Anda di halaman 1dari 10

Home

Dariku, untukmu..
Imbuhan
Koleksi Pantun Kini
Laman Bahasa Malaysia SPM
Laman UPSR
Novel Kreatif Akhiran Kotomi Hari ini ialah kamu.
Peribahasa
Sudut PMR
Tatabahasa dalam bahasa Melayu.
~PERTANDINGAN BERKARYA~
Sejarah Bahasa Malaysia

Memartabatkan Bahasa28 Votes

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Bahasa ialah maruah bangsa dan negara. Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam
memenuhi peranannya sebagai wahana kebudayaan moden. Bahasa sebagai salah satu tonggak
tamadun bangsa atau jati diri bangsa, tidak boleh tercicir atau tersisih bahkan mesti diperkukuh
dan diperluas peranannya.
Isu bahasa Melayu baku, bukanlah isu bahasa yang betul atau yang tidak betul. Pembakuan
bahasa Melayu merupakan idealisme dan wawasan yang antara lain bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang padu. Usaha pengembangan bahasa Melayu baku di Malaysia
dikatakan tidak mendapat sambutan yang menggalakkan kerana banyak perubahan yang berlaku
dalam tatabahasa itu yang didakwa mengelirukan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Sebagai
akibat perubahan yang mengelirukan pengguna bahasa Melayu( baku), seolah-olah timbul
keengkaran untuk menggunakan bahasa Melayu baku.
Sebenarnya, tanggapan dan kekeliruan ini memerlukan penjelasan dan kajian terperinci agar
tidak timbul masalah yang serius berkaitan pembakuan bahasa Melayu itu sendiri. Usaha untuk
menjelaskan situasi itu terasa amat perlu bagi mengelakkan kekeliruan dan krisis ilmu bahasa
dalam kalangan masyarakat. Apatah lagi, bahasa Melayu sekarang ini sedang diancam dan
digugat oleh bahasa Inggeris ekoran daripada era globalisasi dan ekonomi digital. Hal ini
demikian kerana kita mahu seluruh masyarakat tahu akan cara menggunakan bahasa Melayu
baku khususnya dalam segala urusan rasmi. Dalam hal ini juga, setiap ahli masyarakat harus
prihatin dan belajar menguasai bahasa Melayu baku.
1.2 Objektif
Objektif kajian adalah untuk membincangkan bagaimana bentuk kekeliruan atau kerancuan
bahasa itu, faktor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta kesannya terhadap pembakuan
bahasa yang diperjuangkan oleh ahli-ahli bahasa.
1.3 Kaedah
Saya menggunakan kaedah kepustakaan dengan merujuk beberapa buku yang berkaitan,
majalah, melayari internet dan membuat kesimpulan terhadap pandangan penulis buku.
1.4 Batasan
Skop kajian tugasan ini hanya memfokuskan kerancuan atau kekacauan dari segi sebutan iaitu
pengaruh bahasa ibunda, bahasa pasar dan bahasa dialek. Ia juga memfokuskan kerancuan dari
segi tatabahasa iaitu kesilapan penggunaan adalah atau ialah, kata sendi di , kesilapan
penggunaan kata dalam ayat seterusnya faktor-faktor penyebab kerancuan tersebut dalam
kalangan penutur bahasa Melayu.
1.5 Definisi Konsep
Kamus Dewan Edisi Ketiga mentakrifkan perkataan kerancuan sebagai keadaan rancu ( tidak
teratur dsb), kekacauan. Manakala pembakuan sebagai usaha ( tindakan proses) membakukan(
menstandardkan). Takrif perkataan kesan ialah sesuatu ( sama ada kebaikan/ keburukan) yang
timbul daripada sesuatu kejadian.
Awang Sariyan (1996 : 3 ) Pembakuan Bahasa dapat didefinisikan sebagai usaha, tindakan atau
proses mengetengahkan bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi dasar ukuran .
Dr. Nik Safiah Karim ( 1986) Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar
peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan
kata atau susunan frasa dan ayat.
Berdasarkan pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahawa definisi kerancuan bahasa dan
kesannya terhadap proses pembakuan bahasa Melayu adalah kekacauan bahasa akibat kekeliruan
oleh pengguna bahasa serta kesan buruk terhadap usaha dalam menstandardkan bahasa Melayu.
2.0 KEPELBAGAIAN KERANCUAN DALAM SEBUTAN
Menurut Awang Sariyan ( 1994)), bahasa seseorang itu dikatakan baku apabila dia menguasai
sistem ejaan, peristilahan, dan kosa kata serta tatabahasa, sebutan dan laras bahasa. Berikut
disenaraikan kerancuan dalam bahasa Melayu dari segi sebutan.
2.1 Pengaruh Bahasa Ibunda
2.1.1 Satu daripada kesalahan umum penutur bukan Melayu ialah
kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi dan e (schwa) semasa membaca dan
menulis ( Abdullah Hassan, 1980:28) . Perbezaan antara sepak dan spak adalah jauh berbeza.
Begitu juga kebanyakan penutur Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan
lelangit lembut ng dengan tepat. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang
maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Kadang-kadang penutur Melayu pun ada melakukan
kesalahan ini. Kesalahan tersebut sering terjadi apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua
bunyi iaitu n dan y/i, seperti dalam banyak atau ban-niak(sepatutnya ba-nyak), (ni-a-muk atau n-
ya-muk sepatutnya nya-muk) dan lain-lain lagi. Dalam hal ng juga, n diasingkan daripada g
seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnua u-ngu) dan tan-gan (sepatutnya ta-ngan) dan lain-
lain lagi.
2.1.2 Berikut ialah contoh pengguna bahasa Melayu menggunakan
terjemahan langsung, sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa, tanpa mengambil kira
struktur bahasa Melayu yang betul.
Bahasa Terjemahan
Ni hau ma? Awak apa khabar?
What is your name? Apa nama awak?
Dhosthi kya hai? Persahabatan apakah itu?
2.2 Bahasa Pasar/ Basahan
2.2.1 Bahasa pasar atau basahan adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan seharian.
Contohnya, orang Melayu yang memang terkenal dengan sifat merendah diri terbawa-bawa sikap
ini ketika berkomunikasi dengan kaum asing. Secara tidak langsung mereka telah menjadi
model yang salah kepada orang bukan Melayu. Sebagai contoh, ketika berkomunikasi di pasar,
orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau dikenali sebagai
bahasa pasar atau bahasa pidgin (rojak). Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model
yang diperlihatkan kepada mereka. Akhirnya, sampai bila-bila pun kaum asing dalam kelompok
tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu yang betul.
2.2.2 Lihat contoh perbualan yang sering diperhatikan di pasar, seperti berikut :
Yahya : Tauke, itu ikan parang, belapa halga sekilo?
Tauke : Ampat belat.
Yahya : Kasi kulanglah, tauke.
Tauke : Mana boleh. Sekalang, ikan susah lapat.
Yahya : Tak palah, tauke, timbang yang ini, tauke.
2.3 Bahasa Dialek/ Daerah
2.3.1 Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga dialek (dialk) bermaksud
satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza
daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah, negeri dan lain-lain lagi. Pemilihan kepada
penggunaan bahasa daerah boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya di sekolah, guru-
guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai
bahasa penghantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh
guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi
kemesraan antara guru dan murid. Namun, tanpa disedari sikap ambil mudah ini akan
melahirkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa. Para pelajar itulah juga yang
kemudian akan menjadi manusia yang akan memegang jawatan yang penting dan berpengaruh
seperti pentadbir, penulis editor, pemimpin politik dan sebagainya.
Dalam konteks masyarakat pula, pemilihan penggunaan bahasa dialek atau daerah ini waima
dalam situasi-situasi rasmi adalah untuk memudahkan komunikasi dan juga mewujudkan
kemesraan sesama mereka. Seharusnya sikap ini dielakkan agar kekeliruan penggunaan bahasa
Melayu dapat dibendung dan usaha pembakuan itu dapat mencapai satu tahap yang
membanggakan.
2.3.2 Contoh-contoh bahasa dialek atau daerah yang sering digunakan
dalam kalangan pengguna bahasa Melayu Brunei, (daerah Papar, Sabah) adalah seperti berikut:
Bahasa dialek / basahan Baku
banar benar
basar besar
kadai kedai
butak botak
karang nanti
kan akan/ hendak
Lihat contoh ayat di bawah:
Bahasa dialek / basahan Baku
i) Rumah itu basar. Rumah itu besar.
ii) Kan ke mana kamu? Kamu hendak ke mana?
iii) Kemari kita? Marilah ke sini.
iv) Karangku ke rumahmu. Nanti saya datang ke
rumah awak.
3.0 KERANCUAN DALAM TATABAHASA
Kekeliruan pengguna bahasa dalam tatabahasa juga merupakan salah satu sebab pelaksanaan
pembakuan bahasa agak sukar dilaksanakan. Kesilapan dalam tatabahasa ini ini adalah
termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah, kata sendi nama di, ke, dari dan
daripada, di antara dan antara dan lain-lain lagi. Di samping itu, kekeliruan dalam tatabahasa
ini juga, boleh merobah makna dalam sesuatu ayat jika ia tidak dititikberatkan. Berikut
disenaraikan kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pengguna bahasa Melayu.
3.1 Kesilapan Penggunaan adalah atau ialah
3.1.1 Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama,
manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi
nama. Contoh-contoh yang dapat dilihat daripada penggunaan kedua-dua kata ini ialah seperti
berikut :
i ) Kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah
Salah Betul
Anak adalah anugerah Allah. Anak ialah anugerah Allah.
Beliau adalah orang yang pertama
berhijrah.
Beliau ialah orang yang pertama
berhijrah.
Matlamat NURY adalah pembinaan
masyarakat cemerlang.
Matlamat NURY ialah pembinaan
masyarakat cemerlang
ii) Kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah
Salah Betul
Kursus ini ialah untuk kaum wanita. Kursus ini adalah untuk kaum wanita.
Baju itu ialah baik. Baju itu adalah baik.
iii) Kesilapan penggunaan kata adalah di hadapan kata kerja.
Salah Betul
Matlamat utama syarikat ini adalah
membantu para golongan muda.
Usaha yang dijalankan adalah
menerbitkan risalah.
Matlamat utama syarikat ini adalah
untuk membantu para golongan
muda.
Usaha yang dijalankan adalah dengan
menerbitkan risalah
iv) Kesilapan penggunaan kata adalah pada awal ayat.
Salah Betul
Adalah dengan ini diisytiharkan
bahawa
Dengan ini dimaklumkan bahawa
Adalah dimaklumkan bahawa Dengan ini dimaklumkan bahawa
v ) Kesilapan penggunaan kata adalah dan kata kerja
Salah Betul
Keputusan ini diambil adalah
berdasarkan
Keputusan ini diambil berdasarkan
Para pelajar adalah dipelawa
memohon
Para pelajar dipelawa memohon
3.1.2 Kesimpulannya :
a ) Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang
bersifat huraian sahaja.
b) Kata pemeri ialah hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat
persamaan sahaja.
3.2 Kesilapan Penggunaan Kata Sendi di
3.2.1 Pengguna sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai
imbuhan. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya.
i ) Kata sendi nama di
Kata sendi nama digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan
tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Contohnya :
Salah Betul
diangkasa di angkasa
disana di sana
dilaut di laut
Kata sendi nama di tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang
menerangkan waktu, masa atau zaman. Contohnya :
Salah Betul
di abad ke 20 pada abad ke-20
di saat ini pada saat ini
di zaman ini pada zaman ini
ii ) Imbuhan Awalan di
Seperti imbuhan yang lain, awalan di hendaklah dieja serangkai dengan kata yang menerimanya.
Awalan di membentuk kata kerja, iaitu kata kerja pasif diri ketiga. Contohnya :
Salah Betul
di basahi dibasahi
di catat dicatat
di isi diisi
3.3 Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat
Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh
menyebabkan terjadinya perubahan makna. Berikut disenaraikan ayat-ayat yang sering
digunakan oleh pengguna bahasa Melayu :
Salah Betul
Ada berbagai barang di kedai itu. Ada berbagai-bagai barang di kedai itu.
Ada pelbagai barang di kedai itu.
Ali dihadiahkan sebuah buku. Ali dihadiahi sebuah buku.
Sebuah buku dihadiahkan kepada Ali
Saya menghadiahkan Salim sebuah
basikal.
Saya menghadiahi Salim sebuah
basikal.
Saya menghadiahkan sebuah basikal
kepada Salim.
Dia merindukan anaknya.
Ibu meniduri adik.
Dia merindui anaknya.
Ibu menidurkan adik.
Hakim menjatuhkan pembunuh itu
hukuman gantung.
Hakim menjatuhi pembunuh itu
hukuman gantung.
Bola itu ditendang oleh saya.
Bola itu Ali tendang.
Bola itu saya tendang.
Bola itu ditendang oleh Ali.
Di atas perhatian daripada pihak tuan,
saya mengucapkan terima kasih.
Atas perhatian daripada pihak tuan,
saya mengucapkan terima kasih.
Saya tidak menyebelahi kedua belah
pihak.
Saya tidak menyebelahi kedua-dua
pihak.
Setengah orang suka makanan manis. Sesetengah orang suka makanan manis.
Segala sesuatu yang dilakukan itu
bergantung kepada niat seseorang.
Segala sesuatu yang dilakukan itu
bergantung pada niat seseorang.
Di antara yang hadir ke majlis tersebut
ialah ibu saya.
Antara yang hadir ke majlis tersebut
ialah ibu saya.
4.0 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERANCUAN DAN KESANNYA
TERHADAP PROSES PEMBAKUAN
4.1 Faktor-faktor Penyebab Kerancuan
Banyak faktor yang menyebabkan kerancuan terjadi. Menurut Awang Sariyan ( 1994)
Salah satu punca utama terjadinya kerancuan bahasa kita ialah wujudnya manusia yang bukan
ahli tempat yang menentukan nasib bahasa Melayu itu sendiri. Wajarkah kita menyalahkan para
pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa jika bahasa yang diajarkan memang bahasa yang
kacau dan dijalankan pula oleh manusia yang belum benar-benar mahir dalam selok-belok
bahasa?
4.1.1 Faktor yang pertama ialah gangguan daripada bahasa ibunda, dialek atau bahasa
daerah, serta bahasa lisan atau bahasa pasar. Tidak dinafikan penggunaan bahasa-bahasa
tersebut sedikit sebanyak mengganggu usaha pembakuan bahasa Melayu kerana dengan
penggunaan bahasa-bahasa tersebut di dalam kehidupan seharian, pengguna bahasa Melayu
sukar untuk membandingkan bahasa baku yang betul dan tidak.
4.1.2 Pengaruh bahasa asing juga merupakan penyebab penutur bahasa Melayu
melakukan kesalahan. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan istilah yang tidak tepat.
Sebagai contoh, oleh sebab begitu ghairah untuk menggunakan bahasa Inggeris, maka banyak
perkataan Inggeris telah cuba dimelayukan. Perkataan bajet, misalnya, diambil daripada
perkataan Inggeris, budget, dengan alasan lebih tepat. Alasan yang dikemukakan ialah perkataan
belanjawan membawa makna yang negatif, iaitu orang yang suka berbelanja.Pengaruh media
massa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan terjadi. Bahasa yang
digunakan oleh radio, televisyen, atau akhbar sering menjadi ikutan pengguna bahasa. Contoh
terbaru yang dapat kita lihat ialah penggunaan istilah infotainmen yang telah diperkenalkan oleh
RTM. Penggunaan istilah tersebut masih diteruskan penggunaannya walaupun menerima
kritikan tokoh bahasa. Pencipta istilah ini tidak mengetahui bagaimana istilah baru dibentuk
seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa
Malaysia ( DBP, 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah pembentukan istilah.
4.1.3 Faktor ketiga ialah buku yang berbeza huraian atau pegangan. Di negara kita ini,
ada pelbagai buku, baik buku tatabahasa mahupun buku teks Bahasa Melayu, yang digunakan di
sekolah. Bagi pengguna bahasa yang mendalami bidang bahasa Melayu di institusi pengajian
tinggi, mereka pernah didedahkan kepada buku tatabahasa yang ditulis Zaba, Asmah Omar dan
lain-lain. Pelajar sekolah pula didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa
pegangan, iaitu Tatabahasa Dewan. Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman
huraian dari segi ejaan, golongan kata dan tatabahasa.
4.1.4 Faktor seterusnya ialah pengguna bahasa Melayu tidak mengetahui sistem
bahasa. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistemnya tersendiri. Oleh sebab pengguna
bahasa tidak mengetahui sistem ini, maka mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya, bahasa
Melayu mempunyai sistem, baik dari segi ejaan, morfologi mahupun sintaksis. Lihat sistem
bahasa Melayu tentang pembentukan apitan pean, seperti yang berikut:
Laksana melaksanakan- pelaksanaan( bukan *perlaksanaan)
Lantik melantik pelantikan ( bukan *perlantikan)
4.1.5 Faktor yang kelima ialah kejahilan dalam kalangan pengguna bahasa. Ada
sesetengah pihak yang mengaku tahu, tetapi sebenarnya tidak tahu, malah aspek bahasa yang
salah dikatakan yang salah dikatakan betul, manakala aspek bahasa yang betul dikatakan salah.
Banyak kosa kata yang yang muncul sejak akhir-akhir ini yang memaparkan gejala tersebut.
Dalam kajian bahasa, gejala ini dikenali sebagai kejahilan bahasa. Mereka yang terlibat dalam
gejala ini tidak mahu mengambil kira pandangan ahli bahasa atau badan yang
dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah bahasa.
4.2 Kesan Terhadap Proses Pembakuan Bahasa
Berdasarkan contoh-contoh kerancuan yang telah dibincangkan, sudah pasti ia memberi kesan
terhadap proses pembakuan bahasa Melayu. Antara kesan-kesan tersebut ialah :
i) Mutu bahasa Melayu baku lisan dan tulisan akan merosot.
ii) Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan akan tergugat.
iii) Bahasa Melayu yang indah akan dipinggirkan oleh
generasi Melayu.
iv) Masyarakat Melayu akan lebih mengagungkan bahasa
asing dan berasa malu untuk bertutur dalam bahasa
Melayu.
5.0 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Daripada perbincangan di atas, kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah penguasaan
bahasa oleh generasi muda kita, dari murid sekolah rendah kepada mahasiswa yang akan menjadi
pemimpin negara adalah jauh dari memuaskan. Kelemahan bahasa dapat dilihat dari beberapa
aspek dari kesalahan ejaan kepada kesalahan tatabahasa dan kepada cara mengarang yang tidak
berkesan dan tidak berjaya menyampaikan maksud. Usaha untuk menjernihkan kekeliruan dan
kekabutan perlu segera dilakukan untuk menghalang berlakunya kitaran krisis ilmu bahasa dalam
kalangan masyarakat pengguna bahasa Melayu.
5.2 Cadangan
Penguatkuasaan dan pengawasan secara bersepadu oleh semua pihak berwajib adalah perlu
untuk memastikan bahawa bahasa Melayu baku sebagai bahasa kebangsaan dihormati
penggunaannya pada papan iklan, papan perniagaan, nama tempat, jalan, bangunan dan
sebagainya. Demikian juga bahasa Melayu hendaklah ditegaskan penggunaannya dalam surat
rasmi, mesyuarat, ucapan, taklimat dan sebagainya. Majlis rasmi di peringkat kebangsaan perlu
dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
rasmi negara.
Di samping itu, media elektronik perlu menyekat penggunaan bahasa yang tidak mengikut
sebutan baku bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pendengar, penutur dan pengguna
bahasa Melayu. Pengamal-pengamal media perlu turut bekerjasama memartabatkan bahasa
Melayu yang bermutu tinggi.
DBP juga perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur dan mengambil tindakan kepada
pihak-pihak yang melakukan kesalahan bahasa.
Bagi syarikat-syarikat penerbitan majalah pula hendaklah mewujudkan satu biro khas berkaitan
dengan bahasa baku agar makalah yang diterbitkan diedit dan mengikut bahasa baku yang betul.
Semoga dengan langkah-langkah ini, kerancuan bahasa Melayu
dapat ditangani dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu akan lebih mantap.