Anda di halaman 1dari 12

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA : GEJALA SOSIAL

1.0 PENDAHULUAN
Jika sebut sahaja mengenai bidang pendidikan, sudah tentu amat berkait rapat
dengan sekolah, guru dan pelajar kerana tanpanya institusi pendidikan tidak dapat
berlangsung dengan sempurna. Isu pendidikan dan cabaran semasa sentiasa
menghimpit setiap insan yang berada dalam dunia pendidikan khususnya para guru.
Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat (!!"#, isu bermaksud perkara pokok atau
persoalan yang dibincangkan manakala cabaran merujuk kepada sesuatu $aktor
yang menguji kemampuan dan ketabahan sesuatu organisasi. %leh itu, terdapat
unsur yang mencabar kemampuan guru secara khasnya dalam meningkatkan kualiti
pendidikan di Malaysia.
Dalam proses untuk meningkatkan kualiti pendidikan ini, sudah tentu terdapat
banyak isu dan cabaran pendidikan yang perlu dihadapi oleh para guru terutamanya
dalam melahirkan modal insan yang cemerlang. &ntara isu dan cabaran yang
dihadapi ialah isu gejala sosial dalam kalangan pelajar. Menurut 'oriati et.al (!(!#,
sejak tahun ())", dua cabaran pendidikan ala$ baru yang kerap diutarakan dalam
persidangan nasional ialah ledakan ilmu yang berbentuk global dan masalah sosial
yang perlu ditangani ke arah membentuk masyarakat madani. *ehubungan itu,
sekolah yang mempunyai guru yang berkemahiran, berkepimpinan serta mampu
mendepani cabaran semasa perlu berusaha dengan gigih lagi bagi melahirkan
pelajar yang berkualiti tidak hanya dalam peperiksaan bahkan dari aspek tingkah
laku mereka.
Jika dilihat kepada +alsa$ah ,endidikan Kebangsaan (()-)#, terdapat $rasa
yang menggariskan pendidikan sebagai satu usaha bagi melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencari kesejahteraan diri. .ugas untuk
merealisasikan hasrat +alsa$ah ,endidikan Kebangsaan ini agak berat kerana sukar
untuk membentuk manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang dan acuan
rohaninya ke arah satu matlamat yang serupa. 'amun sebagai seorang guru,
cabaran untuk merealisasikan hasrat ini harus disahut dengan penuh kesungguhan
agar dapat melahirkan modal insan kelas pertama.
1
Merujuk data terkini yang telah dikeluarkan, terdapat lebih kurang /(,!-0
orang guru untuk mendidik 1,(02,2(0 juta pelajar. 3etapa besarnya tanggungjawab
guru untuk membimbing dan mendidik bilangan pelajar yang begitu ramai.
3erdasarkan petikan akhbar 4arian Metro, Mashitah (!(# berpendapat pelajar
sering melakukan kejutan kepada masyarakat dengan masalah sosial mereka.
.erdapat segelintir pelajar yang malas belajar, suka tidur dalam kelas, ponteng
sekolah, terbabit dengan kegiatan samseng, membuli, merempit, ber5ina, buang
bayi, merokok, salah guna dadah, mencuri dan gejala sosial lain. %leh itu, adalah
menjadi satu cabaran kepada seorang guru untuk mengatasi gejala sosial ini.
*ehubungan itu, dalam tugasan 6uru dan 7abaran *emasa (ED8 2!)2# ini,
penulis hanya akan mem$okuskan perbicangan terhadap isu gejala sosial buli di
sekolah dan selanjutnya penulis akan menganalisis kes tersebut secara kritikal.
2.0 GEJALA SOSIAL BULI
2.1 Fakta kes b!"
Menurut .attum (()--# dalam &5nee5al et.al (!!1#, buli adalah operasi
psikologikal atau $i5ikal yang berulang9ulang terhadap indi:idu yang lemah
oleh indi:idu atau kumpulan yang lebih berkuasa. Manakala merujuk kepada
;ikipedia Ensiklopedia 3ebas, buli bermaksud perbuatan mengasari orang
yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan
masing9masing. *ecara ringkasnya, tingkah laku buli ini boleh dide$inisikan
sebagai satu perbuatan menindas oleh seseorang yang lebih kuat atau
berkuasa terhadap seseorang yang lebih lemah.
.ingkah laku buli boleh diklasi$ikasikan kepada dua kategori iaitu
bentuk $i5ikal dan psikologi. Menurut Mohd. &ris et.al (!!1#, buli $i5ikal
melibatkan pukul9memukul, memeras ugut, menampar, menendang, menarik
rambut, menolak, mencubit, atau sepak terajang hingga menyebabkan
kecederaan atau kematian manakala buli psikologi pula lebih kepada
ejek9mengejek. *ungguhpun kes buli secara psikologi ini kurang mendapat
perhatian media, namun buli psikologi sebenarnya lebih serius berlaku di
sekolah berbanding kes buli secara $i5ikal. .ekanan buli psikologi secara
berpanjangan boleh menyebabkan berlakunya buli $i5ikal yang boleh
menyebabkan pergaduhan yang melibatkan aksi pukul9memukul.
2
3erdasarkan laporan akhbar 3erita Minggu ((/ Julai, !!1# yang dipetik dari
Mahadi (!!"#, menyatakan terdapat lebih 21 kes pelajar sekolah mati atau cedera
akibat dibelasah yang dilaporkan dalam tempoh lima tahun ini iaitu dari ())) hingga
!!2. Kebanyakan kes9kes ini berpunca daripada perbuatan buli. Manakala
merujuk keratan akhbar 3erita 4arian (!!1# dipetik dari &5nee5al et.al (!!1# pula
melaporkan, pada tahun !!2, peratusan salah laku disiplin pelajar termasuklah kes
buli adalah sebanyak .((< dan pada tahun !!/ ialah sebanyak .!"<.
Dalam beberapa kes yang pernah dilaporkan, kes buli di sekolah bukan
sahaja melibatkan pelajar lelaki tetapi juga pelajar perempuan. .idak cukup dengan
itu, pembuli juga seakan9akan tidak takut dengan hukuman yang bakal dikenakan
dengan memuat naik aksi buli mereka di laman9laman sosial secara bangganya.
Keadaan ini membuktikan bahawa gejala sosial buli ini merupakan satu cabaran
besar yang perlu dihadapi oleh guru secara khasnya dan Kementerian ,elajaran
Malaysia secara amnya.
Memetik laporan 3erita 4arian %nline ((( Julai !(/#, tiga pelajar perempuan
yang terbabit dalam :ideo =3udak ,ailang> akan dihantar ke *ekolah .unas 3akti
masing9masing di *abah, .erengganu dan Melaka selepas mengaku bersalah
mencederakan seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di &sajaya,
Kota *amarahan pada 1 &pril !(/. ?ideo yang telah dimuat naik di laman sosial
Youtube itu menunjukkan mangsa telah disepak, dipijak dan diheret atas lantai dan
dibelasah sekumpulan pelajar samseng yang juga merupakan pelajar perempuan.
*elain itu, antara kes serius yang dilaporkan dan membuka mata pelbagai
pihak mengenai gejala buli ialah kes adik Mohamad &$i@ Ausyairi, pelajar *ekolah
Menengah &gama ,adang .engku, Kuala Bipis, ,ahang yang hampir mengalami
risiko lumpuh sepanjang hayat akibat dipijak belakangnya dengan kasut kadet polis
serta dihentak badannya ke almari oleh pelajar tingkatan lima dan tingkatan tiga
sekolah tersebut pada Jun !!1 (3ernama, %gos !!1#.
;alau bagaimanapun, gejala buli yang paling mengejutkan semua pihak
ialah kes buli yang telah menyebabkan kematian. *ebagai contoh, insiden malang
yang menimpa adik Mohd. 4ad5rin Mohamad iaitu seorang pelajar tingkatan empat
di sebuah sekolah di 7heras pada tahun !!). &llahyarham koma selama lapan hari
akibat dipukul oleh sekumpulan remaja gara9gara berebut kekasih. &llahyarham
3
menghembuskan na$as terakhir di 8nit Cawatan Capi (I78# ,usat ,erubatan
8ni:ersiti Kebangsaan Malaysia (8tusan %nline, +ebruari !!)#.
3erdasarkan $akta kes yang dikemukakan di atas, kebanyakan kes buli yang
dilaporkan berlaku dalam kalangan murid9murid sekolah menengah. ;alau
bagaimanapun, kes9kes buli di sekolah menengah ini adalah rentetan daripada
tingkah laku agresi$ buli semasa mereka berada di sekolah rendah. ,endapat
penulis ini selaras dengan kajian yang dilakukan &5i5i 4j. Dahaya et.al (!!-# iaitu
pelajar yang bertingkah laku agresi$ buli cenderung untuk membentuk tingkah laku
agresi$ ganas apabila dewasa kelak. Ini bermakna, pelajar yang membuli semasa di
sekolah rendah berkemungkinan besar menjadi pembuli di sekolah menengah
dengan kelakuan yang lebih ganas lagi.
Kebanyakan masalah jenayah di sekolah bermula dengan masalah buli.
Menurut &5i5i 4j. Dahaya et.al (!!-#, masalah buli yang berlaku di sekolah
merupakan perkara biasa pada hari ini. 3erdasarkan $akta9$akta yang dikemukakan,
jelaslah bahawa gejala buli yang berlaku dalam kalangan pelajar harus ditangani
segera kerana masalah buli ini bukan sahaja memberi kesan yang negati$ kepada
mangsa buli bahkan turut memberi kesan kepada ibu bapa, para guru, kaunselor dan
pihak pentabir sekolah sekali gus menjadi satu cabaran besar kepada negara pada
masa akan datang.
%leh hal yang demikian, penulis akan mengupas dengan lebih mendalam lagi
mengenai kes9kes buli yang berlaku. Kupasan yang akan dibuat meliputi punca,
implikasi dan cadangan mengatasi masalah buli. Cumusan secara keseluruhan juga
akan dibuat pada bahagian penutup tugasan projek ED82!)2 ini.
#.0 ANALISIS KES BULI SECARA KRI$IKAL
#.1 P%&a 'e(a!a b!"
3erdasarkan kajian yang dijalankan oleh &5nee5al et. al (!!1#, )e%'a*+
*aka% seba,a menjadi punca kepada terjadinya kegiatan membuli. Menurut
beliau lagi, tekanan rakan sebaya akan mendorong murid terpengaruh akan
tingkah laku rakan mereka yang suka membuli. 4al ini kerana pada 5aman
ini, remaja lebih mengutamakan rakan sebaya dalam kehidupan mereka
berbanding orang lain. Malah ibu bapa dan guru tidak lagi menjadi model
4
dalam kehidupan remaja mereka. Keadaan ini berlaku kerana mereka lebih percaya
dengan rakan seusia untuk berkongsi masalah. %lah itu, tekanan rakan sebaya
akan mendorong pelajar terpengaruh untuk mengikut tingkah laku rakan mereka
yang suka membuli.
,erbuatan buli juga boleh berpunca daripada )e%'a*+ -e."a -assa.
Media massa yang paling berpengaruh ialah tele:isyen dan permainan :ideo.
Dewasa ini terdapat banyak stesen tele:isyen yang menayangkan $ilem yang
berunsur ganas. *ewajarnya pihak media perlu memastikan program yang disiarkan
di tele:isyen tidak mendatangkan kesan negati$ kepada golongan muda,
terutamanya peiajar sekolah. *ebagai contoh, :ideo =3udak ,ailang> yang dimuat
naik di Youtube jelas menggambarkan kata9kata murid yang terbabit adalah
pengaruh daripada sebahagian dialog yang diungkapkan dalam $ilem9$ilem tempatan
yang berunsurkan gangsterisme.
*elain itu, e-/s" )e!a(a* juga merupakan salah satu punca berlakunya kes
buli. Menurut kajian yang dijalankan &5nee5al et.al (!!1# sesetengah pelajar
mempunyai emosi dan ego yang tinggi manakala yang lain pula mempunyai
perasaan rendah diri (inferiority complex#. %leh itu, murid yang membuli ini
dikatakan mudah terbawa9bawa emosi yang bersi$at negati$. 3anyak kajian
menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar yang membuli ini adalah pelajar yang
kurang berdisiplin. Mereka seronok melihat pelajar yang dibuli menangis atau marah
kepada mereka. Kejayaan membuli akan menunjukkan mereka kuat, berkuasa dan
tidak mudah digertak.
6ejala buli ini juga dikatakan berpunca daripada k*a%'%,a kas"+ sa,a%'
"b ba)a. Memetik petikan akhbar 8tusan Melayu (*eptember, !(2#, seorang
murid tahun enam yang suka membuli di sekolah mengatakan bahawa ibunya lebih
sayangkan adik dan kurang memberi perhatian kepadanya. *ebagai tanda protes
dengan sikap ibunya itu, dia tidak mahu mengetip kuku dan membuli
kawan9kawannya di sekolah dengan cara mencakar. Kukunya dibiarkan panjang
kerana menunggu ibunya peka dengan kukunya. &khirnya, gurunya sendiri
mengetip kuku pelajar itu dan menunjukkan keprihatinan kepadanya dan ibunya
mula sedar kecuaiannya. Keadaan ini jelas menunjukkan murid yang membuli
menunjukkan tanda protes mereka akibat kekurangan kasih sayang daripada ibu
bapa mereka.
5
Pe*a%a% '* .a% )"+ak sek/!a+ ,a%' te*!a-)a -e%eka%ka% as)ek
aka.e-"k juga boleh menyebabkan kepada berlakunya gejala buli. Menurut
&5nee5al et. al (!!1#, pihak sekolah dan kementerian terlalu menekankan
program9program bercorak akademik dan terlampau menekankan kecemerlangan
akademik lantas meminggirkan pendidikan sosial. Maka lahirlah pelajar yang
cemerlang dalam akademik tetapi menjadi pembuli ketika di sekolah.
3erdasarkan $akta9$akta yang dikemukakan, jelaslah bahawa gejala buli yang
terjadi ini pada hari ini berpunca daripada pelbagai $aktor. +aktor9$aktor yang
mendorong kepada masalah buli ini menjadi satu cabaran kepada guru secara
khasnya dalam memikirkan cara9cara untuk menghapuskan gejala buli ini secara
total sejak dari bangku sekolah rendah lagi.
#.2 Ca.a%'a% -e%'atas" 'e(a!a b!"
Kes9kes buli yang berlaku di sekolah menggambarkan begitu seriusnya masalah
yang dihadapi oleh generasi muda di Malaysia jika tidak diambil tindakan segera bagi
membendungnya. *emua pihak harus menggembleng tenaga bagi memastikan
masalah ini tidak berterusan atau menjadi lebih parah lagi. ,enggemblengan tenaga
semua pihak seperti ibu bapa, guru, kaunselor, guru disiplin, pengubalan kurikulum
dan pihak polis dilihat mampu mengatasi masalah ini.
*ekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab membanteras
gejala ini hingga ke peringkat akar umbi. Iklim dan persekitaran sekolah yang
kondusi$ perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dalam aspek
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sejajar dengan +alsa$ah ,endidikan
Kebangsaan.
*ehubungan itu, sat (a0ata%kasa )e%,e!a*as a%t"b!" )e*"%'kat
sek/!a+ )e*! ."be%tk. ,rogram antibuli ini bertujuan untuk menghalang daripada
gejala buli terus berleluasa dalam kalangan murid9murid. Merujuk 8tusan %nline
(Mac !!)#, 6abungan ,elajar Melayu *emenanjung (6,M*# yakin masalah buli
boleh diatasi jika pengurusan sekolah diberi kebebasan untuk melaksanakan modul
antibuli yang sesuai dengan keperluan masing9masing. ,residennya, Datuk Cee5al
Merican 'aina Merican berkata, melalui konsep tersebut, $okus bukan hanya
tertumpu kepada antibuli tetapi membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusi$
dan selamat kepada pelajar (8tusan %nline, Mac !!)#. &ntara ahli dalam
6
jawatankuasa antibuli boleh terdiri daripada guru besar, guru kaunseling, guru
disiplin, wakil ibu bapa dan wakil pelajar. Mereka berperanan mengurus program
antibuli dan menilai keberkesanannya.
*elain itu, sek/!a+ )e*! -e%.a)atka% -ak!-at te%ta%' kes1kes b!"
,a%' be*!ak ." sek/!a+ -as"%'1-as"%'2 sa-a a.a be%tk )s"k/!/'" ata
3"4"ka!. Menurut 'oran (!!1#, hal ini boleh dilakukan dengan meminta pelajar
mengisi borang soal selidik berkaitan dengan gejala buli. ,elajar boleh juga menulis
kes9kes buli yang telah mereka alami di sekolah. 3agi mendapatkan respons yang
lebih tinggi tentang perbuatan buli ini, identiti pelajar yang mengisi borang soal selidik
hendaklah dirahsiakan ('oran, !!1#. Dengan melakukan tinjauan masalah
sebegini, sekurang9kurangnya, guru dan pihak sekolah dapat mengenal pasti gejala
buli yang sedang berlaku di kawasan sekolah mereka.
3ukan setakat di peringkat sekolah, malah para guru juga boleh
melaksanakan )e*at*a% ke!as be*ka"ta% .e%'a% s"3a* b!". *atu peraturan kelas
berkaitan dengan toleransi si$ar tentang buli perlu dibentuk. ,eraturan tersebut
hendaklah menyenaraikan semua tingkah laku yang disi$atkan sebagai tingkah laku
buli sama ada dari segi psikologi mahupun $i5ikal dan apa pula hukuman yang akan
diterima jika ditangkap atau dilapor melakukannya. Menurut 'oriati et.al (!!)#
penetapan dan penguatkuasaan peraturan di dalam kelas ini merujuk kepada Model
Disiplin &serti$ yang telah diperkenalkan oleh Bee dan Marlene 7anter setelah
mendapati majoriti guru tidak mampu mengawal tingkah laku yang tidak diingini
berlaku dalam bilik darjah.
Mengenai pelaksanaan si$ar buli tersebut, setiap pelajar diberikan senarai
peraturan9peraturan yang perlu dipatuhi dan mereka hendaklah menandatangani
dokumen tersebut dan satu salinan disimpan di dalam $ail pelajar. *ebelum itu, pihak
ibu bapa juga turut menandatangani peraturan berkenaan. Ini merupakan satu
perjanjian tingkah laku antara pelajar dan ibu bapa atau penjaga dengan sekolah
('oran !!1#.
.ambahan lagi, adalah amat penting bagi (a0ata%kasa ."s")!"% sek/!a+
)e*! be*)e*a%a% .e%'a% ba"k. *esungguhnya, murid akan menjadi semakin
agresi$ jika mendapati jawatankuasa disiplin sekolah tidak mengambil tindakan
disiplin yang sewajarnya terhadap pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan.
%leh itu, masalah disiplin yang berlaku di sekolah perlu diambil tindakan dengan
7
segera. Jika pihak jawatankuasa disiplin sekolah dapat memainkan peranan dengan
proakti$, maka sudah pastilah gejala buli dapat dibanteras. 8ntuk tujuan itu juga,
3erita 4arian bertarikh (( %gos !!1 yang dipetik daripada &5nee5al et.al !!1
melaporkan bahawa Kementerian ,elajaran Malaysia bercadang melatih guru
disiplin ketika menjalani latihan di maktab perguruan agar mereka dapat dibekalkan
dengan pelbagai pendekatan seperti kaunseling dan lebih bersedia menghadapi
sebarang cabaran dan masalah pelajar.
*eterusnya, '* b"-b"%'a% .a% ka%se!"%' ." sek/!a+ +e%.ak!a+
-e-a"%ka% )e*a%a% -e*eka. 4al ini demikian kerana di sesetengah sekolah, guru
kaunseling sibuk membuat kerja lain daripada berjumpa dengan pelajar bermasalah
untuk menyelesaikan masalah mereka. %leh itu, guru bimbingan dan kaunseling
harus memainkan peranan lebih akti$. Kebiasaannya, mangsa buli tidak mahu
berkongsi masalah mereka dengan orang lain kerana takut. %leh itu, guru bimbingan
dan kaunseling dapat memulihkan semangat mangsa buli. Mereka juga akan lebih
yakin untuk melaporkan kes yang hadapi. &khirnya, pihak sekolah dapat mengambil
tindakan yang tegas kepada murid9murid yang terlibat.
,eranan ibu bapa dan guru9guru juga amat penting. Ib ba)a )e*!!a+
-e-a%ta .e%'a% s"a)a a%ak1a%ak -e*eka be*ka0a%. Ibu bapa seharusnya
lebih peka dan memastikan anak9anak mereka tidak terjebak dengan gejala buli.
6uru9guru pula harus memberitahu ibu bapa jika ada yang tidak kena dengan
perlakuan seseorang murid. 4al ini kerana apabila berada di sekolah, murid9murid
berkelakuan tidak sama seperti di rumah. Kadang kala ibu bapa tidak percaya jika
pihak sekolah melaporkan bahawa anak9anak mereka terlibat dengan masalah
disiplin di sekolah kerana kelakuan anaknya yang berbe5a apabila berada di rumah.
%leh hal yang demikian, kerjasama antara ibu bapa dan guru amat membantu dalam
membanteras gejala buli di sekolah.
P"+ak Ke-e%te*"a% Pe!a(a*a% Ma!a,s"a ('a b/!e+ beke*(asa-a .e%'a%
)"+ak )/!"s %tk -e%a%'a%" -asa!a+ b!" "%". ,embuli yang ditangkap mungkin
boleh dipenjarakan atau disuruh melakukan kerja9kerja kemasyarakatan selama
beberapa tempoh tertentu. .ujuannya adalah untuk menakutkan pembuli yang lain.
*etiap pembuli sewajarnya dikenakan hukuman yang setimpal seperti hantar
pembuli ke pusat pemulihan akhlak atau digantung persekolahan untuk memberikan
kesedaran dan pengajaran kepada pelaku dan murid9murid yang lain. .indakan
mengampunkan pembuli dengan alasan mereka masih muda dan tidak sesuai
8
dikenakan hukuman penjara haruslah dikaji semula bagi kes9kes buli yang ekstrem
kerana 5aman sudah berubah.
Kesimpulannya, masalah buli ini perlu ditangani dengan segera kerana jika
gejala ini menjadi semakin serius, mangsa buli akan berdepan dengan pelbagai
risiko termasuk kehilangan nyawa. Bebih9lebih lagi, kebanyakan kes buli berlaku di
kawasan sekolah yang merupakan institusi $ormal untuk kita menjana modal insan
yang bakal memimpin negara pada masa hadapan. Kita tidak mahu melahirkan
generasi muda yang kejam, dan suka menindas orang lain untuk kepentingan dirinya
sendiri.
Dengan ini diharapkan, semua pihak seperti ibu bapa, guru sekolah,
masyarakat, dan pihak berkuasa perlu bekerjasama dalam menangani masalah ini.
*emua pihak tidak kira daripada peringkat manapun wajar berganding bahu bagi
mencari alternati$ terbaik bagi mengatasi masalah ini. *ikap saling salah9menyalahi
tidak akan memberi man$aat. %leh itu, semua pihak harus duduk semeja dan
berbincang bagi memastikan anak9anak turun ke sekolah dengan perasaan selamat.
#.# Kesa% 'e(a!a b!"
*eperti yang kita sedia maklum, perlakuan buli adalah perlakuan ganas yang
mendatangkan implikasi negati$ kepada pelbagai pihak. ,enulis akan mengupas
kesan9kesan gejala buli terhadap pembuli, mangsa buli, ibu bapa dan masyarakat
secara amnya.
Kesan utama gejala buli di sekolah ialah -a%'sa b!" aka% be*asa takt
.ata%' ke sek/!a+. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan mangsa buli biasanya
bersai5 lebih kecil dari segi $i5ikal jika dibandingkan dengan pembuli. %leh sebab itu,
mereka tidak mampu melawan kerana takut dengan pembuli. ,embuli biasanya
akan menyuruh mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan pembuli sendiri. Jika
mereka membantah, mereka akan dipukul dan didera. .erdapat sesetengah pembuli
yang membawa kawan9kawannya untuk membelasah mangsa buli. 3agi
murid9murid perempuan pula, mereka suka menyindir dan mengutuk sesama sendiri.
,erbuatan tersebut boleh menyebabkan mangsa tertekan dan ketakutan.
Keadaan ini sekali gus akan menyebabkan pelajar yang dibuli akan berasa takut dan
tidak berani datang ke sekolah lagi. Centetan daripada itu, kadar ponteng sekolah
9
dalam kalangan pelajar yang dibuli akan meningkat disebabkan mereka takut datang
ke sekolah.
*alah satu kesan gejala buli terhadap si pembuli adalah ke&e%.e*%'a%
%tk -e!akka% (e%a,a+. Menurut 3eale (!!(# dalam &5i5i Dahya (!((#,
mereka yang menjadi pembuli cenderung tiga kali ganda untuk melakukan jenayah
atau pun sesuatu yang menyalahi undang9undang pada ketika usianya 2! tahun
berbanding orang biasa. 4al ini kerana golongan pembuli selalunya lebih cenderung
untuk bergaul dan mempunyai rakan yang mempunyai masalah yang sama dengan
mereka sekali gus menyumbang kepada terjebaknya kepada masalah samseng dan
gangsterisme.
Manakala, kesan terhadap mangsa buli pula, mereka !eb"+ &e%.e*%'
%tk be*se%."*"a%2 ke*"saa% se%t"asa2 .a% t".ak -a+ ke sek/!a+. Menurut
+arrington (())2# dalam &5nee5al et.al (!!1#, menjadi mangsa buli di sekolah
mungkin merupakan salah satu tingkah laku awal yang menyumbang kepada
perkembangan jangka panjang pola tingkah laku anti sosial. Dengan kata lain,
implikasi perlakuan buli di sekolah secara uni:ersalnya di kenal pasti sebagai
perosak psikologi, sosial dan perkembangan kanak9kanak. *ekiranya keadaan ini
dibiarkan, maka perkembangan sosial murid yang dibuli itu akan terjejas.
3ukan setakat itu sahaja, perbuatan buli yang melampau juga akan
mengakibatkan mangsa buli -e%'a!a-" teka%a% ,a%' +ebat .a% -e%,a!a+ka%
."*" se%."*" atas kek*a%'a% ."*" -e*eka (%lweus,())2 dalam &5i5i Dahya, !((#.
3ahkan tekanan hebat yang dihadapi ini juga secara tidak langsung boleh
menyebabkan mereka mengakhiri hidup dengan cara membunuh diri. Kes seperti ini
pernah berlaku di negara Malaysia iaitu seorang pelajar berbangsa India nekad
untuk minum racun serangga kerana tidak tahan dibuli di sekolah yang akhirnya
meragut nyawanya sendiri (3erita 4arian %nline, +ebruari !(/#.
Kesan terhadap ibu bapa si pembuli pula mereka akan be*asa ke&e0a .a%
-e%&a*"1&a*" kesa!a+a% -e*eka -e%."."k a%ak. Mereka juga akan berasa mereka
gagal untuk mendidik anak menjadi berdisiplin dan patuh pada undang9undang.
(&5i5i Dahaya, !((#. Kesan terhadap ibu bapa mangsa buli pula, akan timbul satu
perasaan geram dan inginkan keadilan buat anak9anak mereka, lebih9lebih lagi
apabila perbuatan buli yang dikenakan mengakibatkan kecederaan atau kematian.
10
.erakhir sekali, perlakuan buli akan membawa kesan yang negati$ terhadap
masyarakat. *ekiranya kes9kes perlakuan buli meningkat, jenayah seperti memeras
ugut, ragut dan mencuri juga akan turut meningkat. 4al ini kerana kebanyakan
kes9kes jenayah datangnya daripada perlakuan buli. *ekiranya murid menjadi
pembuli, apabila mereka habis pengajian di sekolah kelak, akan terciptanya masalah
sosial seperti gangsterisme dan buli jalanan yang akan membahayakan masyarakat
sekeliling.

5.0 PENU$UP
*ecara keseluruhannya, gejala sosial buli menjadi satu cabaran kepada pro$esion
keguruan. ,enulis memilih gejala sosial buli ini kerana kesannya yang begitu
mendalam terhadap mangsa buli. *eperti kes9kes yang telah dilaporkan, banyak kes
yang mendedahkan mangsa buli menerima rawatan di hospital kerana terlalu teruk
dibuli malah ada yang lebih teruk lagi apabila melibatkan kematian. .idak lupa juga
kesan psikologi mendalam yang dihadapi oleh mangsa buli. *elain itu, mangsa buli
dan pembuli itu sendiri boleh mengganggu proses sosialisasi dan pembelajaran di
sekolah serta masa depan mereka.
*esungguhnya kes9kes buli yang berlaku di sekolah tidak boleh dilihat
sebagai satu masalah terpinggir. ;alaupun nisbah kejadian adalah sangat kecil
tetapi gejala sosial buli boleh menjadi satu barah dalam usaha membentuk
masyarakat madani. Malah perkara ini perlu dilihat semula sejauh manakah
keseimbangan antara tumpuan kepada akademik dan hal9hal sosial. &dakah kita
mahu berbangga dengan pelajar yang mendapat keputusan akademik terbaik tetapi
hidupnya dipenuhi dengan budaya memukul, membuli dan sebagainyaE
,erkara9perkara sebeginilah yang menjadi cabaran kepada para guru dalam
mendidik anak bangsa menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmaninya.
3agi menangani gejala sosial buli ini, pelbagai langkah boleh diambil dan
dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting, ibu bapa mestilah memainkan peranan
dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah ini. Dengan kata lain, walau apapun
langkah yang diambil oleh mana9mana pihak, tanpa kerjasama daripada ibu bapa,
nescaya gejala ini sukar diatasi.
11
Cingkasnya, gejala sosial buli ini mampu ditangani jika semua pihak bersedia
untuk mendengar dan duduk untuk berbincang. 4al ini memerlukan komitmen
daripada semua pihak, baik guru, ibu bapa atau murid itu sendiri bagi memastikan
institusi sekolah menjadi gedung ilmu dan bukannya tempat untuk melahirkan
samseng. *ama ada untuk berseronok atau kerana benci dan ingin membalas
dendam, perbuatan seumpama ini tidak sepatutnya menjadi budaya yang
menunjangi institusi sekolah.

12