Anda di halaman 1dari 4

Rahasia Sengketa Jumlah Ayat Al-Quran

www.jagatarsy.tv
Rahasia Sengketa Jumlah Ayat Al-Quran
Oleh : Ust Ahmad Firdaus Fauzan
Al-Quran_Sering terdengar orang (ustad, kiai, guru dll) menyatakan bahwa jumlah
ayat di dalam al-Quranadalah enam ribu, enam ratus, dan enam puluh enam
(6,666)
Angka itu !A"#S disebut, !udah $##"%A&, dan S'$A( $#$'"%A)***
"amun begitu, bukan semua yang sedap didengar dan senang diingat yang
dikeluarkan daripada mulut yang manis itu benar +aruslah diperiksa dahulu
sebelum menerimanya bulat-bulat Apalagi kalau ia mengenai agama karena
syaitan juga boleh berbuat demikian , -syaitan-syaitan daripada manusia dan jin,
yang mewahyukan u.apan palsu yang indah-indah kepada satu sama lain, untuk
menipu/ (60112)
3ntuk mengetahui sama ada jumlah 6,666 itu benar atau tidak adalah tidak susah
4uma ambil sebuah .al.ulator dan sebuah kitab al-Quran !ula dari surah 5atihah
yang diakhiri dengan nomor 6 #tu adalah jumlah ayat bagi surah tersebut
7emudian pergi ke hujung surah 2 (al-8a9arah) dan bertemu pula dengan angka
2:6 &eruskanlah, surah demi surah, hingga ke hujung surah terakhir, iaitu surah
yang ke-11; 4ampurkan kesemua angka itu, dan jumlah yang didapati adalah
jumlah ayat-ayat al-Quran yang sebenar
$isediakan di bawah ini satu senarai yang mengandungi surah-surah (menurut
nomornya saja), jumlah ayat-ayatnya, dan jumlah kesemua ayat di dalam surah-
surah itu, atau jumlah kesemua ayat kitab al-Quran yang sebenar0
Surah0
1-< ( 6 = 2:6 = 2>> = 166 = 12> ) ? 6:@ ayat
6-1> ( 16< = 2>6 = 6< = 12@ = 1>@ ) ? 6:;
11-1< ( 12A = 111 = ;A = <2 = @@ ) ? ;2:
16-2> ( 12: = 111 = 11> = @: = 1A< ) ? <:2
21-2< ( 112 = 6: = 11: = 6; = 66 ) ? ;;@
26-A> ( 226 = @A = :: = 6@ = 6> ) ? <A6
A1-A< ( A; = A> = 6A = <; = ;< ) ? 2A6
A6-;> ( :A = 1:2 = :: = 6< = :< ) ? <1A
;1-;< ( <; = <A = :@ = <@ = A6 ) ? 2@2
;6-<> ( A< = A: = 2@ = 1: = ;< ) ? 16<
<1-<< ( 6> = ;@ = 62 = << = 6: ) ? A>;
<6-6> ( @6 = 2@ = 22 = 2; = 1A ) ? 1:;
61-6< ( 1; = 11 = 11 = 1: = 12 ) ? 66
66-6> ( 12 = A> = <2 = <2 = ;; ) ? 1@>
61-6< ( 2: = 2: = 2> = <6 = ;> ) ? 162
66-:> ( A1 = <> = ;> = ;6 = ;2 ) ? 2>@
:1-:< ( 2@ = 1@ = A6 = 2< = 22 ) ? 1A1
:6-@> ( 16 = 1@ = 26 = A> = 2> ) ? 112
Rahasia Sengketa Jumlah Ayat Al-Quran
www.jagatarsy.tv
@1-@< ( 1< = 21 = 11 = : = : ) ? 6A
@6-1>> ( 1@ = < = : = : = 11 ) ? <1
1>1-1>< ( 11 = : = A = @ = < ) ? A6
1>6-11> ( ; = 6 = A = 6 = A ) ? 2A
111-11; ( < = ; = < = 6 ) ? 2>
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
Cumlah besar ? 6,2A6 ayat
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
!aka bilangan ayat di dalam al-Quran adalah 6,2A6, bukan 6,666, seperti yang
diajar ulama palsu
&iap-tiap surah, melainkan surah @ (At-&aubah), bermula dengan -8ismillah/ Akan
tetapi hanya 8ismillah yang pertama di dalam al-Quran, iaitu di surah 1 (Al-
5atihah), dikira sebagai satu ayat #ni bermaksud ia diberi nomor, iaitu nomor 1
8ismillah di surah lain yang berjumlah 112 kesemuanya tidak dikira atau diberi
nomor
Andaikata bilangan 112 itu ditambah kepada jumlah besar 6,2A6 tadi, maka ia
menjadi 6,A;:, yang bukan juga sebanyak 6,666 yang keramat itu
(erbedaan bilangan ayat di antara dua jumlah tersebut (6,2A6 dan 6,A;:) dengan
6,666 adalah ;A> dan A1: (erbedaannya besar
$i manakah pula tersimpannya ayat-ayat yang berlebihan ituD
!ungkin terdapat orang yang memper.ayai ada unsur mistik pada nomor 6666 itu
7arena tiada ayat Allah daripada al-Quran yang tersembunyi &iada juga kebenaran
pada keper.ayaan yaitu hanya sesetengah orang sahaja yang mengetahui
rahasianya
Ayat-ayat Allah di dalam al-Quran adalah C'EAS $A" "FA&A untuk diba.a dan
dijadikan petunjuk bagi semua lapisan manusia di dunia !ereka diturunkan Allah
sebagai bukti yang jelas lagi nyata atas kebenaran
!asihkah kita masih per.aya ayat AlQuran itu 6666
"amun mun.ul juga sebuah perhitungan sebagai berikut 0
klo kita uraikan ada selisih ;A> ayat (6666 , 62A6 ? ;A>)
otomatis akan timbul pertanyaanG
1knapa bisa terjadi kelebihan ;A> ayatGD
2apakah angka ;A> ini sebuah kesalahan atau ada pesan yg tidak tersampaikan
lewat angka ;A> iniGD
klo kita berHkir sempit kita pasti brHkir -klo begitu para ulama telah menyesatkan
umatnya donk/GD
justru tidak begitu, ada pesan yg tida tersampaikan di balik angka ituGG
sekarang saya akan .oba menjelaskan dengan apa yg saya ketahui dan yg telah
saya pelajari tetapi saya akan membahas permasalahan ini dengan metodelogi
numerik al 9uranG
Allah men.iptakan al 9uran dengan begitu sempurna dan tidak ada .a/t sedikitpun,
sungguh maha luar biasa allah men.iptakan segala sesuatu di alam semesta ini
berdasarkan perhitungan yang sangat akuratGGbegitu juga al 9uran allah
Rahasia Sengketa Jumlah Ayat Al-Quran
www.jagatarsy.tv
men.iptakan al 9uran dengan penghitungan yg sangat .ermat dan akurat tidak
hanya isinya saja yg sempurna tetapi angka/ di dalamnya dan su/nan
surat,halaman,jumlah baris,huruI/ dan banyak lagiGtidak hanya asal menulis dan di
tempatkan, semuanya di letakkan berdasarkan perhitungan yg sangat
.ermatGitulah makanya al 9uran disebut kitab yg sempurna yg membedakan dari
kitab yg lainnya, tetapi kebanyakan umat saat ini tidak pernah sadar akan hal
tersebut,,,,,,,,,
Sekarang kita kembali ke permasalahan di atas angka ;A> ada apa si.h dengan
angka iniGD
angka 62A6 ? al 9uran, jadi bisa di ibaratkan angka ini adalah al 9uranJmewakili al
9uranG
kita sebagai umat muslim sangat di wajibkan untuk mempelajari al 9uran, dengan
mempelajari al 9uran kita akan tahu mana yang baik dan tidakGGsehingga kita
akan mempunyai batasan dalam hidup iniG
makanya klo .etakan al 9uran dari kara.hi pakistan itu halaman awal dimulai
dengan halaman 2 da A tidak ada hal 1,,,,,,knapaDkarena dari angka tersebut al
9uran ingin menyampaikan sesuatu yg kita tidak sadarG
kita bahas sedikitGdari halaman depan saja ada pesan supaya kita di haruskan
mempelajari al 9uran,,,,/hal 2 dan hal AK klo kita ambil angkanya saja dan
kombinasikan berarti menjadi A2 dan 2A ada apa dengan angka iniGD
7ita larikan angka yang tadi ke dalam su/nan surat di dalam al 9uranG
Surat ke-A2 as sajadah (batasan)
Surat ke-2A al muminun (orang/ yg beriman)
nah dari halaman depan saja al 9uran ingin menyampaikan suatu pesan kepada
kitaGyaitu wahai manusia pelajarilah aku karena dengan mempelajari aku kmu
akan tahu A2 (as sajadah)Jbatasan, maksud batasan disini dengan mempelajari al
9uran kita akan tahu mana yang boleh dan tidak bolehsetelah kmu mengetahui
batasan dalam hidup ini kata al 9uran kmu akan mendapat 2A (al mumin)Jorang/
yg beriman, otmatis donk donk klo kita tahu mana yg baik dan buruk insya allah
kita akan menjadi orang/ yg berimanGL)apakah angka/ di atas suatu kebetulan
atau memang di buat dengan perhitungan yg sangat matangGGDDDDD
kembali ke permasalahan 62A6G
sebenarnya pesan angka 6666 tersebut kurang lebih seperti iniGbagi para umat
muslim pelajarilah 62A6Jal 9uran sebagai pedoman hidupmu, dan jadikanlah ;A>
sebagai suri tauladan dalam tingkah pola kita sehari-hariG
lho kok ;A> dijadikan sebagai suri tauladanGDapa maksud angka tersebutG
sebagai umat muslim suri tauladan kita semua adalah nabi muhammad saw jadi
angka tersebut adalah ;A> ? muhammad saw knapa bisa begituGD
sekarang kata muhammad kita urai yang terdiri dari huruI -mim, ha, mim, da/
sekarang kita larikan ke surat
mim huruI ke 2; B,M surat ke 2; jumlah ayat 6;
ha huruI ke 6 BB-M surat ke 6 jumlah ayat 16<
mim huruI ke 2; B,M surat ke 2; jumlah ayat 6;
Rahasia Sengketa Jumlah Ayat Al-Quran
www.jagatarsy.tv
da huruI ke : BB-M surat ke : jumlah ayat 6<
kita jumlahkan nomor surat dan jumlah ayatGG
2; = 6; ? ::
6 = 16< ? 161
2; = 6; ? ::
: = 6< ? :A
BB=
;A>
jadi huruI muhammad itu klo di uraikan berjumlah ;A>,,,,,apakah angka/ di atas
sebuah kebetulan atau di berdasarkan perhitungan yg tepat,,,,,sungguh maha luar
biasa allah men.iptakan segala sesuatu di alam semesta ini berdasarkan
perhitungan yg .ermat dan akuratGG
$ari dua sudut pandang diatas, terserah Anda .ondong ke perhitungan yang
manaGkita kembalikan pada keper.ayaan masing , masing Cangan mengusik dan
jangan mengganggu