Anda di halaman 1dari 2

SET SOALAN JAWAPAN

ARAS
TAKSONOMI
BLOOM
1. Ceritakan cara anda menjaga mara! ke"arga.
A. Sentia#a menjaga $erttran% tingka! "ak dan
cara &er$akaian.
B. Ingkar $e#anan i& &a$a.
C. Ma"a# &e"ajar.
'. Krang &er#($an #antn.
A PENILAIAN
). Na*a" ternam$ak i& mem&a+a $"ang &an,ak
&arangan ,ang di&e"i di kedai rncit.
'a"am keadaan ter#e&t% a$aka! tindakan ,ang
$att di"akkan ("e! Na*a"-
A. Mem&iarkan i& angkat #endirin,a.
B. Mem&ant i& mengangkat &arang.&arang
ter#e&t.
C. Tidak mem$ed"ikan i&.
'. Meminta i& men,ediakan makanan ma"am.
B PENILAIAN
SET SOALAN JAWAPAN
ARAS
TAKSONOMI
BLOOM
1. Ani# menda$ati adikn,a menangi# mencari jamn,a
,ang !i"ang.
'a"am #ita#i ter#e&t% a$aka! tindakan ,ang
$att di"akkan ("e! Ani#-
A. Tidak mem$ed"ikan.
B. Mem&iarkan adikn,a mencari jam #endiri
C. Mara! akan adikn,a.
'. Men("(ng adikn,a mencari jam..
' PENILAIAN
). Per&atan ata tingka! "ak ,ang &iada$ ata tidak
#($an $att
A di$ji
B di!(rmati
C di&eri ta&ik !(rmat
' di!entikan dan di&a!
' PENILAIAN