Anda di halaman 1dari 34

PENGENALAN

Amalan pentaksiran dalam Matematik memainkan peranan penting untuk membantu


guru guru dalam mengumpul maklumat terlebih dahulu sebelum menjalankan proses
pengajaran dan pembelajaran . Guru perlu mengumpul maklumat dengan menjalankan ujian
diagnostic dan pelbagai bentuk ujian lagi . Ini akan dapat membantu guru untuk mencapai
objektif pengajaran dan pembelajaran. Guru juga dapat membantu guru untuk memilih kaedah
dan strategi pengajaran yang sesuai untuk murid .
Pengujian dan penilaian adalah komponen penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran . Ujian pensel-kertas seringkali digunakan dalam prosedur mengumpul bukti
formal berkaitan dengan pembelajaran murid . Setiap item dalam ujian digunakan untuk
meninjau pencapaian murid . Ujian juga bertujuan untuk menjangka prestasi domain hasil
pembelajaran yang ditetapkan oleh guru .
Taksonomi Bloom memainkan peranan penting kepada guru dalam proses membuat
soalan soalan ujian . Aras aras Taksonomi Bloom digunakan oleh guru dalam menyediakan
Jadual Spesifikasi Ujian. Jadual Spesifikasi Ujian perlu disediakan oleh guru terlebih dahulu
dalam menyediakan soalan yang bersesuaian dengan aras murid .
Selepas ujian dijalankan guru perlu membuat analisa item terhadap keputusan yang diperolehi
oleh murid di dalam ujian yang dijalankan . Analisa item ini akan membantu guru untuk memilih
murid bagi menjalankan proses pemulihan dan pengayaan .Pentaksiran merupakan satu episod dalam
proses pembelajaran yang merangkumi
aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor
menginterpretasi, menghurai,maklumat
tentang pembelajaran seorang bagi sesuatu
tujuan
KONSEP
Satu proses mendapatkan maklumat dan
seterusnya membuat penghakiman tentang
produk sesuatu proses pendidikan
DEFINISI
Proses mendapatkan gambaran tentang
prestasi seseorang dalam pembelajaran
Menilai aktiviti yang dijalankan semasa
pengajaran dan pembelajaran
Mendapatkan maklumat secara berterusan
tentang pengajaran dan pembelajaran
Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran
TUJUAN
PENTAKSIRAN
PRINSIP
PENTAKSIRAN
Instrumen
Kumpulan
yang
ditaksir
Respons Skor
Kumpulan
yang
menaksir

kelicinan kerja-kerja
mentadbir ujian
yang dilaksanakan
secara berpusat
atau berasaskan
sekolah
ketepatan
seseorang
pentaksir
memberikan
skor
merujuk
kepada
ketekalan dan
ketepatan
merujuk
kepada
relevan dan
kecukupan
cakupan
Kesahan Skor
Kebolehpercayaan
Skor
Kebolehtadbiran Keobjektifan
CIRI PENTAKSIRAN
YANG BAIK

Pengukuran
Contoh
pengukuran ialah
ujian,soal
selidik,senarai
semak,inventori
atau sesuatu skala
Proses
mendapatkan
penjelasan secara
numerik yang
disukat
menggunakan alat
Mengukur secara
kuantitatif
peringkat atau
tahap pencapaian
pembelajaran
murid
Mengukur
keberkesanan
pengajaran guru

Fungsi Pengukuran
Mengesan hasil pembelajaran yang dicapai
Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi
Mengesan kemajuan yang telah dicapai
Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran
yang dihadapi oleh murid
Mendapatkan maklumat untuk
bimbingan,kecekapan guru,rekod prestasi sebagai
maklum balas kepada murid dan ibubapa
Penilaian
Pengukuran
Pengujian
Proses
penilaian
Mendapatkan
maklumat
melalui sara
mengukur
Menetapkan
suatu kriteria
bagi
pengukuran
Membuat
taksiran
berdasarkan
hasil
pengukuran


Tujuan
penilaian
Merancang
dan
mengubahsuai
pengajaran
Menjalankan
tindakan
susulan yang
sesuai
Mengesan
perkembangan
murid secara
menyeluruh
mengenalpasti
kekuatan dan
kelemahan
murid
Mengetahui
keberkesanan
pengajaran

Jenis-Jenis
Kesahan
Ujian
Kesahan Muka
-merujuk kepada apa
yang kerap digunakan
sebagai bentuk pengujian
Kesahan Kandungan
-Proses menentukan
setakat mana satu set
tugasan ujian
menyediakan sampel
relevan
Kesahan Ramalan
- Satu set ujian yang
mempunyai kesahan
ramalan boleh meramal
watak atau perubahan
seseorang pada masa
hadapan
Kesahan Serentak
- Ujian yang hampir
serupa dengan latiahan-
latihan harian
Kesahan Konstruk
- Proses yang
menentukan sejauh mana
prestasi ujian seseorang
pelajar boleh
diinterpretasi berdasrkan
satu atau lebih psikologiFaktor yang
mempengaruhi
Kesahan Ujian
Arahan
kurang jelas
Struktur
ayat sukar
difahami
Aras
kesukaran
tidak sesuai
Masa yang
tidak
mencukupi
Ambiguiti
Item ujian
tidak dibina
dengan
baik
Bilangan
item yang
tidak
mencukupi
Susunan
jawapan
boleh
diramalkan
Kekaburan
pernyataan
atau
salahtafsiran

Faktor yang
mempengaruhi
Kebolehpercayaan
Keobjektifan
Ujian
Panjang
Ujian
Sebaran
Skor
Kesukaran
Ujian

Ujian objektif
mempunyai
keobjektifan yang
tinggi kerana
pemeriksaan tidak
dipengaruhi oleh
faktor kemahiran
pemeriksa
Ujian subjektif
mempunyai
keobjektifan yang
rendah kerana skor
yang diberi berbeza
KeobjektifanKebolehtadbiran
Pelaksanaan
ujian dalam bilik
darjah atau
dewan
peperiksaan
dengan lancar
Ujian yang
ditadbir harus
memenuhi syarat-
syarat dan
keperluan untuk
pengujian


Faktor Yang Mempengaruhi
Kebolehtadbiran
Kos
pengujian
Masa yang
diperlukan
untuk
pentadbiran
Mudah
dalam
pentadbiran
Pengujian
Teknik mengukur
perubahan tingkah laku
individu
Mengesan hasil
pembelajaran
Dijalankan melalui soalan
ujian
Fokus kepada satu-satu
unit pembelajaran
Menunjukkan pencapaian
murid dalam satu atau
beberapa unit
pembelajaran
Pengukuran
Proses memperoleh nilai
kuantitatif bagi
menentukan pencapaian
individu
Mengesan hasil
pembelajaran,jenis-jenis
kemahiran dan kemajuan
Dijalankan melalui
berbagai cara memperoleh
data kuantitatif
Fokus kepada satu-satu
unit pembelajaran
Menunjukkan pencapain
dalam segmen pelajaran
yang diukur
Penilaian
Proses mentaksir
perubahan tingkah laku
Membuat pentaksiran
tentang pencapaian murid
untuk pemulihan
Dijalankan melalui ujian
dan alat-alat lain seperti
soal selidik
Fokus kepada makluamt
pengujian dan data kulitatif
dan pemerhatian
Menunjukkan pencapaian
dan tingkah laku murid
secara keseluruahn
Takrif

Fungsi

Cara

Fokus

Hasil

Persamaan
Kesemua pengujian,pengukuran dan penilaian dilaksanakan
sebelum,semasa dan selepas pengajaran

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN MATEMATIK TAHUN 6

BIL TOPIK PENGETAHUAN
MUDAH
( NO SOALAN)
KEFAHAMAN
SEDERHANA
(NO SOALAN)
APLIKASI
SUKAR
(NO SOALAN)
JUMLAH
1. Nombor Bulat 1,2,5,6,7,8 3,4 40 9
2. Pecahan 10,11,12, 13,14,26 6
3. Perpuluhan 15,16,19,20 9,17,18 7
4. Peratus 21,23 24,28 4
5. Wang 22,25 2
6. Masa 31 27,39 29,32 5
7. Ukuran Panjang 30,34 2
8. Jisim
9. Isipadu Cecair 33 1
10. Bentuk dan Ruang 36 35 2
11. Perwakilan Data 38 37 2
JUMLAH 19 15 6 40


SEKOLAH KEBANGSAAN RAPAT SETIA
31350 IPOH

UJIAN BULANAN

MATEMATIK
TAHUN 6
(KERTAS 1)

Nama : Kelas: Tarikh:

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
1. 2.043 million =
2.043 juta =
A. 204 300
B. 240 300
C. 243 000
D. 2 043 000
2. Round off 675 234 to the nearest ten thousand. State the answer in million.
Bundarkan 675 234 kepada puluh ribu yang terdekat. Nyatakan jawapan dalam juta.
A. 0.67 million
0.67 juta
B. 0.675 million
0.675 juta
C. 0.68 million
0.68 juta
D. 0.685 million
0.685 juta
3. Diagram 1 shows two number cards.
Rajah 1 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.
Diagram 1
Rajah 1
2 137 408 408 261
Find the product of value of digit 7 and digit 6 in the numbers.
Cari hasil darab bagi nilai digit 7 dan nilai digit 6 dalam nombor di atas.
A. 42
B. 4 200
C. 42 000
D. 420 000
4. 20 092 700 = 45 813
What is the missing number in the box ?
Apakah nombor yang tertinggal dalam petak di atas ?
A. 25 021
B. 25 081
C. 65 205
D. 66 605
5. 43 258 x 8 + 254 =
A. 325 496
B. 336 594
C. 346 318
D. 358 624
6. (84 52) x (35 + 77) =
A. 3 584
B. 3 548
C. 3 485
D. 3 458
7. 3 027 600 + 462 500 + 59 900 =
A. 0.35 million
0.35 juta
B. 0.355 million
0.355 juta


C. 3.55 million
3.55 juta
D. 3.6 million
3.6 juta
8. 235 550 42 =
A. 568
B. 568 remainder 14
568 baki 14
C. 5 608
D. 5 608 remainder 14
5 608 baki 14
9. Diagram 2 shows a number line.
Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.Find the value of P.
Cari nilai P.
A. 1.18
B. 1.24
C. 1.36
D. 1.42Diagram 2
Rajah 2
0.82 P 1.0 1.54

10.
A.
B.
C.
D.
11.
A.
B.
C.
D.
12. X 785 =
A. 2 198
B. 2 560
C. 2 746
D. 2 850
13. Divide by .
3
4

1
8

3
4

1

+ + =
1
1
3

8
5
6

2
3
4

11
2
3

11
3
4

12
11
12

13
1
4


=
40
1
2

11
5
6

15
2
3

13
12
5
6

13
1
6

13
1
2

2
4
5

Bahagi dengan .
A.
B. 2
C. 4
D. 6
14.
Find the missing fraction.
Cari pecahan yang tertinggal.

A.
B.
C.
D.
15. 28.276 + 12.69 17.289 =
A. 20.548
B. 23.677
C. 28.627
D. 32.954

16. 52.13 18 + 20.165 =
A. 52.306
B. 53.183
C. 54.295
1
2

+ + =
8
3
5

2
2
3

16
3
5

5
1
4

5
1
3

5
2
3

5
2
5

D. 54.602
17.
A. 6.236
B. 6.654
C. 6.732
D. 6.784


18. Diagram 3 shows a number card.
Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor.Add to the number on the card. What is the total ?
Tambahkan kepada nombor pada kad itu. Berapakah jumlahnya?
A. 0.46
B. 1.12
C. 1.36
D. 2.17
19. 149.1 8 =
A. 18.63
B. 18.637
C. 18.638
D. 18.64


0.27
Diagram 3
Rajah 3
1
9
100

1
9
100


=
+ 6
3
100

2
3
10

3
54
1 000

20. Which of the following is true ?
Antara berikut. Yang manakah benar ?

21.
A. 430 %
B. 403 %
C. 43 %
D. 40.3 %
22. (RM 4 026.75 + RM 867.80) x 6 =
A. RM 29 267.00
B. RM 29 367.30
C. RM 29 967.30
D. RM 29 971.30
23. Convert 108 % to a decimal.
Tukarkan 108 % kepada nombor perpuluhan.
A. 0.108
B. 0.18
C. 1.08
D. 1.8
24.
What is the value of P ?
Apakah nilai P ?
A. 6
1
2

0.2 = A
.
1
5

0.5 = B.
C. 1.8 =
1
1
8

D. 1.75 =
1
3
4

=
4
3
10

= 160 %
P
5

B. 8
C. 9
D. 16
25. 7 800 sen 12 x 50 =
A. RM 13.00
B. RM 32.50
C. RM 130.00
D. RM 325.00
26. Table 1 shows the mass of three types of fruit.
Jadual 1 menunjukkan jisim tiga jenis buah-buahan.
Fruit
Buah-buahan
Mass
J isim
Papaya
Betik


Watermelon
Tembikai


Durian
Durian
Find the sum of the mass, in kg, of the fruit.
Cari jumlah jisim, dalam kg, ketiga-tiga jenis buah-buahan tersebut.

A.
B.
C.
D.
27. 9 centuries 8 decades + 50 years =
Table 1
Jadual 1
kg 3
1
4

kg 3
5
6

kg 2
1
3

9
1
6

9
5
12

9
1
2

9
2
3

9 abad 8 dekad + 50 tahun =
A. 59 centuries 8 decades
59 abad 8 dekad
B. 14 centuries 8 decades
14 abad 8 dekad
C. 10 centuries 3 decades
10 abad 3 dekad
D. 9 centuries 9 decades
9 abad 9 dekad

28. Diagram 4 shows a proverb.
Rajah 4 menunjukkan satu ungkapan.What percentage of the letters are made up of letter N?
Berapa peratuskah daripada semua huruf itu terdiri daripada huruf N' ?
A. 20
B. 25
C. 30
D. 50
29. Ben is years old. Arul is years older than Ben while Chandran is 1 year 8
months younger than Arul. How old is Chandran ?
Ben berumur tahun. Arul tahun lebih tua daripada Ben sementara itu,
Chandran 1 tahun 8 bulan lebih muda daripada Arul. Berapakah umur Chandran?
A. 11 years 8 months
11 tahun 8 bulan
B. 11 years 10 months
11 tahun 10 bulan

7
UNION IS STRENGTH
Diagram 4
Rajah 4
12
1
3

1
1
6

12
1
3

1
1
6

C. 12 years 8 months
12 tahun 8 bulan
D. 12 years 10 months
12 tahun 10 bulan
30. Diagram 5 shows a road map.
Rajah 5 menunjukkan sebuah peta jalan.
Calculate the distance, in km, from P to S.
Hitung jarak, dalam km, dari P ke S.
A. 11.15
B. 11.2
C. 11.35
D. 11.4
31. Which of the following in true ?
Antara berikut, yang manakah benar ?
A. 1710 hours = 5:10 a.m.
jam 1710 = 5:10 a.m.
B. 1149 hours = 11:49 p.m.
jam 1149 = 11:49 p.m.
C. 2007 hour = 8:07 p.m.
jam 2007 = 8:07 p.m.
D. 0052 hours = 1:52 a.m.
jam 0052 = 1:52 a.m.
3 km
P
Q R
S
950 m
7
2
5

km
Diagram 5
Rajah 5
32. Cindy takes 40 minutes 25 seconds to bake a loaf of bun. How long does she take to bake
8 similar buns ?
Cindy mengambil masa selama 40 minit 25 saat untuk membakar sebuku roti. Berapakah lama
masa yang diambil untuk membakar 8 buku roti yang sama ?

33. Table 2 shows the volume of sugar cane juice drank by 3 pupils.
Jadual 2 menunjukkan isipadu air tebu yang diminum oleh 3 orang murid.


Find the difference in volume of sugar cane juice drank by John and Kavitha in .
Cari perbezaan isipadu, dalam , air tebu yang diminum oleh John dan Kavitha.
A. 625
B. 750
C. 1 075
D. 1 200
Pupil
Murid
Volume of sugar cane juice
Isipadu air tebu
John
1.05 l
Kavitha 425 ml
Laili 0.3 l
A. 5 hours 20 minutes 20 seconds
5 jam 20 minit 20 saat
B. 5 hours 23 minutes 20 seconds
5 jam 23 minit 20 saat
C. 6 hours 20 minutes
6 jam 20 minit
D. 6 hours 20 minutes 20 seconds
6 jam 20 minit 20 saat
ml
ml
Table 2
Jadual 2
34. Yusry jogs around a 566 m track, 5 times. What is the total distance he has covered in km
?
Yusry joging mengeliling sebuah balapan yang berjarak 566 m sebanyak 5 kali. Apakah jumlah
jarak, dalam km, yang dilaluinya ?
A. 2.38
B. 2.83
C. 2.9
D. 3.24
35. Diagram 6 shows a piece of cardboard.
Rajah 6 menunjukkan sekeping kad manila.


Calculate the area, in cm
2
, of the diagram.
Hitung luas, dalam cm
2
, rajah itu.
A. 18
B. 20
C. 22
D. 28
36. Diagram 7 shows a composite shape of a rectangle and a triangle.
Rajah 7 menunjukkan sebuah bentuk gabungan yang terdiri daripada sebuah segi empat tepat
dan sebuah segi tiga.


Find the perimeter, in cm, of the diagram.
Diagram 6
Rajah 6
2 cm
4 cm
11 cm
4 cm
3 cm
5 cm
Diagram 7
Rajah 7
Cari perimeter, dalam cm, rajah itu.
A. 21
B. 23
C. 34
D. 38
37. The bar chart in Diagram 8 shows the number of bottles collected by 5 pupils.
Carta palang dalam Rajah 8 menunjukkan bilangan botol yang dikumpulkan oleh 5 orang
murid.


What is the most common number of bottles collected by them ?
Apakah bilangan botol sepunya yang dikumpulkan oleh mereka ?
A. 15
B. 25
C. 30
D. 35
38. Table 3 shows the number of pupils in 3 classes.
Jadual 3 menunjukkan bilangan murid dalam 3 buah kelas.0
5
10
15
20
25
30
35
Siti Rini Elly Betty Zizie
Class
Kelas
Number of pupils
Bilangan murid
4A 32
4B 30
4C 34
Diagram 8
Rajah 8
Pupil
Murid
N
u
m
b
e
r

o
f

b
o
t
t
l
e
s

B
i
l
a
n
g
a
n

b
o
t
o
l

Table 3
Jadual 3

Calculate the average number of pupils in each class.
Hitung purata bilangan murid dalam setiap kelas.
A. 32
B. 34
C. 42
D. 96


39. Mr. Teoh reaches his office at 9:40 a.m. He leaves his house at 7:55 a.m. How long is his
journey ?
Mr. Teoh tiba di pejabatnya pada pukul 9:40 a.m. Dia meninggalkan rumahnya pada pukul
7:55 a.m. Berapakah lama masa perjalanannya ?
40. There are 32 boxes. Each box is filled with 40 packets of drink. The packets of drink are
distributed equally among 5 schools. How many packets of drink did each school get ?
Terdapat 32 kotak. Setiap kotak berisi 40 kotak minuman. Kotak-kotak minuman itu
diedarkan sama rata di antara 5 buah sekolah. Berapa banyakkah kotak minuman yang
diperolehi setiap sekolah ?
A. 160
B. 256
C. 778
D. 1 280

A. 2 hours 15 minutes
2 jam 15 minit
B. 2 hours 5 minutes
2 jam 5 minit
C. 1 hours 45 minutes
1 jam 45 minit
D. 1 hours 15 minutes
1 jam 15 minit