Anda di halaman 1dari 2

Bismillah......

Assalamualaikum wm..wbt..,
Yang
berbahagia.................................................................................................................
Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat Allat S.W.T kerana dengan izin dan limpah
kurnianya dapat kita berhimpun pada hari yang berbahagia ini sempena Sambutan Hari
Guru. Selaku Guru Besar SK Sungai Aheh, saya ingin mengambil kesempatan pada
hari yang amat bermakna ini, untuk menguapkan Selamat Hari Guru kepada semua
guru di sek!lah ini. Saya ingin merakamkan uapan setinggi"tinggi terima kasih dan
penghargaan atas segala peng!rbanan dan sumbangan besar para guru terhadap
murid"murid dan sek!lah ini.
#enapaian demi penapaian diper!lehi dan ke$ayaan demi ke$ayaan dikeapi baik
dalam bidang akademik mahupun k!kurikulum sehingga sek!lah ini mula digeruni !leh
sek!lah"sek!lah rendah yang lain.
%urid"murid dan guru"guru yang dirahmati Allah sekalian,
&Guru %alaysia ' (Aspirasi, (Agenda) Begitulah tema hari guru pada tahun *+(, ini.
Semua Guru %alaysia mempunyai satu aspirasi untuk membangunkan sistem
pendidikan berkualiti bertara- dunia seperti yang dihasratkan dalam #elan
#embangunan #endidikan %alaysia .###%/ *+(,"*+*0. #ada pendapat saya, guru"
guru di sek!lah ini telah memainkan peranan ke arah merealisasikan pendidikan
bertara- dunia. Apa yang saya lihat ialah para guru di sek!lah ini bukan saha$a
menekan aspek akademik dan k!kurikulum semata"mata.
#ara guru bertanggung$awab ke arah melahirkan murid yang mempunyai enam aspirasi
iaitu berpengetahuan,kemahiran ber-ikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
beretika dan ker!hanian serta beridentiti nasi!nal. %alah, dengan perkembangan
semasa yang mana berlakunya ge$ala p!nteng sek!lah, pergaduhan dan lain"lain
dipikul !leh guru dengan rasa penuh tanggung$awab.
Selain itu, semua guru berpegang kepada satu agenda iaitu memastikan ke$ayaan
###% *+(,"*+*0. Guru perlu berpegang teguh kepada etika pr!-esi!n perguruan
yang mempunyai satu agenda atau tugas utama iaitu melahirkan murid seimbang
berdasarkan 1alsasah #endidikan 2egara.
Hadirin yang saya muliakan,
Sambutan Hari Guru yang diadakan setiap tahun sesungguhnya adalah satu
pengiktira-an dan penghargaan tentang peranan guru yang telah diberi keperayaan
untuk mendidik anak bangsa. 3usteru, amat wa$ar sekali $ika Sambutan Hari Guru ini
diraikan !leh murid, ibu bapa dan masyarakat, sebagai pengiktira-an guru. 4nilah ara
yang terbaik untuk menyatakan rasa terima kasih, penghargaan dan pengh!rmatan
terhadap $asa guru yang tidak ternilai.
Saya berharap semua guru tidak leka dengan san$ungan .$ika ada/ dan $angan epat
melenting dan berem!si dengan eraan dan kritikan terhadap pr!-esi!n kita.
Bersabarlah dan tangani segala abaran, isu dan pandangan liar terhadap pr!-esi!n ini
dengan pr!-esi!nal, bi$aksana dan berintegriti. 2ilai"nilai seperti $u$ur, amanah,
bertanggung$awab, akauntabiliti, sahsiah diri serta mengawal em!si tidak harus
diabaikan. Semua ini penting kerana guru adalah r!le"m!del kepada keberkesanan
pendidikan bukan saha$a kepada pela$ar di sek!lah, malah masyarakat.
#ara Guru yang dih!rmati sekalian,
3adilah kita insan yang berkualiti &5uality teahing pr!dues 6uality learning. 5uality
learning pr!dues 6uality eduati!n. 1inally 6uality eduati!n pr!dues 6uality itizens.)
4ngat ikgu kualiti adalah ibarat per$alanan, bukan destinasi7 per$alanan yang tiada
n!ktahnya. 5uality has n! ends' it is a $!urney, n!t a distinati!n.
Kepada semua murid yang dikasihi sekalian,
Hargailah $asa guru"guru anda8 Kalau se!rang d!kt!r dikagumi kerana b!leh
menyelamatkan nyawa, $ika p!lis dan tentera disan$ung kerana b!leh mempertahankan
negara, $ika para petani dan t!k!h k!rp!rat dibanggakan kerana men$anakan ek!n!mi
negara....... $angan lupa bimbingan se!rang guru biasa saha$a b!leh men$adikan
sese!rang yang biasa kepada insan luar biasa, men$adi penyelamat dalam kehidupan
dunia dan di akhirat.
Akhir kata, kepada semua warga pendidik sek!lah ini, budi dan peng!rbanan ikgu"
ikgu yang diurahkan kepada anak didik di sek!lah ini amat dihargai dan sangat
disan$ung tinggi. Sekali lagi saya ingin uapkan Selamat Hari Guru. Sem!ga para guru
sekalian akan terus diberi kekuatan !leh Allah s.w.t. untuk terus menabur $asa kepada
nusa dan bangsa.
Sekian, wabilahitau-i6 wal"hidayah wassalam....