon bimbit

SMS yang
dihantar adalah
pengguna
yang PERCUMA
ditetapkan. Amat Sesuai digunakan sebagai
peringatan mesyuarat atau aktiviti di sekolah. SMS yang
dihantar
adalah
PERCUMA.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 27

28 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 3

Pembinaan Blog

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 29

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

PENGENALAN
Blog adalah singkatan daripada perkataan Weblog.
Dulu ia juga dikenali sebagai jurnal atau diari online
yang lebih fokus kepada berkongsi pendapat
peribadi, pengalaman dan pengetahuan dalam
sesuatu bidang. Tapi, sekarang orang lebih fokus
kepada blogging sebagai suatu pekerjaan yang
boleh mendatangkan pendapatan secara konsisten
atau sampingan. Blog sekarang mudah untuk dibuat
& diurus sebab penyedia blog seperti wordpress dan
blogspot telah dilengkapi dengan pelbagai fungsi
yang mesra pengguna.

SEJARAH BLOG
Pada tahuan 1994, Brian E. Redman dan beberapa
orang rakannya telah mula menghantar bahanbahan yang dipetik dari laman-laman web lain dari
internet secara tetap dengan gaya penerbitan jurnal
bersiri yang hampir sama dengan bentuk blog masa
kini serta menonjolkan pautan ke laman-laman web
berkaitan yang lain.
Pada tahun 1994-2001, blog era moden telah
berkembang bermula dengan buku-buku diari harian
dalam talian yang digunakan untuk menyimpan
huraian selari tentang kehidupan peribadi individu.
Kebanyakan para penulis ketika ini telah menjadikan
diri sendiri, wartawan atau penulis jurnal sebagai
bahan rujukan.
Justin Hall yang menggunakan blog peribadi sejak
tahun 1994 ketika masih belajar di Kolej Swarthmore
boleh dianggap sebagai perintis blog yang awal
bersama-sama rakannya iaitu Jerry Pournelle.
Pada peringkat awal, kebanyakan weblog hanya
APA merupakan komponen-komponen laman web
biasa yang telah dikemaskinikan secara manual.

30 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Walau bagaimanapun, kemajuan teknologi telah


memudahkan penghasilan dan pemeliharaan
rencana-rencana web yang diterbitkan mengikut
tertib kronologi terbalik oleh individu yang kurang
mahir dari segi keupayaan teknikal. Perkembangan
ini akhirnya telah menyebabkan sebuah kelas
penerbitan dalam talian yang terdiri berbagai rencana
dan jurnal yang diakui pada hari ini sebagai blog.
Terkini, penggunaannya telah dimudahkan lagi
dengan bantuan beberapa perisian blog seperti
WordPress, Movable Type, Blogger, Live
Journal dan DreamHost. Istilah weblog buat
pertama kalinya telah dicipta oleh Jorn Barger
pada 17 Disember 1997. Manakala singkatannya,
blog pula dicipta oleh Peter Merholz secara tidak
sengaja apabila beliau telah memisahkan perkataan
weblog menjadi frasa we blog di palang sisi blog
miliknya iaitu Peter.com pada April atau Mei 1999.
Ia telah diterima baik sebagai kata nama mahupun
sebagai kata kerja, dalam bahasa Inggeris to blog
bermaksud mengedit weblog atau menghantar
pesanan ke weblog. Sejak itu jumlah laman blog
telah menunjukkan peningkatan yang mendadak.
Sebagai contoh, laman web Xanga yang dilancarkan
pada tahun 1996 mempunyai hanya 100 kemasukan
pada tahun 1997 tetapi jumlah itu telah menjadi
lebih 20 juta pada bulan Disember 2005. Pada
bulan November 2007, enjin carian blog Technorati
telah menjejaki lebih 120 juta blog dalam internet,
angka yang meningkat dua kali ganda berbanding
penemuan awal Januari tahun yang sama.

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

JENIS-JENIS BLOG
1. Authority Blog

3. Journalist Blogger

Konsep authority blog adalah blogger menggunakan


medium blog untuk membina profil dalam sesuatu
bidang atau niche yang dibangunkan. Melalui profil
yang dibina, blogger tersebut secara tak langsung
membina kredibiliti, kepercayaan, dan berkongsikan
kemahiran dan pengetahuan.

Blogger jenis ini cenderung untuk menulis artikelartikel informasi dan ilmiah yang bersifat bebas. Tak
ada yang khusus dan spesifik. Walau bagaimanapun,
mereka bukan menulis sesuatu yang carca marba.
Penulisan yang dihasilkan umpama satu jurnal bebas
yang beri kebaikkan pada orang yang membaca.
Boleh jadi dalam bentuk resipi masakan, panduan,
strategi, motivasi, berita, fakta sejarah dan lain-lain.

Pembaca yang melawat ke blog mereka adalah


disebabkan ingin mendapatkan maklumat dan
pelawat meletakkan blogger tersebut sebagai
seorang yang pakar dalam bidang tersebut. Satu
kelebihannya ialah, sekiranya pengguna internet
terdapat sesuatu kemusykilan dan inginkan maklumat
berkenaan sesuatu topik, maka blog mereka adalah
sumber utama yang akan dijadikan rujukan.
Kalau di Malaysia, authority blog yang wujud dan
boleh dijadikan contoh ialah paultan.org dalam
bidang permotoran dan kclau.com dalam bidang
pengurusan kewangan.

4. Personal Blogger
Blogger jenis ini memang banyak sangat. Bukan
dekat Malaysia je, sebenarnya Mat Salleh ramai
jugak yang kaki kepoh suka bagitahu setiap satu
benda yang diorang buat. Kisah bergaduh dengan
suami, kasut kena curi, anak dah pandai tendang
pintu, dan semua kisah-kisah peribadi di muatkan
dalam satu blog. Ya, anda akan jadi popular dengan
menyiarkan kisah-kisah hidup anda untuk menjadi
tatapan umum. Itupun kalau ada yang berminat nak
baca.

2. Social/Relationship Blogger
5. ProBlogger
Kategori blogger ini terkenal dengan sifat ramah,
mesra dan selalu menganjurkan pertandinganpertandingan dan segmen-segmen khas bagi
mengenali dengan lebih dekat rakan-rakan blogger
lain dan juga pembaca @ pelawat blog. Setiap artikel
yang dihasilkan kebanyakkannya lebih menekankan
konsep-konsep perhubungan dan persaudaraan.
Fokus utama adalah untuk menganjurkan
perhubungan silaturrahim dan perhubungan dua
hala yang baik antara blogger dan pembaca.
Satu kelebihan blogger dari jenis ini ialah mereka
mudah untuk menaikkan populariti blog dan menjadi
ikon dalam dunia blogging. Setiap apa yang dikata
dan ditulis menjadi ikutan dan mereka mudah untuk
menjadi idola.

Dari segi bahasa ia membawa maksud profesional


blogger. Istilah profesional merujuk kepada mereka
mahir atau Pro dalam bidang mereka. Blogger
dari kategori ini telah membina blog mereka atas
topik yang dipilih dan membangunkan blog mereka
sehingga mereka berjaya mendominasi topik
tersebut, dan pada masa yang sama reputasi yang
mereka berjaya bina menjadikan mereka mampu
untuk menjana pendapatan yang baik hanya melalui
blog mereka. Mereka bukan sekadar menulis dalam
blog, malah setiap apa yang mereka tulis dipraktikkan
dalam kehidupan seharian mereka. Bukan sekadar
teori kosong semata-mata.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 31

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

6. Business Blogger
Konsep business blogger ini adalah apabila anda blogging untuk sesebuah syarikat. Penulisan dalam blog
lebih kepada untuk menerangkan apa jenis servis dan fasiliti yang terdapat dalam sesebuah syarikat yang
diwakili. Blogger jenis ini, mereka tidak menulis selain daripada apa yang terdapat dalam syarikat yang mereka
wakili. Mereka akan menulis berkenaan dengan servis, produk, fasiliti, pengalaman menggunakan produk
syarikat, cara sebenar menggunakan sesuatu produk. Secara ringkasnya, apa yang ditulis adalah berkenaan
dengan syarikat. Contoh yang boleh anda lihat ialah blog untuk Air Asia.
7. Hybrid Blogger
Bagi Hybrid Blogger pula, mereka menggabungkan dua niche dalam satu blog. Mereka boleh jadi pakar dalam
dua bidang sekali gus. Kelebihannya, kalau mereka kekurangan idea untuk menulis dalam topik A, mereka
boleh menulis dalam topik B sementara menunggu idea untuk menulis berkenaan dengan topik A muncul. Blog
mereka akan sentiasa ada penulisan yang baru dan tak perlu risau tiada entry baru untuk disiarkan.
8. Miscellaneous Blogger
Penjelasan lanjut tak diperlukan dalam konteks blogger jenis ini sebab ia juga merupakan konsep yang biasa
diaplikasikan. Blogger dalam kategori ini akan menulis apa sahaja yang dirasakan menarik dalam blog. Mereka
tak kisah pun sama ada apa yang ditulis beri kebaikan pada blog atau tidak, asalkan ada sesuatu yang baru
dan menarik untuk dikongsikan.

32 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

CIPTA AKAUN BLOG


AKAUN BLOG
CIPTACIPTA
AKAUN
BLOG

Sebelum memulakan pendaftaran untuk akaun blogspot, sebaiknya anda menggunakan


akaun google yang telah didaftarkan sebelum ini.

Sebelum
memulakan
pendaftaranpendaftaran
untuk akaun blogspot,
sebaiknya
andablogspot,
menggunakansebaiknya
akaun google. anda
Sebelum
memulakan
untuk
akaun
Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftar akaun blogspot.

menggunaka

Berikut
langkah-langkah
yang diperlukan
untuk mendaftar
akaun
akaunadalah
google
yang telah
didaftarkan
sebelum
ini.blogspot.
1. Buka link www.blogger.com
1.

Buka

link www.blogger.com

2.isikan
Sila
isikan
e-mail
dan password
2. Sila
emel dan
password
gmail
Berikut
adalah
langkah-langkah
anda.
(jika anda.
anda masih
tidak mempunyai
gmail
(jika anda
masih tidak
akaun
google/gmail,
sila rujuk
bab 2 untuk
mempunya
akaun
google/gmail,
sila
mendaftar)
rujuk bab 2 untuk mendaftar)

yang diperlukan untuk mendaftar akaun blogspot.


2

3. Seterusnya
klikLog
pada
Log Masuk.
3. Seterusnya
klik pada
Masuk.

1.

Buka

link www.blogger.com

4. Kemudian paparan berikut akan keluar


2.iaituSila
e-mail
dan password
pilihanisikan
profile untuk
kali pertama
membuka
akaun blog.
4. Kemudian
paparan berikut akan

gmailkeluaranda.
(jika anda masih tidak
iaitu pilihan profile untuk kali

pertama membuka akuan blog.


Google+
Profile Jika anda ingin
mempunya
akaun google/gmail,
menggunakan
profile google+
sebagai
Google+ Profile
Jika anda
ingin
menggunakan
profile google+ sebagai
profile
blog
anda
rujuk bab 2 untuk mendaftar)

sila
2

profile blog anda


Blogger Profile
Jika anda ingin
Blogger
Profile profile
Jikayang
anda
ingin
menggunakan
berasingan
dengan profile
Google+
menggunakan
profile
yang berasingan

3. Seterusnya klik pada Log Masuk.


dengan
Google+
Andaprofile dicadangkan

menggunakan
Blogger profile. Oleh itu klik pada Create
a limited
Bloggermenggunakan
Profile
Anda
dicadangkan
Blogger

profile. Oleh itu klik pada Create a limited


Blogger Profile

4. Kemudian paparan berikut akan


keluar iaitu pilihan profile untuk kali
pertama membuka akuan blog.
Google+ Profile
Jika anda ingin
menggunakan profile google+ sebagai
profile blog anda
Blogger Profile
Jika anda ingin
menggunakan profile yang berasingan
dengan profile Google+
Anda

dicadangkan

menggunakan

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 33

5. Isikan maklumat nama yang ingin dipaparkan


pada profile Blog. Dan klik pada Continue to
Blogger
BAB 3 PEMBINAAN BLOG

5. Isikan maklumat nama yang ingin dipaparkan

pada
profile nama
Blog. Dan ingin
klik dipaparkan
pada Continue
5. Isikan
maklumat
pada to
5.
Isikan
maklumatyang
nama yang
ingin dipaparkan
Blogger
pada
profile
Blog.
Dan
klik pada
Continue to
profile
Blog
dan klik
pada
Continue
to Blogger
Blogger

5
5

6. Berikut adalah paparan senarai blog anda,


dan sekarang anda dapat membina blog
pertama anda. Klik pada Blog Baru

6. Berikut
adalahadalah
paparan
senaraisenarai
blog anda,
6. Berikut
paparan
blog dan
anda,
dan
sekarang
anda
dapat
membina
blog
sekarang
andaadalah
dapat membina
blog pertama
6. Berikut
pertama
anda. Klik paparan
pada Blogsenarai
Baru blog anda,
danKliksekarang
anda.
pada Blog anda
Baru dapat membina blog

pertama anda. Klik pada Blog Baru

6
6

7. Masukkan Tajuk blog dan alamat domain yang

7. Masukkan Tajuk blog dan alamat domain yang


sepadan
(mendahului
. Blogspot.com)
dalam
7. Masukkan
Tajuk blog dan dalam
alamat ruang
domain yang
sepadan (mendahului
'. Blogspot.com')
ruang
yang
disediakan.
Sebaiknya
alamat
blog ruang
sepadan
(mendahului
'.
Blogspot.com')
dalam
yang disediakan.
Sebaiknya
alamat
blog
anda
mudah
7. Masukkan
Tajuk
blog dan
alamat
domain
yang
yang
disediakan.
Sebaiknya
alamat
blog
anda mudah
anda
mudah
diingat
dan
tidaklah
terlalu
panjang.
diingat dan sepadan
tidaklah (mendahului
terlalu panjang.
Pilih alamat
Blogspot.com')
ruang
diingat dan
tidaklah '.terlalu
panjang. dalam
Pilih alamat
Pilihyang
alamat
sehingga
tanda
terima
dipaparkan.
sehingga tanda
terima
dipaparkan.
disediakan.
Sebaiknya
alamat
blog anda mudah
sehingga
tanda
terima dipaparkan.

diingat dan tidaklah terlalu panjang. Pilih alamat


sehingga tanda terima dipaparkan.
8. Anda8. boleh
memilih
tema
paparan
blog
anda.
8. Anda
boleh
memilih
tema paparan
blog anda.
Anda
boleh
memilih
tema
paparan
blog anda.
Setiap
templat
mempunyai
ciri-ciri
yang tersendiri.
Setiap templat
mempunyai
ciri-ciri
yang
tersendiri.
Setiap
templat
mempunyai
ciri-ciri
yang
tersendiri.
8. Anda boleh memilih tema paparan blog anda.
Anda menggunakan
disarankan menggunakan
( Simple
)
Anda disarankan
templat
(templat
Simple
)
Anda
disarankan
templat
(Simple)
Setiap
templatmenggunakan
mempunyai
ciri-ciri
yang tersendiri.
templat
( Simple )
bagiAnda
tujuandisarankan
pendidikanmenggunakan
kerana ianya lebih
mudah

7
7

8
8

dan senang untuk diubahsuai.


9. Setelah memilih templat, klik ikon Buat Blog!

34 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

9
9

bagi tujuan pendidikan kerana ianya lebih mudah dan senang untuk diubahsuai.
bagi
bagitujuan
tujuanpendidikan
pendidikankerana
keranaianya
ianyalebih
lebihmudah
mudahdan
dansenang
senanguntuk
untukdiubahsuai.
diubahsuai.BAB 3 PEMBINAAN BLOG
9. Setelah memilih templat, klik ikon Buat Blog!
9.9.Setelah
Setelahmemilih
memilihtemplat,
templat,klik
klikikon
ikonBuat
BuatBlog!
Blog!
10. Anda disarankan supaya menyiarkan satu
10.
disarankan
supaya
menyiarkan
satu
catatan
bagi
memaparkan
sesuatu
maklumat
10.Anda
Anda
disarankan
supaya
menyiarkan
satu
10. Anda
disarankan
supaya
menyiarkan
satu
catatan
bagi
memaparkan
sesuatu
maklumat
dalam
blog
anda.
Anda boleh
klik pada
Mula
catatan
bagi
memaparkan
sesuatu
maklumat
catatan
bagi memaparkan
sesuatu
maklumat
dalam
Anda
boleh
klik
menyiarkan
atau
pada
ikon
pencil
dalamblog
bloganda.
anda.
Anda
boleh
klikpada
padaMula
Mula
dalam
blog anda.
Anda
boleh
klik pada mula
menyiarkan
atau
pada
ikon
pencil
menyiarkan atau pada ikon pencil

menyiarkan atau pada ikon pencil

10
10
10

11. Sila tulis tajuk catatan berkaitan dengan apa

11. Silayang
tulis
tajuk
catatan
berkaitan
dengan
apaapa
11.
Sila
tulis
tajuk
berkaitan
dengan
ingin
disampaikan.
Anda
boleh
menyalin
11.
Sila
tulis
tajukcatatan
catatan
berkaitan
dengan
apa
yang
ingin
disampaikan.
Anda
boleh
menyalin
maklumat
dari
sumber
lain
seperti
microsoft
yang
ingin
disampaikan.
Anda
boleh
menyalin
yang ingin disampaikan. Anda boleh menyalin
maklumat
lain
microsoft
word
dan
sebagainya
dengan
menyalin
maklumat
dari sumber
sumber
lain seperti
seperti
microsoft
maklumat
daridari
sumber
lain seperti
microsoft
worddan
word
dan
sebagainya
dengan
menyalin
dan
menampal
pada ruangan
tengah
yang
word
dan
sebagainya
dengan
menyalin
dan
dan sebagainya dengan menyalin dan menampal
menampal
pada
ruangan
tengah
yang
disediakan.
menampal pada ruangan tengah yang
pada
ruangan tengah yang disediakan.
disediakan.
12.

11

12

11
11

12
12

disediakan.
12. Bar yang terpapar mempunyai ikon-ikon
Bar
yang
terpapar
mempunyai
ikon-ikon
Bar12.
yang
terpapar
ikon-ikon tertentu
tertentu
bagi
tujuan
format
12.
Bar
yang mempunyai
terpaparpenyuntingan
mempunyai
ikon-ikon
tertentu
bagi
tujuan
penyuntingan
format
penulisan.
Sila
bawa
tetikus
pada
ikon
dan
bagitertentu
tujuan penyuntingan
penulisan. Sila
bagi tujuanformat
penyuntingan
format
penulisan.
Sila
bawa
tetikus
pada
ikon
paparan
maksud
ikon
akan
terpapar....
Sila ikon
bawadan
tetikus
padamaksud
ikon dan
dan
bawapenulisan.
tetikus pada
paparan
paparan
maksud
ikon
akan
terpapar....
paparan maksud ikon akan terpapar....

13
13
13

ikon akan terpapar....

13. Pada ruangan Tetapan catatan, ada beberapa menu yang boleh digunakan bagi

13.
Pada
catatan,
ada
menu
yang
boleh
bagi
memudahkan
andaTetapan
menyusun(Label)
danbeberapa
menetapkan
tarikh(Jadual)
catatan
yang
13. Pada
Tetapan
catatan,
ada beberapa
menu yang
boleh
bagi memudahkan
anda
13.ruangan
Padaruangan
ruangan
Tetapan
catatan,
ada
beberapa
menu
yangdigunakan
bolehdigunakan
digunakan
bagi
memudahkan
anda
menyusun(Label)
dan
menetapkan
tarikh(Jadual)
catatan
yang
akan
di
siarkan
untuk
tontonan
umum...
memudahkan
anda
menyusun(Label)
dan
menetapkan
tarikh(Jadual)
catatan
yang
menyusun (Label) dan menetapkan tarikh (Jadual) catatan yang akan di siarkan untuk tontonan umum...
akan
akandidisiarkan
siarkanuntuk
untuktontonan
tontonanumum...
umum...

14. Setelah
siap menulis
ikon Terbitkan.
14. Setelah
siap menulis
catatan,catatan,
sila kliksila
ikonklik
Terbitkan.

14.
14.Setelah
Setelahsiap
siapmenulis
menuliscatatan,
catatan,sila
silaklik
klikikon
ikonTerbitkan.
Terbitkan.

15. Paparan
disebelah
akan terpapar.
15. Paparan
seperti seperti
disebelah
akan terpapar.
Anda
15.
Paparan
seperti
disebelah
akan
terpapar.
Anda
boleh
mengubah
atau
menambah
catatan
15.
Paparan
seperti
disebelah
akan
boleh mengubah atau menambah catatan terpapar.
yang
Anda
boleh
mengubah
atau
menambah
catatan
yang
baru.
Menu
bar disebalah
kiri merupakan
Anda
boleh
mengubah
atau
menambah
catatan
baru.
Menu barMenu
disebelahdisebalah
kiri merupakan
menu
yang
kiri
menu
dashboard
utama
yang mempunyai
ciriyangbaru.
baru. Menubar
bar disebalah
kirimerupakan
merupakan
dashboard
utama utama
yang mempunyai
ciri-ciricirimenu
dashboard
yang
mempunyai
ciri
tertentu...
menu dashboard utama yang mempunyai ciritertentu...
ciri
ciritertentu...
tertentu...
15
15
15

Sekiranya anda ingin melihat blog anda, klik pada ikon Lihat blog

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 35

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

Sekiranya anda ingin melihat blog anda, klik pada ikon Lihat blog

Muat naik gambar dalam blog

Muat naik gambar dalam blog

1. 1.
Untuk
memasukkan
gambar,
pilihpilih
catatan
yang
Untuk
memasukkan
gambar,
catatan
yang
Sekiranya
anda
ingin
melihat
blogbaru.
anda,
klik
pada
dibuat
atau
bina
catatan
baru.
Klik
ikonikon Lihat blog
telahtelah
dibuat
atau
bina
catatan
Klik
ikon
masukkan
masukkan
imej imej
Muat naik gambar dalam blog

1. Untuk
yang
2. Satu
kotakmemasukkan
pilih fail akangambar,
terpapar.pilih
Adacatatan
6 pilihan
telah untuk
dibuatmemasukkan
atau bina catatan
baru.
ikon
sumber
gambar
ke Klik
dalam
2. masukkan
Satu kotak imej
pilih fail akan terpapar. Ada 6
1
blog.
pilihan sumber untuk memasukkan gambar ke
i. dalam
Muat Naik
blog.(gambar dari komputer)
ii. Dari
ini (gambar
yang dari
telahkomputer)
dimasukkan
I. blog
Muat
Naik (gambar
II.
Dari
blog ini (gambar yang telah
sebelum
ini)
2. Satu kotak pilih fail akan terpapar. Ada 6
2
dimasukkan
sebelum
ini) dari Album
iii. pilihan
Dari Album
Webuntuk
Picasa
(gambar
sumber
memasukkan
gambar ke
III.
Dari Album Web Picasa (gambar dari
dalam
Picasa)blog.
Album Picasa)
I.
Muatphone
Naik (gambar dari
iv. From
darikomputer)
telefon
IV. your
From your (gambar
phone (gambar
dari yang
telefon
II.
Dari blog ini (gambar yang telah
menggunakan
peranti
Andriod
atau
iphone)
2
yang menggunakan peranti Andriod
dimasukkan sebelum ini)
atau iphone)
v. From
your
webcam
(gambar
yang
diambil
III.
Dari Album Web Picasa (gambar dari
V. dari
From
your webcam
terus
webcam
anda) ( gambar yang diambil terus dari webcam anda)
Album
Picasa)
VI.
From your webcam ( gambar yang diambil terus dari webcam anda)
IV. your
Fromwebcam
your phone
(gambar
telefon
vi. From
(gambar
yangdari
diambil
VII.
Dari URL (link gambar yang diambil dari web lain)
yang
menggunakan
peranti Andriod
terus dari
webcam
anda)
atau iphone)
vii. Anda
Dari URL
(link
gambar yang
diambil
dari web
3.
boleh
masukkan
banyak
gambar
dalam
V.
From your webcam ( gambar yang diambil terus dari webcam anda)
lain)
masa
yang sama. Sebaiknya, saiz gambar
VI.
From your webcam ( gambar yang diambil terus dari webcam anda)
yang hendak dimuat naik tidaklah terlalu besar
VII.
Dari URL (link gambar yang diambil dari web lain)
ia akan melambatkan
proses
muat
naik
3. Andakerana
boleh masukkan
banyak gambar
dalam
masa
dan paparan blog anda juga akan menjadi
3. Anda
masukkan
gambar
dalam
yang
sama.boleh
Sebaiknya,
saiz banyak
gambar yang
hendak
perlahan kerana proses muat turun gambar
masa
yang
sama.
Sebaiknya,
saizia gambar
dimuat
naik
tidaklah
terlalu
besar
kerana
akan
yang lama. Setelah selesai memilih gambar,
yang hendak dimuat naik tidaklah terlalu besar
melambatkan
proses muat
naik
dan paparan blog
klik pada Tambah
yang
dipilih.
kerana ia akan melambatkan proses muat naik
andadan
jugapaparan
akan menjadi
perlahan
kerana proses
blog anda juga akan menjadi
muatperlahan
turun gambar
yang
lama.
Setelah
kerana proses muat turunselesai
gambar
memilih
klik padaselesai
Tambahmemilih
yang dipilih.
yanggambar,
lama. Setelah
gambar,
4. Ada beberapa menu tambahan pada gambar
klik pada Tambah yang dipilih.
yang dimasukkan dengan cara klik pada
gambar tersebut. Google akan mengubah saiz
paparan gambar sekiranya gambar yang
dimasukkan terlalu besar.
4. Ada beberapa menu tambahan pada gambar
4. Adayang
beberapa
menu tambahan
pada klik
gambar
dimasukkan
dengan cara
pada
tersebut.
Google
saiz
yanggambar
dimasukkan
dengan
caraakan
klik mengubah
pada gambar
paparan
gambar
sekiranya saiz
gambar
yang
tersebut.
Google
akan mengubah
paparan
dimasukkan terlalu besar.

gambar sekiranya gambar yang dimasukkan


terlalu besar.

36 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

eo dalam blog
Muat naik video dalam blog
Muat naik video dalam blog

Selain gambar, video juga memainkan peranan yang penting untuk seseorang blogger
untuk mempelbagaikan kandungan entri dalam blog. Video boleh merangkumi samada
aktiviti peribadi, video klik lagu kegemaran, video klip percutian, tutorial dan apa sahaja

Selain gambar, video juga memainkan peranan yang penting untuk seseorang blogger untuk mempelbagaikan
yang dilihat lebih memudahkan untuk disampaikan kepada pengunjung ataupun untuk
kandungan entri dalam blog. Video boleh merangkumi sama ada aktiviti peribadi, video klik lagu kegemaran,
tatapan pemilik blog sahaja.
video klip percutian, tutorial dan apa sahaja yang dilihat lebih memudahkan untuk disampaikan kepada
pengunjung
ataupun
sahaja.
Untuk muat
naik untuk
video,tatapan
caranyapemilik
hampirblog
sama
dengan langkah yang diterangkan diatas.

video juga memainkan peranan yang penting untuk ses

muat naik video, caranya hampir sama dengan langkah yang diterangkan diatas.
bagaikanUntuk
kandungan
entri dalam blog. Video boleh meran
1. Untuk memasukkan video, pilih catatan yang telah dibuat atau bina catatan baru.
Klik ikon masukkan video

1. Untuk memasukkan video, pilih catatan yang telah dibuat atau bina catatan baru. Klik ikon masukkan video

, video klik
lagu kegemaran, video klip percutian, tutorial
2. Ada beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum video dimuat naik. Antaranya, jenis fail yang
2. Ada beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum video dimuat naik.
Antaranya, jenis fail yang digunakan seperti (FLV, WMV dan AVI). Sekiranya blog
tidak dapat
memuat
gunakan altenatif
laindapat
sepertimemuat
tukar dahulu
jenis anda, gunakan
digunakan
seperti
(FLV, naik
WMVvideo
dan anda,
AVI). Sekiranya
blog tidak
naik video
fail menggunakan perisian video converter. Durasi atau masa video itu berjalan juga
altenatif lain seperti tukar dahulu jenis fail menggunakan perisian video converter. Durasi atau masa video
menjadi perkara penting kerana blog tidak memuat naik video yang masa lebih dari 1
itu berjalan
jam. juga menjadi perkara penting kerana blog tidak memuat naik video yang masa lebih dari 1 jam.

bih memudahkan untuk disampaikan kepada pengunjung


3. Satu kotak pilih fail akan terpapar. Ada 5 pilihan
blog sahaja.

3. Satu kotak pilih fail akan terpapar. Ada 5

pilihan
untuk memasukkan
sumber
untuksumber
memasukkan
video ke dalamvideo
blog. ke
dalam blog.

i. Muat
(video
komputer)
I. Naik
Muat
Naikdari
(video
dari komputer)
ii. Dari
YouTube
(carian
video(carian
dari youtube)
II.
Dari YouTube
video dari
youtube)
iii. Video YouTube Saya (video yang telah
III.
Video
Saya (video
telah
dimuat
naik YouTube
dalam YouTube
andayang
yang
dimuat naik
dalam YouTube anda
menggunakan ID Google yang sama)
yang menggunakan ID Google yang
iv. From your
phone (video dari telefon yang
sama)
menggunakan
perantiphone
Andriod
atau iphone)
IV.
From your
(video
dari telefon
yang
menggunakan
v. From your
webcam
(video yangperanti
diambil Andriod
terus
atau iphone)
dari webcam
anda)

ik video, caranya hampir sama dengan langkah yang dite


3

masukkan video, pilih catatan yang telah dibuat atau bina

asukkan video

apa perkara yang perlu diambil kira sebelum video


jenis fail yang digunakan seperti (FLV, WMV dan AVI).
memuat naik video anda, gunakan altenatif lain seperti tuk
nakan perisian video converter. Durasi atau masa video i
Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 37

V.

From your webcam ( video yang diambil terus dari webcam anda)

4. Ada beberapa perkara yang perlu di ambil kira sebelum video


V.

From your webcam ( video yang diambil terus dari webcam anda)

V.

From your webcam ( video yang diambil terus dari webcam anda)

BAB 3 PEMBINAAN BLOG


PENGINTERGRASIAN
4. Ada beberapa perkara yang perlu di ambil kira sebelum video

4. Ada beberapa perkara yang perlu di ambil kira sebelum video

MASUKKAN
VIDEO DARI YOUTUBE DALAM BLOG
PENGINTERGRASIAN
PENGINTEGRASIAN
PENGINTERGRASIAN
MASUKKAN VIDEO DARI YOUTUBE DALAM BLOG
Youtube, sebuah laman web yang tidak perlu diperkenalkan lagi kepada pelayar maya.
MASUKKAN
VIDEO
DARI
YOUTUBE
MASUKKAN
VIDEO
DARI
YOUTUBE
KEDALAM
DALAMBLOG
BLOG
Youtube, sebuah laman web yang tidak perlu diperkenalkan lagi kepada pelayar maya.

Laman web kepunyaan Google yang mempunyai begitu banyak video dan menjadi
Youtube,
sebuah
laman web
yangyang
tidakmempunyai
perlu diperkenalkan
lagi kepada
maya.
Laman
web
kepunyaan
Google
begitu banyak
videopelayar
dan menjadi

sebuah laman web yang tidak perlu diperkenalkan lagi kepada pelayar maya. Laman web kepunyaan
rujukanYoutube,
kepada
untuk
mencari
video
tidak
kira dan
untuk
hiburan, pelajaran,
Laman
websesiapa
kepunyaan
Googleuntuk
yangmencari
mempunyai
banyak
menjadi
rujukan
kepada
sesiapa sahaja
sahaja
video begitu
tidak
kira
untukvideo
hiburan,
pelajaran,
Google yang mempunyai begitu banyak video dan menjadi rujukan kepada sesiapa sahaja untuk mencari

rujukan
sesiapa
sahaja
untuk berkongsi
mencari video
tidak kira
hiburan, pelajaran,
berkongsi
pengalaman
dan
sebagainya.
berkongsi
pengalaman
dan
sebagainya.
video
tidakkepada
kira
untuk
hiburan,
pelajaran,
pengalaman
danuntuk
sebagainya.
berkongsi pengalaman dan sebagainya.

Youtube juga menjadi platform bagi seseorang blogger untuk berkongsi sesebuah video
Youtubepengunjung
juga menjadiblog
platform
bagi seseorang
untuk berkongsi
sesebuah video
kepada
mereka.
Tutorial iniblogger
akan menerangkan
bagaimana
untuk
kepada
pengunjung
blog
mereka.
Tutorial
ini
akan
menerangkan
bagaimana
untuk
meletakkan video yang terdapat dalam youtube ke dalam blog dengan cara yang paling

Youtube
menjadi platform
bagibagi
seseorang
blogger untuk
berkongsi
sesebuah
video kepada
pengunjungvideo
Youtube
jugajuga
menjadi
platform
seseorang
blogger
untuk
berkongsi
sesebuah
meletakkan
video yang
terdapat
dalam sama
youtube
ke dalam
blogdiatas.
denganvideo
carayang
yangterdapat
paling dalam youtube
ringkas
dan Tutorial
mudah.
Langkah
ini adalah
dengan
langkah
blog
mereka.
ini
akan
menerangkan
bagaimana
untuk
meletakkan

kepadakeringkas
pengunjung
mereka.
Tutorial
inilangkah
akandiatas.
menerangkan
bagaimana
dan mudah.
Langkah
ini
adalah
sama
dengan
dalam
blog
denganblog
cara
yang
paling
ringkas
dan
mudah.
Langkah
ini
adalah sama dengan
langkah di atas.untuk
1. Untuk
memasukkan
video dari dalam
Youtube,youtube
pilih
meletakkan
video
yang terdapat
ke dalam blog dengan cara yang paling
yang telahvideo
dibuat
atau
bina catatan
1. catatan
Untuk
memasukkan
video
Youtube,
pilih
1. Untuk
memasukkan
daridari
YouTube,
pilih

catatan
yang Langkah
telah dibuatvideo
atau
bina catatan
ringkas dan
mudah.
adalah
sama dengan 2langkah diatas.
baru.
Klik
catatan
yangikon
telahmasukkan
dibuat atauini
bina
catatan baru.
ikon masukkan video
Klikbaru.
ikon Klik
masukkan
video
2. Pilih Dari YouTube, dan satu kotak carian

terpapar.
Taipkan
anda dalam
2. akan
Pilih Dari
YouTube,
dancarian
satu kotak
carian

1. Untuk
memasukkan
video
dari
Youtube,
2. Pilih
Dariyang
YouTube,
dan
satu
kotak
carian
akan
akan
terpapar.
Taipkan
carian
anda
dalam pilih
kotak
disediakan.
Tekan
Pilih
selepas
catatan
yang
telah
dibuat
atau
bina
kotak
yang
disediakan.
Tekan
Pilih
selepas
memilih
video
yang
dikehendaki
terpapar.
Taipkan
carian
anda
dalam
kotak
yangcatatan
memilih video yang
dikehendaki
Pilih
selepas
memilih video
baru.disediakan.
Klik ikonTekan
masukkan
video

yang dikehendaki

2. Pilih Dari YouTube, dan satu kotak carian


3. Video akan dimasukkan secara terus dalam
akan
terpapar. dimasukkan
Taipkan secara
carianterusanda
dalam
3. ruangan
Video akan
dalam
catatan tanpa perlu
mengambil
kod
kotak
yang
disediakan.
Tekan
Pilih
selepas
ruangan
tanpa secara
perlu mengambil
kod
3. Video
akancatatan
dimasukkan
terus dalam
html
video
tersebut...
html
video
tersebut...
ruangan
catatan
tanpadikehendaki
perlu mengambil kod html
memilih
video
yang
video tersebut...

3. Video akan dimasukkan secara terus dalam


ruangan catatan tanpa perlu mengambil kod
html video tersebut...

38 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 3 PEMBINAAN BLOG

Guru pada abad ke-21


perlu menguasai teknologi
maklumat agar tidak
ketinggalan.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 39

40 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 4

Laman Sosial - Facebook

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 41

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

APA ITU FACEBOOK?


Facebook membantu anda berhubung dan berkongsi dengan seseorang dalam kehidupan. Facebook adalah
satu laman yang amat diminati dan boleh dikatakan satu fenomena pada masa kini.
Penggunaan facebook amat meluas dan ia boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan. Antara mereka yang
menggunakan facebook sebagai satu medium untuk perhubungan adalah Perdana Menteri Malaysia serta
Mantan Perdana Menteri Malaysia sendiri.
Pada masa kini didapati hampir semua guru dan murid mempunyai akaun facebook masing-masing.
Namun begitu mungkin guru tidak berinteraksi dengan pelajar kerana disebabkan privacy dan tidak mahu
mencampuradukkan profesion dengan kehidupan harian.
Oleh itu, terdapat beberapa kaedah untuk mengelakkan privacy seorang guru itu daripada dicampurtangan
oleh muridnya. Antara kaedahnya adalah dengan mewujudkan Page dan Group.
Modul ini akan membincangkan cara untuk
1. Mendaftar/Cipta Akaun Peribadi
2. Membina Page
3. Membina Group
Kaedah ini juga boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta interaksi antara murid dan guru.

42 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

CIPTA Cipta
AKAUN
akaun

1.

Buka laman web http://www.facebook.com

1. Buka laman web http://www.facebook.com


2.

Isi maklumat yang diperlukan seperti

2. Isi maklumat yang diperlukan


First Nameseperti
(Nama Anda)
First Name (Nama Anda)
Last Name (Nama Ayah Anda)
Last Name (Nama
Ayah Anda)
Your Email (Pastikan
betul e-mel
keranayang
FB akan
emel
ini untuk menghubungi
anda)
Youre-mel
Emailyang
(Pastikan
betulmenggunakan
kerana FB akan
menggunakan
eRe-enter Email (masukkan
sekali
lagi
e-mel
yang
sama
seperti
di
atas)
mel ini untuk menghubungi anda)
New Password (Masukkan kata laluan untuk akaun anda)
I am (Pilih JantinaRe-enter
Anda) Email (masukkan sekali lagi e-mel yang sama seperti di atas)
Birthday (Masukkan hari lahir anda dalam format Bulan/Hari/Tahun)
New Password (Masukkan kata laluan untuk akaun anda)
Dan klik pada ikon Sign Up
I am (Pilih Jantina Anda)
Bithday (Masukkan hari lahir anda dalam format Bulan/Hari/Tahun)

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 43

Dan klik pada ikon Sign Up

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3.

Seterusnya ia akan membawa anda kepada tiga langkah pendaftaran iaitu


Step 1 - Find Your Friends (Mencari rakan-rakan anda dalam Facebook

dengan
menggunakan
e mel) tiga langkah pendaftaran iaitu
3. Seterusnya ia akan
membawa
anda kepada
Step 1 - Find Your Friends (Mencari rakan-rakan anda dalam Facebook dengan menggunakan emel)
Step 2 - Profile Information (Informasi tentang diri anda, ini bagi
Step 2 - Profile Information (Informasi tentang diri anda, ini bagi memudahkan anda berhubung dengan
memudahkan anda berhubung dengan rakan-rakan lama anda)
rakan-rakan lama anda)
Step
3 - Profile
Picture
(Muat naik
gambar
atau mengambil
gambar
Step 3 - Profile
Picture
(Muat
naik gambar
anda
atau anda
mengambil
gambar anda
dengan menggunakan
kamera
riba anda) kamera komputer riba anda.)
andakomputer
dengan menggunakan

3A.

Anda boleh klik pada ikon skip pada setiap Step jika anda tidak mahu mengisi

Anda boleh klik pada ikon skip pada setiap Step jika anda tidak mahu mengisi maklumat di atas maklumat
maklumat di atas.
di atas.

3A

4.

Akhir sekali klik pada ikon Save & Continue.

4. Akhir sekali klik pada ikon Save & Continue.

Klik
Klikdi disini
siniuntuk
untukterus
teruske
akaun
email emel
anda
ke akaun
anda

5.

Seterusnya anda perlu menyemak e-mel bagi membuat pengesahan alamat e-

mel yang anda daftarkan di Facebook.

44 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Klik di sini untuk terus ke


akaun email anda

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

5.

Seterusnya anda perlu menyemak e-mel bagi membuat pengesahan alamat e-

5. Seterusnya anda perlu menyemak emel bagi membuat pengesahan alamat emel yang anda daftarkan di
mel yang anda daftarkan di Facebook.
facebook.

Email
diterima
Emelyang
yang
diterima

6.

Paparan berikut akan dipaparkan pada e-mel anda...

7.

Klik pada link yang diberi bagi membuat verifikasi e-mel anda.

6. Paparan berikut akan dipaparkan pada emel anda.

7. Klik pada link yang diberi bagi membuat verifikasi emel anda.
8.
Pendaftaran Facebook anda telah selesai.
8. Pendaftaran facebook anda telah selesai.
9. Jika anda Log
daripada
akaun
anda facebook
boleh menggunakan
langkah 1 danlangkah
gunakan emel anda
9. Out
Jika
anda Log
Out facebook,
daripada akaun
anda boleh menggunakan
sebagai username
dan
password
anda
dan
klik
pada
ikon
Log
In.
satu dan gunakan e-mel anda sebagai username dan password anda dan klik pada ikon
Log In

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 45

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

TAMBAH
KAWAN
TAMBAH
KAWAN
TAMBAH KAWAN

Klik
ini uuntuk
ntuk terus
terus ke
ke
Klikddii ssini
email
anda
akaun
email
anda
Klik dakaun
i sini
untuk
terus
ke
akaun email anda

1.
1.

Klik pada
padakotak
kotakSearch
Search
people,
places
things,
Klik
forfor
people,
places
and and
things,
isikanisikan
namanama
kawankawan
anda, anda,

contoh
MSearch
AbdahIsmail.
Ismail.
contoh
Abdah
1. Klik pada
kotakM
for
people, places and things, isikan nama kawan anda, contoh M Abdah Ismail.

Klik dKlik
i sini
ntuk
tambah
di usini
untuk
Klik di sini untuk tambah
kawan
tambah kawan

kawan

2.

Klik pada nama cadangan yang keluar.

2.

Klik pada nama cadangan yang keluar.

2. Klik pada nama cadangan yang keluar.

46 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

CIPTA PAGE

CIPTA PAGE
1.

Login Facebook anda terdahulu.

1. Login
Facebook
anda terdahulu.
2.
Masuk laman web http://www.facebook.com/pages
2. Masuk laman web http://www.facebook.com/pages
. Klik pada ikon + Create Page
.
Klik pada ikon + Create Page

Page
yang
sesuai
untuk
Page
yang
sesuai
untuk
pendidikan
pendidikan

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 47

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3.kategori
Pilih
dan
isikan
CompanyNames
Names
3. 3. PilihPilih
kategori
danCompany
isikan
Company
dankategori
isikan
Names

Isikan nama page yang


akan
di cn
ipta
Isikan
ama page yang

Isikan nama page yang


di cipta
akan di akan
cipta

4.

Tandakan pada kotak I agree.. Klik pada Get Started dan paparan berikut akan

dipaparkan.

4. Tandakan pada kotak I agree.. Klik pada Get Started dan paparan berikut akan dipaparkan.
4.
Tandakan pada kotak I agree.. Klik pada Get Started dan paparan berikut akan

dipaparkan.

48 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

5.
klik butang
Skip
anda
tidaklagi
mahu
mengisi
lagipage
maklumat
5. Klik butang
Skip
sekiranya
andasekiranya
tidak mahu
mengisi
maklumat
asas
anda. asas page
5.
klik butang Skip sekiranya anda tidak mahu mengisi lagi maklumat asas page
anda.
6. Klik Like supaya menjadi sekurang-kurang seorang yang meminati page anda.

anda.
6.
klik Like supaya menjadi sekurang-kurang seorang yang meminati page anda.
6.
klik Like supaya menjadi sekurang-kurang seorang yang meminati page anda.

TahniahTahniah
ada berjaya
mencipta Page Facebook.
ada berjaya mencipa Page Facebook.
Tahniah ada berjaya mencipa Page Facebook.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 49

MENCIPTA GROUP
BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

Dalam Bab ini kita akan membina group dalam facebook. Group bertujuan untuk
mengumpulkan

CIPTA GROUP

sekumpulan

pengguna

facebook

untuk

tujuan

perkongsian,

perbincangan dan sebagainya. Pada ruangan group pengguna dapat berinteraksi

secaraBab
berkumpulan
dan setiap
ahli tidak
perlu
untuk
menjadi
Cukupsekumpulan
dengan
Dalam
ini kita akan membina
group dalam
facebook.
Group
bertujuan
untuk rakan.
mengumpulkan
pengguna
facebookahli
untuk
tujuan perkongsian,
perbincangan dan sebagainya. Pada ruangan group pengguna
hanya menjadi
kepada
group tersebut.
dapat berinteraksi secara berkumpulan dan setiap ahli tidak perlu untuk menjadi rakan. Cukup dengan hanya
menjadi ahli kepada group tersebut.
Kaedah mencipta group adalah seperti berikut:

Kaedah mencipta group adalah seperti berikut:


1.
Bermula dari ruangan peribadi anda, pilih create group pada menu di ruangan
1. Bermula daripada ruangan peribadi anda, pilih create group pada menu di ruangan kiri halaman.
kiri halaman.

Create
Groups
Klik CKlik
reate
Groups

2.

2. Paparan berikut akan dipaparkan,


Paparan
berikut
akan
Klik pada ikon Create Group

dipaparkan, Klik pada ikon Create


Group

3.

Isi maklumat berkenaan untuk menyatakan maklumat group


50 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Tulis nama group

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3.

Isi maklumat berkenaan untuk menyatakan maklumat group


3. Isi maklumat berkenaan untuk menyatakan maklumat group

Tulis nTulis
ama
group
nama
group
Cadangan
ahli
Cadangan
ahligroup
group

Tahap
privasi
groups
Tahap
pravisi
groups

4. Klik ikon create setelah isi semua maklumat

Paparan
untuk
pilih
ikonakan
group
muncul.
Pilih satu dan klik Okay
5. Paparan
untuk pilih
ikon group
muncul.akan
Pilih satu
dan klik Okay

5.
4.

Klik ikon create setelah setelah isi semua maklumat

6. Tahniah anda telah berjaya mencipta group anda sendiri

6.

Tahniah anda telah berjaya mencipta group anda sendiri

7.

Setelah group diwujudkan, maka anda boleh menambah ahli dengan menjemput
Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 51

rakan atau murid anda untuk menyertai group anda.

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

6.

Tahniah anda telah berjaya mencipta group anda sendiri

7.

Setelah group diwujudkan, maka anda boleh menambah ahli dengan menjemput

7. Setelah
diwujudkan,
maka menyertai
anda boleh group
menambah
rakan group
atau murid
anda untuk
anda.ahli dengan menjemput rakan atau murid anda
untuk menyertai group anda.

Jemput
elajar anda
anda dengan
dengan
menulis
Jemput ppelajar
menulis
nama
nama facebook
mereka
facebook
mereka
Pengintegrasian Facebook
PENGINTEGRASIAN
Bagaimana memberikan tugasan atau pengumuman pada wall site untuk diberikan
Bagaimana
memberikan tugasan atau pengumuman pada wall site untuk diberikan kepada para pelajar?
kepada para pelajar?

1. Bermula dengan login dan berada pada page yang anda bina
1.

Bermula dengan login dan berada pada page yang anda bina

Ruangan
enulis kkomen/
omen/
Ruanganuntuk
untukmmenulis
menghantar
video/
foto
menghantar
video/foto

2.

Tuliskan pengumuman yang dikehendaki pada ruangan dan tekan ikon share

52 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Ruangan untuk menulis komen/


menghantar video/ foto
BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

2. Tuliskan pengumuman
yang
dikehendaki
pada ruanganyang
dan tekan
ikon share.
2.
Tuliskan
pengumuman
dikehendaki
pada ruangan dan tekan ikon share

Pengumuman yang
ditulis dipaparkan pada
Pengumuman yang
wall
site anda
ditulis dipaparkan
pada
wall site anda

3. Pengumuman anda akan dapat dibaca oleh setiap ahli yang like page anda
3.
Pengumuman anda akan dapat dibaca oleh setiap ahli yang like page anda
Bagaimana memulakan topik perbincangan dalam group
1.

Bermula dari wall peribadi anda


Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 53

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3.

Pengumuman anda akan dapat dibaca oleh setiap ahli yang like page anda

Bagaimana memulakan topik perbincangan dalam group

Bagaimana memulakan topik perbincangan dalam group

1. Bermula daripada wall peribadi anda

1.

Bermula dari wall peribadi anda

2.

Klik pada group yang akan dibuat perbincangan

2. Klik pada group yang akan dibuat perbincangan

54 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

1.

Klik pada ruangan untuk memulakan topik perbincangan

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

1.
Klik pada ruangan untuk memulakan topik perbincangan
1. Klik pada ruangan untuk memulakan topik perbincangan

2.

2. Taipkantopik
topik perbincangan
dan tekan
ikontekan
post ikon post
Taipkan
perbincangan
dan

3.

Ahli-ahli lain akan memberikan respon dan dapat dibaca oleh semua ahli

group

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 55

3.

BAB 4 LAMAN
- FACEBOOK
Ahli-ahli
lainSOSIAL
akan
memberikan respon dan dapat dibaca oleh semua ahli

group
3. Ahli-ahli lain akan memberikan respon dan dapat dibaca oleh semua ahli group.

Bagaimana memuat naik foto/video dari simpanan peribadi pada wall


Bagaimana
memuatpada
naikwall
foto/video
1. Bermula
dengan berada
peribadidari simpanan peribadi pada wall
2. Klik pada Add Photo/Video
1. Bermula dengan berada pada wall peribadi

2. Klik pada Add Photo/Video

3. Pilih Upload Photo/video

56 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

4.Isi komen dan klik Choose File untuk mula pilih dan muat naik fail

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3. Pilih Upload Photo/video

3. Pilih
3.
Pilih Upload
Upload Photo/video
Photo/video

komen
Choose
untuk
4. Isi komen dan klik 4.Isi
Choose
File dan
untukklik
mula
pilih danFile
muat
naik mula
fail pilih dan muat naik fail

4.Isi komen dan klik Choose File untuk mula pilih dan muat naik fail

5. Pilih Fail untuk di muat naik dan klik Open


5. Pilih Fail untuk di muat naik dan klik Open

5. Pilih Fail untuk di muat naik dan klik Open

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 57

1. Klik pada ikon post apabila selesai memilih gambar untuk di muat naik

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

1. Klik
post
apabila
selesai
memilih
gambarmemilih
untuk dimuat
naik untuk di muat naik
1. pada
Klik ikon
pada
ikon
post
apabila
selesai
gambar

2. Tahniah, anda telah berjaya memuat naik gambar pada wall perib
2. Tahniah, anda telah berjaya memuat naik gambar pada wall peribadi anda
2. Tahniah, anda telah berjaya memuat naik gambar pada wall peribadi anda

58 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

Untuk memuat naik gambar atau video kepada page dan group anda, anda perlu
bermula dari page atau group anda dan laksanakan langkah 2 hingga langkah 7.
Untuk naik
memuat
naikvideo
gambar
video
dan group
anda perlu
Untuk memuat
gambar atau
kepada atau
page dan
group kepada
anda, andapage
perlu bermula
dari pageanda,
atau group
Berkongsi
link padalangkah
page,2 group
dan wall
anda dan
laksanakan
hingga
langkah
7.
bermula dari page atau group anda dan laksanakan langkah 2 hingga langkah 7.
1. Buka
link atau
web
Berkongsi
link pada
page, laman
group dan
wallyang ingin dikongsi
Berkongsi link pada page, group dan wall
1. Buka link atau laman web yang ingin dikongsi
1. Buka link atau laman web yang ingin dikongsi

2. Highlight
alamat
laman
web,
kanan
dan copy
pada alamat url tersebut...
2. Highlight
alamat laman
web,
klik kanan
danklik
copy
pada alamat
url tersebut...
2. Highlight alamat laman web, klik kanan dan copy pada alamat url tersebut...

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 59

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3. Buka group (contoh) facebook anda,

3. Buka group (contoh) facebook anda

3. Buka group (contoh) facebook anda,

4.
Tulis pada
padaruangan
ruanganpost
post
dan
tampal
url (ctrl+v
klik kanan
danpaste)
klik paste)
4. Tulis
dan
tampal
url (ctrl+v
atau atau
klik kanan
dan klik

4. Tulis pada ruangan post dan tampal url (ctrl+v atau klik kanan dan klik paste) yang di salin dari browser
yang
didi salin
dari
browser
sebentar
tadi.tadi.
Maklumat
lamanlaman
web turut
yang
salin
dari
browser
sebentar
Maklumat
web akan
turut akan
sebentar tadi.
Maklumat
laman
web
turut
akan
dipaparkan.
dipaparkan.
dipaparkan.

60 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Fail dari storan cloud (google Docs, 4shared, mediafire dll)

Video dari youtube dan eduwebtv

Blog

Laman Web

Cara yang sama boleh digunakan untuk berkongsi link pada wall peribadi dan page

Gambar-gambar (Picasa, Instagram, Scribd, Google+ dll)

5. Kemudian klik post

yang dikendalikan oleh anda. Antara link (rangkaian) yang biasa dikongsi adalah

5. Kemudian klik post

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

Paparan pada
wall group

Cara yang
sama
boleh
untuk
berkongsi
linkwallpada
wall
page oleh
Cara yang
sama
bolehdigunakan
digunakan untuk
berkongsi
link pada
peribadi
danperibadi
page yangdan
dikendalikan
anda.
Antara
link
(rangkaian)
yang
biasa
dikongsi
adalah
yang dikendalikan oleh anda. Antara link (rangkaian) yang biasa dikongsi adalah

- Laman Web

Blog
- Laman -Web

- Video dari youtube dan eduwebtv
- Blog - Fail dari storan cloud (google Docs, 4shared, mediafire dll)
- Video dari
youtube dan
eduwebtv
- Gambar-gambar
(Picasa,
Instagram, Scribd, Google+ dll)
Berkongsi dengan menggunakan ikon Share to facebook
- Fail dari storan cloud (google Docs, 4shared, mediafire dll)
Berkongsi dengan menggunakan ikon Share to facebook
- Gambar-gambar (Picasa, Instagram, Scribd, Google+ dll)

1. Buka laman web yang mempunyai fungsi share to facebook. Biasanya


dipaparkan lambang seperti mana logo-logo diatas pada laman web tersebut.
Sebagai contoh laman video dari youtube

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 61

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

1. Buka laman web yang mempunyai fungsi share to facebook. Biasanya


dipaparkan lambang seperti mana logo-logo diatas pada laman web tersebut.

1. Buka laman web yang mempunyai fungsi share to facebook. Biasanya dipaparkan lambang seperti mana
Sebagai
contoh
laman
video
dariSebagai
youtube
logo-logo
di atas
pada laman
web
tersebut.
contoh laman video dari YouTube.

Klik pada ikon


share to facebook
Klik pada ikon share to facebook
2. Window
tersebutakan
akan muncul
2. Window
tersebut
muncul

3. Pilih dimana video tersebut akan dipaparkan. (wall, group atau page)
62 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Klik pada ikon share to facebook


Klik pada ikon share to facebook
2. Window tersebut akan muncul
2. Window tersebut akan muncul
Klik pada ikon share to facebook

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

3. Pilih tersebut
di mana video
tersebut
akan dipaparkan. (wall, group atau page)
2. Window
akan
muncul

3. Pilih dimana video tersebut akan dipaparkan. (wall, group atau page)
3. Pilih
dimana
video
akan dipaparkan. (wall, group atau page)
4. Tuliskan
komen
dan tersebut
klik share link

3. Pilih dimana video tersebut akan dipaparkan. (wall, group atau page)

4. Tuliskan
dan dipaparkan
klik share
5. Mediakomen
yang di kongsi
padalink
page (ruangan yang dipilih untuk kongsi)
4. Tuliskan komen dan klik share link

4. Tuliskan komen dan klik share link

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 63

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

FUNGSI-FUNGSI APLIKASI
Wall peribadi
- Memaparkan sebarang maklumat atau komen tentang diri anda
- Boleh dilihat oleh semua rakan-rakan
- Bersifat peribadi dan harus menjadi friends untuk melayari maklumat anda
- Akan berkongsi semua maklumat yang anda paparkan
Pages
- Hanya boleh diedit oleh pengurus page
- Sesuai digunakan untuk memaparkan maklumat dan pengumuman
- Tidak boleh dikomen atau diedit oleh orang lain
- Boleh dilihat oleh sesiapa sahaja
Groups
- Boleh dilayari dan disertai oleh ahli group sahaja
- Tidak memaparkan maklumat peribadi ahli, sekadar apa yang di post pada group tersebut
- Amat sesuai untuk forum dan perbincangan
- Ahli-ahli dapat berinteraksi walaupun tidak disenaraikan sebagai friends

64 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 4 LAMAN SOSIAL - FACEBOOK

Guru perlu seiring dengan


perubahan teknologi agar jurang
perbezaan kemahiran yang ada
pada guru boleh digunakan
pada teknologi terkini.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 65

66 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5

Video Atas Talian

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 67

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

PENGENALAN
Video merupakan antara elemen multimedia yang dikatakan paling dinamik dan juga realistik berbanding
elemen-elemen yang lain. Ianya juga dikatakan merupakan gabungan pelbagai media (seperti teks, grafik,
audio dan sebagainya) di dalam satu medium. Oleh yang demikian, penggunaan video dalam proses
penyampaian maklumat berupaya untuk mempengaruhi motivasi seseorang terhadap proses penerimaan
maklumat. Selain dari itu, video juga mampu membawa unsur realistik atau keadaan sebenar kepada para
pengguna. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan dan emosi para penggunanya dengan
lebih nyata. Penggunaan video sememangnya menjanjikan pelbagai kelebihan sama ada apabila ianya
digunakan secara sendirian apatah lagi apabila diintegrasikan bersama di dalam sesebuah aplikasi multimedia
atau laman web pendidikan. Antara sumber video yang boleh kita gunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran ialah Eduwebtv dan YOUTUBE.

EDUWEBTV
EDUWEBTV telah dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai satu wadah Pendidikan
Digital untuk semua. Pembangunan EDUWEBTV membolehkan sistem penghantaran program pendidikan
untuk guru-guru dan murid-murid menjadi lebih baik serta mampu mewujudkan lebih banyak lagi sekolah yang
bertaraf Bestari. EDUWEBTV juga merupakan satu usaha untuk mengurangkan jurang digital antara bandar,
luar bandar, pedalaman dan juga hilir bandar.

68 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

EDUWEBTV merupakan portal pendidikan interaktif berasaskan video yang boleh digunakan dalam proses
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP). Dalam modul ini bahan sumber pendidikan merujuk kepada aplikasi
bahan sumber EDUWEBTV oleh guru secara sistematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan
tujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna, berkesan dan menyeronokkan kepada murid.
Bahan sumber EDUWEBTV meliputi bahan-bahan yang disediakan di Portal EDUWEBTV yang boleh diakses
secara atas talian. Menu utama yang terdapat dalam EDUWEBTV ialah Video, Video Popular, Video Ahli,
Soalan Peperiksaan, Direktori Sekolah, Soalan Lazim dan Hubungi Kami.

Modul Pengintegrasian Portal EDUWEBTV dalam pengajaran dan pembelajaran ini dihasilkan untuk kegunaan
guru sebagai garis panduan yang bertujuan untuk :
1. Membantu pengguna memahami serta mengenali dengan lebih dekat tentang Portal EDUWEBTV
khususnya mengenai peranan dan tanggungjawab setiap pengguna yang bakal membawa Portal
EDUWEBTV sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P);
2. Mempermudahkan khususnya kepada guru sebagai pengguna Portal EDUWEBTV untuk mengetahui
fungsi dan perkhidmatan yang terdapat dalam Portal EDUWEBTV;
3. Membolehkan guru menguasai teknik penyampaian dalam P&P menggunakan Portal EDUWEBTV.
Penggunaan modul ini dapat membantu pengguna mencapai pemahaman dalam penggunaan Portal
EDUWEBTV dengan lebih berkesan dan efektif.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 69

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

PEMILIHAN DAN PENILAIAN BAHAN SUMBER PENDIDIKAN


Perancangan sistematik menggunakan bahan sumber pendidikan atau media memerlukan bahan atau media
tersebut dipilih terlebih dahulu. Justeru, pemilihan bahan sumber pendidikan merujuk kepada proses dua
peringkat yang dilakukan dalam memilih bahan sumber pendidikan atau media yang sesuai untuk pengajaran
dan pembelajaran.
Peringkat pertama adalah pemilihan daripada aspek format media sama ada dalam bentuk gambar pegun,
visual bergerak, bercetak dan sebagainya. Bagi menentukan format yang paling sesuai pemilihan dibuat
dengan mengambil kira ciri-ciri dan tahap kemampuan murid, objektif yang ingin dicapai serta situasi
pengajaran (kumpulan besar, kumpulan kecil atau pengajaran kendiri).
Peringkat kedua pula melibatkan proses pemilihan, modifikasi atau menghasilkan bahan sumber berdasarkan
format yang dipilih. Pada peringkat ini pemilihan dibuat berdasarkan bahan sumber yang sudah tersedia ada
dan sekiranya bahan sumber tidak dapat diperoleh, maka pengubahsuaian atau modifikasi perlu dilakukan.
Proses memodifikasi bahan sumber sedia ada adalah lebih kreatif, mencabar serta kos-efektif berbanding
dengan aktiviti menghasilkan satu bahan sumber yang baharu. Penghasilan satu bahan sumber pendidikan
yang baharu perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti objektif yang ingin dicapai, ciri-ciri dan tahap
kebolehan kumpulan sasaran, kos, kepakaran teknikal, kemudahan dan peralatan yang diperlukan.
Bagi menentukan media dan bahan sumber yang dipilih dapat diguna sebaik mungkin, terdapat lima langkah
yang perlu diberi perhatian oleh guru. Lima langkah tersebut meliputi:
1. Prebiu bahan sumber - agar sesuai dengan objektif dan kumpulan sasaran.
2. Penyediaan bahan sumber - bahan yang perlu dikumpulkan, disusun sebagaimana dikehendaki atau
diadakan latihan menggunakannya.
3. Penyediaan persekitaran - kemudahan (seperti plug dan suis) dan susunan kedudukan murid.
4. Penyediaan murid - memberi peluang untuk murid bersedia (sebagai contoh beri penerangan ringkas
tentang isi pelajaran).
5. Pelaksanaan pengajaran - menggunakan bahan sumber dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

70 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

SALURAN-SALURAN EDUWEBTV
EDUWEBTV merupakan Portal berasaskan kepada
video pendidikan yang mempunyai saluran-saluran
tertentu yang mempunyai fokus dan matlamat yang
berbeza.

Terdapat 4 kategori video yang terdapat dalam


EDUWEBTV. Setiap kategori pula mempunyai submenu pula.

BERITA
Saluran Berita merupakan saluran yang menempatkan video-video yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti
berkaitan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mahupun sekolah-sekolah di Malaysia. Video-video yang
terdapat dalam Saluran Berita ini terdiri daripada dua (2) bahasa utama iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris. Saluran yang berbentuk Berita dalam Pendidikan (News in Education) ini mampu menyediakan
laporan-laporan seperti aktiviti atau program KPM, isu-isu semasa pendidikan, polisi kerajaan dan programprogram pendidikan di sekolah yang boleh digunakan oleh guru sebagai bahan sumber pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah.

Sebagai contoh, oleh kerana video yang terdapat dalam Saluran Berita ini terdiri daripada dua (2) bahasa,
maka ianya boleh digunakan untuk menjadi Bahan Bantu Mengajar (BBM) untuk latihan tatabahasa. Selain itu,
ianya juga boleh dijadikan sebagai rujukan penterjemahan.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 71

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

AKADEMIK

SIARAN LANGSUNG

Saluran Akademik merupakan saluran yang


menempatkan video berkaitan akademik seperti
kursus-kursus ahli akademik yang dijalankan
sama ada di dalam atau di luar negara. Dengan
itu, pengguna seperti guru atau murid yang tidak
mengikuti kursus boleh berkongsi maklumat tersebut.
Selain itu, ianya juga dijadikan sebagai pembakar
semangat dan juga pencetus inspirasi.

Saluran Siaran Langsung merupakan saluran yang


menyiarkan rakaman siaran langsung sesuatu
program yang dianjurkan atau melibatkan KPM.
Antara rakaman siaran langsung yang pernah
dilakukan ialah Sambutan Hari Guru Peringkat
Kebangsaan 2011. Dengan adanya rakaman siaran
langsung ini akan memberikan informasi berguna
kepada warga pendidik khususnya yang tidak dapat
mengikuti program secara langsung.

RENCANA
KANDUNGAN SENARAI VIDEO
Saluran Rencana merupakan saluran video yang
menempatkan video-video rencana yang dirancang
khas untuk tujuan penyebaran dan perkongsian
maklumat. Antara kandungan rencana adalah seperti
Pendidikan Teknik dan Vokasional, Program j-QAF,
Pembangunan Kurikulum dan Usahawan yang akan
dikupas dan dipersembahkan melalui persembahan
video. Secara keseluruhannya, saluran rencana
ini menempatkan video berkaitan dengan aktiviti
pendidikan dan juga amalan-amalan terbaik.

WAWANCARA
Saluran Wawancara merupakan saluran video
wawancara atau temubual bersama personaliti
pendidikan yang berperanan mewarnai hala tuju
program dan agenda pendidikan negara. Wawancara
yang dilakukan akan menekankan mengenai isuisu berkaitan dengan pendidikan negara. Melalui
wawancara yang dijalankan ini, pengguna dapat
mengenali personaliti pendidikan dan menjadikan isu
yang diwawancara sebagai satu panduan yang boleh
diguna dan diamalkan.

72 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

Kandungan senarai video atau lebih difahami


dengan item-item video yang terdapat dalam
sesebuah senarai video terdiri daripada pelbagai
video yang dipilih oleh guru dari pelbagai saluran
yang ada di Portal EDUWEBTV. Video-video yang
telah dikenal pasti oleh guru boleh dimasukkan ke
mana-mana senarai video yang ada. Kelebihan
Portal EDUWEBTV adalah keupayaannya untuk
memainkan semua kandungan dalam senarai
video secara berterusan. Guru juga boleh membuat
konfigurasi ke atas kandungan senarai video sama
ada dari segi susun atur dan juga operasi menghapus.

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

TEKNIK VIDEO
Terdapat beberapa jenis teknik video yang boleh digunakan oleh guru. Antaranya ialah :
i. Pemahaman Mendengar (Cloze/Listening Comprehension)
ii. Tayangan Senyap (Silent Viewing)
iii. Tayangan Bersilang (Jigsaw Viewing)
iv. Tayangan Bersilang Dengan Komentar (Jigsaw Viewing With Commentary)
v. Pencarian Harta Karun (Video Treasure Hunt)
vi. Ramalan (Prediction)
vii. Ramalan Awal (Reverse Prediction)
viii. Urutan (Sequencing)
Pemahaman Mendengar (Cloze/Listening Comprehension)
Terdapat pelbagai aktiviti boleh dijalankan. Murid-murid boleh diberi skrip-skrip pencerita (narator) atau
perbualan di dalam video dengan beberapa perkataan ditiadakan. Tugas murid-murid ialah mengisi tempattempat kosong ini dengan secara teliti. Sebagai alternatif, murid-murid boleh diminta menjawab soalan-soalan
kefahaman berdasarkan video yang dipertontonkan.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 73

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

Tayangan Senyap (Silent Viewing)


Audio ditutup dan guru meminta murid-murid
menonton hanya visual yang terdapat pada skrin LCD.
Biarkan murid-murid meneka apa yang diperkatakan
berdasarkan kepada yang telah mereka tontoni.
Mungkin agak sukar bagi mereka memberitahu
perkataan-perkataan yang tepat yang digunakan
tetapi mereka sepatutnya boleh memberitahu
beberapa kata kunci atau menerangkan dengan
menggunakan perkataan mereka sendiri.
Tayangan Bersilang (Jigsaw Viewing)
Secara berpasangan setiap murid duduk belakang
membelakangi antara satu sama lain. Salah seorang
daripada murid itu menghadap skrin LCD manakala
pasangannya mengadap ke arah sebaliknya.
Beberapa soalan spesifik dikemukakan oleh murid
yang membelakangi LCD bagi tujuan memperoleh
maklumat daripada rakannya. Murid yang menonton
video perlulah memberikan jawapan yang diperlukan.
Tayangan Bersilang Dengan Komentar (Jigsaw
Viewing with Commentary)
Setiap murid duduk secara berpasangan dengan
belakang membelakangi antara satu sama lain.
Guru menayangkan video dengan audionya ditutup,
manakala murid yang mengadap skrin LCD memberi
komentar secara langsung kepada pasangannya
tentang apa yang berlaku dalam tayangan video
tersebut. Pasangannya digalakkan untuk bertanya
soalan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat.
Pencarian Harta Karun Video (Video Treasure
Hunt)
Warna pada skrin LCD dikurangkan supaya skrin
menjadi gelap dan tiada apa pun dapat dilihat.
Hanya berdasarkan kepada perbualan, komentar

74 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

dan kesan-kesan bunyi yang boleh didengar, muridmurid diharap dapat menerangkan tentang aksi,
watak, emosi, objek dan sebagainya yang mereka
fikir ada ditayangkan.
Ramalan (Prediction)
Ramalan boleh melibatkan apa yang akan berlaku
sebelumnya atau apa yang dikatakan seterusnya.
Kedua-dua aktiviti ramalan ini memerlukan muridmurid meramal sekuen video yang diberhentikan
secara tiba-tiba untuk mencungkil respon lisan
atau tulisan berkaitan dengan apa yang akan
berlaku seterusnya. Kemudian murid-murid akan
dipertontonkan cerita atau bahan sebenarnya
daripada video tersebut.
Ramalan Awal (Reverse Prediction)
Dalam aktiviti ini, murid-murid ditunjukkan bahagian
akhir atau penamat dalam sekuen video yang
ringkas. Murid-murid diminta memberi penerangan
secara lisan atau bertulis apa yang membawa
kepada pengakhiran yang sedemikian. Muridmurid kemudian mempersembahkan versi mereka.
Pembentangan hasil perbincangan boleh dijalankan
sebelum keseluruhan video itu ditayangkan daripada
mula sehingga akhir.
Urutan (Sequencing)
Murid-murid diberikan skrip video bertulis yang telah
dicampuradukkan. Tugas mereka ialah menyusun
skrip itu dalam urutan yang betul. Aktiviti ini paling
sesuai untuk video yang menerangkan tentang
proses-proses dan melibatkan seorang narator.
Aktiviti alternatif lain memerlukan guru menyunting
video itu dan mencampuradukkan peristiwa-peristiwa
dalam video itu sendiri. Murid-murid kemudiannya
membincangkan tentang sekuen sebenar video yang
sepatutnya.

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

KEPERLUAN PERISIAN YANG PERLU


Microsoft Silverlight
Any Video Converter

Perisian Microsoft Silverlight perlu dipasang pada komputer untuk membolehkan memainkan video yang
terdapat dalam EDUWEB TV. Perisian ini akan dipaparkan dalam skrin EDUWEBTV sekiranya komputer yang
Video yang terdapat dalam EDUVEBTV boleh dimuat turun untuk digunakan dalam
digunakan masih lagi belum dipasang dengan Microsoft Silverlight ini.
pengajaran dengan cara menekan ikon muat turun yang terdapat di sebelah kanan video.

i. dalam
Pilih
video yang
ingin
dimuat
penggunaan
Video yang terdapat
EDUWEBTV
boleh
dimuat
turunturun
untuk mengikut
digunakan kesesuaian
dalam pengajaran
dengan cara
menekan ikon muat
turunpengajaran.
yang terdapat di sebelah kanan video.
dalam
i. Pilih video yang ingin dimuat turun mengikut kesesuaian penggunaan dalam pengajaran.

ii.

Klik ikon muat turun dan simpan fail video ke dalam komputer anda untuk

digunakan dalam pengajaran.

ii. Klik ikon muat turun dan simpan fail video ke dalam komputer anda untuk digunakan dalam pengajaran.
Perisian Any Video Converter (Freeware) boleh dimuat turun di laman sesawang
http://www.any-video-converter.com . Perisian iniModul
digunakan
untuk
menukar
format
Pengintegrasian
Media
Baru Dalam
PdP | 75
video atau memotong video yang diperlukan untuk digunakan dalam pengajaran
i.

Pasang perisian Any Video Converter ke dalam komputer

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

Perisian Any Video Converter (Freeware) boleh dimuat turun di laman sesawang http://www.any-videoconverter.com. Perisian ini digunakan untuk menukar format video atau memotong video yang diperlukan
untuk digunakan dalam pengajaran
i. Pasang perisian Any Video Converter ke dalam komputer

ii. Pilih Video (Add Video) atau Muat Turun Video untuk menukar format video kepada fomat yang dapat di
akses menggunakan komputer anda. Contohnya untuk menukar format .flv kepada format .wmv.

iii. Menukar video yang telah dimuat turun dari laman web yang terdapat dalam komputer

76 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

iv. Memuat turun video dari laman web dan terus menukar format video.
v. Pada menu Output Profile, pilih format yang dikehendaki sama ada format video ataupun audio. Pilih juga
format video yang ingin ditukar pada ruangan Output Profile

vi. Tekan ikon Convert untuk meneruskan proses penukaran format video.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 77

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

vii. Langkah yang sama juga boleh digunakan untuk


menukar format video kepada format audio
sahaja seperti format .mp3 dengan cara memilih
jenis format audio yang terdapat pada Output
Profile
viii. Fungsi snapshot digunakan untuk mengambil
satu shot dari video untuk dijadikan gambar
pegun bagi digunakan dalam pengajaran.

x. Klik ikon Take a Snapshot untuk menjadikan


skrin video yang ditayangkan menjadi gambar
pegun. Pastikan video tersebut dalam keadaan
sedang ditayang supaya ikon Take a Snapshot
aktif.

ix. Klik ikon play untuk memainkan video yang


dipilih.
xi. Imej yang diambil tersebut secara automatik
tersimpan dalam folder \My Documents\Any
Video Converter\Snapshot .

78 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

RUMUSAN
Pengenalan dan pendedahan awal kepada Portal
EDUWEBTV dapat memberi gambaran secara
menyeluruh mengenai Portal EDUWEBTV.
Hasil daripada pengenalan dan pendedahan ini
membolehkan guru membuat eksplorasi ke atas
Portal EDUWEBTV dengan sendiri. Penggunaan
Senarai Video (playlist) merupakan elemen penting
dalam menjadikan Portal EDUWEBTV sebagai
gerbang pendidikan untuk semua.
Dengan adanya kemudahan senarai video ini, guru
boleh mencipta senarai video khusus mengikut
keperluan kelas dan mata pelajaran untuk dijadikan
sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran
di dalam bilik darjah. Oleh itu, latihan secara Hands
On perlu dikuasai oleh guru agar pelaksanaan Portal
EDUWEBTV di dalam bilik darjah dapat dilaksanakan.
Model pengajaran menggunakan Teknik EDUWEBTV
memberi pendedahan kepada guru bagaimana
untuk melaksanakan teknik tersebut dalam situasi
pengajaran sebenar. Dengan menggunakan bahan
sumber dan teknik EDUWEBTV pelbagai kaedah

boleh diadakan bersesuaian dengan penyampaian


mata pelajaran kepada murid. Namun, yang paling
penting ialah kreativiti guru dalam memilih bahan
sumber serta jenis teknik EDUWEBTV yang sesuai
dengan objektif pengajaran, isi kandungan pelajaran
serta tahap kebolehan murid.
Terdapat enam komponen asas yang perlu
dipertimbangkan semasa menyediakan rancangan
pengajaran iaitu murid, objektif, persekitaran
pembelajaran,
aktiviti
pengajaran,
kaedah
pengajaran dan media pengajaran. Selain
mengambil kira komponen-komponen tersebut
penekanan juga diberikan kepada aspek-aspek lain
seperti kemahiran, isi pelajaran, nilai-nilai murni,
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK)
dan penilaian pengajaran. Bagi menggunakan bahan
sumber EDUWEBTV secara berkesan untuk tujuan
pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru tidak
perlu menayangkan keseluruhan bahan tersebut.
Malah penggunaan segmen-segmen pendek (5
hingga 10 minit) adalah lebih digalakkan.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 79

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

PENGENALAN YOUTUBE

FAEDAH YOUTUBE

YouTube ialah laman perkongsian video yang


popular untuk memuat naik, menonton dan
berkongsi petikan video. YouTube kini menjadi satu
bentuk media baru yang popular. Satu artikel terbaru
di Wired menyatakan bahawa sebanyak 65,000
video dimuat naik dan 100 juta video ditonton setiap
hari di YouTube (Godwin-Jones 2007). Kandungan
YouTube boleh merangkumi animasi, rakaman
acara awam, rakaman peribadi dan rakan-rakan
serta hampir apa sahaja yang ingin disiarkan kecuali
kandungan yang menyalahi undang-undang atau
berbentuk penghinaan.

Video boleh menjadi satu alat pendidikan dan motivasi


yang amat berpengaruh. Namun, sebahagian besar
kekuatannya bukan terletak pada video itu sendiri
tetapi pada cara video tersebut digunakan. Video itu
sendiri bukanlah satu sasaran atau kesudahan tetapi
merupakan satu cara ke arah mencapai objektif dan
matlamat pembelajaran. Video pendidikan yang efektif
bukanlah pengajaran yang berbentuk televisyen
kepada pelajar tetapi pengajaran guru kepada
pelajar dengan video sebagai satu alat media baru.
YouTube semakin banyak digunakan oleh pendidik
sebagai satu sumber pedagogi untuk segala perkara,
daripada acara menarik yang bernilai berita di serata
dunia hinggalah kepada secebis kisah kehidupan
untuk pengajaran kursus Bahasa Inggeris sebagai
bahasa kedua (ESL). Penggunaannya merangkumi
video pendidikan hinggalah kepada ruang dalam
talian dan perkongsian kandungan yang dikarang
oleh pelajar. Beberapa panduan umum dalam
mempertimbangkan penggunaan yang sesuai untuk
sebarang media memperbaiki pengajaran adalah ;

Rakaman video boleh berbentuk informasi,


hiburan, pujukan atau peribadi semata-mata.
Sebagai satu aplikasi sosial yang semakin dikenali,
YouTube membolehkan pengguna menyiarkan dan
memberikan tag kepada video, menonton video yang
disiarkan oleh orang lain, menyiarkan komen dalam
bentuk perbincangan berangkai, mencari kandungan
melalui kata kunci atau kategori, serta membina dan
menyertai kumpulan semasa.
YouTube boleh dihubungkan dengan aplikasi blog
lain, dan ini memberi pengguna satu cara pantas
untuk membuat blog mengenai sesuatu video dan
menyertakan pautan kepadanya. Pengguna boleh
membaca profil individu yang menyiarkan atau
memberikan komen kepada sesuatu video, menonton
video kegemaran mereka dan menghubungi individu
tersebut.

80 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

1. Selaras dengan hasil pembelajaran atau prestasi


yang dikehendaki.
2. Mengurangkan beban kognitif.
3. Mengandungi teks atau grafik yang bermakna.
4. Sesuai dengan tahap kecelikan (literasi)
pembelajaran pelajar.
5. Pendidik (bahkan pelajar) akan mendapati
bahawa video ialah satu pemangkin dan pemudah
cara kepada perbincangan dan analisis dalam
kelas.

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

LANGKAH MENGGUNAKAN LAMAN WEB YOUTUBE


LANGKAH 1
1. Untuk menggunakan laman web YouTube, pengguna hendaklah menggunakan aplikasi google. Setelah
aplikasi google dipaparkan pergi ke ruang alamat dan taipkan alamatnya http://www.youtube.com
2. Pengguna juga tidak menaip alamat YouTube, sebaliknya terus klik pada perkatan YouTube pada bar
tersebut. Lihat panduan pada gambarajah di bawah.
Taipkan: http://www.youtube.com/ di ruang alamat ni

Terus klik pada perkataan You Tube ini

3. Setelah paparan YouTube dipaparkan, klik Sign In.


Klik Sign In

LANGKAH 2
Isikan emel gmail dan password di ruang ini

Klik Sign In

Anda mestilah mempunyai akaun emel gmail untuk menggunakan aplikasi YouTube ini.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 81

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

LANGKAH 3
Anda boleh merakam video daripada pelbagai jenis video yang anda ada. Atau anda juga boleh merakam
menggunakaan telefon tangan atau webcam dari komputer anda; Format fail video yang diperlukan adalah
Windows Media Video (.WMV), .3GP (Telefon Bimbit) .AVI (windows), .MOV (mac), .MP4 (ipod/psp), .MKV
(h.264)

LANGKAH 4

Klik ikon ini untuk


pilih video daripada
komputer anda

Klik ikon untuk pilih pelbagai


video daripada file

Klik ikon untuk rekod


daripada webcam

82 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

Upload Complete

Ikon Share

Ikon Saved

Setelah selesai upload, anda boleh membuat pilihan video dipaparkan di item Privacy Setting di dalamnya
terdapat ikon Public, Unlisted dan Private. Anda juga membuat pilihan kategori video di ikon Choose category.
Ikon Share untuk dilinkkan video kepada facebook, Twitter, Google+ dan lain-lain lagi. Klik ikon Saved jika
mahu menyimpannya.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 83

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

VIDEO YOUTUBE UNTUK PENDIDIKAN

1. Setting kualiti video


2. Kongsi, simpan dan Embed
a. Kongsi (share) atau hantar video kepada rakan-rakan. Simpan video di favorites, atau masukkan dalam
senarai video yang anda sukai. Bila pengguna klik perkataan share akan dipaparkan alamat web yang
boleh dicopy ke mana-mana laman web untuk mendapatkan video terdebut.

b. Share to facebook - klik ikon facebook kemudian akan dipaparkan login In Facebook dan isikan butiran
yang dikehendaki.

84 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

Klik ikon Facebook

Login in Facebook

c. Manakala Embed- Akses kod untuk disalin dan diletakkan di laman sesawang atau blog untuk di kongsi
di luar dari laman YouTube.

Klik Embed
Kod (koding) untuk
disalin

Video baru individu terbabit akan terpapar di dalam akaun anda setiap kali individu berkenaan memuat
naik video baru.
3. Subscribe berfungsi untuk aktifkan aplikasi YouTube menggunakan akaun Google.
4. Bilangan dipertonton - bilangan video berkenaan yang telah ditonton di dalam YouTube.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 85

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

PENGGUNAAN YOUTUBE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


YouTube mengajak pengguna untuk menikmati pengalaman menonton video dan terlibat dalam kandungan
video sebagai pengulas dan pencipta, iaitu satu aktiviti yang meningkatkan literasi visual pelajar, yang
merupakan satu kemahiran penting dalam budaya elektronik masa kini. Walaupun kebanyakan video dalam
YouTube tidak mempunyai matlamat pendidikan, aplikasi ini menggalakkan eksperimentasi menggunakan
media baru.
Kebanyakan pendidik percaya bahawa usaha untuk membina kandungan merupakan satu latihan pembelajaran
yang berguna, yang membantu untuk meningkatkan kefahaman terhadap bahan pelajaran dan peralatan
yang digunakan untuk membina kandungan video tersebut. Oleh kerana YouTube memudahkan hal ini, ia
berpotensi untuk mendedahkan pelajar kepada wawasan dan kemahiran yang baru serta menghubungkan
mereka kepada pelbagai komuniti dalam talian.
Sebagai aplikasi perisian sosial, YouTube menjadi sebahagian trend dalam kalangan pelajar Generasi Net untuk
menggantikan pembelajaran pasif dengan penyertaan aktif, yang mana semua pelajar boleh menyuarakan
pandangan, sesiapa pun boleh memberikan sumbangan dan nilainya tidak terletak pada kandungan itu
sendiri, tetapi lebih kepada rangkaian pelajar yang bekerjasama membentuk kandungan tersebut dan yang
menyokong satu sama lain dalam mencapai matlamat pembelajaran.

86 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 5 VIDEO ATAS TALIAN

Generasi hari ini cepat menguasai


teknologi maklumat yang tidak
terbatas kepada pendidikan
dalam bilik darjah semata-mata.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 87

88 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 6

Dropbox

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 89

BAB 6 DROPBOX

PENGENALAN
Dropbox adalah perkhidmatan percuma yang membolehkan anda membawa semua gambar, dokumen dan
video ke mana-mana sahaja. Ini bermakna bahawa mana-mana fail yang disimpan dalam Dropbox ada secara
automatik akan menyimpan semua fail berkenaan dalam laman web Dropbox. Capaian boleh dibuat dengan
beberapa langkah serta kongfigurasi yang mudah dengan akaun dicipta.
Dropbox juga memudahkan kita berkongsi dengan orang lain, sama ada anda adalah pelajar atau profesional.
Kemudahan yang ada ini dapat digunakan dalam pengintegrasian pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
INSTALL/SETUP DROPBOX
1. Aplikasi Dropbox boleh dimuat turun secara percuma menerusi laman https://www.dropbox.com/

2. Anda boleh membuat pemasangan terus dengan langkah berikut :

90 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 6 DROPBOX

3. Langkah-langkah pemasangan Dropbox


a)

Double klik ikon Dropbox

b)

Klik Install

c)

Tunggu sehingga
pemasangan selesai

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 91

BAB 6 DROPBOX

d)

Klik next untuk


pendaftaran akaun

e)

Masukkan maklumat
anda. Guna emel GMAIL
yang telah didaftar
sebelum ini.

92 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 6 DROPBOX

f)

Klik Next

g)

Pilih Typical - Install


sehingga selesai

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 93

BAB 6 DROPBOX

h)

Log In menggunakan
akaun emel yang telah
didaftar tadi

i)

94 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 6 DROPBOX

j)

k) Menerusi tetingkap tersebut, anda boleh memasukkan data, fail dan sebagainya. Pemasangan kepada
komputer di pejabat, laptop perlu dilakukan dengan proses yang sama dengan memasukkan akaun yang
sama. Folder Dropbox anda telah tersedia digunakan.
3. Pengurusan Data

Satu folder Dropbox dicipta selepas pemasangannya (D:\My Documents\Dropbox). Folder inilah merupakan
storan data anda. Simbol
menunjukkan data anda telah tersedia untuk digunakan di mana-mana sahaja
yang mempunyai Dropbox.
Proses pemindahan data hanya perlu copy dan paste sahaja ke dalam folder berkenaan. Proses ini sama
sahaja anda memindahkan data ke dalam pendrive ataupun portable hardisk.
Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 95

BAB 6 DROPBOX

5. Sekiranya instalasi dropbox tidak dipasang pada komputer, anda masih lagi boleh menguruskan dokumendokumen dengan akaun yang ada. Anda perlu melawati http://www.dropbox.com dan sign in sahaja
menggunakan akaun yang telah didaftarkan.

Sign In menggunakan
akaun Dropbox anda

Paparan ini akan


keluar dan anda boleh
menguruskan dokumen
anda seperti biasa

96 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 6 DROPBOX

6. Penutup
Lazimnya, Dropbox merupakan satu alternatif kepada perkongsian data selain Google Drive sepertimana
yang telah dipelajari. Terpulang kepada kita untuk menggunakannya sebagai bahan sokongan dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Selain daripada itu, terdapat banyak lagi aplikasi atas talian yang menyediakan perkhidmatan sebagaimana
Dropbox yang boleh digunakan secara percuma.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 97

98 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 7

Pengenalan Persekitaran
Maya - 1BestariNet

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 99

BAB 7 PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARINET

PENGENALAN PROJEK 1BESTARINET


1BestariNet adalah projek inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang dilaksanakan dengan
kerjasama YTL Communications. Dalam projek ini, 10,000 sekolah di seluruh Malaysia akan dilengkapi
akses Internet berkelajuan tinggi dan platform pembelajaran maya yang mengaplikasikan jaringan Internet
berkelajuan tinggi serta akses kepada penyelesaian pendidikan bersepadu bertaraf dunia. Visi 1BestariNet
adalah mengubah platform pendidikan di Malaysia serta merapatkan jurang digital di antara murid kawasan
bandar dan luar bandar dengan menyediakan pendidikan berteras Internet yang berkualiti kepada semua
rakyat Malaysia. Inisiatif kerajaan ini bakal menjadikan Malaysia negara pertama di dunia yang dilengkapi
akses Internet mudah alih 4G dan VLE sedia ada di semua sekolah seluruh Malaysia.

PENGENALAN PELANTAR PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE) FROG DI


BAWAH PROJEK 1BestariNet
Frog adalah VLE yang dipilih bagi projek 1Bestari.Net. Frog mempunyai fungsi sebagai komuniti pembelajaran
bagi seluruh warga sekolah.
Persekitaran Pembelajaran Maya Frog, atau lebih dikenali sebagai VLE ialah satu sistem pembelajaran
berdasarkan jaringan yang menyerupai pembelajaran dunia sebenar dengan mengintegrasikan konsep
pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian
dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan serta menyemak markah
menerusi VLE.
Para guru dan pelajar boleh mengakses berita sekolah dan dokumen penting yang telah dikemaskinikan
oleh pentadbir sekolah. Menerusi Frog VLE dan sambungan internet 4G, pendidikan boleh dilaksanakan di
mana jua, pada bila-bila masa melalui Frog VLE yang berasaskan cloud. Dengan ini, pembelajaran boleh
dilaksanakan di mana-mana di sekolah ataupun di rumah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Paparan muka Muka Hadapan (Interface) Portal VLE Frog

100 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 7 PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARINET

PENGENALAN KEPADA PASUKAN FROG


Frog bukanlah tugas seseorang individu. Ia memerlukan penglibatan seluruh warga sekolah untuk memastikan
kejayaan dalam pelaksanaannya. Rangka kerja ini akan memudahkan tugas untuk memantau dan mengurus
sebuah pasukan yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Pasukan ini mesti terdiri daripada Pengetua/Guru
Besar, guru-guru (berdasarkan kepada bidang kurikulum dan peranan mereka) dan pelajar.
Tujuan pelantikan Pasukan Frog ialah untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang
menarik menerusi pendekatan yang holistik terhadap teknologi dan memberi fokus kepada kegunaannya
sebagai medium untuk memperbaiki sekolah secara menyeluruh.

Pengetua/Guru
Pasukan Guru
Penolong Kanan

Ketua Frog
Champion

Penyelaras
Frog

Penyelaras
Frog

Frog Champions
(Guru & Pelajar)
Struktur Pasukan Frog

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 101

BAB 7 PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARINET

CARA MENDAFTAR MASUK KE PROGRAM VLE FROG


Setiap guru dan pelajar perlu mempunyai akaun Frog VLE (Yes) yang telah dibekalkan oleh Syarikat YTL
Communication bagi tujuan mendaftar masuk ke program ini. Pelayar yang paling sesuai untuk digunakan
dalam program ini adalah Google Chrome.

Setiap pelajar, guru dan pentadbir sekolah juga akan diberikan akaun tersendiri bagi menggunakan program
tersebut. Ini bagi memudahkan setiap pihak dapat menguruskan akaun masing-masing secara lebih terurus
dan berkesan. Sebagai contoh :
Log-in : https://tba4024.1bestarinet.net
i) Admin (untuk pentadbir)
: tba4024admin@yes.my
ii) Staff (guru)
: tba4024staff@yes.my
iii) Student (pelajar)
: tba4024student@yes.my
iv) Parents (ibu bapa)
: tba4024parent@yes.my

Paparan muka (Dashboard) untuk Sekolah

102 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 7 PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARINET

Paparan muka (Dashboard) untuk Guru dan Pelajar


QUICK LAUNCH
Antara muka (Interface) Frog telah direka untuk memudahkan navigasi dan penggunaan Frog.

Quick Launch

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 103

BAB 7 PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARINET

Penerangan fungsi ikon dan kegunaannya adalah sebagaimana di bawah ini :

Tugasan (Assignments) :
Guru - memberi dan menyemak tugasan
Pelajar - melihat dan memberi respon kepada tugasan guru

Kalendar Tempahan (Booking Calendar) :


Melihat kalendar sekolah anda, jadual mesyuarat dan
membuat tempahan bilik

Kalendar (Calendar) :
Menguruskan jadual peribadi anda dengan berguna
melalui aplikasi ini

Komuniti (Community) :
Berkongsi idea, inspirasi dan menerima maklumbalas
daripada guru-guru lain

Laman Jabatan (Departmental Sites) :


Laman ini disesuaikan untuk pelbagai jabatan sekolah bagi
mempamerkan berita dan sorotan

Dashboard Saya (My Dashboard) :


Papan muka peribadi anda yang boleh disesuaikan dengan
kandungan drag-and-drop

Forum (Forums) :
Berhubung dan komunikasi

104 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 7 PENGENALAN PERSEKITARAN MAYA - 1BESTARINET

Papan muka Sekolah (School Dashboard) :


Semua berita dan pengumuman dari sekolah anda

Sumber Bahan Pengajaran & Pembelajaran (PDP)


(Lesson Resources) :
Menyimpan dan mengakses sistem fail pengajaran anda
dari mana-mana sahaja melalui aplikasi cloud
Stor Frog (Frog Store) :
Sumber koleksi dan kandungan pendidikan yang
terbaik di web

Dokumen Saya (My Documents) :


Lokasi sehenti untuk menguruskan semua fail, laman dan
sumber anda

Pengurus Sumber (Resources Manager) :


Ruang simpanan peribadi untuk fail dan dokumen yang boleh
diakses dari mana-mana sahaja

Laman (Sites) :
Mewujudkan laman web untuk subjek, kelas, kelab atau masyarakat
dengan pembina mudah untuk digunakan dan template yang cantik

Dokumen Sekolah (School Documents) :


Sebuah tempat untuk sekolah-sekolah untuk menyimpan dokumen-dokumen
seperti borang kebenaran, minit mesyuarat PIBG dan banyak lagi
Scoom (Scoom) :
Satu set asas dalam perisian e-pembelajaran. Ia mengawal cara
di mana kandungan e-pembelajaran beroperasi dengan Sistem
Persekitaran Pembelajaran Maya.
Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 105

106 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 8

Pautan Bahan Atas Talian

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 107

BAB 8 PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN

PENGENALAN
Selain daripada beberapa aplikasi yang telah diterangkan dalam modul PdP ini, masih banyak lagi bahan
percuma di internet yang boleh digunakan supaya pengajaran menjadi lebih menarik dan mengikut
perkembangan terkini. Berikut, disenaraikan sebahagian laman web percuma yang boleh digunakan dalam
pengajaran di sekolah.

108 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 8 PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN

LAMAN WEB

KEGUNAAN DALAM PENDIDIKAN

Mencari bahan untuk pengajaran dan


pembelajaran

dengan

menaip

apa

sahaja bahan atau maklumat yang


diperlukan pada kotak carian...

https://www.google.com/

Mencari

maklumat

sejarah

tempat,

Wikipedia

juga

seperti
dan

istilah,

sebagainya.

membenarkan

kita

berkongsi maklumat mengenai apa jua


asalkan ianya betul dan boleh diterima
umum..
http://www.wikipedia.org

Menyimpan

bahan

membenarkan

pendidikan

perkongsian

dan

kepada

pelajar...

https://drive.google.com

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 109

BAB 8 PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN

Menyimpan

bahan

membenarkan

pendidikan

perkongsian

dan

kepada

pelajar...

https://www.zoho.com/docs

Membina laman blog pendidikan untuk


perkongsian

maklumat

dan

sebagainya...

http://www.blogger.com/

Membina

bahan

pengajaran

dalam

bentuk persembahan yang menarik


secara online. Ia mudah digunakan dan
sesuai pada banyak peranti seperti ipad
dan smartphone...

http://prezi.com/

Google Apps For Education memberi


banyak kelebihan kepada guru dalam
mengurus

dan

melaksanakan

perancangan pengajaran ...

http://www.google.com/apps/intl/en/edu/

110 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 8 PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN

Mengadakan perbincangan mengenai


satu topik atau post yang dihantar
kepada

pelajar

dalam

bentuk

kumpulan. Ia juga boleh mewujudkan


pages atau halaman bagi subjek untuk
dikongsi kepada pelajar...
http://www.facebook.com/

Mengadakan
bidang

perbincangan

pendidikan

dalam

dengan

lebih

terperinci. Menu pilihan iaitu daftar


melalui

guru

dan

murid

memberi

banyak kelebihan kepada pengguna.

http://www.edmodo.com/

Mencari video pendidikan yang sesuai


untuk dikongsi kepada pelajar. YouTube
Youtube
juga membenarkan anda memuatnaik
video sendiri untuk dikongsi bersama.

http://www.youtube.com

Portal

video

pendidikan

terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru


boleh memuat turun atau memuat naik
video sendiri. Antara kelebihan lain
yang disediakan ialah bank soalan.
http://eduwebtv.com/v2/home/

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 111

3.

Menyimpan gambar-gambar berkaitan


dengan pendidikan secara online dan
membenarkan perkongsian kepada
BAB 8 PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN
pengguna.

Menyusun jadual atau apa sahaja yang


berkait dengan tarikh seperti diari,
peristiwa penting, tarikh hantar tugasan
dan sebagainya.

https://www.google.com/calendar

Berkongsi apa sahaja bahan kepada


pelajar anda....

4.

Membina pengurusan jadual seperti

tempahan bilik, tugasan, tarikh penting


http://www.tumblr.com/
dan sebagainya...

Menyimpan gambar-gambar berkaitan


dengan pendidikan secara online dan
membenarkan

perkongsian

kepada

pengguna.

http://www.flickr.com

Membina pengurusan jadual seperti


tempahan bilik, tugasan, tarikh penting
dan sebagainya...

http://doodle.com/

112 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 8 PAUTAN BAHAN ATAS TALIAN

Teknologi sepatutnya membantu


untuk menyelesaikan masalah,
bukan menambahkan lagi
bebanan tugas.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 113

114 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 9

Etika Pelaksanaan
Media Baru

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 115

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

PENGENALAN
Dengan kecanggihan langit terbuka kini, ramai orang telah mendapat manfaat daripadanya namun tidak kurang
juga dengan ancaman yang terdapat dalam dunia maya ini. Seluruh dunia tidak mengira umur dan pangkat kini
menggunakan Internet. Sering kita dengar akan masalah-masalah, kes ataupun penjenayah siber. Dengan
kemunculan laman-laman sosial yang banyak sekarang, pengguna Internet mungkin terdedah dengan bahaya
Internet sekiranya tidak mengetahui cara-cara keselamatan semasa melayari Internet. Berikut disenaraikan
beberapa panduan bagi menggunakan Internet dan juga media sosial secara selamat dan berhemah.

PANDUAN PENGGUNAAN INTERNET SECARA SELAMAT

1. Pilihlah masa lawatan yang sesuai iaitu masa di luar waktu beban puncak untuk memastikan anda
mendapat maklumat dengan cepat tanpa membazir masa dan kos semasa capaian. Masa penggunaan
yang dicadangkan adalah dari jam sebelum 8.15 pagi, 1.15 petang hingga 2.15 petang dan selepas 5.15
petang.
2. Kebanyakan laman merekodkan pelawat yang melawat lamannya. Berwaspadalah apabila berkunjung ke
sesuatu laman terutamanya yang dilarang atau yang boleh menjejaskan maruah anda, organisasi dan
negara anda. Maklumat anda yang mereka perolehi mungkin akan digunakan untuk tujuan tertentu.
3. Browse atau carilah maklumat menerusi www yang berkaitan dengan tugas anda. Bertindaklah sebijak
mungkin di dalam membuat carian (searching) dengan mengkhususkan bahan atau perkara yang diingini
dan memilih search engine yang popular agar carian itu dapat dilakukan dengan lebih efisyen dan mendapat
tindak balas yang lebih cepat.

116 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

4. Amalkan membuat penanda (bookmark) pada laman yang baik untuk rujukan kemudian hari. Penanda ini
akan dapat mengelakkan anda daripada membuat searching yang berulang-ulang kali dengan membuang
masa dan memudaratkan laluan rangkaian.
5. Cetaklah dokumen yang difikirkan akan digunakan untuk tujuan rujukan. Elakkan daripada membazirkan
kertas dan masa dengan mencetak dokumen yang tidak relevan.
6. Jangan menyalur sebarang bahan haram, lucah, mengancam, menekan, mengugut, menghina, memfitnah
atau menabur perasaan benci.
7. Jangan menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu, organisasi atau masyarakat secara
keseluruhannya.
8. Jangan menggalakkan, membangunkan atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya, skim
piramid, surat berantai dan lain-lain aktiviti yang menyalahi undang-undang.
9. Jangan menceroboh (hacking) sistem pengguna individu, kumpulan atau organisasi yang lain.
10. Jangan memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang, kontrak atau permohonan
atas talian termasuk memalsukan nombor kad kredit.
11. Jangan melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau
memintas data yang bukan ditujukan kepadanya.
12. Memuat turun sebarang perisian atau dokumen tanpa kebenaran adalah salah dari segi undang-undang
hakcipta. Keizinan daripada pemiliknya adalah perlu.
13. Penggunaan Internet di rumah (Panduan khas kepada para guru dan ibu bapa) :
13.1 Ibu bapa harus memberitahu anak mereka supaya berhati-hati apabila
menggunakan Internet kerana ada laman yang boleh mengakibatkan
komputer mereka mendapat virus.
13.2 Memasang Children Safety Programme di dalam komputer rumah.
Senarai atur cara itu boleh melindungi dan melarang anak mereka
daripada melayari laman Internet yang tidak senonoh dan tidak sihat.
13.3 Pemahaman umum juga relevan dengan dunia sebenar seperti larangan bertegur sapa atau
mendedahkan maklumat peribadi kepada orang yang tidak dikenali perlu dititikberatkan kepada
anak-anak atau pelajar.
13.4 Ibu bapa juga perlu menekankan tentang larangan memuat naik foto peribadi keluarga ataupun
rakan-rakan yang tidak sopan di laman sosial itu.
Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 117

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

14. Penggunaan emel - perlu mengambil maklum menjadi suatu kesalahan sebagaimana perlakuan di bawah
ini :
5.1 Menghantar iklan yang tidak dikehendaki (unsolicited advertisement/
spam) atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan
(deceptive marketing).
5.2 Melakukan pengeboman emel (mail bombing), iaitu secara sengaja
membanjiri emel seseorang dengan menghantar emel yang sama atau
bersaiz besar.
5.3 Menghantar mesej yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan
berita (newsgroup). Perbuatan ini juga dikenali sebagai newsgroup
spam.
5.4 Memalsukan emel (forged header) bagi tujuan mengelirukan penerima.
5.5 Melakukan aktiviti haram seperti mengambil, menyimpan dan mengedar harta intelek, paten, rahsia
perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang-undang
negara dan antarabangsa.

PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA SELAMAT

Populariti media sosial sebagai penyebar maklumat dalam kalangan belia khususnya bukan satu mitos,
apatah lagi golongan remaja dapat dilihat dengan menggunakan telefon pintar mereka tanpa mengira tempat.
Tinjauan rambang mendapati kelompok berusia antara 18 dan 40 tahun ini yang meliputi 40 peratus penduduk
negara, banyak bergantung kepada media sosial seperti Twitter, facebook dan Blog serta portal berita sebagai
sumber maklumat.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa etika penggunaan ketika melayari media sosial ini bagi mengelakkan
pengguna melakukan perkara-perkara negatif atau yang tidak sepatutnya dilakukan menerusi kemudahan
teknologi yang tersedia.

118 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

Berikut beberapa panduan telah disenaraikan bagi pengguna rangkaian sosial sebagaimana di bawah ini :
1. Semuanya awam - pastikan anda tidak masukkan segalanya di dalam web sosial anda kerana apa yang
dipaparkan akan menjadi terbuka kepada awam. Ketahuilah setelah anda memasukkan ke dalam web,
anda pasti tidak dapat mengawalnya.
2. Segalanya dimeterai - jika anda menggunakan rangkaian sosial walaupun anda cuba menjadi orang yang
tiada nama (anonymous) anda pasti akan dapat dikesan kerana jejak anda di dalam Internet pasti akan
meninggalkan kesan seperti tapak kaki di atas pasir. Anda juga secara tidak langsung terikat dengan
sebarang perjanjian pengguna yang anda setuju semasa pendaftaran.

3. Tidak semuanya jujur atau benar - anda hendaklah tahu yang bukan semua di dalam Internet itu benar dan
betul. Mungkin orang itu menggunakan gambar orang lain untuk facebooknya dan juga maklumat yang
dipaparkan juga palsu. Ingat, segalanya mungkin di Internet.
4. Tapis diri anda sendiri - pastikan apa yang anda taip dalam laman web itu tidak mengganggu-gugat orang
lain. Jangan tabur fitnah atau jangan lepaskan geram anda secara langsung terus kepada seseorang.
Berkiaslah jika perlu.
5. Asingkan - jika anda ada rakan yang ramai, anda boleh buka sebuah laman web peribadi dan asingkan
segala kandungannya berbanding dengan laman web kerja anda. Jangan masukkan bahan-bahan kerja
anda dalam web peribadi anda.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 119

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

PENUTUP
Menjadi harapan kami agar modul yang diterbitkan ini dapat membantu dan menyumbangkan ke
arah pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif, terutama
melalui media baru yang ada. Model pembelajaran yang dihasilkan juga diharap seiringan dengan
kemahiran yang perlu disediakan kepada murid-murid hari ini terutama dalam usaha kita untuk
merealisasi pembelajaran maya.
Pembelajaran dan kemahiran abad ke-21 memerlukan warga pendidik yang lebih berinovatif
dan kreatif selain mesti menguasai teknologi pendidikan semasa sejajar dengan kemudahan
dan prasarana pembelajaran yang ada. Sumber-sumber terbuka seperti media baru juga harus
dimanfaatkan sepenuhnya demi menjadikan dunia pendidikan kita lebih berdaya bersaing dan dapat
melahirkan insan yang berkemahiran.
Perkara yang lebih penting dalam kita menguasai media baru ialah, bagaimana untuk menangani
isu-isu yang mendorong kepada gejala yang negatif akibat penyalahgunaan media baru. Etika
pengguna dan perencanaan pembelajaran mengikut acuan yang digariskan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia harus menjadi sandaran penting kepada warga pendidik.
Semoga modul ini mampu menjadi panduan dan asas kepada warga pendidik dalam menggunakan
pelbagai media baru sama ada yang disediakan oleh pihak kementerian pelajaran seperti aplikasi
VLE Frog atau melalui aplikasi percuma yang sedia terhidang dan akhirnya, mampu menjana guru
yang lebih kreatif dan inovatif untuk kecemerlangan pendidikan kita pada hari ini.
Sekian.

120 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

SUMBER RUJUKAN
Azman Othman @ Abdullah (2011). Deruan Digital Darul Iman. Marang: Bahagian Teknologi Pendidikan
Negeri Terengganu.
BTP (2011). Heart and Mind Towards Making All Schools Smart. Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi
Pendidikan
Haddad, W.D. (2003). Is Instructional Technology a must for Learning? Diambil pada Januari 28, 2012 dari
http://www.techknowlogia.org
Google Malaysia (2008). Google.com.my. Diambil pada Mei 1, 2012 dari https://mail.google.com
Google (1997). Blogger.com. Diambil pada April 12, 2012 dari https://www.blogger.com/home
Dropbox (1998). Dropbox.com. Diambil pada Mac 13, 2012 dari https://www.dropbox.com
EduWebTV (2011). Eduwebtv.com. Diambil pada April 23, 2012 dari http://www.eduwebtv.com
Facebook (2004). facebook.com. Diambil pada Julai 25, 2012 dari https://www.facebook.com/
YouTube (2004). Youtube.com. Diambil pada Julai 26, 2012 dari http://www.youtube.com/
1bestariNet (2012). 1bestarinet.net. Diambil pada April 26, 2012 dari http://1bestarinet.net/
CyberSAFE Malaysia (2012). Cybersafe.my. Diambil pada April 29, 2012 dari http://www.cybersafe.my
UNESCO (2008). ICT Competency Standards For Teachers.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 121

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

PANEL PENULIS
1. Haji Wan Mohd Zuhaidi bin Wan Hasan BTPN Terengganu
2. Azmi bin Isa BTPN Terengganu
3. Mohd Ramzi bin Abdullah BTPN Terengganu
4. Mohamad bin Ali BTPN Terengganu
5. Mat Sabri bin Ismail BTPN Terengganu
6. Nor Azwari bin Che Mt. Noor PKG Langkap, Setiu
7. Mohd Abdah bin Ismail PKG Bukit Besar, Kuala Terengganu
8. Amir bin Hamzah PKG Bukit Payong, Marang
9. Imran bin Mat Ali PKG Tok Jiring, Kuala Terengganu
10. Wan Mohd Mahdi bin Wan Khaldin PKG Durian Burong, Kuala Terengganu
11. Mohd Tarmizi bin Che Min PKG Mengabang Telipot, Kuala Terengganu

122 | Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP

BAB 9 ETIKA PELAKSANAAN MEDIA BARU

Jangan mendedahkan kata


laluan anda kepada orang lain
dan pastikan kata laluan anda
tidak terlalu ringkas sehingga
senang diteka dan jangan terlalu
panjang sehingga sukar untuk
mengingatinya.

Modul Pengintegrasian Media Baru Dalam PdP | 123