Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK


( Jadual Spesifikasi Tugasan-JPT)
Jaa!an " Il#U PENDIDIKAN
#a!a pela$a%an " EDU&'(&
Ku)pulan " PPG KO*ORT + A#,I-AN JUN .'++
Se)es!e% " Tu$u/ (Jun N01 .'+2 )
Ta%ik/ #ula +. JU-AI .'+2 Ta%ik/ *an!a% +. OGOS .'+2
*asil Pe)ela$a%an Ku%sus "
1. Menjelaskan konsep profesion, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan;
2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional;
3. Menganalisis peringkar perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi;
4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional;
. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah;
!. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion.

"erja kursus ini bertujuan menilai hasil pembelajaran +3.3&323 4 dan 5
O$ek!if P%0$ek "
#elajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut $
1. %tika profesional pula ditafsirkan sebagai panduan dan tatacara yang menentukan kualiti moral, bidang tugas dan nilai yang bertujuan
meningkatkan tahap kecemerlangan, produkti&iti dan disiplin dalam perkhidmatan. 'uru mempunyai tanggungja(ab yang besar dalam
membimbing pelajar untuk mencapai kemajuan sepenuhnya dalam kehidupan mereka.
)incangkan sebab-sebab berlakunya ketidakpatuhan dalam kod etika perguruan di negara ini. *ebagai seorang bakal guru, kemukakan
kemungkinan yang akan berlaku pada seseorang guru yang gagal mematuhi etika, akauntabiliti dan integriti dalam profesion perguruan.
*eterusnya, hubungkaitkan sejauhmana +eori "epemimpinan 'uru yang telah dipelajari akan membantu seorang guru menjadi pemimpin
yang berkesan dalam organisasi pendidikan berdasarkan pelbagai sumber rujukan.

2. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan secara indi&idu dari aspek pengalaman yang dilalui .
SPESI6IKASI TUGASAN
TAJUK
TUGASAN 7AJARAN 8ATATAN
A9 Tugasan
+9 Penulisan Akade)ik Ke%$a Indi1idu
%tika profesional pula ditafsirkan sebagai
panduan dan tatacara yang menentukan kualiti
moral, bidang tugas dan nilai yang bertujuan
meningkatkan tahap kecemerlangan, produkti&iti
dan disiplin dalam perkhidmatan. 'uru
mempunyai tanggungja(ab yang besar dalam
membimbing pelajar untuk mencapai kemajuan
sepenuhnya dalam kehidupan mereka.
)incangkan sebab-sebab berlakunya
ketidakpatuhan dalam kod etika perguruan di
:' ;
K%i!e%ia Pen!aksi%an"
,iputan "andungan
"ualiti -e&iu
.rganisasi
"ualiti *umber
"omitmen$
Menunjukkan kesungguhan dan
penglibatan penuh dalam tugasan
)erusaha mencari bahan rujukan
rele&an dan terkini
negara ini. *ebagai seorang bakal guru,
kemukakan kemungkinan yang akan berlaku
pada seseorang guru yang gagal mematuhi etika,
akauntabiliti dan integriti dalam profesion
perguruan.
*eterusnya, hubungkaitkan sejauhmana +eori
"epemimpinan 'uru yang telah dipelajari akan
membantu seorang guru menjadi pemimpin yang
berkesan dalam organisasi pendidikan
berdasarkan pelbagai sumber rujukan.

(Ki%a-ki%a +''' pa!a/ pe%ka!aan a!au
!idak )elei/i : )uka su%a! ).
,9 Penulisan Reflek!if- Ke%$a Indi1idu (&';)
Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan
dengan tugasan ini dari aspek pengalaman yang
dilalui serta pengetahuan baharu yang diperoleh
hasil daripada penganalisaan.
(Ki%a-ki%a 2''-4'' pa!a/ pe%ka!aan a!au !idak
)elei/i 2 )uka su%a! )
3/0
"riteria #entaksiran$
)erdasarkan *kema #emarkahan