Anda di halaman 1dari 28

EKONOMI TERBUKA

Ekonomi 4 sektor dikenali juga sebagai ekonomi


terbuka. Bererti adanya perdagangan dengan
negara-negara luar. Perdagangan dengan negara-
negara luar .m turut memberi kesan kepada
ekonomi domestik. Untuk memudahkan analisa,
kita andaikan perdagangan dengan negara luar
hanya melibatkan ekspot dan impot barang-
barang sahaja.

1
EKSPORT

Eksport ialah aktiviti menjual barang tempatan
keluar negara. Banyaknya barang-barang yang
dieksport bergantung kepada beberapa faktor,
antaranya ialah saiz permintaan dari luar negara,
tingkat teknologi ekonomi tempatan, sumber-
sumber alam dan juga dasar kerajaan terhadap
polisi eksport. Pendapatan negara tidak
mempengaruhi ekspot. Oleh itu fungsi eksport
adalah selari dengan paksi pendapatan negara.

2
3
Keterangan rajah:
Rajah menunjukkan fungsi eksport yang mendatar dan selari dengan
paksi pendapatan Walaupun pendapatan naik dari Yo ke Y1, eksport
tidak berubah. Sebaliknya eksport akan meningkat dari Xo ke X1 jika
terdapatnya perubahan faktor selain dari pendapatar negara. Eksport
dianggap suntikan kepada ekonomi negara kerana ia membesarkan
aliran pusingan pendapatan dan meningkatkan pendapatan negara.
IMPORT

Impot ialah aktiviti membeli barang dari
luar negara. Biasanya import dilakukan
oleh sektor rumahtangga, firma dan juga
kerajaan. Pendapatan penduduk sangat
besar pengaruhnya ke atas jumlah barang-
barang yang diimport. Semakin tinggi
pendapatan semakin tinggi import. Peratus
tertentu dari pendapatan akan digunakan
untuk tujuan tersebut.
4
Fungsi import boleh ditulis sebagai :
M = mY
Di mana m adalah pemalar atau peratus
tertentu dari pendapatan negara. Nilai m
biasanya lebih kecil dari perubahan
pendapatan (0 < m < 1). Fungsi import
boleh ditunjukkan sebagai satu garisan
yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan
yang ditunjukkan oleh garis Mo dan M1
dalam rajah di bawah:

5
6
Jika pendapatan naik dari Yo ke Y1 import turut naik dari M 1 --- > M3 (titik E
E1), (iaitu berubah di atas keluk yang sama). Fungsi import juga boleh
pindah samada ke atas atau ke bawah, ini disebabkan oleh faktor lain-lain
(bukan pendapatan). Misalnya fungsi import bergerak ke atas dari Mo ke M1
yang mungkin disebabkan oleh harga barang-barang import yang lebih rendah
atau wujudnya masalah inflasi dalam negeri. Impot adalah bocoran kepada
ekonomi kerana ia mengurangkan perbelanjaan terhadap barang-barang
domestik dan mengurangkan pendapatan kepada ekonomi sesebuah negara.
EKSPORT BERSIH
Ekspot bersih ialah perbezaan di antara
eksport dan import. Jika eksport melebihi
import, ekspot bersih positif, ini bererti
keseimbangan ekonomi dan pendapatan
negara akan meningkat. Sebaliknya jika
eksport bersih negatif, bererti import
melebihi eksport, ini akan mengurangkan
keseimbangan ekonomi dan pendapatan
negara.

7
KESAN
EKSPOT BERSIH
KE ATAS KESEIMBANGAN
PENDAPATAN
NEGARA

8
Ekonomi 2 (AE = C + I) dan 3 sektor (AE = C +
I + G) dikatakan ekonomi tertutup, manakala
ekonomi yang ada aktiviti import dan ekspot
dikenali sebagai ekonomi 4 sektor atau ekonomi
terbuka. (AE = C + I + G + [X M]) dimana
AE = Perbelanjaan Agregat.
Keseimbangan pendapatan negara ekonomi
terbuka boleh lebih tinggi, lebih rendah atau
sama dengan ekonorni tertutup. Kedudukan ini
sangat bergantung kepada nilai ekspot bersih.
9
Jika ekspot bersih positif, keseimbangan ekonomi
terbuka lebih tinggi dari ekonomi tertutup.

Jika ekspot bersih negatif, keseimbangan
ekonomi terbuka lebih rendah dari ekonomi
tertutup.

Jika ekspot bersih sifar, iaitu X = M, maka
keseimbangan ekonomi terbuka sama dengan
ekonomi tertutup.


10
Kesan ekspot bersih ke atas keseimbangan
pendapatan negara boleh ditunjukkan
dengan menggunakan 2 pendekatan, iaitu:

I. perbelanjaan aggregat dan penawaran
aggregat
II. suntikan dan bocoran

11
12
Keterangan rajah:
Andaikan keseimbangan asal pada titik Eo dengan pendapatan negara pada
Yo. Jika eksport bersih positif, perbelanjaan aggregat (AE) akan naik dari
AEo ke AE2. Titik keseimbangan berubah dari Eo ke E2 dan pendapatan
negara naik dari Yo ke Y2. Jika ekspot bersih negatif, AE turun dari AEo ke
AEi. Titik keseimbangan berubah dari E ke E1 dan pendapatan negara turun
dari Yo ke Y1.
II. Pendekatan Suntikan dan Bocoran

Sekiranya ekspot bersih positif,
keseimbangan pendapatan negara dalam
ekonomi terbuka lebih tinggi dari ekonomi
tertutup. Keadaan ini boleh diterangkan
dalam rajah di bawah:


13
14
Keterangan rajah:
Keseimbangan ekonomi tertutup pada asalnya ialah titik E, dengan
pendapatan negara pada Yo. Import naik ditunjukkan oleh pergerakan fungsi
bocoran dari S + T ke S + T + M atau ditunjukkan oleh jarak EM. Ekspot
yang meningkat pula ditunjukkan oleh pergerakan fungsi suntikan dari I + G
ke I + G + X atau ditunjukkan oleh jarak EX. Perhatikan jarak EX lebih
besar dari jarak EM yang menerangkan kenaikan ekspot lebih besar dari
kenaikan impot atau ekspot bersih adalah positif. Oleh itu keseimbangan
pendapatan negara akan bergerak dari E ke Ei dengan tingkat pendapatan
negara yang lebih tinggi iaitu dari Y ke Yi.
Sekiranya eksport bersih negatif,
keseimbangan pendapatan negara dalam
ekonomi terbuka lebih rendah dari
keseimbangan ekonomi tertutup.

Keadaan ini boleh ditunjukkan dalam
rajah di bawah:

15
16
Keseimbangan ekonomi tertutup pada asalnya ialah pada titik E, dengan
pendapatan negara pada Yo. Jika import naik, ia ditunjukkan oleh
pergerakan fungsi bocoran dari S + T ke S + T + M atau ditunjukkan oleh
jarak EL. Manakala eksport yang meningkat ditunjukkan oleh fungsi
suntikan dari I + G ke I + G + X atau ditunjukkan oleh jarak ET. Perhatikan
jarak EL lebih besar dari jarak ET yang menerangkan kenaikan impot lebih
besar dari kenaikan ekspotr atau eksport bersih negatif. Oleh itu
keseimbangan pendapatan negara akan bergerak dari titik E ke E2 dengan
tingkat pendapatan negara pada Y2 iaitu lebih rendah dari Yo.
Sekiranya ekspot bersih sama dengan
kosong atau eksport = import,
keseimbangan pendapatan negara bagi
ekonomi tertutup sama dengan ekonomi
terbuka. Keadaan ini diterangkan dengan
menggunakan rajah di bawah:

17
18
Keterangan rajah:
Keseimbangan ekonomi tertutup ialah pada titik E dengan pendapatan negara
pada Yo. Impot naik, maka fungsi bocoran akan bergerak dari S + T ke S + T
+ M. Manakala kenaikan ekspot menyebabkan fungsi suntikan bergerak dari
I + G ke I + G + X. Perhatikan kenaikan impot dan ekspot adalah sama
jumlahnya yang ditunjukkan oleh jarak EoE1 masing-masing. Oleh itu
pendapatan negara tidak akan berubah tetap pada Yo. Oleh itu keseimbangan
ekonomi tertutup akan sama dengan ekonomi terbuka dengan pendapatan
negara pada Yo.
Kesan Balas Perdagangan
(The Trade Feedback Effect)

19
Kesan balas perdagangan bererti kemajuan
ekonomi sesebuah negara mendorong kemajuan
ekonomi negara-negara lain dan kesan tersebut
akan berpindah semula ke negara asal melalui
aktiviti perdagangan yang berlaku. Sekiranya
eksport Malaysia meningkat, bererti pendapatan
ekspot Malaysia akan meningkat juga.

Peningkatan pendapatan akan digunakan untuk 2
tujuan, iaitu: menggunakan barang-barang
domestik dan juga barang-barang yang diimport.
20
Oleh itu import Malaysia pula akan bertambah.
Import Malaysia yang tinggi merupakan ekspot
negara lain, andaikan negara itu ialah Thailand,
maka Thailand pula akan memperolehi
pertambahan pendapatan eksport.
Pertambahan pendapatan Thailand akan
cenderung meningkatkan impotnya pula dari
Malaysia. Oleh itu eksport Malaysia ke Thailand
pula bertambah. Proses ini akan berterusan bagi
negara-negara yang berdagang. Akhirnya semua
negara yang berdagang akan mencapai kemajuan
dan pembangunan dalam ekonominya.

21
Contoh: Ekspot sebanyak 100 juta, adakah
memberikan pertambahan pendapatan ekspot
sebanyak 100 juta juga kepada negara
berkenaan?
Jawabnya tidak, kerana sebahagiannya akan
dibelanjakan untuk impot. Andaikan kenaikan
RM 1 dalam ekspot meningkatkan KNK
sebanyak RM1.40. Manakala bagi setiap
kenaikan RM1, 15% digunakan untuk impot,
maka jumlah perbelanjaan impot ialah:
Perbelanjaan import = 100 juta x 1.4 x 0.15
= 21 juta22
Oleh sebab itu pendapatan eksport bersih
hanyalah 79 juta (100 juta - 21 juta).

Perbelanjaan import Malaysia datangnya
dari ekspot Thailand, Thailand akan
memperolehi pendapatan, sebahagian dari
pendapatan ini akan digunakan pula untuk
impot barang dari Malaysia.
23
KESAN BALAS HARGA

(The Price Feedback Effect)

24
Kesan balas harga dalam perdagangan
antarabangsa bererti kenaikan harga
barang-barang di negara asal akan
memberi kesan kepada negara lain dan
negara itu pula yang mengalami kenaikan
harga akan memberi kesan kepada negara
asal. Contoh.
Andaikan perdagangan di antara Malaysia
dan India.
25
Kenaikan harga barang-barang Malaysia,
sudah tentu akan menaikkan harga eksport
Malaysia ke India. India sebagai
pengimport akan mengalami kenaikan
harga dalam negaranya.
Kenaikan harga barang-barang di India
akan turut meningkatkan harga barang-
barang eksportnya pula.
26
Jika sebahagiannya diekspot ke Malaysia,
maka Malaysia pula akan mengalami
kenaikan harga barang-barang yang
diimport yang secara langsung akan
mempengaruhi harga barang-barang
domestik dalam Malaysia. Kesan balas
harga adalah penting di dalam perdagangan
antarabangsa.

27
Oleh sebab itu harga barang-barang
domestik perlu dikawal. Jika tidak, harga
barang-barang domestik akan meningkat
dengan lebih tinggi lagi melalui aktiviti
perdagangan antarabangsa dan ini akan
menyebabkan wujudnya masalah inflasi.

28

Anda mungkin juga menyukai