Anda di halaman 1dari 2

SHOLAWATAN

Gusti urang sarerea


Kanjeng nabi anu mulya
Muhammad jeuneunganana
Arab quraiys sabangsana

Ramana gusti Abdulloh
Ibuna Siti Aminah
Di babarkeuna di Mekah
Wengi senen tahun gajah

Rabbiul awal bulana
Tanggal ka dua belasna
April bulan masehina
Tanggal ka dua puluhna

Ari bilangan tahuna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambihna
Sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
Waktos babaran kacatura
Ningal cahya meuni ngempur
Di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
Orok tos kenging nyepitan
Soca lir kenging nyipatan
Sarta harum seuseungitan

Medal nabi akhir zaman
Pirang pirang karuksakan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada karuksakan

Parangina kanjeng Nabi
Jatnika pinuh kapuji
Pinter tur gede kawani
Sabar nyaah ka sasami


Nabi yuswa lima bulan
Tos capetang sasauran
Yuswana salapan bulan
Tos tiasa angkat angkatan

Yuswana sapuluh bulan
Tiasa ameng papanahan
Ngelehkeun budak nu liyan
Tapi tara kumagungan