Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4
MINGGU BIDANG / TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI /
ISI KANDUNGAN
IMPAK /CATATAN
1 Menggambar.
Sekunum Bunga Maa!ar".
a# Mengea!u" ekn"k $a%an bu&aan
!a'"& (ar"%a(a ub" kenang.
b# Mem"&"! )arna (an benuk bu&aan
*ang 'e'ua".
$# Meng!a'"&kan 'u'unan $a%an unuk
membenuk (aun+ baang (an
bunga maa!ar".
Ca%an. A&aan , Ub" kenang+ %"'au (an
beru' )arna.
Ba!an , -arna a"r
.u/ukan , Buku Sumber Guru
Pen("("kan Sen"
KBS. (an 0SP PSV
KBS..
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
2 Membua C1rak (an .ekaan.
Pemba&u 0a("a!.
a# Men*u'un m1"3 meng"ku gr"(.
b# Meng!a'"&kan $1rak (engan
menggunakan ekn"k $eakan.
Ca%an. A&aan , Beru' (an %"'au.
Ba!an , Dak)a 42 )arna#+ kera'
&uk"'an (an ub" kenang.
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ TKP (an
KBKK.
5 Membenuk (an Membua
B"naan.
61r".
a# Mem"&"! ba!an *ang 'e'ua" unuk
meng!a'"&kan m1(e& &1r".
b# Meng!a'"&kan 'ebua! m1(e& &1r"
*ang krea"3.
M1(e& A&aan , Gun"ng.
Ba!an , K1ak+ %en marker+ gam+
uu% b11& (an &"(".
Pe(ag1g" , KMD+ K1nek'ua& (an KBKK.
7 Mengena& Kra3 Tra("'"1na&.
Pe(ang.
a# Men"ngkakan %engea!uan enang
%e(ang.
b# Membenuk %e(ang 'e$ara &akaran.
$# Meng!a'"&kan %e(ang (ar" man"&a
ka(.
(# Meng1&a! )arna a"r.
Membua Sen/aa.

A&aan , Gun"ng (an %en'e&.
Ba!an , Ka( man"&a (an )arna
a"r.
Pe(ag1g", K1nek'ua&+
Pembe&a/aran Ma'er"+
TKP (an KBKK
8 Menggambar
61r".
a# Mengena&" benuk ge1mer".
b# Mem"&"! )arna (an benuk ge1mer"
*ang 'e'ua".
$# Meng!a'"&kan 'u'unan a'emb&a/
A'emb&a/. A&aan , Gun"ng.
Ba!an , Kera' )arna+ gam+
gambar &akaran+ %en'e&
(an %embar"'.
RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4
unuk membenuk gambar 'ebua!
&1r". Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ TKP (an
KBKK.
9 Membua C1rak (an .ekaan.
0"a'an .uang Tamu.
a# Meng!a'"&kan $1rak ge1mer"
me&a&u" gar"'an (an gur"'an.
Gar"'an Dan
Gur"'an.
A&aan , .an"ng ka*u+ %en'e& (an
%aku.
Ba!an , Kra*1n.
Pe(ag1g" , Pembe&a/aran Ma'er"+
K1nek'ua&+ TKP (an KBKK.
: Membenuk (an Membua
B"naan.
T1%eng -a/a! Ku$"ng.
a# Meng!a'"&kan 1%eng )a/a! ku$"ng.
b# Membua "mbangan menggun"ng+
menebuk (an mem11ng 1%eng
)a/a! ku$"ng.
T1%eng. A&aan , Gun"ng+ gambar ku$"ng
(an $1n1! 1%eng.
Ba!an , Ka( man"&a+ %en'e&
)arna+ 1"& %a'e& (an ge&ang
gea!.
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ TKP
(an KBKK.
; Mengena& Kra3 Tra("'"1na&.
Mem%u&ur F&1ra.
a# Mengena&" ru%a $1rak 'en" eka.
b# Meng!a'"&kan mem%u&ur unuk 'en"
eka.
$# Meng!arga" 'en" )ar"'an bu(a*a.
Meng!a'"&kan
Mem%u&ur Teka.
A&aan , Pem"(ang+ /arum+ %"'au+
gun"ng+ %en'e&+ %embar"'+
/angka &uk"' (an< Fren$!= $ur>e<.
Ba!an , Kera' eba&+ ka( man"&a (an gam.
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+
Pembe&a/aran Ma'er"+
TKP (an KBKK.
? Menggambar.
0"(u%an 6au.
a# Mengea!u" ekn"k $aan ba'a! aa'
ba'a!.
b# Mem"&"! )arna (an $am%uran
)arna *ang 'e'ua".
$# Meng!a'"&kan $aan gambar
!"(u%an &au.
Caan. A&aan , Beru' )arna (an %a&e.
Ba!an , -arna a"r (an kera' &uk"'an.
.u/ukan , Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ K1n'ruk">"'me+
TKP (an KBKK.
RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4
1@ Membua C1rak (an .ekaan.
Ja!"an Berbenuk A"g Aag
Dan Gar"'an Puu'.
a# Menggunakan ekn"k /a!"an unuk
meng!a'"&kan $1rak.
b# Menggunakan !a'"& ker/a unuk
!"a'an barangan.
Membua Ja!"an. A&aan , Jarum (an gun"ng.
Ba!an , Benang ka" %e&baga"
)arna (an ka"n be&a$u.
.u/ukan , Buku Sumber Guru
Pen("("kan Sen" KBS.
(an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
11 Membenuk Dan Membua
B"naan.
Bua!=bua!an.
a# Mem"&"! gambar bua!=bua!an (ar"
k1m%uer.
b# Meng!a'"&kan m1ba"& bua!=bua!an
(engan menggunakan ekn"k
$anuman.
M1ba"&. A&aan , K1m%uer (an gun"ng.
Ba!an , Ka( man"&a+ gam+ benang
(an &"(".
Pe(ag1g" , K1n'ruk">"'me+ ICT+ TKP (an
KBKK.
12 Mengena& Kra3 Tra("'"1na&.
-au Merak.
a# Meng!"a' -au Merak 'e$ara
am%a&an $1rak ber"mba&.
Meng!"a' )au
(engan ekn"k
am%a&an.
A&aan , Gun"ng (an gambar.
Ba!an , Kera' )arna+ gam (an
ka( man"&a.
Pe(ag1g" , Pembe&a/aran Ma'er"+
K1nek'ua&+ TKP (an KBKK.
15 Menggambar
.uma!ku
a# Mengea!u" ekn"k &akaran.
b# Mem"&"! )arna (an benuk ruma!
*ang 'e'ua".
$# Meng!a'"&kan %eman(angan ruma!
*ang menar"k.
6uk"'an A&aan , Gun"ng
Ba!an , Kera' )arna+ gam+ %en'e& (an
%embar"'.
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
17 Membua C1rak Dan
.ekaan.
Beka' Pen'e&.
a# Mengena& (an membeBakan benuk
ge1mer".
b# Membua $1rak ge1mer" (an
meng!"a'.
$# Mem%e&baga"kan "(ea 'u'unan
*ang krea"3.
Meng!"a' Ob/ek. A&aan , Gun"ng.
Ba!an , Kera' )arna+ gam (an "n 'u'u.
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
18 Membenuk Dan Membua
B"naan.
Ma!k1a.
a# Membenuk ma!k1a unuk !"a'an
("r".
b# Meng!"a' (engan ekn"k &"%aan (an
gun"ngan.
M1(e& A&aan , Gun"ng+ %embar"' (an
$1n1! ma!k1a.
Ba!an , Ka( man"&a+ kera' )arna+ kera'
ka$a+ &embaran &akaran benuk
ma!k1a (an 'erbuk %era(a.
Pe(ag1g" , Pembe&a/aran Ma'er"+
RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4
K1nek'ua& TKP (an KBKK.
19 Mengena& Kra3 Tra("'"1na&.
A&a' Me/a Ba"k.
a# Men/e&a'kan 'ebab (an ak"ba
%en1&akan a"r %a(a &"&"n 4kra*1n#.
Membua $1rak
ba"k
menggunakan
ekn"k re'"'.
A&aan , S%an (an $1n1! barangan
bera'a'kan $1rak ba"k.
Ba!an , Kra*1n aau 1"& %a'e&+ )arna a"r
(an kera' &uk"'an.
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ TKP (an KBKK.
1: Menggambar.
Seka)an Ikan.
a# Mengea!u" ekn"k m1na/ (engan
&eb"! &an/u.
b# Mem"&"! ba!an/ben(a *ang 'e'ua"
unuk meng!a'"&kan m1na/.
$# Meng!a'"&kan gambar 'eka)an
"kan (ar"%a(a ak">"" m1na/.
M1na/. A&aan , Gun"ng.
Ba!an , Gambar %e&baga" /en"' "kan
*ang ("beka&kan (an gam.
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
1; Membua C1rak (an .ekaan.
T1%" 0ar" Ja(".
a# Mengea!u" m1"3 (an k1n'e%
$aan.
b# Meng!a'"&kan 1%" (engan $1rak
*ang menar"k.
Caan. A&aan , Beru' &uk"'an (an
gun"ng.
Ba!an , Kera' &uk"''an+ reben (an
)arna a"r.
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
1? Membenuk (an Membua
B"naan.
B1neka Ganung
a# Mem"&"! ba!an *ang 'e'ua" unuk
meng!a'"&kan b1neka ganung
b# Meng!a'"&kan b1neka ganung
(ar"%a(a ba!an k"ar 'emu&a
B1neka A&aan , Gun"ng (an $1n1! b1neka
ganung
Ba!an , Ka( man"&a+ (a)a"+ benang (an
k1ak m"numan+a&"+ ga'"ng+
gam+ku&" e&ur
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ Pembe&a/aran
Ma'er"+ TKP (an KBKK.
2@ Mengena& Kra3 Tra("'"1na&.
.ana" 6e!er.
a# Mema!am" %r1'e' gu&ungan kera'
unuk meng!a'"&kan 'eua' rana"
&e!er.
b) Mengena& (an mengea!u" a&a (an
ba!an *ang 'e'ua" unuk
meng!a'"&kan rana" &e!er.
Membua 0"a'an
D"r".
A&aan , Gun"ng (an &"(".
Ba!an , Kera' A7 ber)arna *ang
ber&akaran 'eg""ga 4guru
'e("akan#+ gam (an benang.
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ K1n'ruk">"'me+
Pembe&a/aran Ma'er"+
TKP (an KBKK.
RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4
21 Menggambar
Peman(angan
a# Meng!a'"&kan %eman(angan (engan
ekn"k m1n1kr1m
b# Mema!am" ekn"k m1n1kr1m
Caan
4Tekn"k
M1n1kr1m#
A&aan , Beru'+ %a&e+ %en'"&+
Ba!an , -arna a"r (an kera' &uk"'an
.u/ukan Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
22 Membua C1rak (an .ekaan.
A&a' Me/a Sa*a.
a# Meng!a'"&kan $1rak menar"k (ar"
%er"'"an k1m%uer CM"$r1'13 -1r(<.
b# Men(a%a %enga&aman membua
$1rak (engan menggunakan
%er"'"an k1m%uer.
Menggunakan
%er"'"an k1m%uer
unuk mereka
$1rak
menggunakan
CM"$r1'13 -1r(<.
A&aan , K1m%uer+ %en$eak
)arna+ gun"ng (an %"'au.
Ba!an , Ka( man"&a (an gam.
.u/ukan , Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , ICT+ K1nek'ua&+ TKP (an KBKK.
25 Membenuk Dan Membua
B"naan.
Burung Kenar".
a# Mema!am" k1n'e% 1r"gam" (an
(a%a menggunakan ekn"k &"%aan
unuk meng!a'"&kan m1(e& burung
kenar".
b# Mengena& (an mengea!u" a&a (an
ba!an *ang ("%er&ukan unuk
meng!a'"&kan m1(e& burung kenar".
Or"gam". A&aan , Pen'e& )arna.
Ba!an , Kera' A7 %e&baga" )arna.
.u/ukan , Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , Pembe&a/aran Ma'er"+
K1nek'ua&+ TKP (an KBKK.
27 Mengena& Kra3 Tra("'"1na&.
Beka' Te&ur.
a# Mema!am" ekn"k an*aman mu(a!
unuk meng!a'"&kan beka' e&ur.
b# Men"ngkakan krea">"" (an
%enga&aman (a&am
%enguba!'ua"an ba!an.
An*aman. A&aan , Gun"ng (an gam.
Ba!an , .eben (an kera' )arna/ma/a&a!.
.u/ukan , Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ K1n'ruk">"'me+
TKP (an KBKK.
28 Menggambar.
Arnab.
a# Men*u'un benuk arnab.
b# Mem"&"! )arna *ang 'e'ua" unuk
memer$"k.
$# Meng!a'"&kan gambar
menggunakan ak">"" %er$"kan.
Per$"kan. A&aan , Keraan gambar arnab
(an beru' g"g".
Ba!an , -arna a"r (an kera'
&uk"'an.
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4
29 Membua C1rak Dan
.ekaan.
C1rak 0"a'an Ku&" Buku.
a# Mur"( men"ngkakan kema!"ran
me&"%a (an menggun"ng.
b# Meng!a'"&kan ku&" buku *ang
krea"3 (engan ekn"k &"%aan (an
gun"ngan 'era am%a&an.
$# Men"ngkakan "m"g"na'" (engan
meng!a'"&kan $1rak 'en("r".
6"%aan (an
gun"ngan.
A&aan , Gun"ng (an $1n1! ku&"
buku *ang ber$1rak.
Ba!an , Kera' )arna+ kera'
&uk"'an (an gam.
.
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
2: Menggambar
Se/ambak Bunga
a# Mengea!u" $ara membua k1&a/
b# Meng!a'"&kan k1&a/ 'e$ara krea"3
bag" meng!a'"&kan gambar
'e/ambak bunga
K1&a/ A&aan , Gun"ng (an %en'e&
Ba!an , Benang bu&u+ kera' &uk"'an (an
gam
Pe(ag1g" , K1n'ruk">"'me+ K1nek'ua&+
Pembe&a/aran Ma'er"+
TKP (an KBKK.
2; Kra3 Tra("'"1na&.
Uk"ran Mu(a!
4menggunakan %r1gram
CPa"n Bru'!<#.
a# Mem%er"ngkakan (a*a krea">"".
b# Meng!a'"&kan $1rak berm1"3kan
a&am 'emu&a/a(".
c) Penga&aman menggunakan
%r1gram CPa"n Bru'!<.
Meng!a'"&kan
$1rak unuk uk"ran
ka*u.
A&aan , K1m%uer 4%r1gram CPa"n Bru'!<#.
Ba!an , Kera' A7.
.u/ukan , ICT+ Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS.
Pe(ag1g" , ICT+ TKP (an KBKK.
2? Menggambar.
C"na"&a! A&am Sek"ar.
a# Mem"&"! !uru3 *ang ber'e'ua"an.
b# Mem"&"! )arna (an 1na )arna
'ema'a mengg1'1k.
$# Meng!a'"&kan g1'1kan 'au )arna
(an (ua )arna *ang ber&a"nan.
P1'er. A&aan , C1n1! gambar %1'er .
Ba!an , O"& %a'e& (an kera' &embaran.
.u/ukan , Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , TKP (an KBKK.
5@ Kra3 Tra("'"1na&.
Tem%a*an.
a# Mengena& benuk em%a*an.
b# Mengea!u" ekn"k membua
em%a*an (enga $ara &"ngkaran (an
%"$"an.
$# Meng!a'"&kan 'ebua! em%a*an
*ang krea"3 (ar"%a(a %&a'e'"n.
P"$"an (an
&"ngkaran.
A&aan , Gambar em%a*an.
Ba!an , P&a'e'"n.
.u/ukan , Buku Sumber Guru Pen("("kan
Sen" KBS. (an 0SP PSV KBS..
Pe(ag1g" , K1nek'ua&+ TKP (an KBKK.