Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian KSSR

Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi


Kelas : Tahun 2 Al-Farabi
Tarikh : 22 April 2014
Masa : 60 minit
Bilangan Murid : 28 orang
Tema/ Tajuk : Sains Hayat/ Haiwan
Standard Kandungan : 2.3 Memahami tumbesaran haiwan
Standard Pembelajaran :
- 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan
iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.
- 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak
menyerupai ibunya.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
- Menyatakan sekurangnya 3 contoh haiwan yang menyerupai ibunya dan tidak
menyerupai ibunya dalam aktiviti berkumpulan
- menyatakan 2 perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan
sehingga dewasa secara lisan dengan tepat
Aktiviti Pembelajaran
1) Menayangkan video tentang kitar hidup rama-rama
2) Menjalankan permainan mencari anak dan ibu haiwan.
3) Membuat pengkelasan haiwan yang serupa dan tidak serupa dengan ibunya
4) Mendengar cerita dan menjawab soalan
5) Membuat refleksi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempunyai pengetahuan tentang haiwan
boleh membesar secara berperingkat-peringkat dari kecil hingga besar
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, meramal, membuat
inferens, mengelas
Kemahiran Berfikir : Membuat inferens, meramalkan, mengumpul dan
mengelas, berkomunikasi , menghubungkaitkan
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
- Bekerjasama
- Tolong-menolong
- Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
- Yakin dan berdikari
Sumber Bahan Pengajaran & Pembelajaran : Gambar, video, kad manila,
komputer riba, persembahan slaid, LCD, pen marker
Pentaksiran/Penilaian P&P : B2 DS2E1 Mengenal pasti
perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi
perubahan rupa dan pertambahan saiz
: B2DS2E2 Mengenal pasti anak
haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya
Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran:
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi/
Persediaan
(5 minit)
Video tentang
kita hidup katak
- Guru
menayangkan
video
- Murid mendengar
dan menjawab
soalan
Cadangan soalan:
a) Sebutkan nama
haiwan yang ada
dalam video tadi
b) Bagaimanakah
haiwan ini
membiak?
c) Setelah telur
menetas, apa
yang berlaku?
d) Apakah
perubahan yang
berlaku pada
katak tersebut?
KPS:
Memerhati
Berkomunikasi

KB:
Menghubungkaitkan


Sumber:
Kad manila

Sikap & Nilai:
Minat dan sifat ingin
tahu
Pencetusan
Idea/ Imaginasi
(10 minit)
Haiwan di
sekeliling
mempunyai
- Guru menyuruh
murid bergerak ke
ruang belakang di
KB:
Mencirikan

pertumbuhan
saiz dan rupa
yang berbeza.
dalam kelas.
- Guru memberikan
peraturan dan
arahan tentang
permainan
supaya murid
dapat memahami
tujuan permainan.
- Guru memberikan
sampul yang
mempunyai
gambar haiwan
iaitu ibu haiwan
atau anak haiwan
kepada semua
murid dalam
kelas.
- Guru memberikan
isyarat untuk
memulakan
permainan
- Guru hanya
memberikan 20
saat kepada
murid untuk
mencari
pasangannya
Sumber:
Sampul surat
Gambar

Sikap & Nilai:
Bekerjasama
Sistematik


Penstrukturan
semula idea/
Perkembangan
(30 minit)
Pengelasan
haiwan
mengikut
keserupaan
anak dan ibu
haiwan
- Guru
membahagikan
murid kepada
kumpulan
- Murid berbincang
dalam kumpulan
KB:
Mengumpul dan
mengelas
Berkomunikasi

Sumber:
membuat
pengelasan
haiwan.
- Murid membuat
pembentangan
hasil aktiviti
Kad manila
Gambar
Pen marker

Sikap & Nilai:
Bekerjasama
Tolong-menolong

Aplikasi Idea/
Tindakan
(10 minit)
Kesan kitar
hidup haiwan
yang terganggu
- Guru mencerita
rama-rama dan
ulat beluncas
- Guru bertanya
soalan.
Cadangan soalan:
a) Apakah haiwan
yng diceritakan
tadi?
b) Apa yang telah
berlaku?
c) Apakah yang
terjadi sekiranya
semua telur rama-
rama mati?
KPS:
Memerhati
Meramal
Membuat inferens

KB:
Meramalkan
Membuat inferens


Sumber:
Kad manila

Sikap & Nilai:
Yakin dan berdikariRefleksi
(5 minit)
Menyanyikan
lagu tentang
rama-rama
- Guru memasang
lagu
- Murid dan guru
nyanyi bersama-
sama
- Murid menjawab
soalan
KPS:
Memerhati
Berkomunikasi

Sumber:
Kad manila
Lagu
Cadangan soalan:
a) Apa yang kamu
faham tentang
lagu tadi?
b) Apa yang terjadi
kepada rama-
rama?

Sikap & Nilai:
Berani mencuba