Anda di halaman 1dari 1

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)

AL-HIDAYAH BEDAHAN
KECAMATAN SAWANGAN DEPOK
Sekretariat : Jln. Masjid Al-Hidayah RT. 02/03 Bedahan Sawangan e!"k #$%#& H'. 0(#2&$22)(*
e-+ail : dk+alhidayah,edahan-g+ail.."+ Bl"g : dk+alhidayah ,edahan.w"rd!ress.."+
/"+"r : 00(/0M/00/111/20#3 Bedahan2 2* Maret 20#3
3a+!iran : -
'erihal : Mohon bantuan Al-Quran dan buku
Kepada Yth
D!"e#t$" U"$%a& A'a(a I%)a( da& Pe(*!&aa& S+a"!ah
D! Te(pat
A%%a)a($,a)a!#$( Wa"ah(at$))ah! Wa*a"a#aat$h
'4ji Sy4k4r kita !anjatkan kehadirat Allah S5T. S"lawat dan sala+ se+"ga terli+!ah
ke!ada J4nj4ngan kita /a,i M4ha++ad SA5. Se+"ga kita selal4 +enda!at !et4nj4k
dan !erlind4ngan-/ya. A+in.
engan ini ka+i !eng4r4s Masjid Ja+i Al-Hidayah Bedahan 0e.a+atan Sawangan
0"ta e!"k2 +engaj4kan !er+"h"nan ,ant4an ke!ada irekt4r 6r4san Aga+a 1sla+
dan 'e+,inaan Syari7ah ,er4!a Pe&'adaa& A)--$",a& da& B$#$ 4nt4k ke!erl4an di
Masjid Ja+i Al-Hidayah Bedahan2 dengan j4+lah se,agai ,erik4t:
/" /a+a Barang Banyak J4+lah 0eterangan
# M4sha! Al-84r7an #00 #00
2 Ta9sir 3 set 3 set
3 :asin #00 #00
) B4k4 1;ra #00 #00
% Al-84ran Terje+ah #00 #00
e+ikian !er+"h"nan ini ka+i sa+!aikan2 atas !erhatian dan ,ant4annya ka+i
4.a!kan teri+a kasih.
Se+"ga Allah S5T +en.atat a+al ke,aikan kita2 dan +ena+,ah ke,erkahan Ri<;i
!ara "nat4r. Teri+a kasih.
Wa%%a)a($,a)a!#$( W" W*
0et4a 0M Al-Hidayah2 Sekretaris 0M2
DRS MARYADI. MM. SUBHAN. SPd