Anda di halaman 1dari 15

KEMAHIRAN BERFIKIR &

KOMUNIKASI
Tajuk Tugasan
KOMUNIKASI ANTARA MANUSIA
Disediakan untuk
Puan Norhayati Ra!ee
Disediakan o!eh
Nor"a#i!ah Mohaad Nor
Anne
Nana
Maidin
Tarikh serahan
$%h& O'os (%$)
Perkara Mukasurat
Pendahu!uan
De"inisi
$* Ena Perin'kat Kounikasi Manusia
Pengenalan
Komunikasi antara manusia merupakan satu aktiviti yang sangat penting kerana ia diperlukan oleh manusia dari saat
dilahirkan hinggalah di saat kematian yang bertujuan untuk menyedarkan orang lain tentang kewujudan kita. Maka tidak hairanlah
kita sering berkongsi status di laman media sosial seperti Facebook dan Twitter setiap hari untuk memberi maklumat kepada orang
lain tentang aktiviti harian kita, destinasi kita, perasaan kita serta pendapat kita di dalam sesuatu isu. Itu juga merupakan salah satu
saluran kita dalam berkomunikasi dengan individu yang lain.
Menurut Bernard Baruch (Decker,1693), kemahiran menyuarakan pendapat mempunyai tahap kepentingan yang tinggi
tetapi kita perlu memahami apakah maksud komunikasi, kepentingan, langkah dan teknikteknik yang membolehkan kita menguasai
komunikasi dengan cemerlang. !al ini berlaku kerana komunikasi merupakan aktiviti atau proses yang amat penting dalam usaha
untuk menyampaikan idea dan maklumat kepada orang lain disamping menjadi agen kepada perhubungan sesama manusia.
Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia untuk meminta orang lain berubah atau
meminta pertolongan daripada orang lain dan kemahiran ini memerlukan ssorang itu menguasai kemahiran berkomunikasi dengan
baik. Kajian menunjukkan bahawa lebih kurang "#$ kesan berlaku dalam proses komunikasi bersemuka melalui perkataan yang
digunakan manakala %#$ lagi ditentukan oleh bahasa tubuh iaitu bukan lisan.
&e'inisi
Perkataan komunikasi berasal dari bahasa (atin )communiatus* yang membawa maksud berkongsi sesuatu. Komunikasi
manusia pada awalnya di interpertasikan sebagai proses memindahkan maklumat dari seorang ke seorang yang lain, dari mulut ke
mulut, ungkapan atau secara bertulis. +amun begitu seiring perkembangan tamadun manusia, hasil penyelidikan menyatakan
komunikasi manusia adalah lebih daripada itu.
Komunikasi manusia boleh ditakri'kan sebagai )satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan 'ikiran seseorang
individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain merangkumi perbuatan menghantar maklumat dan proses untuk
bertukartukar maksud melalui medium atau saluran tertentu supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh
mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerakgeri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata dan
penulisan,.
Komunikasi merupakan satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Ini juga bermakna, komunikasi
boleh juga dide'inisikan sebagai satu proses di mana manusia berkongsi pendapat, in'ormasi mahu pun perasaan. Terdapat
beberapa de'inisi komunikasi yang diberi oleh penulis terdahulu, di antaranya -yrnes ."%/01 dipetik dalam 2bdul Mua,ti .3##"1
menyatakan bahawa komunikasi adalah satu proses interaksi antara manusia yang melibatkan pertuturan dan pertukaran
pendapat, gerak isyarat atau simbol. Proses interaksi ini berlaku untuk mencapai objekti' seperti bertukartukar maklumat,
mempengaruhi tingkah laku, memujuk mahupun menukar keadaan 'i4ikal dan mental manusia. !ybels dan 5eaver ."%%31 pula
mentakri'kan komunikasi sebagai proses perkongsian maklumat, pendapat dan perasaan dari individu kepada individu yang lain.
2brams ."%671 dipetik dalam 2bdul Mua,ti .3##"1 mende'inisikan komunikasi sebagai satu proses yang berterusan iaitu berlaku
proses pemindahan maklumat dan maklum balas daripada penutur kepada penerima.
Komunikasi antara manusia semakin berkembang selaras dengan peningkatan dunia teknologi maklumat. &ahulu
medium penghantaran berita dan maklumat adalah terhad namun kini segala in'ormasi hanya di hujung jari. Interaksi dua hala dan
komunikasi antara satu sama lain juga menjadi lebih mudah.
Manusia berkomunikasi untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman. -entuk biasa komunikasi manusia ialah percakapan,
bahasa isyarat, penulisan, sikap, dan broadcasting. Komunikasi boleh berbentuk interakti', transakti', disengaja atau tidak
disengajakan. Ia juga boleh jadi lisan atau tanpa lisan.
-2- " 8+2M P89I+:K2T K;M<+IK2=I M2+<=I2
Pengantar Pengekod =aluran Penyahkod Penerima Maklumbalas
"." Pengantar
Merujuk kepada individu yang mahu menghantar pesanan. Ia mungkin boleh dimulakan dengan konsep, idea, maklumat
atau perasaan yang pengantar mahu berkongsi dengan penerima.
".3 Pengekod
Pengekod ialah bentuk dan cara .perkataan, lenggok badan dan ekspresi wajah1 yang digunakan dalam menghantar
pesanan.Pengkekodan adalah proses di mana pengantar menterjermah maklumat kepada simbol atau siri simbol sebelum
disalurkan kepada penerima.
>ontoh ? Keluarga 8n 2hmad bersetuju untuk mengadakan !ari Keluarga pada hujung bulan. ;leh itu pesanan ringkas
dihantar kepada setiap ahli keluarga untuk memaklumkan tentang perkara tersebut.
Menaip perkataan ini dipanggil proses pengekodan.
".@ =aluran
=aluran atau medium adalah cara komunikasi ini dipindahkan. Perbualan peribadi merupakan medium komunikasi paling
jelas. =aluran komunikasi boleh wujud secara lisan atau bukan lisan.
>ontoh media lisan seperti surat, memo, laporan ataupun pesanan elektronik. =aluran bukan lisan
Kategori Komunikasi Manusia
"A Intrapersonal
3A Interpersonal
@A Kumpulan Kecil
BA Kumpulan 2wam
"A Intrapersonal .by &evito1
>iri
Tujuan
=kil berkaitan
3A Interpersonal .by &evito1
>iri Proses komunikasi antara individu .lebih dari seorang individu1. proses komunikasi diantara seseorang
dengan seseorang yang lain.atau antara manusia proses komunikasi ini sangat berkesan kerana ia melibatkan
unsur maklum balas serta berdasarkan lapangan yang sama.
Tujuan
=kil berkaitan
@A Kumpulan Kecil .by &evito1
>iri
Tujuan
=kil berkaitan
BA Kumpulan 2wam .by &evito1
>iri
Tujuan
=kil berkaitan
Tingkahlaku -ukan Komunikasi (isan .>onteCt1
A body language .kinesics1
, but nonverbal communication encompasses much more, such as use o' voice .paralanguage1,
touch .haptics1,
distance .proCemics1, and
physical environmentsDappearance.
E"F
Typically overlooked in nonverbal communication are proCemics, or the in'ormal space around
the body and chronemics? the use o' time. +ot only considered eye contact, oculesics comprises the actions o' looking while talking
and listening, 'reGuency o' glances, patterns o' 'iCation, pupil dilation, and blink rate.
!alangan Komunikasi Hang -erkesan
"A Kesalahan memilih saluran dan medium komunikasi
3A Kelemahan dalam penulisan dan oral komunikasi
@A =tatus 8''ect
BA Prasangka
0A Persepsi negati' pada penghantar
7A Memberi tumpuan kepada diri sendiri
/A -right lights
6A Tekanan
!alangan Interpersonal Komunikasi yang berkesan
". 8mosi
3. tapisan
@.Maklumat berlebihan
B. Mempertahankan diri
0. Perbe4aan -udaya
7. Iargon
Penyelesaian kepada !alangan Interpersonal Komunikasi yang berkesan
". -ahasa yang mudah
3. Mengawal 8mosi
@. Menjadi pendengar yang baik
B. Maklumbalas
=alah Faham
Kelebihan didalam teknologi komunikasi
9ujukan
Penghargaan
Penutup
-ibliogra'i
". http?DDms.wikipedia.orgDwikiDKomunikasi