Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN
Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266) 222655 Sukabumi
KEPUTUSAN
KEPAA !"#AS PE#!"!"KA# KA$%PATE# S%KA$%&"
#'&'( ) *
TENTANG
ST(%KT%( PE#G%(%S
&%S+A,A(A- G%(% &ATA PEA.A(A# (&G&P)
SEK'A- &E#E#GA- ATAS (S&A) KA$%PATE# S%KA$%&"
PE("'!E TA-%# 200/ 0 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
&enimbang ) 1. ba23a gu4u adala2 tenaga pendidik p4o5esional 6ang dibe4i
tugas7 tanggung 8a3ab dan 3e3enang penu2 untuk mendidik
dan meningkatkan mutu pendidik9
2. ba23a untuk meningkatkan mutu7 :it4a dan 3iba3a akademik
se4ta p4o5esionalisme pendidik pada satuan pendidikan7 pe4lu
dibentuk 3ada2 6ang disebut &us6a3a4a2 Gu4u &ata
Pela8a4an ( &G&P ).
&engingat ) 1. %ndang;%ndang (" #omo4 20 ta2un 200< tentang Sistem
Pendidikan #asional9
2. %ndang0%ndang #omo4 1= ta2un 2005 tentang Gu4u dan
!osen9
<. Pe4atu4an Peme4inta2 #omo4 1/ Ta2un 2005 tentang Standa4
#asional Pendidikan9
=. Pe4atu4an Peme4inta2 #omo4 >= Ta2un 200? tentang Gu4u.
&empe42atikan ) 1. $uku < S'P Pen6elengga4aan &G&P da4i P&PTK tanggal 0<
'ktobe4 200?9
2. Keputusan (apat &G&P dan &KKS tanggal 0= Peb4ua4i
200/7 tentang (e@italisasi &us6a3a4a2 Gu4u &ata Pela8a4an
( &G&P ).
MEMUTUSKAN
&enetapkan )
PE(TA&A ) &engesa2kan St4uktu4 Pengu4us &us6a3a4a2 Gu4u &ata
Pela8a4an (&G&P) Sekola2 &enenga2 Atas (S&A) Kabupaten
Sukabumi Pe4iode Ta2un 200/ 0 20129
KE!%A ) #ama;nama pengu4us &G&P 6ang te4:antum dalam lampi4an7
tidak te4pisa2kan da4i keputusan ini9
KET"GA ) Apabila te48adi kekeli4uan dalam keputusan ini7 akan dipe4baiki
sebagaimana mestin6a9
KEE&PAT ) Keputusan ini mulai be4laku se8ak tanggal ditetapkan.
!itetapkan di ) Sukabumi
Tanggal )*******..*
Kepala7
Drs. H. Zainal Mutaqin, M.Si.
#"P. 1/560?2<1/?10<100>
Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
#omo4 )
Tentang ) Struktur Penurus Mus!a"ara# Guru Mata Pela$aran %MGMP& Sek'la#
Menena# Atas %SMA& Ka(u)aten Suka(u*i Ta#un +,,- . +,/+
PENGURUS MGMP BAHASA INGGRIS SMA TAHUN +,,- . +,/+
KAB. SUKABUMI
Penanggung .a3ab Pelaksana P4og4am (P.PP) ) !4s. (uslan
Penangung .a3ab $idang Akademik (P.$A) ) !4s. %S&A#S+A-7 !ipl. TES'.7 &.Pd
Ketua %mum ) .asmans6a27 &.Pd
Sek4eta4is %mum ) !ikdik Sua4di7 S.Ag
$enda2a4a %mum ) !e3i And4ianie7 S.Pd
PENGURUS MGMP BAHASA INGGRIS K0MISARIAT I
(Suka4a8a7 Sukala4ang7 Cisaat7 Cibadak7 Pa4ungkuda7 #ag4ak7 Pa4akansalak7 Ci:u4ug7
Cikemba47 Saga4anten7 #6alindung)
Ketua ) Agnes isni7 S.Pd
Sek4eta4is ) Aman Su4atman7 S.Pd
$enda2a4a ) S4i (a2a6u7 &.Pd
A. Pen1i1ikan 2 Lati#an %DIKLAT&
1. Titi -asana27 S.Pd
2. (ani Kustanti7 SS
<. !ina &a4dia27 S.Pd
B. Bi1an Lit(an 1an E3aluasi 4
1. !4s. Pipin A4ipin
2. "smatulla27 S.Ag
<. #u4pa4ia K7 S.Pd
5. Bi1an A1*inistrasi 2 0ranisasi
1. ina iana7 S.Pd
2. !4a. &ed. ilis (oslia3ati
<. E@a A3ali6a27 S.Pd
D. Bi1an D'ku*entasi 2 Hu*as
1. Asep Pe4mana7 S.Pd
2. #apsia2 K2oe4unnisa7 S.Pd
E. Bi1an Ak'*'1asi 1an Sar)ras
1. !4s. %s3a2 .amil
2. $udd6 Ai4man7 S.Pd
6. Penka$i Materi
1. !4s. An8ang !3i !i6anto
2. #apsia2 K2oe4unnisa7 S.Pd
PENGURUS MGMP BAHASA INGGRIS K0MISARIAT II
(Palabu2an4atu7 ,4. Kia4a7 .ampangkulon7 Su4ade7 Ci4a:ap7 Cisolok7 Simpenan7 engkong7
.p.Tenga27 Kalibunde4)
Penanggung .a3ab Pelaksana P4og4am (P.PP) ) !4s. (uslan
Penangung .a3ab $idang Akademik (P.$A) ) !4s. %S&A#S+A-7 !ipl. TES'.7 &.Pd
Ketua ) !4s. A:ep Sup6ani7 &.Pd
Sek4eta4is ) Agus Su:ipto7 S.Pd
$enda2a4a ) !4s. &. As2a4
A. Pen1i1ikan 2 Lati#an %DIKLAT&
1. !4s. Supa4man
2. "3an Setia3an7 S.Pd
B. Bi1an Lit(an 1an E3aluasi
1. "2san AlmaB4u57 S.Pd
2. Sole2 "skanda4
5. Bi1an A1*inistrasi 2 0ranisasi
1. Eka &i4a Komala7 S.Pd7 &.&.Pd
2. Gita Ga4nita7 S.Pd
D. Bi1an D'ku*entasi 2 Hu*as
1. Su2e4lan
2. -e4manto
E. Bi1an Ak'*'1asi 1an Sar)ras
1. -e4ma3an7 S.Pd
2. #u4mila27 S.Pd
6. Penka$i Materi
1. -e4ma3an Ka46ani7 S.Pd
2. Eti &a46ati7 S.Pd
!itetapkan di ) Sukabumi
Tanggal ) ****..**200/
Kepala7
Drs. H. Zainal Mutaqin, M.Si.
#"P. 1/560?2<1/?10<100>