Anda di halaman 1dari 7

KEJAKSAAN NEGE RI TANGGERANG P-29.

UNTUK KEADILAN
SURAT - DAKWAAN
NO REG. PERKARA : PDM 429 /TGR/02/2009
a. TERDAKWA :
Nama lengkap : A. ZULKARNAEN a!a" ALPIN M. ALI MUSA
Tempat lahir di : Tanggerang.
Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / tahun 1978.
Jeni kelamin : Laki-laki.
!e"angaan / !e#arganegaraan : $nd%neia.
Tempat tinggal : !p. &%'%ng (t. )7/)2 *. +aak !e,amatan -auk
!a"upaten Tanggerang
. g a m a : $lam.
Peker'aan : /ira#ata.
Pendidikan : +-..
#. PENA$ANAN :
1
.
U%&'( ()*)%&!%+a% *)%,!-!(a% :
- 0leh Pen1idik P%lek Paarkemi ditahan di (utan2 e'ak tanggal 11
Januari 2))9 /d tanggal 3) Januari 2))93
- *iperpan'ang %leh Penuntut Umum2 e'ak tanggal 31 Januari 2))9
ampai dengan tanggal )9 -aret 2))93
2
.
U%&'( ()*)%&!%+a% P)%'%&'&a% :
- 0leh Penuntut Umum ditahan di (utan2 e'ak tanggal 1) -aret 2))9
ampai dengan tanggal 29 -aret 2))93
.. DAKWAAN :
-------- &ah#a terdak#a A. ZULKARNAEN a!a" ALPIN M. ALI MUSA2 pada hari
-inggu tanggal 23 +eptem"er 2))7 ekitar 'am 1).)) /$& atau etidak-tidakn1a di
"ulan +eptem"er dalam tahun 2))7 atau diekitar #aktu itu2 "ertempat di "engkel
epeda m%t%r milik terdak#a di !p. &%'%ng (t.)7/)2 *. +aak !e,amatan -auk
!a"upaten Tanggerang 1ang etidak-tidakn1a di tempat lain 1ang maih termauk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanggerang2 -em"eli2 men1e#a2
menukar2 menerima gadai2 menerima hadiah2 atau untuk menarik keuntungan2
men'ual men1e#akan2 menukarkan2 menggadaikan2 mengangkut2 men1impan
atau men1em"un1ikan euatu "enda 1ang diketahui atau epatutn1a haru
diduga "ah#a diper%leh dari ke'ahatan penadahan2 1ang dilakukan dengan ,ara-
,ara antara lain :
-------- &era#al aat terdak#a mem"eli epeda m%t%r 4amaha merk 5ega ( tahun
2))7 #arna hitam dengan n%m%r rangka : 3+)67773)-))2 n%m%r mein :
7&*7828 dan tidak dilengkapi n%m%r P%lii2 +TN! dan &P!& dengan harga 1ang
murah 1aitu (p. 1.8)).)))2- 9atu 'uta delapan ratu ri"u rupiah: dari ee%rang
1ang "ernama ;.(4.*$ 9*P0: dengan makud untuk dipakai endiri2 kemudian
aki Nurk%ni 9terangka dalam "errka perkara terpiah:
2.
datang ke "engkel milik terdak#a lalu "ertemu dengan terdak#a2 aki Nurk%ni
melihat terdak#a mempun1ai epeda m%t%r 4amaha merk 5ega ( tahun 2))7
#arna hitam dengan n%m%r rangka : 3+)67773)-))2 n%m%r mein : 7&*7828 dan
tidak dilengkapi n%m%r P%lii2 +TN! dan &P!&2 aat aki Nurk%ni tertarik untuk
mem"eli epeda m%t%r tere"ut2 terdak#a mau men'ualn1a #alaupun diketahui
epeda m%t%r tere"ut tidak dilengkapi dengan urat-urat 1ang ah dan dulun1a
di"eli dengan harga 1ang murah2 kemudian etelah aki Nurk%ni menge,ek
k%ndii epeda m%t%r tere"ut dan ,%,%k dengan harga 1ang dita#arkan %leh
terdak#a2 aki Nurk%ni langung mem"eli m%t%r tere"ut eharga (p. 2.18).)))2-
9 dua 'uta eratu lima uluh ri"u rupiah: dan langung men1erahkan uangn1a
dengan terdak#a2 ata pen'ualan m%t%r tere"ut terdak#a mendapatkan
keuntungan e"ear (p. 38).)))2- 9tiga ratu lima puluh ri"u rupiah:3

-------- Per"uatan terdak#a A. ZULKARNAEN a!a" ALPIN M. ALI MUSA2
e"agaimana diatur dan dian,am pidana dalam paal 78) ke-1 !ita" Undang-
undang ;ukum Pidana. ---------
+ingara'a2 2) -aret 2))9
P<NUNTUT U-U-2
KADEK TEGU$ DWIPUTRA JA/AKESUNU 0
S$.
.JUN J.!+. N$P. 1988)912 2))912 1 ))2
KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA
+ingara'a2 )8 Januari 2))8.
!<P.*. 4T;.
!<TU. P<N=.*$L.N N<=<($
+$N=.(.J.
*$ >
+ $ N = . ( . J .
S U R A T P E N G A N T A R
N%m%r : Tar - /P.1.11/<p.1/)1/2))8
N1 URAIAN SINGKAT 2AN/AKN/A KETERANGAN
1. Pelimpahan perkara Pidana n%m%r :
P*- > 729/+$N=./ 12 /2))7 ata
nama terdak#a : SUGIONO a!a"
NONO 1ang didak#a melanggar
paal 78) ke-1 !U;P.
1 9atu:
ga"ung.
*engan h%rmat
diampai kan dengan
permintaan dapat
kiran1a menetapkan
peridangan.

!<P.L. !<J.!+..N N<=<($ +$N=.(.J.
AL3RED NAPITUPULU0 S$ .
J.!+. UT.-. -U*. N$P. 23))18218
TU(UN.N :
1. 4th2 Pen1idik P%lekti? =er%kgak
2. 4th2 Penaihat ;ukum / Terdak#a.
3. 4th. !epala (utan +ingara'a.
7. . r i p.
--------------------------------------------
!<J.!+..N N<=<($ +$N=.(.J. P > 31.
@ UNTU! !<.*$L.N A
N%. (eg. Perkara : P*- > 729/+$N=./ 12 /2))7.
N%. (eg. Tahanan : 777/ T /2))7
N%. (eg. &ukti : 3B1 / &! /2))7.
SURAT PELIMPA$AN PERKARA
A4ARA PEMERIKSAAN 2IASA
N%m%r : / & / 2))8.
!<P.L. !<J.!+..N N<=<($ +$N=.(.J.
-em"a,a : &erka perkara (egiter N%. &P /77/C/ 2))7/ +<(+<2 tanggal 27
N%pem"er 2))7 di"uat %leh Pen1idik : P%lek =er%kgak ata
umpah Ja"atan dalam perkara terdak#a :
N% N.-. T<(*.!/.
*i tahan Pen1idik 2
dan atau Penuntut
Umum
Jeni tahanan
a. (utan. tgl 3
". (umah. tgl 3
,. !%ta. tgl 3
!e
t.
1. SUGIONO a!a" NONO Pen1idik
Jaka Penuntut
Umum
(utan e'ak tanggal 3)
0kt%"er 2))7 /d tanggal
18 N%pem"er 2))7.
*iperpan'ang e'ak
tanggal 19 N%pem"er
2))7 /d tanggal 12
*eem"er 2))7.
(utan2 e'ak tanggal 13
*eem"er 2))7 /d
tanggal )1 Januari 2))7.
*iperpan'ang %leh !etua
Pengadilan Negeri
+ingara'a e'ak tanggal 2
Januari 2))8 /d tanggal
2 Pe"ruari 2))8
--
-enim"ang : a. &ah#a Penuntut Umum "erpendapat dari hail pen1idikan dapat
dilakukan penuntutan dengan dak#aan telah melakukan Tindak
Pidana e"agaimana diuraikan dan dian,am Pidana dalam paal:
78) ke-1 !U;P.
". &ah#a pemerika elan'utn1a adalah mauk #e#enang Pengadilan
Negeri +ingara'a.
-engingat : Paal 137 'i2paal 1732paal 812paal2182 !U;.P.
-enetapkan : -elimpahkan perkara terdak#a SUGIONO a!a" NONO ke
Pengadilan Negeri +ingara'a2 dengan a,ara pemerikaan "iaa dan
minta agar egera mengadili perkara tere"ut ata dak#aan
e"agai mana dimakud dalam urat dak#aan terlampir.
-eminta : 1. .gar !etua Pengadilan Negeri +ingara'a2menetapkan hari
peridangan untuk mengadili perkara tere"ut dan menetapkan
pemanggilan terdak#a erta aki-aki.
2. -engeluarkan penetapan untuk tetap menahan SUGIONO a!a"
NONO di (UT.N +ingara'a.
+ingara'a2 )8 Januari 2))8.
!<P.L. !<J.!+..N N<=<($ +$N=.(.J.
AL3RED NAPITUPULU0 S$ .
J.!+. UT.-. -U*. N$P. 23))18218.
T<-&U+.N :
1. 4th2 Pen1idik P%lek =er%kgak.
2. 4th2 Penaihat ;ukum / !uaa / terdak#a.
3. 4th.!epala (utan +ingara'a.
7. . r i p.
----------------------------------------------------
!<J.!+..N N<=<($ +$N=.(.J. P-33
T.N*. T<($-. +U(.T P<L$-P.;.N
P<(!.(. .D.(. P<-<($!+..N &$.+.
Pada hari ini 2tanggal Januari 2))8 Jam : /ita2 a1a :
N a m a :
.lamat : Jl.!artini N%.2 +ingara'a.
Peker'aan : Pega#ai Negeri.
Telah menerima urat > urat "erupa :
1. +urat Pelimpahan perkara N%m%r : /&/2))7 .
tanggal : 8 Januari 2))8.
2. +urat *ak#aan N%. (eg. Perk : P*- > 729 /+$N=./12/2))7
tanggal 8 Januari 2))8.
3. &erka perkara .n. terdak#a: SUGIONO a!a" NONO.
N%m%r P%l : &P /77/C/ 2))7/ +<(+<
tanggal :27 N%pem"er 2))7.
+ehu"ungan dengan perkara ata nama terdak#a : SUGIONO a!a" NONO.
+ingara'a 3 Januari 2))8.
4ang menerima 3 4ang men1erahkan :
---------------------- I GUSTI AR/A WIDN/ANA0
S$.
J.!+. P(.T.-. N$P. 23))22798.
KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA P-54
TANDA TERIMA
PEN/ERA$AN 2ARANG 2UKTI
Pada hari ini2 EEE..E. tanggal EEJanuari 2))8 Jam : E EE./ita2 a1a :
N a m a : I GUSTI AR/A WIDN/ANA0 S$
.lamat : !e'akaan Negeri +ingara'a.
Peker'aan : Pega#ai Negeri
Telah men1erahkan "arang "ukti "erupa :. epeda m%t%r 4amaha / Lm 94upiter:
#arna "iru N%. P%l . *!- 39)7 5= "eerta +TN!n1a an. !<TUT
+U-.NT($.
9 euai Penetapan !etua PN +ingara'a N%m%r : 7)9/Pen.Pid/2))7/PN.+=(2
tanggal 8 N%pem"er 2))7 :.
(egiter "ukti n%m%r 3B1/&!/2))7 kepada Pengadilan Negeri ingara'a2
ehu"ungan dengan pelimpahan perkara ata nama terdak#a SUGIONO a!a"
NONO 1ang didak#a melanggar paal 78) ke-1 !U;P .

4ang menerima 3 4ang men1erahkan :
---------------------- I GUSTI AR/A WIDN/ANA0
S$.
J.!+. P(.T.-. N$P. 23))22798.