Anda di halaman 1dari 20

940/3 STPM 2013

SEJARAH
SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA (1800-2000)
KERTAS 3

SULIT*
SET 2JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM
PENGGAL 3
STPM 940/3
* SKEMA ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
SULIT*

SEJARAH PENGGAL 1 DAN 3 SEJARAH PENGGAL 2
940/1 DAN 940/3 940/2
60 - 80 = A 55 - 60 = A
55 - 59 = A- 50 - 54 = A-
50 - 54 = B+ 45 - 49 = B+
45 - 49 = B 40 - 44 = B
40 - 44 = B- 35 - 39 = B-
35 - 39 = C+ 30 - 34 = C+
30 - 34 = C 25 - 29 = C
25 - 29 = C- 20 - 24 = C-
20 - 24 = D+ 15 - 19 = D+
16 - 19 = D 10 - 14 = D
10 - 15 = F 00 - 09 = F
00 - 09 = F


RUBRIK PENSKORAN KERTAS SEJARAH 940
DIMENSI DAN
KRITERIA
18 - 20
AMAT CEMERLANG
14 17
CEMERLANG
10 13
BAIK
6 9
LEMAH
0-5
AMAT LEMAH
PENGETAHUAN DAN
KEFAHAMAN

8

6-7

4-5

2-3

1-2
o Fakta
o Huraian
o Contoh
o Bukti/sokongan/
pendapat

Penguasaan subjek
soalan luas dan
mendalam.

Menyediakan
maklumat utama,
bukti sokongan dan
pendetailan
memadai, majority
tepat, relevan dan
membantu
menjawab soalan
secara mendalam.

Kesilapan fakta
amat minimum,
sama sekali tidak
mencacatkan
ketepatan jawapan.
Penguasaan subjek
soalan agak luas
tetapi kurang
mendalam.

Menyediakan
maklumat utama,
bukti sokongan dan
pendetailan agak
memadai,
majoritinya tepat,
relevan dan
membantu
menjawab soalan
secara mendalam.

Kesilapan fakta
minimum, tidak
mecacatkan
ketepatan
keseluruhan
jawapan

Menguasai subjek
soalan, tetapi
keluasan dan
kedalamannya
terbatas.

Maklumat utama,
bukti sokongan dan
pendetailan
terbatas, hanya
sebahagiannya
tepat, relevan,
menyumbang
kepada kedalaman
jawapan.

Kesilapan fakta
kurang ketara,
tetapi agak
mencacatkan
ketepatan jawapan.
Hanya mengetahui
subjek soalan
secara kabur

Maklumat utama
bukti sokongan
sangat terhad dan
tidak mendasar,
ada yang kurang
tepat, kurang
relevan, dan tidak
membantu calon
menjawab soalan
secara memuaskan.

Kesilapan agak
ketara, sehingga
banyak kecacatan
dari segi ketepatan
jawapan
Tiada pengetahuan
subjek soalan.

Gagal menyediakan
maklumat utama dan
bukti sokongan.
Hanya membuat
kenyataan umum,
banyak tidak tepat,
tidak relevan dan
gagal menyediakan
maklumat yang
diperlukan bagi
menjawab soalan.

Kesalahan amat
ketara, dan
mencacatkan
ketepatan
keseluruhan jawapan


TAAKULAN


6

5

3-4

2-3

0-2
o Membuat ulasan
melebihi biasa
(analitik)
o Memenuhi
tugasan soalan
(penegasan)
o Kesimpulan
setiap isi
o Bukti yang
relevan/kaitan
o Nilai/ pengajaran
Membina hujah
secara logikal
merujuk
sepenuhnya
kepada kehendak
soalan.

Idea yang
dikembangkan
sebagai respon
terhadap soalan,
kupasan isu
disandarkan
kepada banyak
contoh, fakta,
detail, releven.

Penaakulan mantap

Hujah amat releven
dan logik
Membina hujahan
teras merujuk
kepada kehendak
soalan.

Kupasan
menggunakan
beberapa contoh,
fakta dan
pendetailan yang
menyumbang
kepada taakulan
yang mantap

Ediden dalam
hujahan
kebanyakannya
relevan
Pembinaan hujahan
teras merujuk
secara longgar
kepada kehendak
soalan.

Kupasan idea yang
dikembangkan
berdasarkan bukti
terbatas, tapi
hujahan agak
koheren
Sebahagian kecil
eviden kurang
relevan
Hujahan teras tidak
jelas dan hanya
merujuk secara
longgar kepada
soalan.

Kupasan idea hanya
berdasarkan sedikit
bukti menyebabkan
hujahan kurang
koheren

Ada eviden yang
releven tetapi
kebanyakannya
lemah
Tiada hujahan teras,
kenyataan kabur dan
tidak jelas.

Tidak merujuk
kepada kehendak
soalan.

Kupasan idea yang
dikembangkan tidak
didasarkan bukti.

Tiada eviden yang
relevan dalam
hujahan

KOMUNIKASI

6

5

3-4

2-3

0-2

o Mempunyai
binaan esei
lengkap
(Pendahuluan, isi
dan penutup)
o Gaya bahasa dan
wacana
tatabahasa
sesuai
o Ayat teratur
o Pendekatan
mudah difahami
o Fokus kepada
perbincangan
o Penyampaian
idea dan isi
olahan difahami
Susunan idea amat
logical, analitikal,
teratur dan sesuai
kehendak soalan.
Penyampaian idea
amat jelas dan licin
menerusi ayat dan
tatabahasa yang
kemas.

Idea-idea utama
dalam perenggan
terangkai secara
bertalian
membentuk idea
keseluruhan yang
padu.

Wacana terfokus
menunjukkan
kefahaman
mendalam
terhadap
pengetahuan dan
kehendak soalan.

Mensintesis idea
keseluruhan secara
jitu sehingga
rumusan dan
kesimpulan amat
padu


Susunan idea
logical, agak
analitikal dan
tersusun sesuai
kehendak soalan.
Penyampaian idea
jelas dan licin,
tetapi ada
kesilapan ayat dan
tatabahasa yang
minimum.

Idea utama dalam
perenggan
terangkai secara
bertalian
membentuk idea
keseluruhan yang
kemas.

Wacana terfokus
menunjukkan
kefahaman
terhadap
pengetahuan dan
kehendak soalan.

Sintesis idea
keseluruhan agak
jitu sehingga
rumusan dan
kesimpulan agak
padu.

Susunan idea
secara deskriptif,
kurang logical,
tetapi tersusun dan
tidak lari dari
kehendak soalan.

Penyampaian idea
kurang jelas dan
melompat,
kesilapan ayat dan
tatabahasa agak
ketara.

Idea utama dalam
perenggan
bertalian, tetapi
sebahagiannya
kurang berkaitan
membentuk idea
keseluruhan yang
agak teratur.

Wacana kurang
terfokus
menunjukkan
kefahaman tidak
sepenuhnya
terhadap
pengetahuan dan
kehendak soalan.

Sintesis idea
keseluruhan kurang
jitu menyebabkan
rumusan dan
kesimpulan longgar


Susunan idea
kurang logical,
sangat deskriptif
dan tidak tersusun
tetapi tidak lari
dengan kehendak
soalan.

Penyampaian idea
kabur, ada
pengulangan dan
kesilapan ayat dan
tatabahasa ketara.

Idea utama dalam
perenggan banyak
yang tidak bertalian
dan kurang
membantu
pembentukan idea
keseluruhan secara
lancar.

Wacana tidak
banyak terfokus
menunjukkan
kefahaman rendah
terhadap
pengetahuan dan
kehendak soalan.

Sintesis idea
keseluruhan
longgar sehingga
rumusan dan
kesimpulan tidak
jelas,
Sususnan idea tidak
logical, tidak
tersusun lari dari
kehendak soalan.

Idea disampaikan
menyimpang,
dipenuhi kesilapan
ayat dan tatabahasa.

Perenggan tiada idea
utama hanya
kenyataan umum
yang tidak terangkai
dan binaan idea
keseluruhan tidak
teratur.

Wacana tidak
terfokus menu
jukkan ketiadaan
kefahaman terhadap
pengetahuan dan
kehendak soalan.

Sintesis idea
keseluruhan sangat
longgar sehingga
rumusan dan
kesimpulan tidak
relevan.SKEMA SET 2 PENGGAL 3
Soalan 1
Adat Perpatih dan Adat Temenggung memainkan peranan penting dalam
kesejahteraan hidup masyarakat Melayu sebelum campur tangan British. Bincangkan.

A. PENDAHULUAN

1. Adat ialah undang-undang tidak bertulis yang diamalkan secara turun-temurun. Adat
juga
merupakan peraturan yang berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat. Terdapat dua
undang-undang adat di Tanah Melayu, iaitu Adat Perpatih dan
Adat Temenggung. Kedua-dua adat ini dipercayai berasal dari Sumatera, Indonesia.
Adat Perpatih diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyong
dan diamalkan di Negeri Sembilan serta kawasan Naning.
2. Adat Temenggung pula diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang berasal dari
Palembang dan diamalkan di semua negeri Melayu yang lain. Kedua-dua adat ini
banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan kemudiannya secara beransur-ansur
berubah kepada hukum syarak mengikut mazhab Syafie. Adat Perpatih dan Adat
Temenggung mempunyai peranan yang berbeza dari aspek politik, ekonomi,- sosial
dan perundangan.


B. ISI

Adat Perpatih

1. Dari segi politik

Dari segi politik, Adat Perpatih mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi
dan
permuafakatan. Pemimpin dipilih dan dilantikmelalui wakil daripada setiap suku.
Anak Buah akan melantik Buapak dan Buapak pula akan memilih Lembaga. Lembaga akan
memilih Undang dan Undang akan melantik Yamtuan Besar. Sistem pemilihan
pemimpin dalam Adat Perpatih jelas menunjukkan kuasa dibahagikan antara Undang,
Lembaga dengan Buapak. Walaupun Yamtuan Besar bertindak sebagai sultan tetapi
baginda tidak mempunyai kuasa dan tidak berhak melantik orang besar di negeri- negeri lain.
Sebaliknya, pelantikan tersebut dibuat berpandukan hierarki yang lebih bawah
daripada Yamtuan Besar. Setiap keputusan yang diambil oleh Yamtuan Besar adalah
berasaskan keputusan yang dibuat bersama dengan Undang.

2. Dari segi ekonomi

Dari segi ekonomi, Adat Perpatih bersifat matrilineal, iaitu keutamaan diberi kepada
kaum wanita. Dalam adat ini, kedudukan kaum wanita lebih tinggi daripada kaum
lelaki. Harta pusaka diperturunkan menerusi garis keturunan sebelah perempuan atau sebelah
ibu. Harta pusaka daripada pihak ibu sebagai pengasas akan diwariskan kepada
anak perempuannya. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka keluarga. Sekiranya
tidak mempunyai anak perempuan, maka hartanya akan diwariskan kepada adik perempuan
dan seterusnya. Kaum lelaki hanya berhak ke atas urusan pentadbiran keluarga sahaja.

3. Dari segi sosial

Dari segi sosial, Adat Perpatih mengamalkan cara hidup bersuku-suku, iaitu hidup
secara
berkeluarga. Setiap suku menggunakan nama-nama tertentu. Masyarakat ini
mengamalkan perkahwinan mengikut eksogami, iaitu adat atau perbuatan
mengahwini seseorang daripada suku kaum lain sekali gus melarang perkahwinan
dengan suku yang sama. Perkahwinan mestilah daripada suku yang berlainan kerana
menganggap setiap ahli suku adalah bersaudara. Selepas perkahwinan, si lelaki akan
meninggalkan kampung halamannya dan menetap di kawasan ibu isterinya sebagai
semenda. Semenda perlu mendirikan rumah bagi isteri dan anak-anaknya di atas tanah
yang dimiliki oleh keluarga isteri. Jika berlaku penceraian, semenda tidak mempunyai
sebarang hak ke atas anaknya kerana berada dalam kelompok rumpun ibu.

4. Dari segi perundangan

Dari segi perundangan, Adat Perpatih mementingkan penyelesaian y ang akan
memuaskan hati pihak mangsa dan pesalah. Hukuman yang diberi bertujuan
membaiki keadaan, iaitu berbentuk pemulihan dan bukannya untuk menghukum.
Undang-undang jenayah adalah bertimbang rasa dan berperikemanusiaan. Hukuman
berat tidak
digalakkan dalam Adat Perpatih. Seorang pesalah akan didenda mengikut
kesalahannya dan perlu membayar ganti rugi kepada mangsa. Hukuman tersebut
dilaksanakan adalah untuk menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan pada
masa hadapan.

Adat Temenggung

1. Dari segi politik

Dari segi politik, Adat Temenggung bersifat autokratik, iaitu pemusatan kuasa di
tangan sultan atau raja. Sultan merupakan tonggak sistem pemerintahan diikuti oleh kerabat
diraja dan pembesar. Pembesar dilantik oleh sultan dan memerintah sebagai wakil
sultan.
Jawatan sultan bersifat warisan, iaitu digantikan oleh putera sulung. Kedudukan raja
sangat istimewa dan diperkukuh dengan konsep daulat, penggunaan
lambang-lambang terlentu dan menjadi simbol perpaduan rakyat.

2. Dari segi ekonomi

Dari segi ekonomi, Adat Temenggung mementingkan kaum lelaki dalam pewarisan
harta
pusaka kerana dipengaruhi oleh hulmm agama Islam. Adat ini mengutamakan jurai
keturunan lelaki. Jika berlaku penceraian, pembahagian harta adalah berlandaskan
hukum syarak. Harta sepencarian akan dibahagikan sama banyak, manakala bagi isteri
yang tidak bekerja pula akan diberi satu pertiga daripada harta. Bagi harta asal pula akan
dikembalikan kepada pemiliknya.

3. Dari segi sosial

Dari segi sosial, Adat Temenggung bersifat patrilineal, iaitu berkaitan dengan
hubungan
keturunan atau kekeluargaan mengikut garis keturunan sebelah lelaki atau bapa.
Sejajar dengan prinsip hukum faraid dalam Islam, lelaki diberikan keutamaan dan
diiktiraf sebagai ketua keluarga. Dalam adat ini, sistem kekeluargaan mengikut sebelah
ibu dan ayah adalah sama penting. Adat Temenggung membenarkan perkahwinan
dengan sesiapa sahaja asalkan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Apabila
seorang lelaki berkahwin, isterinya akan menjadi ahli keluarga suaminya.

4. Dari segi perundangan

Dari segi perundangan, hukuman yang dikenakan mengikut Adat Temenggung adalah
bertujuan menghukum. Hukuman yang berat dan tegas dilaksanakan untuk
memberikan pengajaran dan iktibar kepada orang lain. Jenis hukumanyang dikenakan
adalah berbentuk pembalasan kepada si pesalah. Hukuman paling berat yang dilaksanakan
ialah hukuman bunuh. Sultan melaksanakan hukuman tetapi pembesar atau penghulu boleh
melakukannya sekiranya mendapat mandat daripada sultan. Walau bagaimanapun,
hukuman mati hanya boleh dijatuhi oleh sultan sahaja.

C. KESIMPULAN

Adat Perpatih dan Adat Temenggung masih diamalkan sehinggalah berlakunya
campur tangan British di Tanah Melalu. Pemerintahan British memberikan kesan
kepada kedua- dua jenis adat ini. Selepas campur Iangan British, adat-adat ini tidak lagi
penting kerana British menggantikannya dengan undang-undang Barat.Soalan 2
Bincangkan perjuangan gerakan islah / islamiah dalam perjuangan kesedaran
kebangsaan di Tanah Melayu pada abad ke-20.

A. PENGENALAN

1. Gerakan kesedaran yang pertama digerakkan oleh mereka yang berpendi ikan agama
dari timur tengah. Mereka menerima pengaruh dan ilham dari gerakan Reformis Islam
yang diketuai oleh Syed Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh.
2. Kaum muda ini bermatlamat untuk memajukan bangsa Melayu berasasaan
perjuangan agama Islam. Lidah rasmi yang pertama bagi Kaum Muda ini ialah al-Imam.
3. Di antara para pemimpin umatnya ialah Syeikh Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh Ahmad
al- Hadi, Hj. Abbas bin Mohd Taha dan Syeikh Mohd Salim al-Kalali.

B. ISI

Matlamat Perjuangan

1. Memajukan kaum Melayu berasaskan ajaran lslam.yang sebenar iaitu berpandukan al-
Quran dan Hadis. Mereka bermatlamat untuk membebaskan orang Melayu dari
amalan-amalan taklid buta serta amalan khurafat serta bidaah. Semua amalan inilah
yang menghalang kemajuan orang Melayu. Pengamalan Islam yang sebenarnya
merupakan jawapan kepada segala masalah sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi
oleh orang Melayu.
2. Kaum Muda menekankan kepentingan sistem pendidikan kepada bagi.kemajuan
orang Melayu. Pendidikan adalah kunci kepada kemajuan. Kaum Muda melihat
pendekatan pendidikan dari sudut yang lebih liberal. Pendidikan di kalangan kaum
perempuan juga dipentingkan. Selain menekankan kepentingan pendidikan agama,
pendidikan bercorak moden seperti penekanan Bahasa Inggeris juga dititikberatkan.
3. Di dalam aspek politik, Kaum muda bersikap anti penjajah dan bersikap tidak mahu
bekerjasama. Kaum muda mengacak penjajah Inggeris kerana gagal memberikan
pendidikan yang cukup dan seterusnya memajukan orang Melayu. Kaum Muda
berhasrat untuk membebaskan Tanah Melayu dari penjajahan British.
4. Kaum muda juga bersifat anti birokrasi elit Melayu. Raja-raja dan para pembesar
Melayu diingatkan supaya memelihara kepentingan orang Melayu. Mereka diseru
agar melakukan sesuatu seperti menubuhkan persatuan bagi menggalakkan
pendidikan dan pembangunan ekonomi.
5. Kaum muda turut menuntut orang Melayu menceburkan diri di datam bidang
perniagaan, menubuhkan koperasi dan menggunakan sistem kemudahan di bank.Strategi perjuangan kaum muda

1. Melalui akhbar dan majalah

Al-Imam
Muncul pada bulan Julail 1906 di Singapura. Ianya satu penerbitan bulanan dan
dihentikan penerbitannya pada bulan Disember 1908. Tujuan al-Imam ialah untuk
mengingatkan mana yang lalai dan menjagakan mana yang tidur dan menunjukkan
mana yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebajikan kepada
mereka itu (orang Melayu).

Selain itu terdapat juga akhhbar dan majalah lain yang menjadi medan kepada idea
dan penulisan kaum muda; Neraca (Singapura 1911-1915), Al-Ikhwan (P.Pinang
1926-1931), Saudara (P. Pinang 1928-1941), dan Edaran Zaman (P. Pinang 1925-
1930)

2. Masjid dan madrasah

Penyampaian idea perjuangan melalui perbincangan agama dimasjid dan madrasah.
Kaum muda juga terlibat di dalam penubuhan Madrasah Al-Ikbal yang dibuka pada
21 November 1907. Melalui madrasah ini mata pelajaran yang bukan bersifat
keagamaan seperti bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Matematik, Geografi, dan Sejarah
telah diperkenalkan bersama mata pelajaran bersifat keagamaan.

Madrasah-madrasah lain yang turut diasaskan oleh Kaum Muda ialah seperti
Madrasah Al- Hadi (Melaka 1917), Madrasah Muhammadiah (Kota Bharu 1917),
dan madrasah Al- Diniah (Kg. Lalang Perak, 1924)

Perselisihan antara kaum muda dan kaum tua

Kaum muda mendapat tentangan darinada kaum tu. Kaum tua merupakan terdiri
daripada hierarki agama rasmi, elit Melayu tradisional dan golongan agama di luar
bandar. Pertentangan pendapat ini berlaku melalui akhbar-akhbar. Lidah rasmi kepada
kaum Tua adalah aklbar Lidah Benar dan Suara Benar. Kaum muda telah dianggap
sebagai kurang ajar dan tidak bertata susila. Kaum tua menentang kaum muda kerana
kegiatan dan idea-idea kaum muda ini menggugat kedudukan mereka sebagai elit
agama di dalam masyarakat Melayu sama ada di peringkat negeri mahupun di peringkat
kampung-kampung.

Para mufti telah mengeluarkan fatwa yang mengutuk kaum muda sebagai kafir dan
Qadiani. Kaum muda telah dilarang untuk berkhutbah dan memberi syarahan di
masjid. Terdapat beberapa penerbitan kaum yang diharamkan penyebarannya di
beberapa negeri.
C. KESIMPULAN

Perjuangan kaum muda boleh dianggap berjaya dilemahkan oleh perjuangan kaum
tua. Kaum tua telah menggunakan kelebihan kedudukan mereka sebagai elit agama untuk
mempengaruhi sultan dan juga pemerintah Inggeris bagi menekan dan menindas
perjuangan kaum muda. Kaum muda telah gagal untuk mewujudkan gerakan massa.
Menjelang tahun-tahun sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua, perjuangan
nasionalisme Melayu lebih tertumpu pula kepada usaha-usaha untuk memperbaiki
taraf sosio ekonomi orang Melayu. Perjuangan corak ini pula lebih mendapat tempat dalam
gerakan massa.
Soalan 3
Bincangkan sumbanganan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN dari tahun 1967
sehingga 1997.

A. PENDAHULUAN.

1. Pada 7 Ogos 1967 telah wujud satu gabungan yang dikenali sebagai Persatuan
Negara-negara Asia Tenggara atauASEAN yang terdiri dari negara Indonesia,
Filipina, Singapura dan Thailand.
2. Keanggotaan ASEAN telah bertambah dengan kemasukan Brunei 7 Januari
1984,Vietnam 28 Julai 1995, Laos dan Mynmar 23 Julai 1997. Akhir sekali
Kemboja.
3. Penubuhan Asean yang bermatlamatkan kerjasama dalam semua bidang terutama
dalam bidang ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
4. Penglibatan Malaysia amat jelas dalam ASEAN terutama dalam bidang politik,
ekonomi dan sosial.

B. ISI:

1. Politik:
Mencetuskan idea penubuhan ASEAN.
Malaysia merupakan negara terawal menyedari kepentingan kerjasama serantau
demi keselematan negara-negara serantau di Asia Tenggara.

Kesedaran Malaysia adalah berdasarkan senario rantau Asia Tenggara ketika itu:
i. Kebanyakannegara Asia Tenggara baharu mencapai kemerdekaan
makaamat perlu untuk mewujudkan kerjasama melalui satu
pertubuhan yang sama.
ii. Asia Tenggara merupakan satu rantau yang berkedudukan strategik
tetapi lemah dari segi politik dan hubungan serantau dan
antarabangsa. Malaysia bimbang keadaan tersebut akan memudahkan
kuasa-kuasa besar menundukkan negara Asia Tenggara atau
menjadikan Asia Tenggara tempat pertelagahan. Contohnya semasa
Perang Dingin, negara Asia Tenggara menjadi sasaran perebutan
kuasa Barat dan komunis.
iii. Tekanan nasionalisme agar negara baharu merdeka berusha ke arah
mendapat pengiktirafan negara lain di dunia. Maka Malaysia berusha
untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut dengan cara berkerjasama
semua negara Asia Tenggara.

iv. Keadaan negara Asia Tenggara yang masih tidak stabil dan masih
terikat dengan pelbai gejala akibat penjajahan barat. Wujud pelbagai
perbezaan falsafah politik dan ideologi. Contohnya Vietnam Utara
dengan ideology komunisnya,Indonesia sebagai militant-nationalist
dan Filipina terikat dengan Amerika Syarikat sehingga dikenali
sebagai ranting Asia.
v. Malaysia berpendapat sekiranya keadaan rantau Asia Tenggara ini
berterusan masa depan negara tidak akan terjamin. Perpaduan dalam
kalangan semua negara Asia Tenggara perlu untuk membina benteng
pertahanan yang kukuh dalam semua aspek.
vi. Malaysia juga bimbang dengan pengaruh komunis dan teori Domino.

Konsep ZOPFAN ( Zon Aman, Bebas dan Berkecuali)

i. Malaysia telah menyumbang kepada idea konsep ZOPFAN. Deklarasi
ini dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur dimana semua negara
anggota bersepakat mengisytiharkan negara-negara Asia Tenggara
sebagai ZOPFAN.
ii. Konsep ini dijadikan inti dasar luar bagi negara ASEAN sebagai asas
kepada semangat keserantauan dalam kalangan ahli. Tujuan adalah
untuk memelihara keamanan dan kestabilan politik
iii. Melalui ZOPFAN negara ASEAN bebas mewujudkan persahabatan
dengan semua negara di dunia tanpa mengira idealogi politik.
iv. Hasil dari sumbangan idea Malaysia ini ZOPFAN Berjaya
menghalang idealogi dan teori Domino daripada merebak ke negara
Asia Tenggara. Akhirnya Vietnam mengiktiraf ASEAN dan konsep
ZOPFAN.

Perjanjian SEANWFZ.

i. Perjanjian SEANWFZ ini adalah persetujuan menjadikan kawasan
Asia Tenggara kawasan bebas nuklear. Malaysia memandang berat
hal ini. Menteri luar Malaysia ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad
Badawi telah menyeru negara kuasa nuklear agar memberi sokongan
dan menyertai perjanjian ini.
ii. Dengan adanya perjanjian tersebut kawasan Asia Tenggara selamat
daripada kemusnahan akibat senjata nuklear.2. Ekonomi.

I. Kerjasama ekonomi ASEAN melalui Zon Kawasan Perdagangan Bebas atau
ASEAN Free Trade (AFTA) telah di kemukakan oleh Tun Mahathir Mohamad
dalam siding kemuncak di Singapura. Dimana adalah untuk memperluaskan skop
kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan.

II. Walaupun ianya mendapat tentang daripada negara maju seperti Amerika Syarikat
tetapi idea Malaysia ini telah membawa kerjasama secara tidak rasmi negara
ASEAN dengan negara China, Jepun dan Korea.

3. Sosial.

I. Malaysia telah juga menyumbang dalam bidang pendidikan. Kerjasama dalam
bidang ini telah mewujudkan Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN
(SEAMEO). Malaysia bersetuju membina Pusat Serantau untuk Sains dan
Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang.

II. Malaysia telah memainkan peranan penting dalam membenteras penyalahgunaan
dadah. ASEAN telah mencadangkan Persidangan Antarabangsa bagi
Penyalahgunaan dadah dan Pengedaran Heroin (ICDAIT) kepada Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu yang berjaya di adakan di Vienna pada 1987. Persidangan
ini telah di pengerusikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad.

III. Dalam bidang kebudayaan Malaysia turut menjayakan festival kebudayaan
dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. Disamping berlaku pertukaran
rancangan televisyen dan radio bagi merapatkan hubungan sesama negara
ASEAN.


IV. Malaysia berkerjasama dalam bidang sukan. Sukan SEA diadakan juga untuk
merapatkan hubungan dengan negara ASEAN dan Malaysia turut beberapa kali
menjadi tuan rumah untu ksukan SEA.

V. Menubuhkan Majlis Bahasa Indonesia dan Malaysia (MBIB) padatahun 1972.
MBIB kemudian bertukar menjadi Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-
Malaysia (MABIBM) pada tahun 1985 dengan tujuan mangembangkan Bahasa
Melayu, meningkatkan persaudaraan dan meningkatkan perannan Bahasa Melayu
dengan penyelarasan istilah, ejaan dan sebutan.

C. KESIMPULAN.

1. Penglibatan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN telah merapatkan hubungan
semua negara di Asia Tenggara.
2. Dasar luar Malaysia yang mengutamakan keharmonian dan keamanan serantau
memberi kesan positif kepada Malaysia.
3. Sumbangan besar yang Malaysia berikan kepada ASEAN telah menjadikan negara-
negara Asia Tenggara maju dalam bidang ekonomi, sosil dan politik.
BAHAGIAN B
Soalan 4
Bincangkan kegiatan pertanian sara diri di Vietnam sebelum campur tangan Barat
pada abad ke-19.
A. PENGENALAN

1. Kegiatan ekonomi tradisional atau sara diri merupakan kegiatan ekonomi utama
masyarakat di negara-negara di Asia terutamanya Vietnam sebelum campur tangan
kuasa barat.
2. Kegiatan ekonomi sara diri merupakan ekonomi yang hanya tertumpu kepada
kegiatan hanya untuk keperluan sendiri dan keluarga dengan tidak bermatlamatkan
keuntungan.
3. Kegiatan sara diri utama masyarakat di Vietnam sebelum negara dijajah oleh kuasa
barat ialah pertanian iaitu penanaman padi. Terdapat beberapa cirri ekonomi
tradisional di Vietnam

B. ISI:

I) Menjalankan pertanian sara diri

a) Tanaman utama pertanian sara diri di Vietnam ialah padi. Kawasan padi utama ialah
di Delta Mekong, Delta Sungai Merah di Tongking, dan sebagainya. Lembah Sungai
Mekong merupakan kawasan pertanian yang penting kerana tanahnya subur kesan
daripada limpahan lumpur Sungai Mekong.
b) Bukan itu sahaja, Sungai Mekong juga bertindak membekalkan air kepada kawasan
pertanian. Kesuburan tanah di Delta Mekong telah menjadikannya kawasan tumpuan
penduduk.

II) Teknologi pertanian
a) Sebelum kedatangan teknologi barat, kegiatan pertanian di Vietnam bergantung
kepada sistem parit dan tali air yang dibina untuk mengawal banjir. Sistem yang
dipelajari dari China ini dapat membantu petani mengawal aktiviti pertanian mereka
seperti yang terdapat di Sungai Koi. Tiada penggunaan teknologi moden dalam
kegiatan pertanian di Vietnam.
b) Keadaan ini berbeza dengan petani yang tinggal di kawasan Delta Mekong. Taburan
hujan yang kurang serta amalan system pengairanyang kurang baik telah
menyebabkan petaninya terpaksa bergantung kepada air hujan. Akibatnya petani
hanya dapat menanam padi sekali setahun.

c) Petani menggunakan najis binatang dan manusia sebagai baja untuk menyuburkan
tanaman mereka. Selain itu, petani di Vietnam menjalankan penanaman padi di
kawasan-kawasan yang dianggap sebagai milik masyarakat.

III) Tanah dikuasai oleh tuan tanah yang kaya
a) Tuan tanah merupakan orang yang menguasai kegiatan pertanian di Vietnam. Petani
kekal miskin kerana hasil pertanian dikuasai oleh tuan tanah yang kaya. Petani yang
menyewa tanah ditindas oleh tuan tanah mereka
b) Hasil pengeluaran tanaman setiap kampung kebanyakannya hanya cukup untuk
keperluan sendiri
c) Selain daripada menjalankan kegiatan penanaman padi, masyarakat di Vietnam juga
menjalankan kegiatan menangkap ikan. Kawasan perikanan utama ialah di Sungai
Mekong. Aktiviti menangkap ikan ini dilakukan secara beriringan dengan kegiatan
penanaman padi oleh masyarakat Vietnam.
d) Aktiviti lain juga terdiri daripada kegiatan perusahaan tembikar, tenunan, menganyam
dan bertukang

C. KESIMPULAN

1. Kesimpulannya, selepas kedatangan penjajah barat, kegiatan pertanian sara diri
masih dikekalkan, namun penjajah barat mula memperkenalkan teknologi moden.
2. Penggunaan teknologi moden tidak dapat dimanfaatkan oleh golongan petani kerana
mereka tidak mampu untuk memiliki teknologi tersebut kerana kemiskinan.
3. Kuasa penjajah pula tidak berminat untuk membantu petani miskin kerana mereka
lebih tumpukan perhatian kepada kegiatan ekonomi yang menguntungkan mereka.
Soalan 5
Bincangkan sumbangan Parti Nasional Indonesia (PNI) dalam gerakan nasionalisme di
Indonesia pada abad ke-20.

A. PENGENALAN.
1. Parti Nasionalisme Indonesia (PNI) merupakan sebuah parti sekular massa yang
ditubuhkan pada 4hb. Julai 1927 oleh ahli Kelab Pendidikan Bandung. PNI dipimpin
oleh Dr. Soekarno.
2. Pemimpin lain dalam PNI seperti Sartono, D. Tjipto Mangkusumu, Iskaq, Budiarto,
Sunario, Samsi Sastrowidagdo, Anwari, Sunarjo dan lain-lain.

3. PNI memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan
sebagai asas membawa kemerdekaan Indonesia.

B. ISI.

1. PNI ialah parti sekular massa yang popular. PNI melaungkan perpaduan nasional
dan berdikari dalam kalangan orang Indonesia. PNI mengamalkan sikap tidak
bekerjasama dengan pihak Belanda. PNI menyeru pegawai-pegawai Indonesia
supaya memulaukan Volskraad dan Perkhidmatan Awam Indonesia
2. Tujuan utama PNI ialah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan
menyatukan rakyat Indonesia dan mengamalkan cara tidak bekerjasama dengan
pihak Belanda. Dr. Soekarno merupakan seorang pemimpin yang berkeliber dan
memberi sumbangan yang sangat besar kepada kesedaran penduduk Indonesia
dari terus di belenggu penjajah. Beliau berjaya menyatupadukan penduduk
Indonesia di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di luar Jawa.
3. PNI memainkan peranan yang sangat aktif dalam memperkuatkan kesatuan-
kesatuan sekerja, memajukan syarikat-syarikat kerjasama dan membantu
pendidikan, terutamanya sekolah-sekolah Taman Siswa. PNI berjaya
mempengaruhi kesatuan-kesatuan sekerja dan anggota Sarekat Rakyat yang
dahulunya terpengaruh dengan idea komunis dan keahliannya terdiri dari pada
pelbagai kaum.
4. Program PNI dan kepimpinan Dr. Soekarno yang bijak berpidato telah
menambahkan kepopularannya dalam kalangan rakyat Indonesia. PNI muncul
sebagai parti nasionalis Indonesia yang paoing kuat dan terpengaruh.
5. Pada 17hb. Disember, 1927 PNI berjaya menubuhkan satu persekutuan
pertubuhan-pertubuhan nasionalis Indonesia iaitu Permuafakatan Perhimpunan
Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
6. Pada 28 Oktober Bahagian Pemuda PNI atas usaha dan inisiatif Mohd Yamin
talah menganjurkan Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Ia
melahirkan cogan kata Satu Negara, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Bendera Sang
Saka Merah Puteh bersama lagu Indonesia Raya. Perjuangan PNI berjaya
menyatukan parti-parti di Indonesia sehingga terbentuk Parti Indonesia Raya.
7. Menjelang akhir bulan Mei 1929, PNI mempunyai ahli seramai 10,000 orang.
8. Perjuangan PNI yang anti penjajah Belanda telah telah membimbangkan
pemerintahan Belanda dan bertindak menarik balik lesen yang membenarkan
akhbar Persatuan Indonesia diterbitkan. Dr. Soekarno dan tujuh orang pemimpin
PNI ditangkap. Tindakan ini telah melemahkan perjuangan PNI dan seterusnya
PNI diharamkan pada tahun 1929.


C. KESIMPULAN

1. Parti Nasionalis Indonesia telah memainkan peranan penting terhadap perjuangan
semangat nasionelisme di Indonesia. Peranannya sebagai asas membawa kepada
kemerdekaan Indonesia pada Ogos 1945.
2. Setelah PNI diharamkan ahli-ahli PNI telah menyertai tiga buah parti yang lain
iaitu Parti Indonesia, Parti Rakyat Indonesia dan Kelab Pendidikan Nasional
Indonesia.Soalan 6
Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan Filipina dan Thailand menyertai South
East Asia Treaty Organization (SEATO)
A : PENGENALAN
1. Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) sebuah organisasi pertahanan yang
ditubuhkan melalui Perjanjian Kolektif Pertahanan Asia Tenggara (The South East
Asia Collective Defence Treaty atau Manila Pact)
2. Pembentukan SEATO merupakan tindakbalas daripada permintaan bahawa Asia
Tenggara akan dilindungi daripada pengaruh komunis, ditandatangani oleh 8 buah
negara iaitu Filipina , Thailand , Pakistan , Amerika Syarikat , Perancis , Britain ,
New Zealand dan Australia.
3. Filipina merupakan salah sebuah negara penaja utama penubuhannya
4. Manakala Thailand menganggotai SEATO dan Bangkok sebagai ibu pejabat.Nai Pote
Sarasin menjadi setiausaha Agung SEATO.
5. Filipina dan Thailand menyertai SEATO disebabkan oleh faktor-faktor politik ,
ekonomi dan sosial.

B :ISI

FILIPINA

POLITIK

Hubungan dengan Amerika Syarikat

1. Filipina menyertai SEATO kerana hubungan yang rapat dengan Amerika Syarikat
dan perasaan bimbang dengan perkembangan ideologi komunis di Filipina.
2. Filipina juga membantu pentadbiran Amerika Syarikat dengan menghantar tentera
semasa perang Vietnam.
EKONOMI
Bantuan
1. Penglibatan Filipina dalam SEATO telah membawa manfaat dari segi ekonomi.
Contohnya projek latihan pekerja mahir
2. SEATO juga menjalin kerjasama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara
anggota melalui pemberian bantuan teknikal

THAILAND
POLITIK
Keselamatan
1. Phibun Songkhram merupakan tokoh yang bertanggungjawab membawa Thailand
menyertai SEATO dan memberi sokongan kepada Amerika Syarikat dalamPerang
Korea untuk menentang kegiatan komunis dunia.
2. Penglibatan Thailand bertujuan melindungi wilayahnya yang bersempadan dengan
kawasan bergolak di Indochina serta bimbang terhadap pengaruh komunis di
Thailand. Thailand berharap dapat mengawal penyebaran kominis , oleh itu Thailand
telah megeratkan lagi hubungan dengan Amerika Syarikat pada tahun 1948 untuk
melindungi negaranya daripada pengaruh komunis yang berpusat di Laos dan tersebar
luas di Asia Tenggara .
3. Thailand juga mendapat bantuan ketenteraan yang banyak daripada Amerika Syarikat.
Sebagai balasan Thailand membenarkan Amerika Syarikat meggunakan pengkalan
tentera udaranya untuk memerangi komunis di Indo China
4. Oleh kerana SEATO merupakan pakatan ketenteraan yang diketuai oleh Amerika
Syarikat , Thailand mendapat faedah seperti latihan dan kerjasama ketenteraan .
Thailand sebagai tuan rumah dan diketuai oleh Amerika Syarikat sering mengadakan
latihan ketenteraan dengan Negara anggota SEATO lain pada setiap tahun.
5. Thailand juga membantu pentadbiran Amerika Syarikat dengan menghantar tentera
semasa perang Vietnam .
EKONOMI
Bantuan Kewangan
1. Thailand mendapat bantuan kewangan sebanyak AS$ 24 juta pada tahun 1957.
2. Thaland juga mendapat bantuan kewangan melalui Perjanjiaan Tabung Pembangunan
dengan Amerika Syarikat pada tahun 1958.
3. Thailand bersama anggota SEATO yang lain saling berkerjasama untuk
mengukuhkan asas-asas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk Asia
Tanggara supaya mereka tidak terpengaruh dengan ideologi komunis
SOSIAL
Kerjasama dan Pendidikan
1. Thailand juga melalui SEATO telah menaja pelbagai mesyuarat dan pameran
mengenai budaya , agama dan sejarah di Rantau Asia Tenggara
2. Pada tahun 1959 Nai Pote Sarasin iaitu bekas Menteri Luar Thailand selaku
setiausaha Agung SEATO telah menubuhkan SEATO Graduate School Of
Engineering di Thiland untuk memberi latihan dalam bidang kejuruteraan.
3. SEATO juga menaja pembinaan Pusat pembangunan Guru di Bangkok dan juga
Sekolah Latihan Ketenteraan Teknikal Thailand. Sekolah latihan ini menganjurkan
program teknikal untuk menyelia dan pekerja teknik
4. Projek pekerja mahir yang dianjurkan oleh SEATO diadakan di Thailand , sebanyak
99 bengkel latihan diadakan.

C :KESIMPULAN
1. Penglibatan Filipina dalam SEATO agak terhad kerana SEATO tidak memainkan
peranan seperti yang ditetapkan sehingga SEATO gagal dan tidak berfungsi.
2. Thailand mendapat faedah yang lebih baik daripada Filipina.
3. Walaupun Filipina dan Thailand mendapat faedah keselamatan dengan menyertai
SEATO tidak dapat dinafikan Amerika Syarikat dapat melindungi kepentinganya
di AsiaTenggara melalui SEATO.