Anda di halaman 1dari 7

ETIKA PROFESION KEGURUAN

Maksud Etika
1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka,
1995)
2. Prinsip moral atau set prinsip moral (amus !"#ord, 199$).
%. &anggung'awa( dan aki(at tingkah laku seseorang atau pro#esion terhadap mas)arakat.
$. Dari persepkti# *slam, etika meru'uk kepada tingkah laku (etul (erasaskan +l,-uran dan
ketakwaan kepada +llah.
Maksud Etika Profesional
Semua garis panduan )ang (ertu'uan meningkatkan tahap kualiti, produkti.iti dan disiplin dalam
perkhidmatan dengan mem(eri penekanan terhadap semua aspek )ang (erkaitan dengan
peraturan dan perada(an, peranan nilai, serta tingkah laku pro#esion dalam mas)arakat.
Skop Etika Profesional
1. /en0akupi se(ahagian (esar kehidupan ahli pro#esional ke0uali hal,hal )ang (enar,(enar
peri(adi seperti men0u0i kereta, menanam (unga dll.
2. Dalam *slam, etika ialah akhlak )ang diamalkan oleh manusia )ang (ertakwa dalam
keseluruhan hidupn)a.
%. 1tika PerguruanBermaksud satu set tingkah laku atau tanggung'awa( guru terhadap
mas)arakat dan negara, pela'ar, rakan se'awat dan i(u (apa pela'ar.
Kepentingan Etika Guru
2uru perlu memiliki kod etikan)a sendiri demi memarta(atkan pro#esion perguruan. od etika
dianggap penting kerana3
1. od etika men)ediakan garis panduan (agaimana (ertingkah laku dalam pro#esion
perguruan. 4 Sesuai untuk diru'uk dan diamalkan oleh guru.
2. od 1tika Perguruan men)atakan dengan 'elas tentang tanggung'awa( guru terhadap
pemegang amanah dalam (idang pendidikan. 4 2uru le(ih #aham dan 'elas tentang
tanggung'awa( mereka.
%. andungan )ang din)atakan dalam od 1tika Perguruan di negara ini menun'ukkan
per(e5aan tertentu (er(anding kod etika di negara lain. 4 2uru dapat melihat keunikan etika
)ang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.
$. od 1tika dalam (entuk dokumen, usaha untuk men)emak semula kod ini dapat dilakukan. 4
e0emerlangan sesuatu pro#esion (oleh dilihat menerusi se'auh mana kod etikan)a (oleh
dipertahankan dan dikuatkuasakan.
5. /enerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi ime' pro#esion perguruan se0ara hitam
putih dan rasmi. 4 /em(uka mata mas)arakat untuk mengha)ati tanggung'awa( guru )ang
luas dan (erat dan men)okong guru dalam men0apai matlamat pendidikan dan negara.
6. 1tika ker'a merupakan nilai,nilai )ang penting dalam sese(uah organisasi. 4 Pengamalan
etika dapat mengekal, dan memelihara keper0a)aan )ang di(eri dalam men'alankan tugas,
serta memupuk tanggung'awa( (ersama dan mengeratkan perhu(ungan atnara ahli dalam
organisasi
Tanggungjawab guru
1. 2uru tidaklah harus (ertingkahlaku sehingga (egitu rupa sehingga (oleh men0emarkan si#at
pro#esionaln)a dan )ang akan men)e(a(kan hilang keper0a)aan orang ramai terhadap
pro#esion perguruan.
2. 2uru tidaklah harus (ertingkahlaku (egitu rupa )ang (oleh mem(awa kepada 'atuhn)a
maruah diri dan kehilangan amanah (erhu(ung dengan kewangan.
%. Dalam semua hu(ungan dan tugas, guru hendaklah men'alankann)a dengan 'u'ur.
$. &anggung'awa( utama guru ialah terhadap muridn)a. epentingan murid mengatasi semua
kepentingan lain seperti kepentingan mas)arakat, persatuan atau persendirian.
5. 2uru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridn)a.
6. 2uru haruslah mem(eri perhatian dan penga'aran untuk semua murid tidak kira (angsa dan
agama atau keper0a)aan.
7. 2uru haruslah (ertugas se(agai 8pengganti i(u(apa8 dalam usaha mem(entuk tingkah laku
murid ke arah matlamat )ang diterima oleh mas)arakat.
9. 2uru haruslah mendidik dan mengam(il tindakan se0ara adil terhadap semua murid tidak
kira (angsa, warna kulit, 'antina, (ahasa, agama, keper0a)aan politik, tempat asal, keturunan,
da)a intelek dan lain,lain.
9. 2uru haruslah mengesan, menerima per(e5aan indi.idu di kalangan muridn)a dan
mem(im(ing mereka memperkem(angkan potensi mereka dari segi 'asmani, intelek, da)a 0ipta
dan lain,lain.
1:. 2uru haruslah menghormati hak setiap murid supa)a maklumat sulit mengenai diri murid
tidak di(eritahu kepada orang atau agensi )ang tidak (erkenaan.
11. 2uru tidaklah harus (ertingkah laku terhadap muridn)a (egitu rupa )ang (oleh mem(awa
'atuhn)a dar'at pro#esion perguruan.
12. 2uru tidaklah harus menanam sikap )ang (oleh merosakkan kepentingan murid,
mas)arakat atau negara.
1%. 2uru haruslah menanamkan sikap )ang (aik terhadap semua muridn)a supa)a mereka
dapat (erkem(ang men'adi warganegara )ang taat dan (erguna.
1$. 2uru tidaklah harus men)atakan atau mem(uat sesuatu )ang (oleh mengurangkan
ke)akinan diri murid dan i(u(apa terhadapn)a.
15. 2uru haruslah (ertingkahlaku (egitu rupa supa)a men'adi 0ontoh (aik atau 8role model8
kepada muridn)a.
16. 2uru tidak harus menerima apa,apa (a)aran daripada muridn)a untuk pela'aran atau
penga'aran tam(ahan )ang di'alankan semasa waktu sekolah atau 0uti sekolah melainkan
(a)aran )ang disahkan.
17. 2uru tidaklah harus mengiklankan dirin)a untuk ker'a tuis)en atau penga'aran persendirian.
19. 2uru tidaklah harus memaksakan keper0a)aan, keagamaan, politik persendirian terhadap
muridn)a.
19. 2uru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada i(u(apa atau ahli mas)arakat
dalam men'alankan tugas pro#esionaln)a.
2:. 2uru tidaklah harus men'atuhkan nama (aik guru lain.
21. 2uru haruslah menggunakan 0ara )ang saha'a (iaitu (erdasarkan ke0ekapan) untuk tu'uan
kenaikan pangkat atau untuk mendapat peker'aan.
22. 2uru tidaklah harus mengiklankan dirin)a dengan 0ara mem(esar,(esarkan naman)a untuk
mendapatkan sesuatu pangkat dalam pro#esion perguruan
Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
1tika er'a ementerian Pela'aran /ala)sia perlu dilaksanakan dan diha)ati (erdasarkan
prinsip,prinsip (erikut3,
;iat )ang (etul
Perlakuan )ang (aik
Pengerak ke arah ke(aikan
/emperkotakan apa )ang dikatakan
Berdisiplin dan (erada(
/enghargai dan (ertanggung'awa( hasil usaha organisasi
NILI!NILI "TM ETIK KE#$ KEMENTE#IN PEL$#N ML%SI
<alaupun (an)ak terdapat nilai,nilai mulia, tetapi tu'uh nilai utama men'adi #okus 1tika er'a
ementerian Pela'aran /ala)sia.
;ilai,nilai itu adalah3
+manah
Benar
Bi'aksana
Bers)ukur
Dedikasi
*hklas
Pen)a)ang
kauntabiliti keguruan
&'( Konsep keguruan
/enurut amus Dewan (197:), =guru> (ererti pendidik, penga'ar dan pengasuh. ?ika dihuraikan
dengan le(ih mendalam lagi, pendidik (ermaksud orang )ang memelihara dan melatih.
Penga'ar ialah seorang )ang men'adi petun'uk kepada orang lain, manakala pengasuh mem(eri
makna orang )ang memelihara, men'aga dan mendidik. /anakala keguruan ialah sesuatu )ang
mempun)ai perkaitan dengan (idang menuntut ilmu atau tempat mendapatkan ilmu seperti
sekolah, tempat (ela'ar, penga'aran dan pem(ela'aran dan se(arang perkara )ang mempun)ai
perkaitan dengan guru.
)'( Konsep kauntabiliti
/engikut amus Dwi(ahasa , perkataan =akaunta(iliti> di huraikan se(agai (ertangung'awa(
kepada seseorang atau (ertangug'awa( terhadap sesuatu. /enurut &an Sri +hmad Sar'i ,
konsep akaunta(iliti adalah satu o(ligasi untuk mem(erikan 'awapan dan pen'elasan mengenai
sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka )ang (erhak untuk mendapat 'awapan dan
pen'elasan terse(ut . +kaunta(iliti 'uga adalah mengenai displin dan keperluan untuk
mem(erikan 'usti#ikasi dan menerima ke(errtangung'awa(an terhadap sesuatu keputusan )ang
telah diam(il.
*'( kauntabiliti keguruan'
+kaunta(iliti keguruan (ermakna tanggung'awa( )ang harus di#ahami dan dilaksanakan oleh
seseorang guru. +kaunta(iliti keguruan 'uga mem(awa maksud (erkenaan dengan
tanggung'awa( guru terhadap pro#esionalisme keguruan. +kaunta(iliti atau tanggung'awa(
seorang guru )ang dimaksudkan di atas merangkumi akauta(iliti guru terhadap pela'ar , diri
guru itu sendiri, sekolah, mas)arakat dan negara , dan pro#esion keguruan amn)a.
kauntabiliti guru ter+adap
*'& Pelajar
Seorang guru haruslah men'alankan tugasn)a dengan penuh dedikasi di (ilik dar'ah termasuk
mematuhi masa dalam 'adual waktu serta melaksanakan penga'aran dan pem(ela'aran
mengikut kaedah dan teknik )ang (erkesan. 2uru 'uga haruslah mengutamakan kema'uan,
ke(a'ikan dan keselamatan murid,murid (er(anding hal,hal lain. Seorang guru )ang
(ertanggung'awa( haruslah (ersikap adil terhadap pela'ar,pela'arn)a tanpa mengira (angsa,
agama, #aktor 'asmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkara,perkara lain. 2uru hendaklah
mem(im(ing dan menga'ar murid,murid di (ilik dar'ah tanpa meminta se(arang (a)aran atau
hadiah daripada mereka, se(alikn)a guru sekali,sekala perlu mem(eri hadiah kepada murid,
muridn)a untuk menggalakkan mereka (erminat terhadap proses pem(ela'aran. /em(eri
0ontoh teladan )ang (aik dengan (erpakaian kemas, (er(udi (ahasa dan (ersopan santun
semasa (ertugas harus 'uga di amalkan supa)a murid memperolehi model )ang (aik. *ni adalah
kerana seorang guru merupakan orang )ang di hormati oleh pela'arn)a, oleh )ang demikian
perlulah guru men'aga pro#esionalisme guru supa)a mereka tidak di (en0i,di pandang serong
dan tidak di hormati lagi oleh anak muridn)a.
*') ,iri
Seorang guru haruslah men'aga ke(ersihan dan kesihatan dirin)a agar dapat men'alankan
tugas se(agai pendidik dengan sempurna. 1mosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan 'uga
perlu menghindarkan diri dari se(arang ketegangan 'iwa )ang (oleh mengganggu tugasn)a.
Se(agai seorang guru, guru hendaklah (i'ak menguruskan kewangan dengan (i'aksana dan
mengim(angi pendapatan dengan per(elan'aan. *ni adalah kerana 'ika guru gagal
menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masaalah luaran )ang (oleh
men'e'askan tumpuann)a terhadap proses penga'aran di sekolah. 2uru 'uga di galakkan
melengkapkan diri dengan pel(agai ilmu pengetahuan. dan peka terhadap peristiwa di
sekeliling melalui media massa atau elektronik supa)a mudah mem(erikan imput )ang (erguna
terhadap pro#esionn)a. 2uru 'uga (oleh meli(atkan diri dalam sesuatu ho(i dan akti.iti
(er#aedah di masa lapang )ang (oleh men'adikan guru itu sihat dari segi mental dan #i5ikal.
*'* Sekola+
Sekolah ialah tempat seseorang guru (ertugas. !leh itu , guru 'uga (ertangung'awa( terhadap
tugas )ang di amanahkan oleh pentad(iran sekolah. Se(agai seorang ahli dalam se(uah
sekolah ,guru mempun)ai akaunta(iliti terhadap perkem(angan dan kema'uan sekolah. Dalam
hal ini, selain tugas menga'ar , guru 'uga hendaklah men'alankan tugas,tugas )ang lain seperti
se(agai guru displin, kaunselor, setiusaha peperiksaan,setiusaha P*B2, panitia mata pela'aran
dan 'awatan,'awatan lain )ang di lantik oleh pihak pentad(iran sekolah.
*'- Masyarakat dan Negara
Se(agai seorang guru , (eliau hendaklah men'alankan tugas untuk men)e(arkan 0ita dan
matlamat pendidikan negara (erlandaskan kepada prinsip,prinsip @ukun ;egara. 2uru
hendaklah /emupuk nilai dan sikap murni pela'ar dan sesuai dengan mas)arakat (er(ilang
(angsa dalam diri pela'ar. 2uru hendaklah memenuhi tanggung'awa( se(agai rak)at /ala)sia
dengan mengam(il (ahagian se0ara 0ergas dalam kegiatan,kegiatan mas)arakat. Selain itu
guru hendaklah mengeratkan perse#ahaman dan ker'asama di kalangan guru dan i(u (apa
pela'ar. 2uru haruslah (ersopan santun dan (ertingkahlaku (aik dalam segala akti.iti sosial
(agi mewu'udkan suasana harmoni. 2uru perlu sentiasa (erusaha untuk memenuhi
tanggung'awa( terhadap mas)arakat dan negara dengan tidak men)e(arkan a'aran )ang (oleh
merosakkkan kepentingan pela'ar, mas)arakat atau negara, ataupun )ang (ertentangan
dengan @ukun ;egara. 2uru 'uga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap
pela'ar )ang dapat mem(im(ing mereka men'adi warganegara )ang setia, (ertanggung'awa(,
menghormati orang le(ih tua dan per(e5aan ke(uda)aan, keturunan dan agama. Di samping
itu guru hendaklah menghormati mas)arakat di tempat guru terse(ut (erkhidmat dan memenuhi
tanggung'awa( se(agai ahli mas)arakat. 2uru 'uga perlu menggalakkan ker'asama di antara
guru dengan i(u(apa dan mas)arakat, serta mengamlkan tingkah laku soppan )ang diterima
oleh mas)arakat .
*'. Profesion Keguruan
2uru haruslah meluaskan ilmu dengan mem(a0a pel(agai (uku ru'ukan (erkaitan mata
pela'aran )ang dia'ar. *ni termasuklah memahami selengkapn)a isi pela'aran (agi mata
pela'aran )ang dia'ar dan men)ertai seminar pendidikan seperti kursus,kursus )ang dian'urkan
oleh 'a(atan pendidikan atau pihak pentad(iran sekolah. *ni di lakukan dengan meran0ang dan
melaksanakan strategi penga'aran sepenuhn)a (agi men0apai o('ekti# pela'aran se0ara
maksimum. 2uru 'uga hendaklah menga'ar dengan #akta )ang (etul agar murid menerima ilmu
)ang (etul dan tepat.
-'( Penutup
Dengan dapat memahami prinsip akaunta(iliti , guru dapat memahami tanggung'awa(n)a )ang
se(enar. Pengha)atan akaunta(iliti haruslah di ha)ati sepenuhn)a kerana akan dapat
meningkatkan tahap pro#esionalisme keguruan. *ni kerana pengha)atan terse(ut mem(olehkan
semua guru dapat men'alankan tanggung'awa( dan tugas,tugasn)a dengan penuh komited dan
dedikasi. +kaunta(iliti atau tanggung'awa( seorang guru merangkumi akunta(ilitin)a terhadap
sekolah, diri sendiri , murid,murid dan pro#esion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiran)a
seseorang guru itu (enar,(enar men'alankan tanggung'awa(n)a se(agai seorang pendidik
dengan (erkesan. Peningkatan dalam (idang terse(ut melam(angkan tinggin)a kualiti
seseorang guru )ang 'uga akan meningkatkan tara# pro#esionalisme keguruan. Selain itu guru
'uga dapat melaksanakan tugas itu dengan (ersungguh,sungguh dan penuh dedikasi sekiran)a
guru tahu tanggung'awa(n)a terhadap ker'a)an)a. esedaran kepada akaunta(iliti akan
men'adikan seseorang guru itu le(ih (ertanggung'awa( terhadap tanggung'awa( )ang di
laksanakann)a. !leh )ang demikian, akaunta(iliti perlulah diha)ati oleh semua guru. Sekiran)a
seseorang guru itu menga(aikan akaunta(iliti terhadap tugas dan tanggung'awa(n)a , maka
tanggung'awa(n)a tidak dapat di 'alankan dengan (aik dan akan gagal melahirkan modal insan
seperti )ang di 0ita,0itakan negara. *ni akan men'atuhkan marta(at pro#esion perguruan oleh
kerana per(uatan )ang tidak (ertanggung'awa( terhadap amanah )ang di (erikan.