Anda di halaman 1dari 9

Keutamaan Sholawat Untuk Nabi

(Bagian Pertama)
Sesungguhnya Allah dengan segala kekuasaan-Nya telah mengutus nabi-Nya
Muhammad dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk
menyampaikan risalah. Ia telah menjadikannya rahmat bagi seluruh alam dan
pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa serta menjadikannya orang yang
dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka seorang hamba harus taat
kepadanya, menghormati dan melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak-
haknya adalah Allah mengkhususkan baginya sholawat dan memerintahkan kita
untuk itu di dalam kitab-Nya yang agung Al-!ur"an# dan Sunnah nabi-Nya yang
mulia $adits#. Di mana orang yang yang bersholawat untuknya akan memperoleh
pahala yang berlipat ganda. Maka sungguh berbahagialah orang yang
mendapatkan itu. Dan karena masalah ini memiliki urgensi yang sangat besar dan
pahala yang besar pula, maka kami merasa perlu untuk mengeluarkan tulisan-
tulisan sederhana ini, yang di dalamnya terdapat moti%asi untuk memperbanyak
sholawat dan salam untuk nabi dan rasul yang paling mulia ini.
&engertian Sholawat dan Salam atas nabi sollallohu 'alaihi wa sallam(
Allah subhaanahu wa ta"aala ber)irman(
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi.
ai orang-orang yang beriman! bersholawatlah kamu untuk nabi dan
u"a#kanlah salam #enghormatan ke#adanya.$ (%.S. Al-Ah&ab' ())
Ibnu *atsir-+ahimahullah- berkata( ,Maksud ayat ini adalah bahwa Allah
subhaanahu wa ta"aala mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya tentang
kedudukan hamba dan nabi-Nya Muhammad# di sisi-Nya di langit di mana
malaikat-malaikat bersholawat untuknya, lalu Allah subhaanahu wa ta"aala
memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersholawat dan salam
untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam baik yang
ada di atas maupun yang ada di bawah.-
Ibnul !oyyim -+ahimahullah- berkata dalam buku ,.alaul A)ham-( ,Artinya bahwa
jika Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk rasul-Nya, maka
hendaklah kalian juga bersholawat dan salam untuknya karena kalian telah
mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di
akhirat.-
/anyak pendapat tentang pengertian Sholawat untuk nabi sollallohu 'alaihi wa
sallam, dan yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah(
,Sesungguhnya Sholawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang
bersholawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat- -Imam /ukhari
meriwayatkannya dalam Shohihnya dengan komentar yang kuat- Dan ini adalah
mengkhususkan dari rahmat-Nya yang bersi)at umum. &endapat ini diperkuat oleh
syekh Muhammad bin '0tsaimin.
Salam( Artinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya, karena dengan
merangkaikan salam itu dengan sholawat maka kitapun mendapatkan apa yang
kita inginkan dan terhapuslah apa yang kita takutkan. .adi dengan salam maka
apa yang kita takutkan menjadi hilang dan bersih dari kekurangan dan dengan
sholawat maka apa yang kita inginkan menjadi terpenuhi dan lebih sempurna.
1
Demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin '0tsaimin.
$ukum Sholawat 0ntuk Nabi sollallohu 'alaihi wa sallam
Menurut mad1hab $anbaliy, sholawat dalam tasyahhud akhir itu adalah termasuk
di antara rukun-rukun sholat.
Al-!odhi Abu /akar bin /akir berkata( ,Allah subhaanhu wa ta"aala telah
mewajibkan makhluk-Nya untuk bersholawat dan salam untuk nabi-Nya, dan tidak
menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. .adi yang wajib adalah hendaklah
seseorang memperbanyak sholawat dan salam untuk beliau dan tidak
melalaikannya.-
Saat-Saat 2ang Disunnahkan dan Dianjurkan Memba3a Sholawat dan Salam 0ntuk
Nabi sollallohu 'alaihi wa sallam(
Sebelum berdoa'
4adhalah bin 'Abid berkata( ,+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam mendengar
seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersholawat untuk nabi
sollallohu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda( ,5rang ini tergesa-gesa- 6alu
beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang
lainnya(
,/ila salah seorang di antara kalian sholat berdoa# maka hendaklah ia
memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah lalu bersholawat untuk
nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan.- 7$.+. Abu
Daud, 8irmid1i, Ahmad dan $akim9
Dalam salah satu hadits disebutkan(
,Doa itu terhalangi, hingga orang yang berdoa itu bersholawat untuk nabi
sollallohu 'alaihi wa sallam.- 7$.+. 8habarani9
Ibnu 'Atha berkata( ,Doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan
waktu-waktu. /ila bertepatan dengan rukun-rukunnya maka doa itu menjadi kuat,
bila sesuai dengan sayap-sayapnya maka ia akan terbang ke langit, bila sesuai
dengan waktu-waktunya maka ia akan beruntung dan bila bertepatan dengan
sebab-sebabnya maka ia akan berhasil.-
Adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan,
kekhusyu"an, dan ketergantungan hati kepada Allah, sayap-sayapnya adalah jujur,
waktu-waktunya adalah di saat sahur dan sebab-sebabnya adalah sholawat untuk
nabi sollallohu 'alaihi wa sallam.
Ketika menyebut! mendengar dan menulis nama beliau'
+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda(
,:elakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak bersholawat
untukku.- 7$.+. 8irmid1i dan $akim9
*em#erbanyak sholawat untuknya #ada hari +um,at'
Dari 'Aus bin 'Aus berkata( ,+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda(
,Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling a)dhal adalah hari .um"at, maka
perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu, karena sholawat kalian akan sampai
2
kepadaku......- 7+. Abu Daud, Ahmad dan $akim9
Sholawat untuk nabi ketika menulis surat dan a#a yang ditulis setelah
Basmalah'
Al-!odhi 'Iyadh berkata( ,Inilah saat-saat yang tepat untuk bersholawat yang
telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan
mengingkarinya. Dan tidak pula pada periode-periode awal. 6alu terjadi
penambahan pada masa pemerintahan /ani $asyim -Daulah 'Abbasiah- lalu
diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia.-
Dan di antara mereka ada pula yang mengakhiri bukunya dengan sholawat.
Ketika masuk dan keluar mes-id'
Dari 4atimah -+adhiyallahu 'Anha- berkata( ,+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam
bersabda( ,/ila anda masuk mesjid, maka u3apkanlah(
-Dengan nama Allah, salam untuk +asulullah, ya Allah sholawatlah untuk
Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah kami dan mudahkanlah bagi
kami pintu-pintu rahmat-Mu.-
,Dan bila keluar dari mesjid maka u3apkanlah itu, tapi pada penggalan akhir#
diganti dengan(
,Dan permudahlah bagi kami pintu-pintu karunia-Mu.- 7$.+. Ibnu Majah dan
8irmid1i9
Keutamaan Sholawat Untuk Nabi
(Bagian Kedua - abis)
.ara Sholawat dan Salam Untuk /asulullah sollallohu 0alaihi wa sallam
Allah sollallohu 'alaihi wa sallam ber)irman(
,Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. $ai
orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk nabi dan u3apkanlah
salam penghormatan kepadanya.- !.S. Al-Ah1ab( ;<#
.adi yang utama adalah dengan menggandengkan sholawat dan salam bersama-
sama, dengan harapan agar doanya dapat dikabulkan oleh Allah sollallohu 'alaihi
wa sallam Inilah bentuk sholawat dan salam untuk beliau sollallohu 'alaihi wa
sallam Dari Abi Muhammad bin 'Ajrah -+adhiyallahu 'Anhu- berkata( ,+asulullah
sollallohu 'alaihi wa sallam keluar kepada kami, lalu saya berkata( ,=ahai
+asulullah> *ami telah mengetahui bagaimana kami memberi salam kepadamu,
maka bagaimana kami bersholawat untukmu?- Maka beliau bersabda(
,*atakanlah( ,2a Allah> /erkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad
sebagaimana @ngkau telah memberkati keluarga Ibrahim. Sesungguhnya
@ngkaulah Maha 8erpuji lagi Maha &emurah.- 7Mutta)qun 'Alaihi9
Dan dari Abi $amid As-Sa"id -+adhiyallahu 'Anhu- berkata( ,Mereka bertanya( ,2a
+asulullah bagaimana kami bersholawat untukmu? /eliau menjawab(
,*atakanlah ( ,2a Allah> /erilah sholawat untuk Muhammad, istri-istri dan
keturunannya, sebagaimana @ngkau memberi sholawat untuk Ibrahim. /erkatilah
Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana @ngkau memberkati
Ibrahim. Sesungguhnya @ngkau Maha 8erpuji lagi Maha &emurah.- 7Mutta)aqun
'Alaihi9
*edua hadits ini menunjukkan bentuk sholawat yang sempurna untuk +asulullah
sollallohu 'alaihi wa sallam.
3
Keutamaan Sholawat dan Salam Untuk Nabi sollallohu 0alaihi wa sallam
Dari 0mar -+adhiyallahu 'Anhu berkata( ,Saya telah mendengar +asulullah
sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda( ,.ika kalian mendengar orang yang ad1an
maka u3apkanlah seperti apa yang ia u3apkan dan bersholawatlah untukku karena
barangsiapa yang bersholawat untukku sekali maka Allah akan bersholawat
untuknya sepuluh kali, kemudian mintalah wasilah kedudukan mulia di surga#
untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan
ke3uali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan semoga akulah
hamba itu, maka barangsiapa yang memohon untukku wasilah maka ia berhak
mendapatkan sya)a"at.- 7$.+. Muslim9
+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda( ,/arangsiapa yang bersholawat
untukku di waktu pagi sepuluh kali dan di waktu sore sepuluh kali, maka ia berhak
mendapatkan sya)a"atku.- 7$.+. 8habarani9
+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda( ,/arangsiapa yang bersholawat
atasku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya sepuluh kali.- 7$.+. Muslim,
Ahmad dan perawi hadits yang tiga9
Dan dari Abdurrahman bin 'Au) -+adhiyallahu 'Anhu- berkata( ,Saya telah
mendatangi nabi sollallohu 'alaihi wa sallam ketika ia sedang sujud dan
memperpanjang sujudnya. /eliau bersabda(,Saya telah didatangi .ibril, ia
berkata( ,/arangsiapa yang bersholawat untukmu, maka saya akan bersholawat
untuknya dan barangsiapa yang memberi salam untukmu maka saya akan
memberi salam untuknya, maka sayapun bersujud karena bersyukur kepada
Allah.- 7$.+. $akim, Ahmad dan .ahadhmiy9
2a"qub bin Aaid bin 8holhah At-8aimiy berkata( ,+asulullah sollallohu 'alaihi wa
sallam bersabda( ,8elah datang kepadaku malaikat# dari 8uhanku dan berkata(
,8idaklah seorang hamba yang bersholawat untukmu sekali ke3uali Allah akan
bersholawat untuknya sepuluh kali.- Maka seseorang menuju kepadanya dan
bertanya( ,2a +asulullah> Apakah saya jadikan seperdua doaku untukmu?- /eliau
menjawab( ,.ika anda mau-. 6alu bertanya( ,Apakah saya jadikan sepertiga
doaku?- /eliau bersabda( ,.ika anda mau- Ia bertanya( ,*alau saya jadikan
seluruh doaku?- /eliau bersabda( ,.ika demikian maka 3ukuplah Allah sebagai
moti%asi dunia dan akhiratmu.- 7$.+. Al-.ahdhami, Al-Albani berkata( ,$adits
Mursal dengan Isnad yang Shohih9
Dari Abdullah bin Mas"ud dari Nabi sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda(
,Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan
salam kepadaku dari umatku.- 7$.+. Nasa"i dan $akim9
+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda( ,/arangsiapa yang bersholawat
untukku sekali maka Allah akan bersholawat untuknya sepuluh kali, diampuni
sepuluh dosa-dosanya dan diangkat baginya sepuluh derajat.- 7$.+. Ahmad dan
/ukhari, Nasa"i dan $akim dan ditashih oleh Al-Albani9
$adits mar)u" dari Ibnu Mas"ud( ,Manusia yang paling utama di sisiku pada hari
kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat untukku.- 7$.+. 8irmid1i dan
berkata( ,$asan ghorib dan $.+. Ibnu $ibban9
Dari .abir bin Abdullah berkata( ,Nabi sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda(
,/arangsiapa yang ketika mendengarkan ad1an memba3a( ,2a Allah> 8uhan
pemilik ad1an yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, berilah Muhammad
wasilah dan )adhilah dan bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah @ngkau
janjikan untuknya.-
Maka ia berhak mendapatkan sya)a"at pada hari kiamat.- 7$.+. /ukhari dalam
shohihnya9
4
.elaan Bagi 1ang 2idak Bersholawat Untuk Nabi.
Dari Abu $uraerah -+adhiyallahu 'Anhu- berkata( ,+asulullah sollallohu 'alaihi wa
sallam bersabda( ,:elakalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya ia
tidak bersholawat untukku, 3elakalah seseorang, ia memasuki bulan +amadhan
kemudian keluar sebelum ia diampuni, 3elakalah seseorang, kedua orang tuanya
telah tua tetapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga.- Abdurrahman
salah seorang perawi hadits dan Abdurrahman bin Ishak berkata( ,Saya kira ia
berkata( ,Atau salah seorang di antara keduanya- 7$.+. 8irmid1i dan /a11ar9
Dari Ali bin Abi 8halib, dari +asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda(
,5rang yang paling bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut ia tidak
bersholawat untukku.- 7$.+. Nasa"i, 8irmid1i dan 8habaraniy9
Dari Ibnu Abbas, +asul sollallohu 'alaihi wa sallam bersabda( ,/arangsiapa yang
lupa mengu3apkan sholawat untukku maka ia telah menyalahi jalan surga.- 78elah
ditashih oleh Al-Albani9
Dari Abu $urairah, Abul !osim bersabda( ,Suatu kaum yang duduk pada suatu
majelis lalu mereka bubar sebelum d1ikir kepada Allah dan bersholawat untuk
nabi sollallohu 'alaihi wa sallam, maka Allah akan menimpakan kebatilan atas
mereka, bila Ia menghendaki maka mereka akan disiksa dan bila Ia menghendaki
maka mereka akan diampuni.- 7$.+. 8irmid1i dan mentahsinnya serta Abu Daud9
Diriwayatkan oleh Abu Isa 8irmid1i dari sebagian ulama berkata( ,.ika seseorang
bersholawat untuk nabi sollallohu 'alaihi wa sallam sekali dalam suatu majelis,
maka itu sudah memadai dalam majelis tersebut.-
3aedah dan Buah Sholawat Untuk Nabi sollallohu 0alaihi wa sallam'
Ibnul !oyyim menyebutkan BC man)aat sholawat untuk nabi sollallohu 'alaihi wa
sallam, di antaranya adalah sebagai berikut(
D. Melaksanakan perintah Allah subhaanahu wa ta"aala
E. Mendapatkan sepuluh sholawat dari Allah bagi yang memba3a sholawat satu
kali.
B. Ditulis baginya sepuluh kebaikan dan dihapus darinya sepuluh kejahatan.
F. Diangkat baginya sepuluh derajat.
;. *emungkinan doanya terkabul bila ia mendahuluinya dengan sholawat, dan
doanya akan naik menuju kepada 8uhan semesta alam.
<. &enyebab mendapatkan sya)a"at sollallohu 'alaihi wa sallam bila diiringi oleh
permintaan wasilah untuknya atau tanpa diiringi olehnya.
G. &enyebab mendapatkan pengampunan dosa.
H. Di3ukupi oleh Allah apa yang diinginkannya.
C. Mendekatkan hamba dengan nabi sollallohu 'alaihi wa sallam pada hari kiamat.
DI.Menyebabkan Allah dan malaikat-Nya bersholawat untuk orang yang
bersholawat.
DD.Nabi sollallohu 'alaihi wa sallam menjawab sholawat dan salam orang yang
bersholawat untuknya.
DE.Mengharumkan majelis dan agar ia tidak kembali kepada keluarganya dalam
keadaan menyesal pada hari kiamat.
DB.Menghilangkan ke)akiran.
DF.Menghapus predikat ,kikir- dari seorang hamba jika ia bersholawat untuk nabi
sollallohu 'alaihi wa sallam ketika namanya disebut.
D;.5rang yang bersholawat akan mendapatkan pujian yang baik dari Allah di
antara penghuni langit dan bumi, karena orang yang bersholawat, memohon
kepada Allah agar memuji, menghormati dan memuliakan rasul-Nya, maka
balasan untuknya sama dengan yang ia mohonkan, maka hasilnya sama
5
dengan apa yang diperoleh oleh rasul-Nya.
D<.Akan mendapatkan berkah pada dirinya, pekerjaannya, umurnya dan
kemaslahatannya, karena orang yang bersholawat itu memohon kepada
8uhannya agar memberkati nabi-Nya dan keluarganya, dan doa ini terkabul
dan balasannya sama dengan permohonannya.
DG.Nama orang yang bersholawat itu akan disebutkan dan diingat di sisi +asul
sollallohu 'alaihi wa sallam seperti penjelasan terdahulu, sabda +asul(
,Sesungguhnya sholawat kalian akan diperdengarkan kepadaku.- Sabda beliau
yang lain( ,Sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburku yang
menyampaikan kepadaku salam dari umatku.- Dan 3ukuplah seorang hamba
mendapatkan kehormatan bila namanya disebut dengan kebaikan di sisi
+asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam.
DH.Meneguhkan kedua kaki di atas Shirath dan melewatinya berdasarkan hadits
Abdurrahman bin Samirah yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyib tentang
mimpi +asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam( ,Saya melihat seorang di antara
umatku merangkak di atas Shirath dan kadang-kadang berpegangan lalu
sholawatnya untukku datang dan membantunya berdiri dengan kedua kakinya
lalu menyelamatkannya.- 7$.+. Abu Musa Al-Madiniy9
DC.Akan senantiasa mendapatkan 3inta +asulullah sollallohu 'alaihi wa sallam
bahkan bertambah dan berlipat ganda. Dan itu termasuk ikatan Iman yang
tidak sempurna ke3uali dengannya, karena seorang hamba bila senantiasa
menyebut nama kekasihnya, menghadirkan dalam hati segala kebaikan-
kebaikannya yang melahirkan 3inta, maka 3intanya itu akan semakin berlipat
dan rasa rindu kepadanya akan semakin bertambah, bahkan akan menguasai
seluruh hatinya. 8etapi bila ia menolak mengingat dan menghadirkannya dalam
hati, maka 3intanya akan berkurang dari hatinya. 8idak ada yang lebih
disenangi oleh seorang pe3inta ke3uali melihat orang yang di3intainya dan
tiada yang lebih di3intai hatinya ke3uali dengan menyebut kebaikan-
kebaikannya. /ertambah dan berkurangnya 3inta itu tergantung kadar 3intanya
di dalam hati, dan keadaan lahir menunjukkan hal itu.
EI.Akan mendapatkan petunjuk dan hati yang hidup. Semakin banyak ia
bersholawat dan menyebut nabi, maka 3intanyapun semakin bergemuruh di
dalam hatinya sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya penolakan terhadap
perintah-perintahnya, tidak ada lagi keraguan terhadap apa-apa yang
dibawanya, bahkan hal tersebut telah tertulis di dalam hatinya, menerima
petunjuk, kemenangan dan berbagai jenis ilmu darinya. 0lama-ulama yang
mengetahui dan mengikuti sunnah dan jalan hidup beliau, setiap pengetahuan
mereka bertambah tentang apa yang beliau bawa, maka bertambah pula 3inta
dan pengetahuan mereka tentang hakekat sholawat yang diinginkan untuknya
dari Allah.
Sholawat dan salam untuk nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya
Po-ok /enungan
6
4iam Pada Saat 1ang 2e#at
Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki miskin yang men3ari na)kahnya hanya
dengan mengumpulkan kayu bakar lalu menjualnya di pasar. $asil yang ia
dapatkan hanya 3ukup untuk makan. /ahkan, kadang-kadang tak men3ukupi
kebutuhannya. 8etapi, ia terkenal sebagai orang yang sabar.
&ada suatu hari, seperti biasanya dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu
bakar. Setelah 3ukup lama dia berhasil mengumpulkan sepikul besar kayu bakar.
Ia lalu memikulnya di pundaknya sambil berjalan menuju pasar. Setibanya di
pasar ternyata orang-orang sangat ramai dan agak berdesakan. *arena khawatir
orang-orang akan terkena ujung kayu yang agak run3ing, ia lalu berteriak,
JMinggir... minggir> kayu bakar mau lewat>.J
5rang-orang pada minggir memberinya jalan dan agar mereka tidak terkena
ujung kayu. Sementara, ia terus berteriak mengingatkan orang. 8iba-tiba lewat
seorang bangsawan kaya raya di hadapannya tanpa mempedulikan peringatannya.
*ontan saja ia kaget sehingga tak sempat menghindarinya. Akibatnya, ujung kayu
bakarnya itu tersangkut di baju bangsawan itu dan merobeknya. /angsawan itu
langsung marah-marah kepadanya, dan tak menghiraukan keadaan si penjual
kayu bakar itu. 8ak puas dengan itu, ia kemudian menyeret lelaki itu ke hadapan
hakim. Ia ingin menuntut ganti rugi atas kerusakan bajunya.
Sesampainya di hadapan hakim, orang kaya itu lalu men3eritakan kejadiannya
serta maksud kedatangannya menghadap dengan si lelaki itu. $akim itu lalu
berkata, JMungkin ia tidak sengaja.J /angsawan itu membantah. Sementara si
lelaki itu diam saja seribu bahasa. Setelah mengajukan beberapa kemungkinan
yang selalu dibantah oleh bangsawan itu, akhirnya hakim mengajukan pertanyaan
kepada lelaki tukang kayu bakar itu. Namun, setiap kali hakim itu bertanya, ia tak
menjawab sama sekali, ia tetap diam. Setelah beberapa pertanyaan yang tak
dijawab berlalu, sang hakim akhirnya berkata pada bangsawan itu, JMungkin
orang ini bisu, sehingga dia tidak bisa memperingatkanmu ketika di pasar tadi.J
/angsawan itu agak geram mendengar perkataan hakim itu. Ia lalu berkata,
J8idak mungkin> Ia tidak bisu wahai hakim. Aku mendengarnya berteriak di pasar
tadi. 8idak mungkin sekarang ia bisu>J dengan nada sedikit emosi. J&okoknya saya
tetap minta ganti,J lanjutnya.
Dengan tenang sambil tersenyum, sang hakim berkata, J*alau engkau mendengar
teriakannya, mengapa engkau tidak minggir?J .ika ia sudah memperingatkan,
berarti ia tidak bersalah. Anda yang kurang memperdulikan peringatannya.J
Mendengar keputusan hakim itu, bangsawan itu hanya bisa diam dan bingung. Ia
baru menyadari u3apannya ternyata menjadi bumerang baginya. Akhirnya ia pun
pergi. Dan, lelaki tukang kayu bakar itu pun pergi. Ia selamat dari tuduhan dan
tuntutan bangsawan itu dengan hanya diam. Al-Islam - &usat In)ormasi dan
*omunikasi Islam Indonesia - alislam.or.id#
SALAH SATU PESAN RASUL KEPADA PUTRINYA, FATIMAH ra
7
Suatu hari Rasulullah saw masuk ke rumah Sayyidah Fathimah as. Ketika itu, Fathimah sudah
berbaring untuk tidur. Rasulullah saw lalu berkata, !ahai Fathimah, l" tan"mi. #anganlah
engkau tidur sebelum engkau lakukan em$at hal% mengkhatam &l'(uran, mem$er)leh sya*aat
dari $ara nabi, membuat hati kaum mukminin dan mukminat senang dan rida ke$adamu, serta
melakukan ha+i dan umrah.
Fathimah bertanya, ,agaimana mungkin aku melakukan itu semua sebelum tidur-
Rasulullah saw men+awab, Sebelum tidur, ba.alah )leh kamu (ulhuwall"hu ahad tiga kali. /tu
sama nilainya dengan mengkhatam &l'(uran. 0ang dimaksud dengan (ul huwall"hu ahad
adalah seluruh surat &l'/khlas, bukan ayat $ertamanya sa+a. 1alam banyak hadis, sering
kali suatu surat disebut dengan ayat $ertamanya. 2isalnya surat &l'/nsyirah yang sering
disebut dengan surat &lam nasyrah.
Rasulullah saw melan+utkan u.a$annya, Kemudian su$aya engkau menda$at sya*aat dariku
dan $ara nabi sebelumku, ba.alah shalawat3
&ll"humma shalli 4al" 2uhammad wa 4al" "li 2uhammad, kam"
shalayta 4al" /br"him wa 4al" "li /br"him. &ll"humma b"rik 4al"
2uhammad wa 4al" "li 2uhammad, kam" b"rakta 4al" /br"him wa 4al" "li
/br"him *il 4"lamina innaka ham5dun ma+5d.
Kemudian su$aya kamu mem$er)leh rasa rida dari kaum mukminin dan mukminat, su$aya
kamu disenangi )leh mereka, dan su$aya kamu +uga rida ke$ada mereka, ba.alah istigh*ar bagi
dirimu, )rang tuamu, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat.
6idak disebutkan dalam hadis itu istigh*ar se$erti a$a yang harus diba.a. 0ang +elas, dalam
istigh*ar itu kita m)h)nkan am$unan bagi )rang')rang lain selain diri kita sendiri. 7ntuk a$a
kita mem)h)n am$unan bagi )rang lain- &gar kita tidur dengan membawa hati yang
bersih, tidak membawa keben.ian atau ke+engkelan ke$ada sesama kaum muslimin. Kita
m)h)nkan am$unan ke$ada &llah untuk semua )rang yang $ernah berbuat salah terhada$ kita.
8al itu tentu sa+a tidak mudah.
Sulit bagi kita untuk memaa*kan )rang yang $ernah menyakiti hati kita. ,ila kita tidur dengan
menyim$an dendam, tan$a memaa*kan )rang lain, kita akan tidur dengan membawa $enyakit
hati. ,ahkan mungkin kita tak akan bisa tidur. Sekali$un kita tidur, tidur kita akan
memberikan mim$i buruk bagi kita. 9enyakit hati itu akan tumbuh dan berkembang ketika kita
tidur. 1ari $enyakit hati itulah lahir $enyakit'$enyakit +iwa dan $enyakit'$enyakit *isik. :rang
yang stress harus membiasakan diri mem)h)nkan am$unan ke$ada &llah untuk )rang')rang
yang membuatnya stress sebelum ia beran+ak tidur.
1alam hadis itu tidak di.)nt)hkan istigh*ar ma.am a$a yang harus kita ba.a. 6a$i ada satu
istigh*ar yang telah di.)nt)hkan )leh )rang tua')rang tua kita di kam$ung. ,iasanya setelah
salat maghrib, mereka memba.a3 &stagh*irull"hal a;h5m l5 wa l5 w"lidayya wa l5 ash"bil
hu<=<i wa+ib"ti 4alayya wal masy"ikhina wal ikhw"nin" wa li +am5>il muslim5na wal muslim"t
wal mukmin5na wal mukmin"t, al ahy"iminhum wal amw"t.
0a &llah, aku m)h)nkan am$unan $ada'2u bagi diriku dan kedua )rang tuaku, bagi semua
keluarga yang men+adi kewa+iban bagiku untuk mengurus mereka. &m$uni +uga guru'guru
kami, saudara'saudara kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang
masih hidu$ mau$un yang telah wa*at.
?
,ila kita amalkan istigh*ar itu sebelum tidur, $aling tidak kita telah meminta am$un untuk
)rang tua kita. /stigh*ar kita, insya &llah, akan membuat )rang tua kita di alam ,ar;ah senang
ke$ada kita.
/stigh*ar itu $un akan menghibur mereka dalam $er+alanan mereka di alam ,ar;ah. 2an*aat
$aling besar dari memba.a istigh*ar adalah menentramkan tidur kita.
@asihat terakhir dari Rasulullah saw ke$ada Fathimah adalah, Sebelum tidur, hendaknya kamu
lakukan ha+i dan umrah. ,agaimana .aranya- Rasulullah saw bersabda, Sia$a yang memba.a
subhnallh wal hamdulillh wa l ilha ilallh huwallhu abar, ia dinilai sama dengan
)rang yang melakukan ha+i dan umrah.
2enurut Rasulullah saw, barangsia$a yang memba.a wirid itu lalu tertidur $ulas, kemudian dia
bangun kembali, &llah menghitung waktu tidurnya sebagai waktu ber;ikir sehingga )rang itu
diangga$ sebagai )rang yang ber;ikir terus menerus. 6idurnya bukanlah tidur gha*lah, tidur
kelalaian, ta$i tidur dalam keadaan ber;ikir. Sebetulnya, bila sebelum tidur kita memba.a ;ikir,
tubuh kita akan tertidur ta$i ruh kita akan terus ber;ikir. Sekiranya )rang itu terbangun di
tengah tidurnya, nis.aya dari mulut )rang itu akan keluar ;ikir asma &llah.
A9etikan dari .eramah K8. #alaluddin Rakhmat $ada 9enga+ian &had di 2es+id &l'
2unawwarah, tanggal 12 Se$tember 1BBB. 1itranskri$si )leh /lman Fau;i RakhmatC
B