Anda di halaman 1dari 2

PENGENALAN

Modul ini disediakan bertujuan untuk melengkapi interaksi bersemuka bagi


kursus Seni Dalam Pendidikan. Ia ditulis sebagai modul pembelajaran untuk
membimbing anda dalam pembelajaran kendiri. Modul ini terdiri dari tajuk-tajuk
berikut:
Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan
Pendedahan kepada Pengetahuan dan Kemahiran Asas dalam Seni
Peringkat Sekolah Rendah
Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti Pengajara dan Pembelajaran
ntuk setiap tajuk di atas! anda akan menguasai pengetahuan dan kemahiran
amali "ang dikehendaki seperti din"atakan dalam hasil pembelajaran. Modul ini
juga mengandungi latihan-latihan untuk mentaksir penguasaan pengetahuan dan
kemahiran amali anda. Diharap! melalui pembelajaran modul ini! ia dapat
memberi pengenalan kepada kepentingan seni dalam pendidikan bagi
mengembangkan proses pembelajaran di kalangan kanak-kanak untuk
men#apai pembelajaran optimum! men"eluruh dan men"eronokkan. Ia
menekankan kepentingan aktiviti Seni $isual! Mu%ik dan Pergerakan "ang
melibatkan imaginasi! ekspresi! inkuiri dan kepelbagaian ke#erdasan. Mata
pelajaran ini juga membantu guru-guru menjalankan aktiviti untuk meneroka!
mengalami dan ekspresi "ang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. Pada
masa "ang sama! ia menekankan penghubungkaitan Seni $isual! Mu%ik dan
Pergerakan dengan mata pelajaran lain untuk merangsang pembelajaran serta
membantu pemindahan pembelajaran. Selain daripada itu mata pelajaran ini
memberi pendedahan tentang pengintegrasian aktiviti Seni $isual! Mu%ik dan
Pergerakan dalam mata pelajaran "ang lain dengan pendekatan bertema.
membantu anda sebagai seorang guru mu%ik di sekolah. Selain dari mempelajari
bahan-bahan "ang ditulis dalam modul ini! anda digalakkan merujuk kepada
sumber-sumber lain untuk membantu ke&ahaman "ang lebih lanjut.
Selamat Maju 'a"a(((
viii
viii