Anda di halaman 1dari 27

AKTIVITI KOKURIKULUM

( Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan )


1. KONSEP :
1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap
murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik
darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-
murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti
kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk
perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai
estetika serta sosial yang positif.
1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota
masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa
1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan
mental !akademik" dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu
!sosial, jasmani dan rohani"#
1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan#
1.2.$ Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan
rakan sebaya#
1.2.% Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan
masyarakat dan negara#
1.2.& 'asyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik
murid-murid.
2. MATLAMAT :
'atlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan (alsafah )endidikan
*ebangsaan. Antara matlamat yang hendak di+apai ialah seperti berikut
2.1 'enyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan keper+ayaan kepada
,uhan#
2.2 'enyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani,
jasmani dan emosi murid-murid#
2.$ 'engukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan
di antara sekolah#
2.% 'embina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang
di+eburi#
2.& 'embina dan meningkatkan disiplin murid#
2.- 'ewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan#

2.. 'embina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala
antara sekolah dan masyarakat#
2./ 'ewujudkan sekolah berwatak.
m.s. 1
3. STRATEGI :
0ntuk men+apai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi
pelaksanaannya
$.1 'emberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan
kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah#
$.2 'enambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan1kelab, kelab
sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan
memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif se+ara
individu atau kumpulan#
$.$ 'elibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang
sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan#
$.% 'elibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat#
$.& 'elibatkan 2awatankuasa 3imbingan )elajar Sekolah!23)S", )ersatua 4bu 3apa
5uru-5uru !)435", guru-guru dan murid-murid dalam peran+angan dan
pelaksanaan aktiviti kokurikulum#
$.- 'eran+ang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi men+apai matlamat yang
dikehendaki#
$.. 'erekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan#
$./ 'enganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid#
$.6 'enyelia dan menilai aktiviti se+ara sistematik dan berterusan#
$.17 'emberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa
kesemasa.
4. PELAKSANAAN :
%.1 Definisi
8arta *erajaan bertarikh , 2/ hb Disember 16-., 9o. &-&2 ! )eraturan *ursus
)engajian " Sekolah 16&-, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan
kumpulan, manakala 8arta *erajaan bertarikh $1hb Disember 166. , 2il %1,
9o.2-, ,ambahan 9o.6%, )erundangan A.).0 !A" &$1, Akta )endidikan 166-,
)eraturan-)eraturan ! *okurikulum *ebangsaan " mendifinisikan kokurikulum
sepertu berikut

kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang iran!ang lan"utan
aripaa proses penga"aran an pem#ela"aran alam #ilik ar"a$ yang
mem#erikan muri peluang untuk menam#a$% menguku$ an
mengamalkan pengeta$uan% kema$iran an nilai yang ipela"ari i #ilik
ar"a$.
m.s. &
%.2 Jenis-Jenis Aktiviti
3erdasarkan 8arta *erajaan bertarikh 21hb. 'ei 166/, 2ilid %2.9o 11 ,ambahan
9o.%1 )erundangan ).0 !A" 16-, pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan
sekolah daripada kategori yang berikut
%.2.1 'ata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan
dalam )eraturan-)eraturan )endidikan !*urikulum *ebangsaan" 166.#
%.2.2 :obi dan rekreasi#
%.2.$ Sukan dan permainan#
%.2.% 3adan beruniform# atau
%.2.& Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.
%.$ Peruntukan masa
8arta *erajaan bertarikh 2/ Disember 16-., 2ilid 11, 3il. 2., 9o. &-&2 telah
membuat ketetapan pembahagian masa untuk *okurikulum seperti yang
berikut.
Sekolah Menengah
Tingkatan Aliran 'eruntukan Masa
)eralihan ,1 ; $ 1/7 minit
Sastera 1/7 minit
Sains 1%7 minit
% < & ,eknik 177 minit
)ertanian 1%7 minit
)erdagangan 1/7 minit
S=, 1/7 minit
- 1/7 minit
Sekolah Rendah
Ta$un 'eruntukan Masa
$ dan % -7 minit
& dan - 127 minit
( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu)
%.% Tugas dan tanggungjawab guru
Dalam Akta )endidikan 166- ! Akta &&7 ", 3ahagian 2, jelas dinyatakan kuasa
yang diberikan kepada )endaftar, )enolong )endaftar, menjalankan semua
kuasa dan fungsi yang diberikan kepada *etua )endaftar tertakluk kepada apa-
apa sekatan yang dikenakan oleh *etua )endaftar.
%.%.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru :
a. 'aka hendaklah ada seorang *etua )endaftar Sekolah dan 5uru
yang hendaklah dilantik oleh 'enteri#
b. 'enteri boleh melantik seorang ,imbalan *etua )endaftar Sekolah
dan 5uru#
m.s. (
+. 'enteri hendaklah melantik seorang )endaftar Sekolah dan 5uru
bagi setiap 9egeri, dan boleh melantik apa-apa bilangan
)enolong )endaftar Sekolah dan )enolong )endaftar 5uru yang
difikirkan perlu bagi maksud akta ini#
d. ,imbalan *etua )endaftar, )endaftar, dan )enolong )endaftar
hendaklah di bawah arahan dan kawalan *etua )endaftar#
e. *etua )endaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan
fungsi-fungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini, dan
sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi-fungsi sedemikian
bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh ,imbalan *etua )endaftar#
f. )endaftar atau )enolong )endaftar boleh menjalankan semua
kuasa dan fungsi yang diberikan kepada *etua )endaftar oleh
atau di bawah Akta ini, tertakluk kepada apa-apa sekatan yang
boleh dikenakan oleh *etua )endaftar .
%.%.2 5uru 3esar1)engetua sebagai )enolong )endaftar mempunyai kuasa
untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-
tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia
ada.
5. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH
Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, )engetua15uru 3esar sebagai
)enolong )endaftar hendaklah menubuhkan >rganisasi )engurusan *okurikulum
Sekolah bagi membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki, men+emerlangkan
aktiviti kokurikulum sekolah.
3eberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat
memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.
&.1 (ungsi dan tanggungjawab setiap ahli.
&.2 *ekerapan mengadakan mesyuarat.
&.$ )embentukan jawatankuasa ke+il.
&.% )elaporan berkala.
&.& Dokumentasi
m.s )
m.s. *
+ARTA OR,A-I.A.I '/-,URU.A- KOKURIKULUM
./KOLA0 M/-/-,A0
PENGETUA
,URU '/-OLO-, KA-A-
KOKURIKULUM
./TIAU.A0A KOKURIKULUM
'/-1/LARA.
'A.UKA-
'AKAIA-
./RA,AM
'/-1/LARA.
K/LA2 3
'/R.ATUA-
'/-1/LARA.
K/LA2 .UKA- 3
'/RMAI-A-
Penyelaras/
Setiausaha
Sukan
,URU
'/-A.I0AT
,URU
'/-A.I0AT
,URU
'/-A.I0AT
Guru
Ketua
Rumah
Guru
Sukan
Dan
Permainan
Guru
Rumah
Sukan
'/-,/RU.I 'A.UKA- 'AKAIA- ./RA,AM% K/LA23'/R.ATUA-% K/LA2
.UKA-3'/RMAI-A-% K/TUA RUMA0 4A- KA'T/- 'A.UKA- ./KOLA0
5MURI4-MURI46
72'.
57A8ATA-KUA.A
2IM2I-,A- '/LA7AR
./KOLA06
m.s. 9
+ARTA OR,A-I.A.I '/-,URU.A- KOKURIKULUM
./KOLA0 R/-4A0
,URU '/-OLO-, KA-A-
KOKURIKULUM
GURU BESAR
./TIAU.A0A
KOKURIKULUM
'/-1/LARA.
'A.UKA-
'AKAIA-
./RA,AM
'/-1/LARA.
K/LA2 3
'/R.ATUA-
'/-1/LARA.
K/LA2 .UKA- 3
'/RMAI-A-
Setiausaha
Sua!
,URU
'/-A.I0AT
,URU
'/-A.I0AT
,URU
'/-A.I0AT
Gu"u
Ketua
Ru#ah
Gu"u
Sua!
Da!
Pe"#ai!a!
Gu"u
Ru#ah
Sua!
'/-,/RU.I 'A.UKA- 'AKAIA- ./RA,AM% K/LA23'/R.ATUA-% K/LA2
.UKA-3'/RMAI-A-% K/TUA RUMA0 4A- KA'T/- 'A.UKA- ./KOLA0
5MURI4-MURI46
72'.
57A8ATA-KUA.A
2IM2I-,A- '/LA7AR
./KOLA06
$. %ENIS AKTI&ITI KOKURIKULUM
Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian:
6.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM :
-.1.1 )asukan *adet =emaja Sekolah
-.1.2 )asukan ,unas *adet =emaja Sekolah
-.1.$ )asukan *adet )olis
-.1.% )asukan *adet 3omba dan )enyelamat
-.1.& )asukan *adet 3ersatu 'alaysia ! Darat "
-.1.- )asukan *adet )ertahanan Awam ! 2)A "

-.1.. )ergerakan )engakap
-.1./ )ergerakan )andu )uteri
-.1.6 )ersatuan 3ulan Sabit 'erah
-.1.17 )ergerakan )uteri 4slam
-.1.11 )ersatuan St.2ohn Ambulans 'alaysia
-.1.12 )ersatuan 3ulan Sabit 'erah
-.1.1$ )asukan )an+aragam Sekolah
-.1.1% )ersatuan Silat Seni
-.1.1& *elab 2udo
-.1.1- *elab *arate
-.1.1. *elab ,aekwondo
-.1.1/ )ersatuan Silambam
-.1.16 )ersatuan 8ushu
6.2 PERSATUAN / KELA :
6.2.1 Persatuan Akademik
a )ersatuan 3ahasa 'elayu
b )ersatuan 3ahasa 4nggeris
+ )ersatuan 3ahasa ?ina
d )ersatuan 3ahasa ,amil
e )ersatuan 3ahasa Arab
f )ersatuan Agama 4slam
g )ersatuan Drama dan *esusasteraan
h )ersatuan 5eografi 1 Sejarah
i )ersatuan *ebudayaan
j )ersatuan *emahiran :idup
k )ersatuan )erdagangan
l )ersatuan )ersuratan, 3ahas,
m )ersatuan Sains *emasyarakatan
n )ersatuan ,ingkatan @nam
o )ersatuan 3ahasa
p )ersatuan @konomi =umahtangga
A )ersatuan Sains dan 'atematik
6.2.2 Kelab Hobi dan Rekreasi
a. *elab Alat )andang Dengar
#. *elab Astronomi
!. *elab 3ina 3adan
. *elab 3inaan 1 3angunan
e. *elab @lektronik
:. *elab @Auestrian
g. *elab *ebajikan
$. *elab *e+eriaan Sekolah
i. *elab *embara
". *elab *oir Sekolah
k. *elab *omputer
l. *elab *operasi
m. *elab 'eman+ing
n. *elab 'enaip
o. *elab 'otor 'ekanik
p. *elab 'uBik dan Seni Suara
;. *elab )elan+ongan
r. *elab )embimbing =akan Sebaya
s. *elab )en+inta Alam
t. *elab )engguna
u. *elab )ermainan ,radisional
<. *elab )erpustakaan 1 )usat Sumber
=. *elab =ekreasi
>. *elab Seni (oto
y. *elab Seni ,ampak1:alus
?. *elab Seni ,ari
aa. *elab 8ayang 5ambar
6.!. KELA SUKAN "AN PERMAINAN
6.3.1 Permainan
a. *elab 3adminton
b. *elab 3ola 3aling
+. *elab 3ola 2aring
d. *elab 3ola *eranjang
e. *elab 3ola Sepak
f. *elab 3ola ,ampar
g. *elab 3owling
h. *elab 3owling )adang
i. *elab ?atur
j. *elab Dart
k. *elab 5asing )angkah
l. *elab 5imnastik
m. *elab 5imrama
n. *elab 5olf
o. *elab :oki
p. *elab *arum
A. *elab *riket
r. *elab )andu Arah
s. *elab )ing )ong
t. *elab =agbi
u. *elab Sepak ,akraw
v. *elab Sofbol
w. *elab SAuasy
C. *elab ,enis
6.3.2 Olahraga
a. *elab 3erbasikal
b. *elab >lahraga
+. *elab 'emanah
m.s. @
d. *elab 'erentas desa
e. *elab 'otor
f. *elab Senamrobik
6.3.2 Sukan Air
a. *elab 3erkeno 1 *ayak
b. *elab Dun+ur Air
+. *elab )erahu Dayar
d. *elab )erahu 9aga
e. *elab )olo Air
f. *elab =enang
g. *elab =owing !3erdayung"
h. *elab Skuba
i. *elab Skuter Air
j. *elab Snorkeling
k. *elab ,erjun
'. (UNGSI AKTI&ITI KOKURIKULUM
Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Antaranya ialah :-
7.1 engukuhan dan engayaan :
)engetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat
diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum. Aktiviti ini juga
dapat memberi peluang kepada murid-murid mamahami konsep latihan dalam
bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks
yang lebih bermakna dan realistik. Di samping itu, +ara begini juga dapat
memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah.
Segala aktiviti kokurikulum hendaklah diran+ang terlebih dahulu supaya selaras
dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. 4ni boleh
membantu murid-murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.
3erikut adalah beberapa +ontoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi
pengukuhan dan pengayaan
7.1.1 Aktiviti ergerakan asukan akaian !eragam :
Pertolongan Cemas :
Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid men+uba pengetahuan1
pengalaman tentang +ara-+ara memberi rawatan ke+emasan serta
menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains.
Perkhemahan :
Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid
menggunakan pengetahuan memba+a peta !geografi", di samping dapat
memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang +ara hidup
berdikari, semangat kembara, berani dan berikhtiar.
m.s. A
Kawat Kaki :
Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan, semangat
berkerjasama, menurut perintah serta melatih kepimpinan.
7.1.2 Aktiviti ersatuan " Kelab:
3erikut adalah beberapa +ontoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi
pengukuhan dan pengayaan
Kuiz:
Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid-murid
menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
Bahas dan Pidato:
Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid-murid
menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan
hujah dengan menggunakan fakta.
Projek Membuat Kincir Air:
Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid-murid
menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik, fiBik dan geografi,
di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup.
7.1.3 Aktiviti !ukan " ermainan:
Olahraga:
Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang ilmu
anatomi, iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. 4ni
bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi
murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan
menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu.
Bola Sepak:
Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan, persefahaman,
bekerjasama, ketabahan, ketangkasan, berdisiplin, ketahanan diri dan
ketepatan membuat keputusan. 4a memberi peluang kepada murid-
murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani, nilai
agama dan moral, sivik dan lain-lain.
7.2 Khidmat #asyarakat :
'urid, guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat
dan begitulah sebaliknya. ,ujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua
hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat,
bekerjasama dan saling membantu antara sama lain.
7.2.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masarakat B
Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber
bagi murid-murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan
yang diperoleh kepada masyarakat. ?ontohnya, melalui aktiviti
)ersatuan 3ulan Sabit 'erah, murid dapat pendedahan serba sedikit
ilmu kesihatan dan +ara-+ara rawatan asas kepada masyarakat
m.s. 1C
setempat. Di samping itu, banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang
dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong-
royong, membersihkan masjid1surau, kawasan perumahan1bandar,
mengadakan minggu kerja, +eramah, bimbingan dan latihan tertentu.
D.&.& Sumbangan Masarakat Kepada Sekolah
'asyarakat boleh memberi sumbangan dengan +ara membantu sekolah
dalam bentuk material , tenaga, usaha , buah fikiran dan kepakaran.
Antaranya ialah
a. 'engutip derma dan mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu
bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti
peralatan sukan, pakaian, komputer dan lain-lain#
b. 'emberi +eramah, tunjuk ajar tentang perkara-perkara seperti dalam
bidang kerjaya, bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu,
seperti menganyam, membuat tembikar, menjahit, menekat, silat,
mengukir, membuat alat-alat permainan tradisi dan sebagainya#
+. 'emberi bantuan kepada murid#
d. 'engadakan projek anak angkat#
e. 'engadakan rumah terbuka pada hari-hari perayaan khusus untuk
murid-murid daripada pelbagai kaum#
f. 'embantu sekolah dalam pengelolaan sukan, bergotong-royong,
membersih dan mengindahkan sekolah.
7.3 $obi dan %ekreasi :
Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, murid dapat memperoleh
pengetahuan dan kemahiran, di samping dapat mengisi masa lapang mereka
dengan berfaedah serta membina kesihatan fiBikal dan mental.
Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. Antara +ontoh aktiviti
ialah memba+a, bersukan, berternak, berkebun, menanam bunga,
menghias1menggubah, menyanyi, bermain alat-alat muBik, menulis sajak1
+erpen1syair1ren+ana, melukis kartun, mengumpul setem1daun-daun kayu1
keratan akhbar, membuat model, mengukir, meman+ing.
7.& Ker'aya :
Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. 4a juga dapat
membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat
menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid.
)engetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki
dunia pekerjaan kelak. Aktiviti ini boleh dijalankan se+ara kumpulan atau individu
dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran
yang ada di sekolah itu sahaja. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah
berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat.
m.s. 11
D.).1 Contoh akti!iti ang berkaitan dengan mata pelajaran
Kema$iran 0iup seni bina, pertukangan, membaiki radio dan ,E,
mekanik, kimpalan dan lain-lain.
.ains 'ertanian berkebun, berternak dan lain-lain.
/konomi Ruma$ gubahan, jahitan, memasak, perhiasan dan lain-
Tangga lain.
.eni Lukis seni lukis, tenunan, krafrangan, seni ukir,
anyaman, membuat gasing, wau, tembikar,
papan +ongkak, sangkar burung, tudung saji
dan lain-lain.
Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan
murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam
bidang-bidang tertentu, di samping dapat menarik minat mereka terhadap
aktiviti kokurikulum. Dalam hal ini, pihak sekolah haruslah sentiasa
berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik.

..%.2 ?ontoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan
3idang *erjaya
?eramah, pameran, kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan
yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan, swasta dan
perseorangan. 4ni termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis,
tentera ,bomba, pentadbiran, perusahaan, perniagaan, dan lain-lain
perkhidmatan sosial dan profesional.
7.( erkembangan )iri *ndividu :
Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri
sendiri untuk kesihatan diri, berdisiplin, memupuk minat dan bakat serta
membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan.
D.*.1 Kesihatan
Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan
jagaan kebersihan diri, antaranya melalui aktiviti berikut
i. )asukan )akaian Seragam yang mementingkan pakaian dan
perawakan yang kemas dan teratur#
ii. )ertolongan +emas yang mementingkan kebersihan dan langkah-
langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan
iii. Datihan sukan yang mementingkan kesihatan
iv. *erja-kerja amal dan ibadah.
"#$#% Peningkatan &isiplin
Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin
murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.
m.s. 1&
). PROSEDUR TETAP PENU*UHAN PERSATUAN
5'asukan 'akaian .eragam%
Kela# 3 'ersatuan an Kela# .ukan 3 'ermainan6
8.1 enubuhan
/.1.1 'esyuarat penaja.
/.1.2 Surat permohonan penubuhan dari 5uru )emimpin1)enasihat )asukan
)akaian Seragam, *elab1)ersatuan, *elab Sukan1)ermainan kepada
)engetua15uru 3esar.
+ %u'uk ,ampiran 1 -
Surat permohonan menubuhkan )asukan )akaian Seragam
kepada agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan.
+ %u'uk ,ampiran 7A. 7/ -
/.1.$ Surat )erlantikan dari )engetua15uru 3esar kepada 5uru )emimpin1
)enasihat )asukan )akaian Seragam, *elab1)ersatuan, *elab Sukan1
)ermainan.
+ %u'uk ,ampiran 2 -
/.1.% Surat *elulusan )enubuhan )asukan )akaian Seragam, *elab1
)ersatuan, *elab Sukan1)ermainan dari )engetua15uru 3esar kepada
5uru )emimpin1)enasihat.
+ %u'uk ,ampiran 3 -
/.1.& ,anggungjawab 5uru )emimpin1)enasihat.
+ %u'uk ,ampiran & -
/.1.- Surat )enurunan *uasa daripada )emimpin melalui )engetua15uru
3esar kepada Ahli 2awatankuasa.
+ %u'uk ,ampiran ( -
/.1.- ,anggungjawab Ahli 2awatankuasa.
+ %u'uk ,ampiran 6 -
8.2 elaksanaan
/.2.1 )erkara-perkara yang perlu ada dalam ,akwim
+ %u'uk ,ampiran 0 -
a. )endaftaran.
b. 'esyuarat 2awatankuasa setiap )asukan )akaian Seragam,
*elab1)ersatuan, *elab Sukan1)ermainan.
+. 'esyuarat Agung setiap )asukan )akaian Seragam, *elab1
)ersatuan, *elab Sukan1)ermainan.
d. 'esyuarat 2awatankuasa setiap )asukan )akaian Seragam,
*elab 1 )ersatuan, *elab Sukan 1 )ermainan bagi kali 1,2 ..,.
e. =an+angan aktiviti.
f. :ari *okurikulum Sekolah.
g. )enilaian
m.s. 1(
h. )elaporan.
/.2.2 ?ontoh 3entuk (ormat ,akwim.
+ %u'uk ,ampiran 1 -
/.2.$ Surat permohonan mengutip derma untuk )asukan )akaian Seragam,
*elab1)ersatuan, *elab Sukan1)ermainan.
+ %u'uk ,ampiran 12 -
/.2.% Surat kelulusan mengutip derma dari )engetua15uru 3esar dan +ontoh
resit derma.
+ %u'uk ,ampiran 11 -
/.2.& Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa1penjaga berkaitan
penglibatan murid dalam *okurikulum.
+ ,ampiran 12 -
/.2.- Surat pemberitahuan kepada ibu bapa1penjaga ketidakhadiran murid
dalam aktiviti *okurikulum.
+ %u'uk ,ampiran 13 -
@.( Kanungan Eail an 2uku 'elaporan
/.$.1 *andungan (ail )asukan )akaian Seragam, *elab1)ersatuan, *elab
Sukan1)ermainan.
+ %u'uk engurusan 3ail -

/.$.2 *andungan dalam buku pelaporan .
+ %u'uk ,ampiran * dan 4 -
@.) La=atan
/.%.1 )rosedur-prosedur lawatan. ! =ujuk Dampiran : "
m.s. 1)
,ampiran 1
+onto$ .urat 'ermo$onan 'enu#u$an 'asukan 'akaian .eragam%
Kela#3'ersatuan 4an Kela# .ukan3'ermainan
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*33)17.1)1277$! 27 "
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh 12 Disember 277$
'engetua%
.MK 2anar 2aru '/R4A%
2anar 2aru '/R4A
1)CCC 2ukit Merta"am% .e#erang 'erai.
,uan,
'/RMO0O-A- '/-U2U0A- K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya, '>:D *A'AD 3. AS=A( berdasarkan
)eraturan !%" dalam 8arta *erajaan bertarikh 21 hb. 'ei 166/ ).0.!A" 16- , yang berkait
dengan Seksyen 1$7, Akta )endidikan 166- dengan ini memohon untuk menubuhkan *@DA3
)@9?@5A:A9 2@9AFA: S'* 3A9DA= 3A=0 )@=DA, 1%777 3ukit 'ertajam, Seberang
)erai mulai 1 hb.2anuari , 277%.
2. 3ersama-sama ini disertakan
2.1 Draf )erlembagaan.
2.2 Draf Aktiviti Asas.
2.$ Senarai 9ama 2awatankuasa )enaja.
$. *erjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan
diu+apkan terima kasih
Sekian.
2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGG..
! '>:D *A'AD 3. AS=A( "
5uru )enasihat *elab )en+egahan 2enayah
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
s.k. (ail *)2
m.s. 1*
,ampiran 2
+onto$ .urat Kelulusan 'enu#u$an 'asukan 'akaian .eragam%
Kela#3'ersatuan 4an Kela# .ukan3'ermainan
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami 2@A277$1)*S17&1277% !&"
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan S'*33)1.1)1277$! 27 "
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh 2 2anuari 277%
/n!ik Mo$ Kamal #. Asra:%
,uru 'enasi$at Kela# 'en!ega$an 7enaya$%
.MK 2anar 2aru '/R4A%
1)CCC 2ukit Merta"am% .e#erang 'erai.
,uan,
K/LULU.A- '/-U2U0A- K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
'erujuk surat tuan S'*33)1.1)1277$!27" bertarikh 12 Disember 277$ dinyatakan bahawa
dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 1$7 Akta )endidikan 166- seperti
yang termaktub dalam )eraturan !%" 8arta kerajaan bertarikh 21 hb. 'ei 166/ ).0.!A" 16-,
suka+ita dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan *@DA3 )@9?@5A:A9
2@9AFA: S'* 3A9DA= 3A=0 )@=DA, 1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai adalah
4ILULU.KA- berkuat kuasa mulai 1 hb. 2anuari 277%.
2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.
Sekian, terima kasih.
2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGG..
! "
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
'erangkap )@9>D>95 )@9DA(,A= )@=SA,0A9 S@*>DA:
s.k. 1. 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
2. 5)* :em 1 *okurikulum
$. (ail *)2
m.s. 19
,ampiran 3
+onto$ .urat 'erlantikan
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan S'*33)1.1)1277$!27"
3andar 3aru )@=DA =ujukan *ami 2@A277$1)*S17&1277$!-"
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai ,arikh 2 2anuari 277%
/n!ik Mo$ Kamal #. Asra: %
,uru%
.MK 2anar 2aru '/R4A%
1)CCC 2ukit Merta"am%
.e#erang 'erai.
,uan,
'/RLA-TIKA- ./2A,AI ,URU '/-A.I0AT K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
3erhubung perkara diatas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya
oleh Seksyen 1$7 Akta )endidikan 166- seperti termaktub dalam )eraturan !%" 8arta kerajaan
bertarikh 21 hb. 'ei 166/ ).0.!A" 16-, bahawa tuan telah dilantik sebagai 5uru )enasihat
*elab )en+egahan 2enayah, Sekolah 'enengah *ebangsaan 3andar 3aru 0da berkuatkuasa
mulai 1 hb. 2anuari 277% hingga $1hb. Disember 277%.
a. 3ersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang
perlu dilaksanakan oleh tuan.
$. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk
meninggikan prestasi perkhidmatan pendidikan dan pergerakan pengakap.
Sekian, terima kasih.

2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGGGGG.
! "
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
'erangkap )@9>D>95 )@9DA(,A= )@=SA,0A9 S@*>DA:
s.k. 1. (ail )eribadi
2. 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
$. (ail *)2
m.s. 1D
,ampiran &
Tanggung"a=a# ,uru 'emimpin3'enasi$at
1. 'emastikan 'esyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli 2awatankuasa.
2. 'emastikan ada )erlembagaan dan )eraturan.
$. 'emastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
%. 'emastikan 2awatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam
)erlembagaan.
&. 'eran+ang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
-. 'emastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
.. 'eran+ang strategi untuk peningkatan ke+emerlangan )asukan )akaian Seragam,
*elab 1 )ersatuan dan *elab Sukan 1 )ermainan.
/. 'emastikan pengurusan kewangan dan harta benda1peralatan diurus dengan baik.
6. 'emastikan 'init 'esyuarat dan Daporan Aktiviti disedia dan difailkan.
17. 'endaftarkan )asukan )akaian Seragam, *elab )ersatuan dan *elab Sukan 1
)ermainan kepada )engetua15uru 3esar atau 3adan 4nduk.
11. 3ertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
12. 'engurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah1Bon1daerah1negeri
dan kebangsaan dengan baik.
1$. 'engiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan .
1%. 3ertanggungjawab men+atat penglibatan dan pen+apaian ahli.
1&. 'enandatangani 3uku *ehadiran Ahli.
1-. 'enghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili .
1.. 'enentukan )apan *enyataan digunakan dengan sepenuhnya.
1/. 'emastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
16. 'en+adangkan nama ahli yang layak menerima Sijil )enghargaan kepada
2awatankuasa *okurikulum Sekolah.
27. 3ekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
21. 'enjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh )engetua 1 5uru 3esar dari semasa
ke semasa.
m.s. 1@
,ampiran (
+onto$ .urat 'enurunan Kuasa
4aripaa ,uru 'enasi$at3'emimpin Kepaa A$li 7a=atankuasa
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*33)17.1)1277$!2"
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh 27 2anuari 277%
7o$ari #in Mat%
Tingkatan /mpat .ains 1%
.MK 2anar 2aru '/R4A.
'elalui dan salinan
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
Saudara,
.URAT '/-URU-A- KUA.A K/'A4A 7A8ATA-KUA.A
3erhubung perkara tersebut diatas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada
saya oleh Seksyen 1$7 Akta )endidikan 166- seperti termaktub dalam )eraturan !%" 8arta
*erajaan bertarikh 21 hb. 'ei 166/ ).0.!A" 16-, saudara telah dilantik sebagai )engerusi
*elab )en+egahan 2enayah S'* 3andar 3aru )@=DA, 1%777 3ukit 'ertajam, Seberang
)erai berkuatkuasa mulai 1 2anuari 277% hingga $1 Disember 277%.
2. 3ersama-sama ini disertakan Senarai ,anggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh
saudara.
$. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk
meninggikan prestasi *elab )en+egahan 2enayah ini.
Sekian , terima kasih.

2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGGGGG.
! "
5uru )enasihat *elab )en+egahan 2enayah,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
s.k. 1. (ail *)2
2. (ail 5uru )enasihat
m.s. 1A
,ampiran 6
Tanggung"a=a# A$li 7a=atankuasa B
1. engerusi
1.1 'empengerusikan mesyuarat yang diadakan.
1.2 'eneliti +atatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang
diputuskan diambil tindakan sewajarnya.
1.$ 'embin+angkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan
tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.
1.% 'emastikan semua kegiatan yang diran+ang dapat dijalankan dengan baik.
1.& 'enjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh 5uru )enasihat dari semasa
ke semasa
2. 5aib engerusi
2.1 'embantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.
2.2 'empengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.
2.$ 'enjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh 5uru )enasihat dari semasa
ke semasa.
3. !etiausaha
$.1 'en+atat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.
$.2 'enyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh 5uru
)emimpin.
$.$ 'enjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh 5uru )emimpin dari semasa
ke semasa.
&. enolong !etiausaha
%.1 'embantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.
%.2 3erkerjasama dengan setiausaha.
%.$ 'enjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh 5uru )enasihat dari semasa
ke semasa.
(. /endahari
&.1 'engutip wang derma daripada ahli.
&.2 'en+atat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.
&.$ 'enyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh 5uru )emimpin.
&.% 'engeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.
&.& 'emastikan akaun sentiasa dikemaskini.
6. Ahli 4a6atankuasa
-.1 'embantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang
dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
-.2 'enjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh 5uru )enasihat.
7. emeriksa Kira-Kira
..1 'emeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir
tahun.
..2 'emastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.
m.s. &C
,ampiran 7A"7/
+onto$ .urat 'ena:taran 'ergerakan 'engakap .ekola$
4aripaa ,uru 'enasi$at3'emimpin Kepaa 'esekutuan 'engakap Malaysia
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*33)1.1)1277%!17"
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh 21 2anuari 277%
'ersekutuan 'engakap Malaysia%
Ruma$ 'engakap%
7alan 0ang 7e#at%
*9CCC Kuala Lumpur.
Melalui dan salinan:
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
,uan,
'/-4AETARA- KUM'ULA- '/-,AKA' ./KOLA0
3erhubung perkara tersebut diatas, bersama-sama disertakan senarai ahli-ahli *umpulan
)engakap S'* 3andar 3aru 0da, 2ohor 3ahru dan juga senarai guru-guru penasihat yang
akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut.
2. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita
pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi
)ergerakan )engakap.
Sekian , terima kasih.

2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGGGGG.
! "
5uru )emimpin )ergerakan )engakap,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
s.k. 1. )engarah )endidikan )ulau )inang.
2. )engawai )endidikan Daerah 0tara ,engah
$. )esuruhjaya )engakap Daerah 3ukit 'ertajam.
%. (ail 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
&. (ail )engakap
m.s. &1
,ampiran 0"1
+onto$ 'erkara-'erkara 1ang 'erlu Aa 4alam Tak=im3Ran!angan 'engakap
2ulan Minggu3
Tarik$
Akti<iti +atatan3
Tinakan
2anuari
(ebruari
'a+
April
'ei
2un
2ulai
>gos
September
>kotber
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
'inggu 2
)endaftaran
*elab1)ersatuan
)endaftaran Ahli
Suai *enal Antara Ahli
)engakap
)enyusunan >rganisasi
,anggungjawab Ahli
Dasar 3erpengakap
)eraturan dan 0ndang-
0ndang
3endara
)emakaian Den+ana
Dagu *ebaangsaan
Dagu 9egeri
Simpulan dan 4katan
)engurusan
)erjumpaan )ek1,erup
4stiadat )erlantikan
*emahiran 3erpengakap
'esyuarat Agung
)ertolongan ?emas
'emba+a )eta
)engetua15uru3esar1
5)* *>*>15uru
)enasihat
9ovember
'inggu %
'inggu 2
'inggu %
)engembaraan
*awad *aki
)erkhemahan )erdana
:ari *okurikulum
m.s. &&
,ampiran 12
+onto$ .urat 'ermo$onan Ke#enaran Memungut 4erma%
Kela# 'en!ega$an 7enaya$ .MK 2anar 2aru '/R4A
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*33)17.1)1277%!1&"
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh 22 2anuari 277%
'engetua%
.MK 2anar 2aru '/R4A%
2anar 2aru '/R4A%
1)CCC 2ukit Merta"am% .e#erang 'erai.
,uan,
'/RMO0O-A- M/MU-,UT 4/RMA K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya, '>:D *A'AD 3. AS=A( berdasarkan
)eraturan !%" dalam 8arta *erajaan bertarikh 21 hb. 'ei 166/ ).0.!A" 16- , yang berkait
dengan Seksyen 1$7, Akta )endidikan 166- dengan ini memohon untuk memungut derma
*elab )en+egahan 2enayah S'* 3andar 3aru )@=DA, 1%777 3ukit 'ertajam, Seberang
)erai mulai 1 hb.2anuari , 277%.
$. 3ersama-sama ini disertakan keputusan mesyuarat jawatankuasa mengenai
jumlah pungutan derma yang dipohon untuk dikutip daripada setiap ahli.
$.1 *utipan setiap minggu ialah =' 7.2&
$.2 *utipan setiap bulan ialah =' 1.77.
$.$ *utipan setahun ialah =' 12.77.
$. *erjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan
diu+apkan terima kasih
Sekian.
2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGG..
5 MO04 KAMAL 2. A.RAE 6
5uru )enasihat *elab )en+egahan,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai
s.k. 1. 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
2. (ail *)2
m.s. &(
,ampiran 11
+onto$ .urat Kelulusan Mengutip 4erma%
Kela# 'en!ega$an 7enaya$ .MK 2anar 2aru '/R4A
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*3301.1)1277%! 1& "
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan 2@A277$1)*S17&1277%!17"
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai ,arikh 2& 2anuari 277%
/n!ik Mo$ Kamal # Asra:%
,uru 'enasi$at Kela# 'en!ega$an 7enaya$%
.ekola$ Menenga$ Ke#angsaan 2anar 2aru '/R4A%
1)CCC 2ukit Merta"am% .e#erang 'erai%
'ULAU 'I-A-,.
,uan,
K/LULU.A- M/MU-,UT 4/RMA K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
'erujuk surat tuan S'*33p1.1)1277%!1&" bertarikh 2& 2anuarri 277% dinyatakan bahawa
dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 1$7 Akta )endidikan 166- seperti
yang termaktub dalam )eraturan !%" 8arta kerajaan bertarikh 21 hb. 'ei 166/ ).0.!A" 16-,
suka+ita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma *elab )en+egahan 2enayah
Sekolah 'enengah *ebangsaan 3andar 3aru 0da adalah 4ILULU.KA- berkuat kuasa mulai
1 hb. 2anuari 277%.
2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.
Sekian, terima kasih.
2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGG..
! "
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
'erangkap )@9>D>95 )@9DA(,A= )@=SA,0A9 S@*>DA:
s.k. 1. 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
2. (ail *)2
$. (ail 5uru )enasihat
m.s. &)
,ampiran 12
+onto$ .urat 'em#erita$uan Kepaa I#u 2apa3'en"aga%
'engeli#atan Anaknya 4alam Kela# 'en!ega$an 7enaya$ .MK 2anar 2aru
'/R4A
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*3301.1)1277%! 1& "
3andar 3aru )@=DA =ujukan ,uan 2@A277$1)*S17&1277$!12"
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh 2/ 2anuari 277%
/n!ik 'uti$ #in .ulaiman%
-o. &1% 7alan '/R4A 1& ..31%
2anar 2aru '/R4A%
1)CCC 2ukit Merta"am% .e#erang 'erai%
'ULAU 'I-A-,.
,uan,
'/-/RIMAA- A0LI K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, )utera bin )utih pelajar ,ingkatan 1A2,
telah diterima menjadi ahli *elab )en+egahan 2enayah S'* 3andar 3aru )@=DA, 1%777
3ukit 'ertajam, Seberang )erai dan dikehendaki menjalani latihan1perjumpaan pada setiap
hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-% dari jam 6.77 hingga 11.77 pagi.
2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma
*elab )en+egahan 2enayah Sekolah berjumlah =' 12.77 setahun. >leh itu, pihak kami
berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada
pembayaran mengikut mingguan !=' 7.2&", atau bulanan !=' 1.77" atau tahunan !=' 12.77"
bermula dari bulan 2anuari 277%.
2. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak
tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.
Sekian, terima kasih.
2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGG..
! "
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
'erangkap )@9>D>95 )@9DA(,A= )@=SA,0A9 S@*>DA:
s.k. 1. 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
2. (ail *)2
$. 5uru )enasihat *elab )en+egahan 2enayah
m.s. &*
,ampiran 13
+onto$ .urat 'em#erita$uan Kepaa I#u 2apa3'en"aga%
Ketiak$airan Anaknya 4alam Kela# 'en!ega$an 7enaya$ .MK 2anar 2aru
'/R4A
S'* 3andar 3aru )@=DA, =ujukan *ami S'*3301.1)1277%! 1& "
3andar 3aru )@=DA, =ujukan ,uan 2@A277$1)*S17&1277$!2&"
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai. ,arikh $ 'a+ 277%
/n!ik 'uti$ #in .ulaiman%
-o. &1% 7alan '/R4A 1& ..31%
2anar 2aru '/R4A%
1)CCC 2ukit Merta"am% .e#erang 'erai%
,uan,
K/TI4AK0A4IRA- A0LI K/LA2 '/-+/,A0A- 7/-A1A0
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, )utera bin )utih pelajar ,ingkatan 1A2,
seorang ahli *elab )en+egahan 2enayah S'* 3andar 3aru )@=DA, 1%777 3ukit Seberang
)erai 'ertajam, telah tidak hadir semasa latihan1perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 6.77
hingga 11.77 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut
,arikh 1% (ebruari, 2/ (ebruari, - 'a+ 277%
2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan
untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam
pengetahuan tuan. )ihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa 5uru *elab
)en+egahan 2enayah !@n. 'ohd *amal b. Asraf " untuk mendapat makluman selanjutnya.
2. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak
tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.
Sekian, terima kasih.
2/RK0I4MAT U-TUK -/,ARA
Saya yang menurut perintah,
GGGGGGGGGGGGGG..
! "
)engetua,
S'* 3andar 3aru )@=DA,
1%777 3ukit 'ertajam, Seberang )erai.
'erangkap )@9>D>95 )@9DA(,A= )@=SA,0A9 S@*>DA:
s.k. 1. 2awatankuasa )engurusan *okurikulum Sekolah
2. 5uru )enasihat *elab )en+egahan 2enayah.
$. (ail *)2
m.s. &9