Anda di halaman 1dari 4

TES FORMATIF 1

1. Jika air kesetimbangan yang ada pada bahan padat secara terus menerus berada pada
perpotongan garis kelembaban 100%, maka kandungan air tersebut dinamakan :
a. Air terikat c. Air bebas
b. Air tak terikat d. Air kritis

2. Hubungan secara empiris antara kandungan air kesetimbangan dengan persen
kelembaban relatif telah diformulasikan dalam bentuk grafik oleh :
a. Geankoplis C.J c. Henderson
b. Treyball R.E d. Sherwood

3. Perpindahan massa yang terjadi pada proses pengeringan terhadap bahan padat untuk
menguapkan kandungan air mula-mula merupakan peristiwa :
a. Difusi c. Distilasi
b. Absorpsi d. Adsorpsi

4. Kandungan air wood pada kelembaban 100% adalah 30 kg air/100 kg bahan kering,
sampel yang lain menunjukkan bahwa kandungan pada wood itu 34 kg.air/100 bahan
kering. Maka kandungan air terikat untuk 100 kg bahan kering bahan kering adalah :
a. 64 kg air c. 1,3 kg air
b. 4 kg air d. 0,9 kg air

5. Bilamana wood pada soal 4 mempunyai kandungan air mula-mula 55 kg, maka air
bebas yang ada pada bahan tersebut adalah :
a. 25 kg air c. 85 kg air
b. 89 kg air d. 21 kg air

TES FORMATIF 2
Dalam suatu percobaan pengeringan suatu bahan, yang dilakukan dalam sebuah Tray Dryer,
diperoleh data sebagai berikut :
Aliran udara sejajar permukaan
Luas permukaan yang mengering sebesar 0,186 m
2
(=luas tray)
Berat bahan kering tanpa air = 3,765 kg
Setelah pengeringan cukup lama tercapai kesetimbangan, berat bahan menjadi 3,955
kg
Perubahan berat terhadap waktu adalah sebagai berikut :
No. Waktu, Jam Berat, Kg No. Waktu, Jam Berat, Kg
1 0 4,944 6 4,2 4,241
2 0,4 4,885 7 5,0 4,150
3 0,8 4,808 8 7,0 4,019
4 1,4 4,699 9 9,0 3,978
5 3,0 4,404 10 12,0 3,955

Pertanyaan :
1. Hitung kandungan air bebas (X) pada tiap saat yang diberikan dan buat grafik antara
X dengan waktu.
2. Ukur slope grafik pada (1) untuk berbagai waktu dan hitung laju pengeringannya.
3. Buat grafik laju pengeringan vs kandungan air bebas.
Penyelesaian :
1. Perhitungan kadar air bebas untuk setiap waktu (t)
X = Xt X*
Xt =


Pada waktu t = 0, maka kadar air bebasnya adalah :
Xt =

= 0,31
X = 0,31 0,05
= 0,26
Pada waktu t = 0,4, maka kadar air bebasnya adalah :
Xt =

= 0,30
X = 0,30 0,05
= 0,25
Pada waktu t = 0,8, maka kadar air bebasnya adalah :
Xt =

= 0,28
X = 0,28 0,05
= 0,23
Selanjutnya kandungan air bebas untuk waktu selanjutnya dapat ditabulasikan pada tabel
dibawah ini :
No Waktu Berat Kandungan air bebas
1
0 4,944
0,26
2
0,4 4,885
0,25
3
0,8 4,808
0,23
4
1,4 4,699
0,20
5
3 4,404
0,12
6
4,2 4,241
0,08
7
5 4,15
0,05
8
7 4,019
0,02
9
9 3,978
0,01
10
12 3,955
0,00


2. Menghitung laju pengeringan
y = -0.024x + 0.2236
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0 5 10 15
K
a
n
d
u
n
g
a
n

a
i
r

b
e
b
a
s

Waktu (Jam)
Grafik antara X dengan waktu
Kandungan air bebas
Linear (Kandungan air
bebas)


Untuk perhitungan laju pengeringan selanjutnya dapat ditabulasikan seperti tabel dibawah ini
:
No Waktu Kandungan air bebas Laju pengeringan
1
0
0,26 0,00094
2
0,4
0,25 0,00123
3
0,8
0,23 0,00116
4
1,4
0,20 0,00118
5
3
0,12 0,00087
6
4,2
0,08 0,00073
7
5
0,05 0,00042
8
7
0,02 0,00013
9
9
0,01 0,00005
10
12
0,00 0,00000y = 0.0043x + 0.0002
0.00000
0.00020
0.00040
0.00060
0.00080
0.00100
0.00120
0.00140
0.00 0.10 0.20 0.30
L
a
j
u

P
e
n
g
e
r
i
n
g
a
n

Kandungan Air
Kurva Laju Pengeringan vs Kandungan air
Laju pengeringan
Linear (Laju
pengeringan)