Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA PERKHEMAHAN PERDANA

SK NYATOH 2013
Rasional
Program ini dirangka khusus untuk memenuhi keperluan kendiri murid-murid dalam
konteks pengurus diri, sosial serta pengalaman diri untuk membentuk diri berdikari, berdedikasi
serta sentiasa bersedia hadapi kemungkinan. Pentingnya program ini selaras dengan kehendak
Falsafah Pendidikan Negara iaitu memastikan perkembangan murid seimbang dari segi JERIS.
Matlamat
embentuk kemantapan !asmani, emosi, rohani, intelek serta sosial murid untuk hadapi
masa hadapan kelak.
Objekti
endidik pela!ar tentang dunia perkhemahan serta memberikan ilmu-ilmu
pengetahuan mengenai perkhemahan.
elatih pela!ar lebih berdikari dalam menguruskan diri sendiri.
emberikan ilmu pengetahuan se"ara tidak langsung kepada pela!ar semasa
terlibat dalam beberapa akti#iti seperti akti#iti air.
erangsang sifat berani men"uba dan mengenal akti#iti air
erangsang perkembangan para pela!ar dengan melibatkan mereka dengan
akti#iti yang tidak pernah di!alankan dalam kelas.
$empat% Taman Rek!easi "l# $en%#l&K#ala Pila'&N(Sembilan(
$arikh % ) * + Se,tembe! 2013
Sasaran % -0 o!an. m#!i% SK N/ato' 0 me1akili 2 ba%an #nit be!#nio!m3
Ja%#al P!o.!am
$il Ha!i 4 Masa Akti5iti
6#!# $e!t#.as
P$SM KRS Pen.aka, P( 7slam T( P#te!i
1( J#maat* )48413
&.'' - (.'' ptg
(.'' - ).'' ptg
).'' - *.'' ptg
*.'' - +.'' mlm
- Per!alanan
- Pendaftaran,solat
,sar dan minum
petang.
- $aklimat ringkas,
mendirikan
khemah dan
makan malam.
- Solat maghrib
dan Isya- serta
ta.kirah.
En Jega Pn Sugan Pn Siti Eshah
Pn /asma
Pn 0a1eyah
Pn ,siah
Pn Salina
Pn Samarina
Pn Roni.a
2ik Nisa
2ik Fatin
Pn 3an
4asnom
8(00 * 12(00
mlm
Sessi 1
- Sessi suaikenal
- Persembahan
kebudayaan
Pn Fad.lina
5st. 6atif
En ,suardi
En
Syahi.ul
Pn /hadi!ah Pn Sham
Pn Salina
Pn Suriani
2ik Fatin
2ik Nisa
2( Ha!i 4 Masa Akti5iti P$SM KRS Pen.aka, P( 7slam T( P#te!i
Sabt#*+48413
).'' - 7.'' pg
9(00 * 10(00 ,.
8'.'' - 8'.&' pg
10(30 * 12(00
t.'
89.'' - 9.'' ptg
2(00 * 2(00 ,t.
2(00 * )(00 ,t.
- :ersiap diri
- Solat Subuh
- senaman dan
sarapan pagi.
Sessi 2
- Riadah ; kudapan
* Sessi 3
- solat
- m;tengahari
- riadah
* Sessi -
* Pen#t#,
Pn Is.ana
Pn Na!ah
Pn 4airani
Pn ,.lin
Pn 3ong
En Faddil
En ,hmad
En a.ani
En <ahaya
Pn /hadi!ah
Pn Sahali.a
Pn ina
Pn ,na
Pn Intan
Pn Sunita
2ik Fatin
2ik Nisa
Pe!belanjaan ,!o.!am
a3 Makanan 4 Min#man
8. Sarapan 9 = R & = 9 > R ? = ?' > R &?'
9.akan tengahari 8 = R ? = 8 > R ? = ?' > R &?'
&.akan malam 9 = R ? = 9 > R 89 = ?' > R *9'
(./udapan ) = R 9 = ) > R 8' = ?' : RM 200
J"M;AH RM 18-0
b3 Ha%ia'
8. ,ir ineral R 8' = 9' kotak > R 9''
9. :iskut tin @!agung A R (' = ) tin > R 9''
&. Roti R ( = 8' buku > R ('
(. /aya dan mar!erin > R )'
). :arang-barang pertandingan%
emasak, ikatan @tali A dan ga!et @tali A > R 9''
?. :elerang > R )'
*. Spray Ridse"t > R 8''
7. Saguhati Pengakap /elana : RM 300
J"M;AH RM 11-0
<3 Pen.an.k#tan RM -00
%3 Ha%ia' #tk 3 ,e!tan%in.an @R & setiap peserta A RM 90
e3 Ha%ia' Kesel#!#'an - 8 hadiah kumpulan R ? = 7 RM 100
3 Se1a ta,ak ,e!k'ema'an RM -0
J"M;AH RM )20
J"M;AH $ESAR = a > b > < > % > e > : RM 3+00
S"M$ER KE?AN6AN
8. 3ang /o kurikulum @ bayaran makan pela!ar -sarapan, RM 1--0
makan tengahari dan makan malam A
9. /utipan ; Sumbangan Pen!aga RM 1200
- /udapan R )''
- Pengangkutan R (''
- Saguhati Pengakap R &''
&. Sumbangan PI:B RM 10)0
* :arangan run"it R 7('
- 4adiah R 87'
- Se1a R ('
Dise%iakan ole' Disemak ole' Disa'kan ole'
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((
PN( SA;7NA $7NT7 HAMDAN EN( RED@"AN $( A;7AS PN(SA;MAH $T( 7SMA7;
S4"SAHA PERKHEMAHAN 2013 PK KO*K"R7K";"M
JA?ATANK"ASA PERKHEMAHAN PERDANA SK NYATOH 2013
Penasihat % Pn. Salmah :inti Ismail
@ Buru :esar S/ NyatohA
Pengerusi % En. Red.uan :in ,lias
@BP/ /okurikulumA
Naib Pengerusi % Pn Fu.iah :t. ,lias
@BP/ /urikulumA
% En. ,.i. :in 4arun
@BP/ 4EA
Setiausaha % Pn( Salina bt Ham%an
:endahari % Pn. Rohana :t. ,bu :akar
Penyelaras % En( M#'amma% Ai!%a#s b M#'amma% AB'a!
Ja1atank#asa Ke<il
1( AJK Makanan

Pn( Noo! MeeBam bt Kama!#Baman
Pn. Nor ,siah :t. $ahir
Pn. ,.lin :t d. Shari
Pn. 3an 4asnom :t. 3an Ismail
Pn. 3ong /ar 6ai
Pn. Rosmina1ati :. usa
2( AJK "!#setia 4 Pen%ata!an
Pn Salina bt Ham%an
Pn. Sunita ,;P Jaya Sikandan
Pn. 4airani :t. C.ulkifli
En. Faddhil :. ,bd. Rahman
En. a.ani :. Jelani
3( AJK P!o.!am 4 Sessi
Pengakap /elana
-( AJK Pe!alatan 4 Rakaman 4 6amba! 4 ;a,o!an ,!o.!am 4 Sia!a/a
En( A. M#sliman b Ab%#lla'
Pn. Intan Suriya :t. ,bd. Bhani
Pn( Salina $t( Ham%an
Pn. /asma1ati :t. /assim
En. Syahi.ul ,thirudin :. Remeli
$n. 4! . ,hmad :. :asar
Pn. Suraini :t. ,bd. Rahim
Pn. Rohana :t. ,bu :akar
2( AJK Keselamatan 4 Pe!sia,an tem,at
En( K'#Bai!i b Atan
En. ,suardi :. Safie
Pn. S. Suganthi ,;P Corai Samy
Pn. 6ili Soryani :t. ,bdullah
Pn. Rohana :t. ,bu :akar
Pn. Safinatuna!akh :t. at Som
)( AJK Kebe!si'an
Pn. Sham.itah :t. usa
Pn. Rosmina1ati :t. usa
Pn. Siti Eshah :t. ,b. Bhani
Pn. Fad.lina :t. alik
Pn. Samarina :t. Samon
Senarai nama pelajar Perkhemahan Perdana SK Nyatoh 2013
Bil Nama Pelajar Status
No. SB/KP
Alamat
1. Abdul Qusyaidi B. Nordin Murid BC24746 1160,Jln G. Datuk 2,!"n. An#sa"as
2. A$"ad %a"bal B. !alib Murid A& 6'4 (4,Jln. G. Datuk 1(,!"n. An#sa"as
). A"ir A*$ad B. +ulai"an Murid A* )224 1176,Jln. G.Datuk )0,!"n. An#sa"as
4. Mu$a""ad Ali,, +ya$"i B. Ara,at Murid +B 017' 46,Jln -+ ).) !"n -in##iran +/na0an#
(. Mu$a""ad 12bal B. 1s$ak Murid BB 2()4) 3#. -asir,3uala +a0a$
6. Mu$a""ad Mu$ri* B. Ma*ani Murid BG)741 70,Jln -+ (.1,!"n -in##iran +/na0an#
7. Mu$a""ad Na4"i Mu$ai"in Murid BC 2666 1)1',!"n. An#sa"as
. 1r,an &a,ri B. Mo$a"ad Murid A& (21'' (7,Jln +/r/"ban !i#a 17,+/r/"ban )
'. Mu$a""ad Musta2i" Ba$aruddin Murid A& (2)7 1040,Jln G.Datuk 26,!"n. An#sa"as
10 Danis$ 1"an %aki" B. Dar"adi Murid BD 7012 )0,Jln. G. Datuk 4,!"n. An#sa"as
11. Mu$a""ad A"ir Asyra, Murid B5 (721 3#. B/lankan#,3.+a0a$.
12. Ali, 6itri B. %asini Murid BG )26(6 )6,Jln +/r/"ban ) 2,+/r/"ban )
1). M. Aidil A*$ad B. +ulai"an Murid B6 '1')0 1176,Jln G. Datuk )0,!"n. An#sa"as
14. M.+$a$ril As$0at B. M. 7o*li Murid BD 7)') 20(), Bt 71.4,3#.Nyato$
1(. &a"//r B. &ubir Murid BG )7((4 7,7u"a$ 7akyat Nyato$,3#. Nyato$
16. Mu$a""ad 1**at B. 3atarbat8$a Murid BG )(2'1 6,Jln. G. Datuk ,!"n. An#sa"as
17. 1k"al Ni*a" B. Abdul 3$alid Murid A9 2'6( No ', 7u"a$ 7akyat nyato$, 3#. Nyato$
1. Mu$a""ad 6ai* B. Mo$d. Na*ar Murid A& 6'01 62',Jln. G. Datuk 12,!"n. An#sa"as
1'. Na*atul Na40a Bt. 3a"aru*a"an Murid A5 )7400 41,Jln. G. Datuk 10,!"n. An#sa"as
20. Nurul As$ikin Bt. Abdulla$ Murid A& 612( '),Jln. G. Datuk 20,!"n. An#sa"as
21. Nurul $a*iya$ Bt. %asan Murid BD 7'4)4 1)06,Jln. G. Datuk 1),!"n. An#sa"as
22. Nurul A,*i$a 1**ati Bt. 5a$ya Murid BD 7661 '',Jln. G. Datuk 24,!"n. An#sa"as
2). Nur:Ai"an B. &ulki,li Murid BG )0)' (0',Jln. G. Datuk 11,!"n. An#sa"as
24. Mu$a""ad Ai"an B. Mok$tar Murid BD 7667 2'1,Jln. G. Datuk 6.1, !"n. An#sa"as
2(. 6ara0a$ida$ Bt. Musta"an Murid A& )4(1 1460,Jln. G. Datuk )6.11,!"n. An#sa"as
26. Nor 6arisya$ Bt. Nor A*"an Murid BB 22716 47(,Jln. G. Datuk 10, !"n. An#sa"as
27. Nur +uraya bt. Mo$d. 7a*i Murid A& '')1 No 2',Jln. +;rin#$ill 2.2, Bandar +;rin#$ill
2. Nur Adila +o,ia Bt. A"inuddin Murid BC 26(1) (76,Jln. G. Datuk 2,!"n. An#sa"as
2'. Nurul 3$airinnisa Bt. 3a"arulk$air Murid B< ()'06 10'2,Jln. G. Datuk 14,!"n. An#sa"as
)0. A"is$ya =ardina Bt. M. A*rin Murid BB 22)4 )',Jln !B+ 2,!"n. Bun#a +/4ati,7antau
)1. Nuraini Bt. Mo$d. Ja"il Murid BB 221)0 )',Jln. G. Datuk 2.2, !"n. An#sa"as
)2. Nursya*0ani/ %u"aira. +a"s/ri Murid BD 7412 '44,Jln. G. Datuk 21, !"n. An#sa"as
)). %a,,i*atul Nadira Murid A5 4)1(1 142,Jln. G.Datuk ),!"n. An#sa"as
)4. 1ntan Nur +aidatul A2ila$ M.6addil Murid A5 )2(1 +/r/"ban )
)(. Nur Asyi2in Ak"al Murid A9 20(1 >ot 2'7(1,3#. +/#a %ilir,7antau.
)6. 6ara A"ira$ Bt. Nor$is$a" Murid B< (1'(6 421,Jln. G. Datuk 10,!"n. An#sa"as
)7. Nur 6ati$a$ Bt. &aini Murid 3#. B/lan#kan,3.+a0a$.
). -utri Nor 6ati$a$ Bt. 7o$a*i* Murid B< (4407 (,Jln. G. Datuk 2.2,!"n. An#sa"as
)'. +$a/ratul %uda Bt. Mo$d. 7o,/i Murid BD 766227 27,3#. B/lan#kan,3. +a0a$.
40. Nur +ya$*anani 6ikriya$ Murid A& 71(0 22,7u"a$ Mura$ 3.+a0a$