Anda di halaman 1dari 4

Dalam satu-satu keluarga, biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa ibunda

sebagai alat berkomunikasi. Jarang berlaku yang mana ahli dalam satu-satu keluarga tidak
memahami bahasa yang digunakan oleh mana-mana ahli keluarga berkenaan. Hal ini kerana
mereka bukan sahaja menggunakan bahasa yang sama tetapi saluran komunikasi juga sama
iaitu melalui pertuturan.
Sebaliknya dalam keluarga yang mempunyai anak yang pekak, hal ini bukan sesuatu
yang luar biasa. Saling tidak memahami wujud di antara anak yang pekak dengan ahli-ahli
keluarga yang lain. Hal ini boleh membawa kepada berbagai-bagai masalah dalam keluarga.
Bentuk bahasa pertuturan dan bahasa isyarat adalah dua bentuk bahasa yang digunakan oleh
kebanyakan keluarga. Lazimnya bahasa lisan milik mereka yang berupaya bertutur manakala
bahasa isyarat kepunyaan mereka yang tidak boleh bertutur atau pekak.
e!a!atan pendengaran menyebabkan anak pekak dalam satu-satu keluarga
menggunakan bahasa isyarat dan ahli-ahli yang lain mengguanakan bahasa lisan. Di samping
itu, kebanyakan ahli-ahli dalam keluarga berkenaan tidak memahami bahasa isyarat anak
pekak dan anak pekak tidak !ekap dan tidak memahami bahasa lisan. "pabila ada sesuatu
yang perlu dikongsi bersama, semua ahli keluarga tidak dapat mengongsinya kerana masalah
bahasa. Biasanya anak pekak akan menjadi mangsa kerana mereka tidak memahami bahasa
lisan. Begitulah juga sebaliknya. #enggunaan dua bentuk bahasa yang berbeza ini
menyebabkan mereka tidak dapat berkongsi maklumat, perasan dan kehendak. #enyatuan
dalam keluarga tidak akan ter!apai disebabkan daripada penggunaan bahasa yang berbeza.
ehadiran anak pekak membawa kepada pelbagai kesan, rasa dan emosi. $ni kerana
ibubapa berada dalam %ketidaktentuan% kerana tidak tahu apa yang patut di lakukan untuk
menangai anak pekak. #emilihan bentuk bahasa apakah yang patut digunakan. &amai ibubapa
membesarkan anak pekak tanpa mengambil kira kehadiran mereka semasa berkomunikasi
walaupun anak pekak diberi penuh kasih sayang dan keperluan asas lain men!ukupi. 'etapi
dari aspek bahasa anak ini dipisahkan kerana saling tidak memahami.
Bahasa lisan dan bahasa isyarat adalah antara saluran komunikasi yang boleh
digunakan oleh keluarga yang ada anak pekak. Di samping itu mereka boleh menggabungkan
kedua-dua bentuk bahasa tersebut semasa komunikasi supaya jurang ketidak(ahaman dapat
diminimumkan. )empelajari bahasa isyarat merupakan tindakan bijak supaya anak pekak
merasai bahawa bahasa mereka mendapat status sama dalam keluarga. )ereka juga akan
merasai bahawa mereka diambil berat dalam keluarga. Hal ini dapat menyatukan ahli-ahli
dalam keluarga supaya tidak ada seorangpun akan merasai ketinggalan atau tersisih.
Sebaliknya, kita tidak boleh memaksa anak pekak berbahasa lisan kerana ke!a!atan
pendengaran yang dialaminya. Bagi anak pekak, mengalami ke!a!atan pendengaran bererti
mengalami kesukaran untuk menguasai dan mendengar bunyi-bunyi bahasa lisan, tetapi ini
bukan bererti anak pekak bermasalah untuk menguasai bahasa. Hal ini kerana bahasa bukan
didominasikan oleh %lisan% sahaja. omunikasi dalam keluarga memerlukan bentuk bahasa yang
saling (aham-memahami. 'anpa mengambil kira sama ada seseorang itu !a!at atau tidak,
bahasa amat penting, malah dianggap sebagai satu keperluan. *leh itu, pengguna bahasa
yang sama, yang saling (aham-memahami dalam keluarga dapat membawa kepada penyatuan,
rasa hormat-menghormati, kasih sayang sejati dan semangat kekitaan juga dapat dipupuk.
"spek latar belakang keluarga yang berbeza sangat mempengaruhi pemilihan kaedah
komunikasi dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. "ntara aspek latar
belakang keluarga yang diambil kira adalah seperti tara( sosioekonomi keluarga, tara(
pendidikan ibu bapa, kawasan tempat tinggal keluarga dan juga tahap penglibatan ibu bersama
dengan kanak-kanak bermasalah pendengaran sama ada di rumah mahupun di sekolah. "spek
latar belakang keluarga inilah yang akan menentukan pemilihan kaedah komunikasi kanak-
kanak bermasalah pendengaran.
Bagi keluarga yang memiliki tara( sosioekonomi yang baik, ianya dapat menentukan
ke!emerlangan akademik kanak-kanak bermasalah pendengaran. Hal ini adalah kerana
dengan adanya sumber kewangan yang !ukup ibu bapa dapat menyediakan peluang dan
kemudahan yang lebih baik untuk anak-anak pekak kerana perbelanjaan untuk mereka sangat
tinggi. $bu bapa yang berkemampuan juga dapat meyediakan segala alat dan kelengkapan
yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bermasalah pendengaran dapat berkomunikasi
dengan sempurna "ntara !ontoh peralatan yang diperlukan oleh kanak-kanak pekak ialah
seperti "lat bantu Dengar +"BD,. Dengan adanya alat bantu dengar ini, kanak-kanak
bermasalah pendengaran yang memiliki baki pendengaran boleh mendengar bunyi-bunyi
per!akapan orang yang berada disekelilingnya. "pabila kanak-kanak bermasalah pendengaran
ini dapat mendengar, maka mereka memperolehi bahasa dan dapat berkomunikasi se!ara lisan
tanpa perlu menggunakan bahasa isyarat. $bu bapa yang berkemampuan juga dapat
memakaikan koklea implan kepada anak mereka yang bermasalah pendengan. Seperti yang
kita sedia maklum, kos untuk memasang koklea implant adalah sangat tinggi dan kebanyakan
kanak-kanak bermasalah pendengaran yang memakai koklea implan ini adalah daripada
golongan keluarga yang mempunyai sumber kewangan yang !ukup. anak-kanak yang
memakai koklea implan akan memudahkan mereka untuk berkomunikasi.
Dengan mempunyai sumber kewangan yang men!ukupi, $bu bapa juga boleh
melibatkan diri bersama sekolah dengan memberi sedikit sebanyak sumbangan atau derma.
$bu bapa boleh memberi sumbangan berbentuk kewangan dan juga peralatan. "ntara !ontoh
sumbangan berbentuk peralatan adalah seperti "lat bantu #endengaran +"BD, dan
sebagainya. Dengan adanya peralatan ini, kanak-kanak bermasalah pendengaran akan mudah
untuk berkomunikasi. )elalui !ara ini juga ibu bapa akan lebih dapat mendekatkan diri dengan
komuniti kanak-kanak bermasalah pendengaran dan juga pihak sekolah. Selain itu, jenis
sumbangan yang boleh diberi kepada pihak sekolah juga antaranya adalah seperti dalam
makanan, pakaian sukan, alatan sukan, alat bantu mengajar, alat permainan, alat tulis, buku
rujukan dan buku latihan.
Sebagai seorang ibu bapa yang bertanggungjawab dan berkemampuan, mereka juga
perlulah memberi sumbangan kepada komuniti orang pekak dan pihak sekolah dengan hati
yang ikhlas. Sekiranya terdapatnya peralatan yang lengkap di sekolah yang mana anak mereka
dihantar, maka anak-anak mereka turut berasa senang berada di sekolah tersebut. Dengan
sumbangan yang diberi oleh pihak ibu bapa maka pihak pihak sekolah juga tidak akan terlepas
pandang pada semua keperluan kanak-kanak bermasalah pendengaran di sekolah tersebut.
Selain itu, kaedah pemilihan kaedah komunikasi dalam kalangan kanak-kanak
bermasalah pendengaran juga adalah berdasarkan aspek tahap penglibatan ibu bapa. 'ahap
penglibatan ibu bapa ini merangkumi pelbagai aspek seperti penglibatan ibu bapa bersama
anak mereka yang pekak, penglibatan bersama sekolah dan juga penglibatan bersama komuniti
orang pekak. $bu bapa yang terlibat dalam pendidikan anak mereka sejak ke!il lagi dapat
memudahkan lagi ibu bapa tersebut mengenali kanak-kanak pekak ini dengan lebih mendalam
lagi. Dari sini ibu bapa dapat mengetahui komunikasi jenis apakah yang perlu mereka terapkan
kepada anak mereka yang bermasalah pendengaran. $bu bapa yang melibatkan diri se!ara akti(
bersama guru di sekolah dapat mengetahui tentang jenis komunikasi yang digunakan oleh anak
mereka di sekolah. Dengan mengikuti perkembangan anak mereka di sekolah, $bu bapa dapat
belajartentang kaedah komunikasi yang diajarkan oleh guru kepada anak mereka. Selepas itu
ibu bapa boleh mempraktikkan dan menggunakan kaedah komunikasi di rumah bersama anak
mereka yag pekak.
Dengan penglibatan ibu bapa di sekolah juga ianya dapat membantu guru untuk lebih
mengenali pelajarnya. -ontohnya di sini ialah ibu bapa boleh menerangkan kepada guru
tentang tingkah laku anak mereka ketika berada di rumah dan ibu bapa juga boleh
menerangkan kepada guru tentang kaedah komunikasi yang digunakan seharian ketika berada
di rumah. Dengan penerangan daripada ibu bapa ini, pihak guru boleh mengenal pasti kaedah
komunikasi yang bersesuaian yang perlu digunakan oleh kanak-kanak bermasalah
pendengaran ini ketika berada di sekolah. Dengan adanya kaedah komunikasi yang berkesan
kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran ini membolehkan mereka mendapat hak yang
sama seperti pelajar lain.
$bu bapa yang terlibat se!ara akti( dalam persatuan akan menggunakan kaedah
komunikasi kombinasi oral dan manual. -ontohnya ialah pertuturan $. yang digunakan oleh
pertubuhan bukan kerajaan +/0*,. )engikut kajian yang dijalankan, kebanyakan $bu bapa
pekak akan menggunakan komunikasi manual manakala ibu bapa tidak pekak akan
menggunakan komunikasi oral. Dengan itu, kesimpulannya adalah peranan dan penglibatan ibu
bapa yang akti( dalam pendidikan anak-anak mereka iaitu merujuk kepada kanak-kanak
bermasalah pendengaran sangat penting dalam menentukan pemilihan kaedah komunikasi
kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.