Anda di halaman 1dari 4

SKEMA PERMARKAHAN PEPERIKSAAN

PERCUBAAN UPSR
SAINS 2014
SECTION A ( BAHAGIAN A )
1 B 6 A 11 C 16 B 21 D 26 C
2 D 7 A 12 D 17 D 22 D 27 A
3 B 8 C 13 D 18 A 23 A 28 C
4 C 9 B 14 C 19 C 24 D 29 B
5 A 10 A 15 A 20 B 25 B 30 D
SECTION B ( BAHAGIAN B )
SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN B
SOALAN JAWAPAN MARKAH
1 (a) Mudah bernafas/ banyak /ada makanan / tanah berar/basah /
suhu sesua atau rendah / keasdan tanah yan! sesua
"asy t# breath / $#ts #f /ha%e f##d / &atery s#$ / sutab$e
tem'erature #r $#& tem'erature / sutab$e s#$ a(dty
)#$ak *a&a'an + )anah $emba',
1 markah
1 (b) Banyak daun mat atau mere'ut / tanah ber&arma !e$a' / tanah
$emba'/ '#r#s / banyak na*s/ tah (a(n! d 'ermukaan / (a(n!
aktf/ (a(n! banyak d $a'san -/(a(n! hdu' d $a'san -
.#ts #f $ea%es de(ay / s#$ s dark (#$#ur / '#r#us s#$/ m#st s#$/
$#ts #f &#rms fae(es #n the surfa(e / &#rm s a(t%e/$#t #f &#rms at
$ayer -/ &#rms a$%e at $ayer -
1 markah
1 (c) Mat/$emah/ tdak aktf /(a(n! men!e$u'ur
Ded/ &eak/ n#t a(t%e/ &#rm s/urmn! 1 markah
1 (d ) Ca(n! memer$ukan tanah $emba' untuk hdu' / (a(n! tn!!a$ d
tanah $emba' / 0ka tanah $emba' maka (a(n! akan hdu'
,1 'er$u ada 'erkataan tanah $emba' 2
3#rms need m#st s#$ t# $%e / &#rms $%e n m#st s#$ / f the s#$
s m#st4 s# the &#rm $%es
,t#$ak +(a(n! 'er$u ar untuk hdu'
3#rms need &ater t# stay a$%e5
1 markah
2 ( a ) 0ens bahan / 'erubahan &arna kertas $tmus
)he ty'e #f substan(e / (han!e #f (#$#ur #f $tmus 'a'er
1 markah
2 ( b ) Deter!en bersfat a$ka$ manaka$a (uka berasd // %(e %ersa
Deter!ent s a$ka$ne &h$e %ne!ar s a(d(
1 markah
2 ( c ) 3arna kertas $tmus tdak berubah
)he (#$#ur #f $tmus 'a'er d# n#t (han!e / reman the same
1 markah
2 ( d ) A'ab$a bahan berasd maka kertas $tmus bru bertukar ke merah /
a'ab$a bahan bersfat a$ka$ maka kertas $tmus merah bertukar ke
bru/ a'ab$a bahan bersfat neutra$4 kertas $tmus bru atau merah
tdak berubah &arna5
3hen substan(e s a(d( 'r#'ertes4 b$ue $tmus 'a'er (han!e t#
red/ &hen substan(e s a$ka$ne 'r#'ertes4 red $tmus 'a'er
(han!e t# b$ue5/ &hen the substan(e s neutra$4 the (#$#ur #f $tmus
'a'er reman same #r un(han!e
,)erma + satu kesm'u$an untuk satu sfat kma saha*a5
1 markah
3 ( a ) Menn!kat dan tdak berubah
6n(reases and n#t (han!e 1 markah
3 ( b ) 2 Masa 'enyasatan/tme #f n%est!at#n
2 7uhu ar/ &ater tem'erature 2 markah
3 ( c ) 7emakn bertambah masa semakn bertambah suhu ar hn!!a
mnt ke 10 dan tdak berubah se$e'as tu5/ Masa ke 10 mnt suhu
ar menddh/ masa 10 mnt suhu ar tdak berubah/keka$

3hen tme n(reases the &ater tem'erature n(rease unt$ 10
mnutes and d# n#t (han!e after that5
1 markah
4 (a) Masa / tem'#h/8ern!kat !erhana Bu$an/ke(erahan bu$an yan!
ke$hatan/ tem'at 'enyasatan
)me /'er#d/ )he sta!es #f e($'se #f the M##n/ the br!htness #f
the m##n (an be seen/ '$a(e #f n%est!at#n
1 markah
4(b) 9ntuk menyasat hubun!an antara masa dan 'ern!kat !erhana
Bu$an
)# n%est!ate the re$at#nsh' bet&een tme and the sta!es #f
e($'se #f the M##n
1 markah
4 ( c) 2 8 tdak ber$aku !erhana berbandn! : ber$aku !erhana Bu$an
'enuh
;# e($'se at 8 (#m'ared t# : has t#ta$ e($'se #f the M##n
2 8ada stuas :4 Matahar4 Bum dan Bu$an berada da$am satu
!ars $urus berbandn! stuas 85
)he 7un4 "arth and M##n are n a stra!ht $ne at : (#m'ared t# 8
2 : da$am bayan!<bayan! Bum berbandn! 8
,,Mest ada 'erbandn!an ,
1 Markah
4(d) 10546 '5m hn!!a 11559 '5m
12500 a5m hn!!a 12544 a5m
,, mest ada unt da$am &aktu yan! dnyatakan ,
,, t#$ak *ka tada unt5,
1 markah
5 ( a ) 9ntuk men!ka* hubun!an d antara kedudukan /0arak fu$krum dar
beban den!an daya yan! d'er$ukan untuk men!an!kat beban /
kesukaran untuk men!an!kat beban
)# n%est!ate the re$at#nsh' bet&een the '#st#n/ dstan(e #f
fu$(rum fr#m the $#ad and/&th the eff#rt needed t# $ft the $#ad5
,, mest ada beban 'ada 'm ='! ,
5
1 markah
5 ( b ) >erana kedudukan fu$krum d 0 $ebh dekat den!an beban
berbandn! >5//%(e %ersa
Be(ause the '#st#n #f the fu$(rum at 0 s nearer the $#ad
(#m'ared t# >5//%(e %ersa

1 markah
5( c ) 2 0ens/sa?/ berat beban/ s'adu beban
)y'e/s?e/&e!ht/mass #f the $#ad/%#$ume #f $#ad
2 7a? fukrum
s?e #f the fu$(rum
2'an*an! r#d
)he $en!th #f r#d
,,:e*e(t < tem'at 'enyasatan/'an*an! $andasan,
1 markah
5(d) 2 7emakn berkuran! kedudukan fu$krum dar beban semakn
berkuran! daya yan! d'er$ukan untuk men!an!kat beban// %(e
%ersa5
)he $esser the '#st#n #f fu$(rum fr#m the $#ad the $esser the
f#r(e needed t# $ft the $#ad5// %(e %ersa
2 7emakn berkuran! *arak fu$krum dar beban semakn
berkuran! daya yan! d'er$ukan untuk men!an!kat beban5//
%(e %ersa
)he $esser the dstan(e #f the fu$(rum fr#m the $#ad the $esser
the eff#rt needed t# $ft the $#ad// %(e %ersa5

1 markah