Anda di halaman 1dari 6

Asuhan Keperawatan Keracunan

KONSEP TEORI KERACUNAN PADA ANAK


A. PENGERTIAN
Keracunan adalah masuknya zat racun kedalam tuuh a!k melalu! saluran "encernaan#
saluran na$as# atau melalu! kul!t atau muk%sa yan& men!mulkan &e'ala kl!n!s.
Anak ukanlah %ran& de(asa dalam entuk kec!l# terda"at "eredaan ) "eredaan a!k $!s!k#
$!s!%l%&!s mau"un "s!k%l%&!s den&an %ran& de(asa. *un&s! %r&an)%r&an tuuh elum matan&#
dem!k!an "ula den&an $un&s! "ertahanan tuuh yan& elum sem"urna.
+. *AKTOR)*AKTOR ,ANG -E-PER-UDA. TER/ADIN,A KERACUNAN
Secara umum $act%r)$akt%r yan& mem"ermudah ter'ad!nya keracunan antara la!n 0
12 Perkeman&an ke"r!ad!an anak us!a 3 ) 4 tahun mas!h dalam $ase %ral seh!n&&a ada
kecenderun&an untuk memasukkan se&ala yan& d!"e&an& kedalam mulutnya.
52 Anak)anak mas!h elum men&etahu! a"a yan& erahaya a&! d!r!nya 6termasuk d!s!n!
anak den&an retardas! mental2
72 Anak)anak mem"unya! rasa !n&!n tahu yan& esar.
82 Anak)anak "ada us!a !n! mem"unya! s!$at ne&at!9!st!k ya!tu selalu menentan& "er!ntah atau
melan&&ar laran&an.
C. ETIO:OGI
Pada dasarnya semua ahan da"at menyeakan keracunan ter&antun& seera"a anyak
ahan terseut masuk kedalam tuuh. +ahan)ahan yan& da"at menyeakan keracunaan
adalah 0
12 Oat)%atan 0 Sal!s!lat# asetam!n%$en# d!&!tal!s# am!n%$!l!n
52 Gas t%ks!n 0 Kar%n m%n%ks!da# &as t%ks!n !r!tan
72 ;at k!m!a !ndustr! 0 -et!l alk%h%l# asam s!an!da# kaust!k# h!dr%kar%n
82 ;at k!m!a "ertan!an 0 Insekt!s!da
42 -akanan 0 S!n&k%n&# /en&k%l# +%n&krek
<2 +!sa ular atau seran&&a
D. GE/A:A
12 Rasa terakar d! ten&&%r%kan dan lamun&.
52 Perna$asan yan& ce"at dan dalam# h!lan& selera makan# anak terl!hat lemah.
72 -ual# muntah# haus# uan& a!r esar ca!r.
82 Sak!t ke"ala# tel!n&a erden&!n&# sukar menden&ar# dan "andan&an kaur.
42 +!n&un&.
<2 K%ma yan& dalam dan kemat!an karena ke&a&alan "erna$asan.
=2 Reaks! la!n yan& kadan& !sa ter'ad! > demam t!n&&!# haus# anyak erker!n&at# !nt!k
merah kec!l d! kul!t dan memran muk%sa.
E. TANDA ? TANDA K.USUS PADA KERACUNAN
Tanda)tanda khusus "ada keracunan tertentu antara la!n 0
12 + A U
) Acet%n 0 -ethan%l# !s%"r%"yl alc%h%l# acetyl sal!cyl!c ac!d
) C%al &as 0 Car%n m%n%ks!da
) +uah "er 0 Chl%ralh!drat
) +a(an& "ut!h 0 Arsen# $%s$%r# thal!um# %r&an%$%s$at
) Alk%h%l 0 Ethan%l# methan%l
) -!nyak 0 -!nyak tanah atau dest!lat m!nyak
52 K U : I T
) Kemerahan 0 C%# cyan!da# asam %ra@# ant!ch%l!ner&!k
) +erker!n&at 0 Am$etam!n# :SD# %r&an%$%s$at# c%ca!n# ar!turate
) Ker!n& 0 Ant!ch%l!ner&!k
) +ulla 0 +ar!turat# car%nm%n%ks!da
) Ikterus 0 Acetam!n%$en# car%ntetrachl%r!da# es!# $%s$%r# 'amur
) Pur"ura 0 As"!r!n# (ar$ar!n# &!&!tan ular
) S!an%s!s 0 N!tr!t# n!trat# $enacet!n# enz%ca!n
72 SU.U TU+U.
) .!"%therm!a 0 Sedat!$ h!"n%t!k# ethan%l# car%nm%n%ks!da# cl%n!d!n# $en%th!az!n
) .!"ertherm!a 0 Ant!ch%l!ner&!k# sal!s!lat# am$etam!n# c%ca!n# $en%th!az!n# the%$!l!n
82 TEKANAN DARA.
) .!"ertens! 0 S!m"at%m!met!k# %r&an%$%s$at# am$etam!n
) .!"%tens! 0 Sedat!$ h!"n%t!k# nark%t!ka# $en%th!az!n# cl%n!d!n# eta)l%cker
42 N A D I
) +rad!kard!a 0 D!&!tal!s# sedat!$ h!"n%t!k# eta)l%cker# ethchl%r9yn%l
) Tach!kard!a 0 Ant!ch%l!ner&!k# am$etam!n# s!m"at%m!met!k# alk%h%l# c%ka!n# as"!r!n#
the%$!l!n
) Ar!thm!a 0 Ant!ch%l!ner&!k#%r&an%$%s$at# $en%th!az!n# car%nm%n%ks!da# cyan!da# eta)
l%cker
<2 SE:APUT :ENDIR
) Ker!n& 0 Ant!ch%l!ner&!k
) Sal!9as! 0 Or&an%$%s$at# caramat
) :es! mulut 0 +ahan k%r%s!$# "araAuat
) :akr!mas! 0 Kaust!k# %r&an%$%s$at# &as !rr!tant
=2 RESPIRASI
) De"ress! 0 Alk%h%l# nark%t!ka# ar!turat# sedat!$ h!"n%t!k
) Tach!"nea 0 Sal!s!lat# am$etam!n# car%nm%n%ks!da
) Kussmaull 0 -ethan%l# ethyl!ene &lyc%l# sal!s!lat
B2 OEDE-A PARU 0 Sal!s!lat# nark%t!ka# s!m"at%m!met!k
C2 SUS. SARA* PUSAT
) Ke'an& 0 Am$etam!n# $en%th!az!n# c%ca!n# cam$er# tema&a# !s%n!az!d# %r&an%$%s$at# sal!s!lat#
ant!h!stam!n# "r%"%@y"hene.
) -!%s!s 0 Nark%t!ka 6 kecual! demer%l dan l%m%t!l 2# $en%th!az!n# d!aze"am# %r&an%$%s$at
6stad!um lan'ut2# ar!turat#'amur.
) -!dr!as!s 0 Ant!ch%l!ner&!k# s!m"at%m!met!k# c%ca!n# methan%l# lSD# &luteth!m!d.
) +uta#atr%"! %"t!k 0 -ethan%l
) *as!kulas! 0 Or&an%$%s$at
) N!sta&mus 0 D!$en!lh!dant%!n# ar!turat# caramaze"!m# ethan%l# car%n m%n%ks!da#
ethan%l
) .!"ert%n! 0 Ant!ch%l!ner&!k# $en%th!az!n# str!chnyn
) -!%kl%nus#r!&!d!tas 0 Ant!ch%l!ner&!k# $en%th!az!n# hal%"er!d%l
) Del!r!umD"s!k%s!s 0Ant!ch%l!ner&!k# s!m"at%m!met!k# alk%h%l# $en%th!az!n# l%&am erat#
mar!'uana# c%ca!n# her%!n# metaAual%n
) K%ma 0 Alk%h%l# ant!ch%l!ner&!k# sedat!9e h!"n%t!k# car%nm%n%ks!da# Nark%t!ka# ant!
de"ress! tr!s!kl!k# sal!s!lat# %r&an%$%s$at
) Kelemahan#"aral!se 0 Or&an%$%s$at# caramat# l%&am erat
132 SA:.PENCERNAAN
) -untah#d!are# 0 +es!# $%s$at# l%&am erat# 'amur# l!th!um# $l%ur!da# %r&an%$%s$at
) Nyer! "erut
*. KERACUNAN K.USUS ,ANG SERING DI/U-PAI
12 Keracunan .!dr%kar%n
52 Keracunan Insekt!s!da
72 Or&an%$%s$at
82 Keracunan Caramate 6 ay&%n 2
42 Keracunan Ketela P%h%n
<2 Keracunan /en&k%l
=2 +%tul!sme
B2 Keracunan -akanan
C2 Sal!s!lat
G. PENATA:AKSANAAN
12 T!ndakan emer&ens!
A!r(ay 0 +easkan 'alan na$as# kalau "erlu lakukan !ntuas!.
+reath!n& 0 +er!kan "erna$asan uatan !la "ender!ta t!dak erna$as s"%ntan atau "erna"asan
t!dak adekuat.
C!rculat!%n 0 Pasan& !n$us !la keadaan "ender!ta &a(at dan "era!k! "er$us! 'ar!n&an.
52 Ident!$!kas! "enyea keracunan.
+!la mun&k!n lakukan !dent!$!kas! "enyea keracunan# ta"! hendaknya usaha mencar!
"enyea keracunan !n! t!dak sam"a! menunda usaha)usaha "enyelamatan "ender!ta yan&
harus se&era d!lakukan.
72 El!m!nas! racun.
1. Racun yan& d!telan
a2 Ran&san& muntah
Akan san&at erman$aat !la d!lakukan dalam 1 'am "ertama sesudah menelan ahan
eracun# !la sudah le!h dar! 1 'am t!dak "erlu d!lakukan ran&san& muntah kecual! !la
ahan eracun terseut mem"unya! e$ek yan& men&hamat m%t!l!tas 6 mem"er"an'an&
"en&%s%n&an 2 lamun&.
Ran&san& muntah da"at d!lakukan secara mekan!s den&an meran&san& "alatum m%le atau
d!nd!n& elakan& $ar!n&#atau da"at d!lakukan den&an "emer!an %at) %atan 0
) S!ru" I"ecac
Da"at d!er!kan "ada anak d!atas < ulan. Pada anak us!a < ) 15 ulan 13 ml
1 ? 15 tahun 14 ml E 15 tahun 73 ml. Pemer!an s!ru" !"ecac d!!kut! den&an "emer!an 533
ml a!r "ut!h. +!la sesudah 53 men!t t!dak ter'ad! muntah "ada anak d!atas 1 tahun "emer!an
!"ecac da"at d!ulan&!.
) A"%m%r"h!ne
San&at e$ekt!$ den&an t!n&kat keerhas!lan ham"!r 133F#da"at menyeakan muntah dalam
5 ) 4 men!t. Da"at d!er!kan den&an d%s!s 3#3= m&Dk& ++ secara sukutan.
K%ntra!nd!kas! ran&san& muntah 0
) Keracunan h!dr%kar%n# kecual! !la h!dr%kar%n terseut men&andun& ahan)ahan yan&
erahaya se"ert! cam"h%r# "r%duk)"r%duk yan& men&andun& hal%&enat atau ar%mat!k#
l%&am erat dan "est!s!da.
) Keracunan ahan k%r%ss!$
) Keracunan ahan)5 "eran&san& CNS 6 CNS st!mulant # se"ert! str!chn!n 2
) Pender!ta ke'an&
) Pender!ta den&an &an&&uan kesadaran
2 Kumah lamun&
Kumah lamun& akan er&una !la d!lakukan dalam 1)5 'am sesudah menelan ahan
eracun# kecual! !la menelan ahan yan& da"at men&hamat "en&%s%n&an lamun&.
Kumah lamun& se"ert! "ada ran&san& muntah t!dak %leh d!lakukan "ada 0
) Keracunan ahan k%r%s!$
) Keracunan h!dr%kar%n
) Ke'an&
c2 Pemer!an N%r!t 6 act!9ated charc%al 2
/an&an d!er!kan ersama %at muntah# "emer!an n%r!t harus menun&&u "al!n& t!dak 73 ) <3
men!t sesudah emes!s. D%s!s 1 &ramDk& ++ dan !sa d!ulan& t!a" 5 ) 8 'am !la d!"erlukan#
d!er!kan "er %ral atau melalu! "!"a nas%&astr!k.
Ind!kas! "emer!an n%r!t untuk keracunan 0
) Oat5 anal&es!kD ant!!n$lammas! 0 acetamen%"hen# sal!s!lat# ant!!n$lamas! n%n
ster%!d#m%r"h!ne#"r%"%@y"hene.
) Ant!c%n9ulsantsD sedat!9e 0 ar!turat# caramaze"!ne# chl%rd!aze"%@!de# d!aze"am
"henyt%!n# s%d!um 9al"r%ate.
) :a!n)la!n 0 am"hetam!ne# chl%r"hen!ram!ne# c%ca!ne# d!&!tal!s# Au!n!ne# the%"hyll!ne# cycl!c
ant! ? de"ressants N%r!t t!dak e$ekt!$ "ada keracunan *e# l!th!um# cyan!da# asam asa kuat dan
alc%h%l.
d2 Cathars!s
E$ekt!9!tasnya mas!h d!"ertanyakan. /an&an d!er!kan !la ada &a&al &!n'al# d!are yan& erat 6
se9ere d!arrhea 2# !leus "aral!t!k atau trauma ad%men.
e2 D!uret!ka "aksa 6 *%rced d!uret!c 2
D!er!kan "ada keracunan sal!s!lat dan "hen%ar!tal 6 alkal!n!sas! ur!ne 2. Tu'uan adalah
untuk menda"atkan "r%duks! ur!ne 4#3 mlDk&D'am#hat!)hat! 'an&an sam"a! ter'ad! %9erl%ad
ca!ran. .arus d!lakukan m%n!t%r dar! elektr%l!t serum "ada "emer!an d!ures!s "aksa.
K%ntra!nd!kas! 0 edema %tak dan &a&al &!n'al
$2 D!alys!s
.anya d!lakukan !la usaha)usaha la!n sudah t!dak mema(a has!l. +erman$aat hanya "ada
ahan eracun yan& !sa mele(at! $!lter d!al!s!s 6 d!alysa le t%@!n 2 se"ert! "hen%ar!tal#
sal!s!lat# the%"hyll!ne# methan%l# ethylene &lyc%l dan l!th!um.
D!alys!s d!lakukan !la 0
) As!d%s!s erat
) Ga&al &!n'al
) Ada &e'ala &an&&uan 9!sus
) T!dak ada res"%n terhada" t!ndakan "en&%atan.
&2 .em%"er$us! mas!h meru"akan k%ntr%9ers! dan 'aran& d!&unakan.
5. Racun yan& d!sunt!kkan atau sen&atan
a2 Imm%!l!sas!
2 Pemasan&an t%rn!Auet d!"r%ks!mal dar! sunt!kan
c2 +er!kan ant!d%tum !la ada
7. Racun "ada kul!t dan mata
:e"askan semua yan& d!"aka! kemud!an ers!hkan den&an saun dan s!ram den&an a!r yan&
men&al!r selama 14 men!t. /an&an d!er! ant!d%tum.
8. Racun yan& d!h!sa" melalu! saluran na$as
Keluarkan "ender!ta dar! ruan& yan& men&andun& &as racun. +er!kan %ks!&en. Kalau "erlu
lakukan "erna$asan uatan.
82 Pen&%atan Su""%rt!$
1. Pemer!an ca!ran dan elektr%l!t
5. Perhat!kan nutr!s! "ender!ta
7. Pen&%atan s!mt%mat!k 6 ke'an&# h!"%&l!kem!a# kela!nan elektr%l!t ds.2
ASU.AN KEPERAGATAN PADA ANAK DENGAN KERACUNAN
A. PENGKA/IAN
1. Data Suyekt!$
12 Pen&ka'!an d!$%kuskan "ada masalah yan& mendesak se"ert! 'alan na$as dan s!rkulas! yan&
men&ancam '!(a# adanya &an&&uan asam asa# keadaan status 'antun& dan status kesadaran.
52 R!(ayat kesadaran 0 r!(ayat keracunan# ahan racun yan& d!&unakan# era"a lama
d!ketahu! setelah keracunan# ada masalah la!n sea&a! "encetus keracunan dan s!ndr%ma
t%ks!s yan& d!t!mulkan dan ka"an ter'ad!nya.
5. Data Oyekt!$
12 Saluran "encernaan 0 mual# muntah# nyer! "erut# deh!dras! dan "erdarahan saluran
"encernaan.
52 Susunan sara$ "usat 0 "erna$asan ce"at dan dalam t!nn!tus# d!s%r!entas!# del!r!um# ke'an&
sam"a! k%ma.
72 +-R men!n&kat 0 tach!"nea# tach!kard!# "anas dan erker!n&at.
82 Gan&&uan meta%l!sme kar%h!drat 0 ekskres! asam %r&an!c dalam 'umlah esar#
h!"%&l!kem! atau h!"er&l!kem! dan ket%s!s.
42 Gan&&uan k%a&ulas! 0 &an&&uan a&&re&as! tr%m%s!t dan tr%m%s!t%"en!a.
<2 Gan&&uan elektr%l!t 0 h!"%natrem!a# h!"ernatrem!a# h!"%kalsem!a atau h!"%kalsem!a.
+. PE-ERIKSAAN PENUN/ANG
Pemer!ksaan la%rat%r!um den&an "emer!ksaan len&ka" 6 ur!n# &ula darah# ca!ran lamun&#
anal!sa &as darah# darah len&ka"# %sm%lal!tas serum# elektr%l!t# urea N# kreat!n!n# &luk%sa#
transam!nase hat! 2# EKG# *%t% t%raksD ad%men# Skr!n!n& t%ks!k%l%&! untuk kele!han d%s!s
%at# Tes t%ks!k%l%&! kuant!tat!$.
C. DIAGNOSA KEPERAGATAN
12 T!dak e$ekt!$nya "%la na$as .d h!"%9ent!las!Dh!"er9ent!las!
52 Res!k% t!n&&! kekuran&an ca!ran tuuh .d mual dan muntah
72 T!dak e$ekt!$nya k%"!n& !nd!9!du .d kecemasan
D. INTERHENSI
12 T!dak e$ekt!$nya "%la na$as .d h!"%9ent!las!Dh!"er9ent!las!
Inter9ens! 0
) /!ka "erna$asan de"res! #er!kan %ks!&en dan lakukan suct!%n. Hent!lat%r mun&k!n !sa
d!"erlukan
) Pert%l%n&an "ertama yan& d!lakukan mel!"ut! 0 t!ndakan umum yan& ertu'uan untuk
keselamatan h!du"#mence&ah "enyera"an dan "ena(ar racun 6 ant!d%tum 2 yan& mel!"ut!
resus!tas!# 0 A!r (ay# reath!n&# c!rculas! el!m!nas! untuk men&hamat as%rs! melalu!
"encernaaan den&an cara kumah lamun&# emes!s# atau katars!s dan keramas ramut.
) Pera(atan su"%rt!$> mel!"ut! mem"ertahankan a&ar "as!en t!dak sam"a! demam atau
men&!&!l# m%n!t%r "eruahan)"eruahan $!s!k se"ert! "eruahan nad! yan& ce"at# d!stress
"erna$asan# s!an%s!s# d!a"h%res!s# dan tanda)tanda la!n k%la"s "emuluh darah dan
kemun&k!nan $atal atau kemat!an.
52 Res!k% t!n&&! kekuran&an ca!ran tuuh .d mual dan muntah
Inter9ens! 0
) -%n!t!r 9!tal s!&n set!a" 14 men!t untuk eera"a 'am dan la"%rkan "eruahan se&era
ke"ada d%kter.
) Catat tanda)tanda se"ert! muntah#mual#dan nyer! ad%men serta m%n%t%r semua muntah
akan adanya darah.
) Oser9as! $ese dan ur!ne serta "ertahankan ca!ran !ntra9en%us sesua! "esanan d%kter.
72 T!dak e$ekt!$nya k%"!n& !nd!9!du .d kecemasan
Inter9ens! 0
) -emer!kan "en'elasan "ada %ran& tua sehuun&an den&an yan& sedan& d!alam! anak
) -emer!kan health educat!%n "ada %ran& tua tentan& "enyea keracunan
) -emer!kan tekn!k relaksas! "ada anak.
From : http://luviony.blogspot.com/2011/06/asuhan-keperawatan-keracunan.html