Anda di halaman 1dari 4

TUAN MANIS BT TUAN MAJID SEM5/SN2

Bahagian C: Penulisan Refleksi


PENDAHULUAN
Saya telah menjalankan aktiviti pengajaran untuk tajuk Kedudukan Planet Dalam Sistem Suria
bersama murid tahun 4. Murid-murid kelas ini adalah kategori murid sederhana dan lemah.
Semasa menjalankan pengajaran ini, saya telah dapat mengesan beberapa kekuatan dan
kelemahan aktiviti yang dijalankan bersama murid.
KEKUATAN
Umumnya, aktiviti pengajaran yang telah diranangan dapat dijalankan dengan baik dan
mempunyai kekuatan tersendiri. Sepertimana yang telah dinyatakan, kelas ini terdiri daripada
bilangan murid yang agak keil. !umlah yang keil ini dari sudut mata kasarnya memudahkan
ka"alan kelas dilakukan. Seara tidak langsung aktiviti pengajaran dapat diranang dengan
sempurna.
Di a"al sesi pengajaran lagi, saya telah menayangkan tayangan video tentang sistem
suria bagi menarik minat murid terhadap isi pengajaran yang akan disampaikan seterusnya.
#ayangan video tersebut juga boleh menjadi penggalak kepada murid untuk mengetahui
dengan lebih lanjut tentang bumi dan angkasa lepas.
$ktiviti simulasi yang dijalankan telah berjaya melibatkan semua murid dalam kumpulan
seara akti% dan kreati%. Setiap murid menunjukkan semangat kerjasama dalam kumpulan
dengan baik sekali. Semua murid seronok melakukan aktiviti simulasi. Melalui kaedah ini, saya
berjaya menimbulkan naluri ingin tahu pada murid dan seara tidak langsung dapat menarik
minat mereka terhadap isi kandungan pembelajaran pada hari itu.
Dalam aktiviti pengajaran, strategi yang saya gunakan banyak berpusatkan murid
terutamanya ketika melakukan peranan sebagai planet dan menyusun kedudukan planet pada
kertas mahjong. Penyataan prosedur aktiviti yang jelas dan tepat juga dapat membantu murid
melaksanakan aktiviti dengan lanar dan terka"al. $rahan seara bertulis lebih mudah di%ahami
oleh murid berbanding guru memberi arahan seara lisan. Kadang-kadang arahan seara lisan
kurang berkesan jika terdapat gangguan seperti kelas bising atau murid tidak memberi
TUAN MANIS BT TUAN MAJID SEM5/SN2
perhatian. Selain itu, prosedur aktiviti juga hendaklah menggunakan ayat yang ringkas, padat
dan mudah di%ahami oleh setiap murid.
&agi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan, saya
menggunakan alat bantu mengajar. Saya telah menyediakan kad perkataan, kad bergambar
dan lembaran kerja yang sesuai. Penggunaan gambar ber"arna juga sangat penting dalam
aktiviti ini. Penyediaan kesemua bahan ini amat baik kerana selain menarik minat, ia juga dapat
mengukuhkan lagi ke%ahaman murid. Ketika dalam melaksanakan aktiviti pengajaran, saya juga
bertindak selaku pembimbing dan memberi tunjuk ajar kepada murid yang menghadapi
masalah. Saya juga sedaya upaya menunjukkan kesungguhan untuk memberi ke%ahaman
kepada murid. Setiap murid dapat menjalankan aktiviti, saya terus memberikan peneguhan
positi%.
&erhubung aktiviti menyusun kedudukan planet, saya telah melibatkan diri seara akti%
dalam aktiviti murid di mana saya mengemukakan beberapa soalan bagi membantu ingatan
murid. &agi mendapat ja"apan yang betul, murid ber%ikir semula tentang peranan yang
dimainkan oleh rakan-rakan mereka ketika aktiviti simulasi.
Kekuatan seterusnya ialah aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid merasai
pengalaman sebenar. Kaedah pengajaran berasaskan pengalaman di mana berpusatkan murid
dapat meningkatkan pemeblajaran sains, proses sains dan sikap terhadap sains. Seterusnya
saya dapati aktiviti ini telah membantu murid menulis nama planet dengan betul dan menyusun
kedudukan planet'planet dalam sistem solar dengan urutan yang betul.
KELEMAHAN
(alaupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan lanar,
namun masih terdapat beberapa kelemahan yang dikenalpasti. Kelemahan pertama yang ingin
saya jelaskan di sini ialah dari segi penggunaan )*# dalam pengajaran. #ayangan video tentang
sistem suria pada a"alnya dapat menarik minat murid namun setelah lebih kurang sepuluh
minit ditayangkan, murid tidak memberi tumpuan sepenuhnya. Mereka sibuk bererita sesama
sendiri pengalaman tentang bumi dan angkasa lepas. Kelemahan kedua ialah sukar menga"al
murid apabila berada di luar kelas. #erdapat tiga orang murid yang agak hiperakti% dan sukar
memberi tumpuan terhadap aktiviti pengajaran guru.
TUAN MANIS BT TUAN MAJID SEM5/SN2
Kelemahan ketiga ialah dari segi penggunaan kad perkataan dan kad gambar, kad
perkataan yang saya gunakan amat nipis dan ianya mudah terkoyak. Semasa aktiviti dijalankan
kad gambar dan kad perkataan yang digunakan hampir koyak. )ni menyebabkan keadaan kad
gambar dan kad perkataan menjadi lusuh dan tidak sesuai digunakan lagi. Penggunaan "arna
rayon nampak antik dan eria, namun bila disentuh tangan menjadi omot. )ni mendatangkan
rasa tidak selesa dan boleh menganggu perhatian murid terhadap pembelajaran.
Dalam aktiviti kumpulan ini, "alaupun setiap kumpulan dapat menja"ab soalan dengan
baik, tetapi semasa saya memantau kelas dalam sesi membuat lembaran kerja, saya
mendapati masih ada sebahagian murid tidak dapat mengingatkan nama planet. +anya murid
yang mengetahui nama planet menyiapkan kerja kumpulan tersebut. Selain itu, sai, kad agak
keil kurang sesuai untuk murid yang mempunyai masalah penglihatan.
PENAMBAHBAIKAN
Merujuk kepada masalah pertama iaitu tentang penggunaan )*# dalam pengajaran bagi
menarik minat murid adalah sangat baik. -amun bagi mengekalkan tumpuan murid saya
sepatutnya memberi peluang kepada beberapa orang murid untuk berdiri dan berkongsi
pengetahuan sedia ada mereka tentang tajuk yang ingin diajar. Selain itu, bagi mengajar murid
di ka"asan lapang yang terbuka, suara guru mestilah kuat dan jelas bagi menarik tumpuan
murid. &agi murid yang hiperakti%, guru sepatutnya melibatkan diri mereka seara akti% dalam
aktiviti agar mereka mudah dika"al.
&erkaitan dengan masalah penggunaan kad gambar dan kad perkataan, ini juga
memerlukan keperihatinan saya agar memastikan apa yang digunakan oleh murid perlu
digunakan dalam keadaan yang lebih baik dan berkualiti. Penggunaan kertas yang tebal dan
kuat adalah lebih baik dan boleh digunakan banyak kali untuk masa akan datang. Selain itu,
saya boleh tukarkan "arna rayon kepada menggunakan "arna air atau terus etak gambar
daripada omputer.
Merujuk kepada masalah seterusnya, bagi murid yang tidak dapat mengingati
kedudukan planet, saya akan memberikan klu atau sediakan pilihan ja"apan kepada murid-
murid, kerana bukan semua murid di dalam kelas ini dapat mengingatkan semua nama planet
dalam masa yang singkat ini. Mereka memerlukan masa untuk mengingatkannya. .leh itu,
dengan ada pilihan ja"apan, akan membantu mereka meyiapkan tugasan tersebut dengan
TUAN MANIS BT TUAN MAJID SEM5/SN2
betul. Selain itu, guru mengajar murid menggunakan singkatan perkataan untuk mengingatkan
nama planet. *ontohnya Utarid / Uta0, 1uhrah / 1uh 0, &umi / &u 0 , Marikh / Ma0, Musytari
/ Mu 0, 1uhal / 1u 0, Uranus / Ura 0 dan -eptun / -ep0.
RUMUSAN
Seara keseluruhannya, objekti% pengajaran dan pembelajaran pada hari itu telah terapai.
Sebahagian besar murid dapat menyusun planet dengan betul. Murid juga mengakui seronok
melakukan aktiviti simulasi ini. #ambahan pula mereka dapat bergerak bebas di luar bilik darjah
untuk berinteraksi dengan rakan-rakan kumpulan. Mereka juga %aham konsep pergerakan
planet pada orbit. &erdasarkan pemerhatian, saya dapati aktiviti ini dapat menarik minat murid,
buktinya murid begitu teruja sepanjang aktiviti dijalankan.