Anda di halaman 1dari 31

www.hukumonline.

com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa engan be!"ambah mening#a"n$a %embang&nan na'i(na) $ang be!"i"i# be!a" %aa biang
e#(n(mi, ib&"&h#an %en$eiaan ana $ang *&#&% be'a!, 'ehingga meme!)&#an )embaga ha# +aminan
$ang #&a" an mam%& membe!i #e%a'"ian h&#&m bagi %iha#,%iha# $ang be!#e%en"ingan, $ang a%a"
men(!(ng %ening#a"an %a!"i'i%a'i ma'$a!a#a" a)am %embang&nan &n"&# mew&+&#an ma'$a!a#a"
$ang 'e+ah"e!a, ai), an ma#m&! be!a'a!#an Pan*a'i)a an Unang,Unang Da'a! -./01
b. bahwa 'e+a# be!)a#&n$a Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(#
Ag!a!ia 'am%ai engan 'aa" ini, #e"en"&an,#e"en"&an $ang )eng#a% mengenai Ha# Tangg&ngan 'ebagai
)embaga ha# +aminan $ang a%a" ibeban#an a"a' "anah be!i#&" a"a& "ia# be!i#&" bena,bena $ang
be!#ai"an engan "anah, be)&m "e!ben"&#1
*. bahwa #e"en"&an mengenai H$%("hee# 'ebagaimana ia"&! a)am B&#& II Ki"ab Unang,Unang H&#&m
Pe!a"a In(ne'ia 'e%an+ang mengenai "anah, an #e"en"&an mengenai 4!eie"5e!ban a)am
S"aa"'b)a -.36,0/7 'ebagaimana "e)ah i&bah engan S"aa"'b)a -.89,-.3, $ang be!a'a!#an Pa'a)
09 Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia, ma'ih
ibe!)a#&#an 'emen"a!a 'am%ai engan "e!ben"&#n$a Unang,Unang "en"ang Ha# Tangg&ngan,
i%anang "ia# 'e'&ai )agi engan #eb&"&han #egia"an %e!#!ei"an, 'eh&b&ngan engan %e!#embangan
"a"a e#(n(mi In(ne'ia1
. bahwa menginga" %e!#embangan $ang "e)ah an a#an "e!+ai i biang %enga"&!an an amini'"!a'i ha#,
ha# a"a' "anah 'e!"a &n"&# memen&hi #eb&"&han ma'$a!a#a" ban$a#, 'e)ain Ha# Mi)i#, Ha# G&na U'aha,
an Ha# G&na Bang&nan $ang "e)ah i"&n+&# 'ebagai (b$e# Ha# Tangg&ngan ()eh Unang,Unang
N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia, Ha# Pa#ai a"a' "anah "e!"en"& $ang
wa+ib ia:"a! an men&!&" 'i:a"n$a a%a" i%inah"angan#an, %e!)& +&ga im&ng#in#an &n"&# ibebani
Ha# Tangg&ngan1
e. bahwa be!h&b&ng engan ha),ha) "e!'eb&" i a"a', %e!)& iben"&# Unang,&nang $ang menga"&! Ha#
Tangg&ngan a"a' "anah be'e!"a bena,bena $ang be!#ai"an engan "anah, 'ebagaimana ima#'&
a)am Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia, 'e#a)ig&'
mew&+&#an &ni:i#a'i H&#&m Tanah Na'i(na).
Menginga":
-. Pa'a) 0 a$a" ;-<, Pa'a) 73 a$a" ;-<, an Pa'a) 88 Unang,Unang Da'a! -./01
7. Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia ;Lemba!an Nega!a
Tah&n -.23 N(m(! -3/, Tambahan Lemba!an Nega!a N(m(! 73/8<.
Dengan Pe!'e"&+&an:
- = 8-
www.hukumonline.com
DE>AN PER>AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Mene"a%#an:
UNDANG,UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA,BENDA YANG
BERKAITAN DENGAN TANAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Da)am Unang,Unang ini $ang ima#'& engan:
-. Ha# Tangg&ngan a"a' "anah be'e!"a bena,bena $ang be!#ai"an engan "anah, $ang 'e)an+&"n$a
i'eb&" Ha# Tangg&ngan, aa)ah ha# +aminan $ang ibeban#an %aa ha# a"a' "anah 'ebagaimana
ima#'& a)am Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia,
be!i#&" a"a& "ia# be!i#&" bena,bena )ain $ang me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan "anah i"&, &n"&#
%e)&na'an &"ang "e!"en"&, $ang membe!i#an #e&&#an $ang i&"ama#an #e%aa #!ei"(! "e!"en"&
"e!haa% #!ei"(!,#!ei"(! )ain1
7. K!ei"(! aa)ah %iha# $ang be!%i&"ang a)am '&a"& h&b&ngan &"ang,%i&"ang "e!"en"&1
8. Debi"(! aa)ah %iha# $ang be!&"ang a)am '&a"& h&b&ngan &"ang,%i&"ang "e!"en"&1
/. Pe+aba" Pemb&a" A#"a Tanah, $ang 'e)an+&"n$a i'eb&" PPAT, aa)ah %e+aba" &m&m $ang ibe!i
wewenang &n"&# memb&a" a#"a %eminahan ha# a"a' "anah, a#"a %embebanan ha# a"a' "anah, an a#"a
%embe!ian #&a'a membeban#an Ha# Tangg&ngan men&!&" %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&1
0. A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan aa)ah a#"a PPAT $ang be!i'i %embe!ian Ha# Tangg&ngan #e%aa
#!ei"(! "e!"en"& 'ebagai +aminan &n"&# %e)&na'an %i&"angn$a1
2. Kan"(! Pe!"anahan aa)ah &ni" #e!+a Baan Pe!"anahan Na'i(na) i wi)a$ah #ab&%a"en, #("ama$a, a"a&
wi)a$ah amini'"!a"i: )ain $ang 'e"ing#a", $ang me)a#&#an %ena:"a!an ha# a"a' "anah an %eme)iha!aan
a:"a! &m&m %ena:"a!an "anah.
Pasal 2
-. Ha# Tangg&ngan mem%&n$ai 'i:a" "ia# a%a" ibagi,bagi, #e*&a)i +i#a i%e!+an+i#an a)am A#"a
Pembe!ian Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;7<.
7. A%abi)a Ha# Tangg&ngan ibeban#an %aa bebe!a%a ha# a"a' "anah, a%a" i%e!+an+i#an a)am A#"a
Pembe!ian Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an, bahwa %e)&na'an &"ang $ang i+amin a%a" i)a#&#an
engan *a!a ang'&!an $ang be'a!n$a 'ama engan ni)ai ma'ing,ma'ing ha# a"a' "anah $ang me!&%a#an
bagian a!i (b$e# Ha# Tangg&ngan, $ang a#an ibeba'#an a!i Ha# Tangg&ngan "e!'eb&", 'ehingga
#em&ian Ha# Tangg&ngan i"& han$a membebani 'i'a (b$e# Ha# Tangg&ngan &n"&# men+amin 'i'a &"ang
$ang be)&m i)&na'i.
Pasal 3
7 = 8-
www.hukumonline.com
;-<. U"ang $ang i+amin %e)&na'ann$a engan Ha# Tangg&ngan a%a" be!&%a &"ang $ang "e)ah aa a"a& $ang
"e)ah i%e!+an+i#an engan +&m)ah "e!"en"& a"a& +&m)ah $ang %aa 'aa" %e!m(h(nan e#'e#&'i Ha#
Tangg&ngan ia+&#an a%a" i"en"&#an be!a'a!#an %e!+an+ian &"ang,%i&"ang a"a& %e!+an+ian )ain $ang
menimb&)#an h&b&ngan &"ang,%i&"ang $ang be!'ang#&"an.
;7<. Ha# Tangg&ngan a%a" ibe!i#an &n"&# '&a"& &"ang $ang be!a'a) a!i 'a"& h&b&ngan h&#&m a"a& &n"&#
'a"& &"ang a"a& )ebih $ang be!a'a) a!i bebe!a%a h&b&ngan h&#&m.
BAB II
OBYEK HAK TANGGUNGAN
Pasal 4
;-<. Ha# a"a' "anah $ang a%a" ibebani Ha# Tangg&ngan aa)ah:
a. Ha# Mi)i#1
b. Ha# G&na U'aha1
*. Ha# G&na Bang&nan.
;7<. Se)ain ha#,ha# a"a' "anah 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-<, Ha# Pa#ai a"a' "anah Nega!a $ang
men&!&" #e"en"&an $ang be!)a#& wa+ib ia:"a! an men&!&" 'i:a"n$a a%a" i%inah"angan#an a%a" +&ga
i bebani Ha# Tangg&ngan.
;8<. Pembebanan Ha# Tangg&ngan %aa Ha# Pa#ai a"a' "anah Ha# Mi)i# a#an ia"&! )ebih )an+&" engan
Pe!a"&!an Peme!in"ah.
;/<. Ha# Tangg&ngan a%a" +&ga ibeban#an %aa ha# a"a' "anah be!i#&" bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a
$ang "e)ah aa a"a& a#an aa $ang me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan "anah "e!'eb&", an $ang
me!&%a#an mi)i# %emegang ha# a"a' "anah $ang %embebanann$a engan "ega' in$a"a#an i a)am A#"a
Pembe!ian Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an.
;0<. A%abi)a bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;/< "ia# imi)i#i ()eh
%emegang ha# a"a' "anah, %embebanan Ha# Tangg&ngan a"a' bena,bena "e!'eb&" han$a a%a"
i)a#&#an engan %enana"anganan 'e!"a %aa A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an
()eh %emi)i#n$a a"a& $ang ibe!i #&a'a &n"&# i"& ()ehn$a engan a#"a ("en"i#.
Pasal 5
;-<. S&a"& (b$e# Ha# Tangg&ngan a%a" ibebani engan )ebih a!i 'a"& Ha# Tangg&ngan g&na men+amin
%e)&na'an )ebih a!i 'a"& &"ang.
;7<. A%abi)a '&a"& (b$e# Ha# Tangg&ngan ibebani engan )ebih a!i 'a"& Ha# Tangg&ngan, %e!ing#a"
ma'ing,ma'ing Ha# Tangg&ngan i"en"&#an men&!&" "angga) %ena:"a!ann$a %aa Kan"(! Pe!"anahan.
;8<. Pe!ing#a" Ha# Tangg&ngan $ang ia:"a! %aa "angga) $ang 'ama i"en"&#an men&!&" "angga) %emb&a"an
A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an
Pasal 6
A%abi)a ebi"(! *ie!a +an+i, %emegang Ha# Tangg&ngan %e!"ama mem%&n$ai ha# &n"&# men+&a) (b$e# Ha#
Tangg&ngan a"a' #e#&a'aan 'eni!i me)a)&i %e)e)angan &m&m 'e!"a mengambi) %e)&na'an %i&"angn$a a!i ha'i)
%en+&a)an "e!'eb&".
8 = 8-
www.hukumonline.com
Pasal 7
Ha# Tangg&ngan "e"a% mengi#&"i (b$e#n$a a)am "angan 'ia%a %&n (b$e# "e!'eb&" be!aa.
BAB III
PEMBERI DAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
Pasal
;-<. Pembe!i Ha# Tangg&ngan aa)ah (!ang %e!'e(!angan a"a& baan h&#&m $ang mem%&n$ai #ewenangan
&n"&# me)a#&#an %e!b&a"an h&#&m "e!haa% (b$e# Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an.
;7<. Kewenangan &n"&# me)a#&#an %e!b&a"an h&#&m "e!haa% (b$e# Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana
ima#'& %aa a$a" ;-< ha!&' aa %aa %embe!i Ha# Tangg&ngan %aa 'aa" %ena:"a!an Ha#
Tangg&ngan i)a#&#an.
Pasal 9
Pemegang Ha# Tangg&ngan aa)ah (!ang %e!'e(!angan a"a& baan h&#&m $ang be!#e&&#an 'ebagai %iha#
$ang be!%i&"ang.
BAB I!
TATA "ARA PEMBERIAN# PENDA$TARAN# PERALIHAN# DAN HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN
Pasal 1%
;-<. Pembe!ian Ha# Tangg&ngan iah&)&i engan +an+i &n"&# membe!i#an Ha# Tangg&ngan 'ebagai +aminan
%e)&na'an &"ang "e!"en"&, $ang i"&ang#an i a)am an me!&%a#an bagian "a# "e!%i'ah#an a!i
%e!+an+ian &"ang,%i&"ang $ang be!'ang#&"an a"a& %e!+an+ian )ainn$a $ang menimb&)#an &"ang "e!'eb&".
;7<. Pembe!ian Ha# Tangg&ngan i)a#&#an engan %emb&a"an A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan ()eh PPAT
'e'&ai engan %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&.
;8<. A%abi)a (b$e# Ha# Tangg&ngan be!&%a ha# a"a' "anah $ang be!a'a) a!i #(n5e!'i ha# )ama $ang "e)ah
memen&hi '$a!a" &n"&# ia:"a!#an a#an "e"a%i %ena:"a!ann$a be)&m i)a#&#an, %embe!ian Ha#
Tangg&ngan i)a#&#an be!'amaan engan %e!m(h(nan %ena:"a!an ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an.
Pasal 11
;-<. Di a)am A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan wa+ib i*an"&m#an:
a. nama an ien"i"a' %emegang an %embe!i Ha# Tangg&ngan1
b. (mi'i)i %iha#,%iha# 'ebagaimana ima#'& %aa h&!&: a, an a%abi)a i an"a!a me!e#a aa $ang
be!(mi'i)i i )&a! In(ne'ia, bagin$a ha!&' %&)a i*an"&m#an '&a"& (mi'i)i %i)ihan i In(ne'ia,
an a)am ha) (mi'i)i %i)ihan i"& "ia# i*an"&m#an, #an"(! PPAT "em%a" %emb&a"an A#"a
Pembe!ian Ha# Tangg&ngan iangga% 'ebagai (mi'i)i $ang i%i)ih1
*. %en&n+&#an 'e*a!a +e)a' &"ang a"a& &"ang,&"ang $ang i+amin 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a)
/ = 8-
www.hukumonline.com
8 an Pa'a) -3 a$a" ;-<1
. ni)ai "angg&ngan1
e. &!aian $ang +e)a' mengenai (b$e# Ha# Tangg&ngan.
;7<. Da)am A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan a%a" i*an"&m#an +an+i,+an+i, an"a!a )ain:
a. +an+i $ang memba"a'i #ewenangan %embe!i Ha# Tangg&ngan &n"&# men$ewa#an (b$e# Ha#
Tangg&ngan an=a"a& menen"&#an a"a& meng&bah +ang#a wa#"& 'ewa an=a"a& mene!ima &ang
'ewa i m&#a, #e*&a)i engan %e!'e"&+&an "e!"&)i' )ebih ah&)& a!i %emegang Ha# Tangg&ngan1
b. +an+i $ang memba"a'i #ewenangan %embe!i Ha# Tangg&ngan &n"&# meng&bah ben"&# a"a& "a"a
'&'&nan (b$e# Ha# Tangg&ngan, #e*&a)i engan %e!'e"&+&an "e!"&)i' )ebih ah&)& a!i %emegang
Ha# Tangg&ngan1
*. +an+i $ang membe!i#an #ewenangan #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan &n"&# menge)()a (b$e#
Ha# Tangg&ngan be!a'a!#an %ene"a%an Ke"&a Pengai)an Nege!i $ang ae!ah h&#&mn$a
me)i%&"i )e"a# (b$e# Ha# Tangg&ngan a%abi)a ebi"(! '&ngg&h,'&ngg&h *ie!a +an+i1
. +an+i $ang membe!i#an #ewenangan #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan &n"&# men$e)ama"#an
(b$e# Ha# Tangg&ngan, +i#a ha) i"& i%e!)&#an &n"&# %e)a#'anaan e#'e#&'i a"a& &n"&# men*egah
men+ai ha%&'n$a a"a& iba"a)#ann$a ha# $ang men+ai (b$e# Ha# Tangg&ngan #a!ena "ia#
i%en&hi a"a& i)angga!n$a #e"en"&an &nang,&nang1
e. +an+i bahwa %emegang Ha# Tangg&ngan %e!"ama mem%&n$ai ha# &n"&# men+&a) a"a' #e#&a'aan
'eni!i (b$e# Ha# Tangg&ngan a%abi)a ebi"(! *ie!a +an+i1
:. +an+i $ang ibe!i#an ()eh %emegang Ha# Tangg&ngan %e!"ama bahwa (b$e# Ha# Tangg&ngan "ia#
a#an ibe!'ih#an a!i Ha# Tangg&ngan1
g. +an+i bahwa %embe!i Ha# Tangg&ngan "ia# a#an me)e%a'#an ha#n$a a"a' (b$e# Ha# Tangg&ngan
"an%a %e!'e"&+&an "e!"&)i' )ebih ah&)& a!i %emegang Ha# Tangg&ngan1
h. +an+i bahwa %emegang Ha# Tangg&ngan a#an mem%e!()eh 'e)&!&h a"a& 'ebagian a!i gan"i !&gi
$ang i"e!ima %embe!i Ha# Tangg&ngan &n"&# %e)&na'an %i&"angn$a a%abi)a (b$e# Ha#
Tangg&ngan i)e%a'#an ha#n$a ()eh %embe!i Ha# Tangg&ngan a"a& i*ab&" ha#n$a &n"&#
#e%en"ingan &m&m1
i. +an+i bahwa %emegang Ha# Tangg&ngan a#an mem%e!()eh 'e)&!&h a"a& 'ebagian a!i &ang
a'&!an'i $ang i"e!ima %embe!i Ha# Tangg&ngan &n"&# %e)&na'an %i&"angn$a, +i#a (b$e# Ha#
Tangg&ngan ia'&!an'i#an1
+. +an+i bahwa %embe!i Ha# Tangg&ngan a#an meng('(ng#an (b$e# Ha# Tangg&ngan %aa wa#"&
e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan1
#. +an+i $ang ima#'& a)am Pa'a) -/ a$a" ;/<.
Pasal 12
?an+i $ang membe!i#an #ewenangan #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan &n"&# memi)i#i (b$e# Ha#
Tangg&ngan a%abi)a ebi"(! *ie!a +an+i, ba"a) emi h&#&m.
Pasal 13
;-<. Pembe!ian Ha# Tangg&ngan wa+ib ia:"a!#an %aa Kan"(! Pe!"anahan.
;7<. Se)amba",)amba"n$a 9 ;"&+&h< ha!i #e!+a 'e"e)ah %enana"anganan A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan
'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -3 a$a" ;7<, PPAT wa+ib mengi!im#an A#"a Pembe!ian Ha#
0 = 8-
www.hukumonline.com
Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an an wa!#ah )ain $ang i%e!)&#an #e%aa Kan"(! Pe!"anahan.
;8<. Pena:"a!an Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< i)a#&#an ()eh Kan"(! Pe!"anahan
engan memb&a"#an b&#& "anah Ha# Tangg&ngan an men*a"a"n$a a)am b&#& "anah ha# a"a' "anah
$ang men+ai (b$e# Ha# Tangg&ngan 'e!"a men$a)in *a"a"an "e!'eb&" %aa 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang
be!'ang#&"an.
;/<. Tangga) b&#& "anah Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;8< aa)ah "angga) ha!i #e"&+&h
'e"e)ah %ene!imaan 'e*a!a )eng#a% '&!a",'&!a" $ang i%e!)&#an bagi %ena:"a!ann$a an +i#a ha!i #e"&+&h
i"& +a"&h %aa ha!i )ib&!, b&#& "anah $ang be!'ang#&"an ibe!i be!"angga) ha!i #e!+a be!i#&"n$a.
;0<. Ha# Tangg&ngan )ahi! %aa ha!i "angga) b&#& "anah Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a"
;/<.
Pasal 14
;-<. Sebagai "ana b&#"i aan$a Ha# Tangg&ngan, Kan"(! Pe!"anahan mene!bi"#an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan
'e'&ai engan %e!a"&!an %e!, &nang,&nangan $ang be!)a#&.
;7<. Se!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< mem&a" i!ah,i!ah engan #a"a,#a"a
@DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA@.
;8<. Se!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;7< mem%&n$ai #e#&a"an e#'e#&"(!ia) $ang
'ama engan %&"&'an %engai)an $ang "e)ah mem%e!()eh #e#&a"an h&#&m "e"a% an be!)a#& 'ebagai
%enggan"i g!(''e a*"e H$%("hee# 'e%an+ang mengenai ha# a"a' "anah.
;/<. Ke*&a)i a%abi)a i%e!+an+i#an )ain, 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang "e)ah ib&b&hi *a"a"an %embebanan Ha#
Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -8 a$a" ;8< i#emba)i#an #e%aa %emegang ha# a"a'
"anah $ang be!'ang#&"an.
;0<. Se!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan i'e!ah#an #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan.
Pasal 15
;-<. S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan wa+ib ib&a" engan a#"a n("a!i' a"a& a#"a PPAT an
memen&hi %e!'$a!a"an 'ebagai be!i#&":
a. "ia# mem&a" #&a'a &n"&# me)a#&#an %e!b&a"an h&#&m )ain a!i%aa membeban#an Ha#
Tangg&ngan1
b. "ia# mem&a" #&a'a '&b'"i"&'i1
*. men*an"&m#an 'e*a!a +e)a' (b$e# Ha# Tangg&ngan, +&m)ah &"ang an nama 'e!"a ien"i"a'
#!ei"(!n$a, nama an ien"i"a' ebi"(! a%abi)a ebi"(! b&#an %embe!i Ha# Tangg&ngan.
;7<. K&a'a Un"&# Membeban#an Ha# Tangg&ngan "ia# a%a" i"a!i# #emba)i a"a& "ia# a%a" be!a#hi! ()eh
'ebab a%a%&n +&ga #e*&a)i #a!ena #&a'a "e!'eb&" "e)ah i)a#'ana#an a"a& #a!ena "e)ah habi' +ang#a
wa#"&n$a 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;8< an a$a" ;/<.
;8<. S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan mengenai ha# a"a' "anah $ang '&ah "e!a:"a! wa+ib ii#&"i
engan %emb&a"an A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan 'e)amba",)amba"n$a - ;'a"&< b&)an 'e'&ah
ibe!i#an.
;/<. S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan mengenai ha# a"a' "anah $ang be)&m "e!a:"a! wa+ib ii#&"i
engan %emb&a"an A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan 'e)amba",)amba"n$a 8 ;"iga< b&)an 'e'&ah
ibe!i#an.
;0<. Ke"en"&an 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;8< an a$a" ;/< "ia# be!)a#& a)am ha) S&!a" K&a'a
2 = 8-
www.hukumonline.com
Membeban#an Ha# Tangg&ngan ibe!i#an &n"&# men+amin #!ei" "e!"en"& $ang i"e"a%#an a)am
%e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&.
;2<. S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan $ang "ia# ii#&"i engan %emb&a"an A#"a Pembe!ian Ha#
Tangg&ngan a)am wa#"& $ang i"en"&#an 'ebagaimana $ang ima#'& %aa a$a" ;8< a"a& a$a" ;/<, a"a&
wa#"& $ang i"en"&#an men&!&" #e"en"&an 'ebagaimana $ang ima#'& %aa a$a" ;0< ba"a) emi h&#&m.
Pasal 16
;-<. ?i#a %i&"ang $ang i+amin engan Ha# Tangg&ngan be!a)ih #a!ena *e''ie, '&b!(ga'i, %ewa!i'an, a"a&
'ebab,'ebab )ain, Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" i#&" be!a)ih #a!ena h&#&m #e%aa #!ei"(! $ang ba!&.
;7<. Be!a)ihn$a Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< wa+ib ia:"a!#an ()eh #!ei"(! $ang
ba!& #e%aa Kan"(! Pe!"anahan.
;8<. Pena:"a!an be!a)ihn$a Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;7< i)a#&#an ()eh Kan"(!
Pe!"anahan engan men*a"a"n$a %aa b&#& "anah Ha# Tangg&ngan an b&#& "anah ha# a"a' "anah $ang
men+ai (b$e# Ha# Tangg&ngan 'e!"a men$a)in *a"a"an "e!'eb&" %aa 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan an
'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an.
;/<. Tangga) %en*a"a"an %aa b&#& "anah 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;8< aa)ah "angga) ha!i #e"&+&h
'e"e)ah i"e!iman$a 'e*a!a )eng#a% '&!a",'&!a" $ang i%e!)&#an bagi %ena:"a!an be!a)ihn$a Ha#
Tangg&ngan an +i#a ha!i #e"&+&h i"& +a"&h %aa ha!i )ib&!, *a"a"an i"& ibe!i be!"angga) ha!i #e!+a
be!i#&"n$a.
;0<. Be!a)ihn$a Ha# Tangg&ngan m&)ai be!)a#& bagi %iha# #e"iga %aa ha!i "angga) %en*a"a"an 'ebagaimana
ima#'& %aa a$a" ;/<
Pasal 17
Ben"&# an i'i A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan, ben"&# an i'i b&#& "anah Ha# Tangg&ngan, an ha),ha) )ain
$ang be!#ai"an engan "a"a *a!a %embe!ian an %ena:"a!an Ha# Tangg&ngan i"e"a%#an an i'e)engga!a#an
be!a'a!#an Pe!a"&!an Peme!in"ah 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -. Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n
-.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia.
Pasal 1
;-<. Ha# Tangg&ngan ha%&' #a!ena ha),ha) 'ebagai be!i#&":
a. ha%&'n$a &"ang $ang i+amin engan Ha# Tangg&ngan1
b. i)e%a'#ann$a Ha# Tangg&ngan ()eh %emegang Ha# Tangg&ngan1
*. %embe!'ihan Ha# Tangg&ngan be!a'a!#an %ene"a%an %e!ing#a" ()eh Ke"&a Pengai)an Nege!i1
. ha%&'n$a ha# a"a' "anah $ang ibebani Ha# Tangg&ngan.
;7<. Ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan #a!ena i)e%a'#an ()eh %emegangn$a i)a#&#an engan %embe!ian
%e!n$a"aan "e!"&)i' mengenai i)e%a'#ann$a Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" ()eh %emegang Ha# Tangg&ngan
#e%aa %embe!i Ha# Tangg&ngan.
;8<. Ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan #a!ena %embe!'ihan Ha# Tangg&ngan be!a'a!#an %ene"a%an %e!ing#a" ()eh
Ke"&a Pengai)an Nege!i "e!+ai #a!ena %e!m(h(nan %embe)i ha# a"a' "anah $ang ibebani Ha#
Tangg&ngan "e!'eb&" aga! ha# a"a' "anah $ang ibe)in$a i"& ibe!'ih#an a!i beban Ha# Tangg&ngan
'ebagaimana ia"&! a)am Pa'a) -..
;/<. Ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan #a!ena ha%&'n$a ha# a"a' "anah $ang i beban Ha# Tangg&ngan "ia#
9 = 8-
www.hukumonline.com
men$ebab#an ha%&'n$a &"ang $ang i+amin.
Pasal 19
;-<. Pembe)i (b$e# Ha# Tangg&ngan, bai# a)am '&a"& %e)e)angan &m&m a"a' %e!in"ah Ke"&a Pengai)an
Nege!i ma&%&n a)am +&a) be)i '&#a!e)a, a%a" memin"a #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan aga! bena
$ang ibe)in$a i"& ibe!'ih#an a!i 'ega)a beban Ha# Tangg&ngan $ang me)ebihi ha!ga %embe)ian.
;7<. Pembe!'ihan (b$e# Ha# Tangg&ngan a!i beban Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-<
i)a#&#an engan %e!n$a"aan "e!"&)i' a!i %emegang Ha# Tangg&ngan $ang be!i'i i)e%a'#ann$a Ha#
Tangg&ngan $ang membebani (b$e# Ha# Tangg&ngan $ang me)ebihi ha!ga %embe)ian.
;8<. A%abi)a (b$e# Ha# Tangg&ngan ibebani )ebih a!i 'a"& Ha# Tangg&ngan an "ia# "e!a%a" #e'e%a#a"an
i an"a!a %a!a %emegang Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" mengenai %embe!'ihan (b$e# Ha# Tangg&ngan a!i
beban $ang me)ebihi ha!ga %embe)iann$a 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-<, %embe)i bena "e!'eb&"
a%a" menga+&#an %e!m(h(nan #e%aa Ke"&a Pengai)an Nege!i $ang ae!ah h&#&mn$a me)i%&"i )e"a#
(b$e# Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an &n"&# mene"a%#an %embe!'ihan i"& an 'e#a)ig&'
mene"a%#an #e"en"&an mengenai %embagian ha'i) %en+&a)an )e)ang i an"a!a %a!a $ang be!%i&"ang an
%e!ing#a" me!e#a men&!&" %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&.
;/<. Pe!m(h(nan %embe!'ihan (b$e# Ha# Tangg&ngan a!i Ha# Tangg&ngan $ang membebanin$a
'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;8< "ia# a%a" i)a#&#an ()eh %embe)i bena "e!'eb&", a%abi)a
%embe)ian emi#ian i"& i)a#&#an engan +&a) be)i '&#a!e)a an a)am A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan
$ang be!'ang#&"an %a!a %iha# "e)ah engan "ega' mem%e!+an+i#an bahwa (b$e# Ha# Tangg&ngan "ia#
a#an ibe!'ih#an a!i beban Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -- a$a" ;7< h&!&: :.
BAB !
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Pasal 2%
;-<. A%abi)a ebi"(! *ie!a +an+i, ma#a be!a'a!#an:
a. ha# %emegang Ha# Tangg&ngan %e!"ama &n"&# men+&a) (b$e# Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana
ima#'& a)am Pa'a) 2, a"a&
b. "i"e) e#'e#&"(!ia) $ang "e!a%a" a)am 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& a)am
Pa'a) -/ a$a" ;7<, (b$e# Ha# Tangg&ngan i+&a) me)a)&i %e)e)angan &m&m men&!&" "a"a *a!a $ang
i"en"&#an a)am %e!a"&!an %e!&nang,&nangan &n"&# %e)&na'an %i&"ang %emegang Ha#
Tangg&ngan engan ha# menah&)& a!i %aa #!ei"(!,#!ei"(! )ainn$a.
;7<. A"a' #e'e%a#a"an %embe!i an %emegang Ha# Tangg&ngan, %en+&a)an (b$e# Ha# Tangg&ngan a%a"
i)a#'ana#an i bawah "angan +i#a engan emi#ian i"& a#an a%a" i%e!()eh ha!ga "e!"inggi $ang
meng&n"&ng#an 'em&a %iha#.
;8<. Pe)a#'anaan %en+&a)an 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;7< han$a a%a" i)a#&#an 'e"e)ah )ewa" wa#"&
- ;'a"&< b&)an 'e+a# ibe!i"ah&#an 'e*a!a "e!"&)i' ()eh %embe!i an=a"a& %emegang Ha# Tangg&ngan
#e%aa %iha#,%iha# $ang be!#e%en"ingan an i&m&m#an 'ei#i",i#i"n$a a)am 7 ;&a< '&!a" #aba! $ang
be!ea! i ae!ah $ang be!'ang#&"an an=a"a& meia ma''a 'e"em%a", 'e!"a "ia# aa %iha# $ang
men$a"a#an #ebe!a"an.
;/<. Se"ia% +an+i &n"&# me)a#'ana#an e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan engan *a!a $ang be!"en"angan engan
#e"en"&an %aa a$a" ;-<, a$a" ;7<, an a$a" ;8< ba"a) emi h&#&m.
6 = 8-
www.hukumonline.com
;0<. Sam%ai 'aa" %eng&m&man &n"&# )e)ang i#e)&a!#an, %en+&a)an 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-<
a%a" ihina!#an engan %e)&na'an &"ang $ang i+amin engan Ha# Tangg&ngan i"& be'e!"a bia$a,bia$a
e#'e#&'i $ang "e)ah i#e)&a!#an.
Pasal 21
A%abi)a %embe!i Ha# Tangg&ngan in$a"a#an %ai)i", %emegang Ha# Tangg&ngan "e"a% be!wenang me)a#&#an
'ega)a ha# $ang i%e!()ehn$a men&!&" #e"en"&an Unang,Unang ini.
BAB !I
PEN"ORETAN HAK TANGGUNGAN
Pasal 22
;-<. Se"e)ah Ha# Tangg&ngan ha%&' 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -6, Kan"(! Pe!"anahan men*(!e"
*a"a"an Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" %aa b&#& "anah ha# a"a' "anah an 'e!"i:i#a"n$a.
;7<. Dengan ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan, 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an i"a!i# an be!'ama,
'ama b&#& "anah Ha# Tangg&ngan in$a"a#an "ia# be!)a#& )agi ()eh Kan"(! Pe!"anahan.
;8<. A%abi)a 'e!"i:i#a" 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;7< #a!ena 'e'&a"& 'ebab "ia# i#emba)i#an #e%aa
Kan"(! Pe!"anahan, ha) "e!'eb&" i*a"a" %aa b&#& "anah Ha# Tangg&ngan.
;/<. Pe!m(h(nan %en*(!e"an 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< ia+&#an ()eh %iha# $ang be!#e%en"ingan
engan me)am%i!#an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan $ang "e)ah ibe!i *a"a"an ()eh #!ei"(! bahwa Ha#
Tangg&ngan ha%&' #a!ena %i&"ang $ang i+amin %e)&na'ann$a engan Ha# Tangg&ngan i"& '&ah )&na',
a"a& %e!n$a"aan "e!"&)i' a!i #!ei"(! bahwa Ha# Tangg&ngan "e)ah ha%&' #a!ena %i&"ang $ang i+amin
%e)&na'ann$a engan Ha# Tangg&ngan i"& "e)ah )&na' a"a& #a!ena #!ei"(! me)e%a'#an Ha# Tangg&ngan
$ang be!'ang#&"an.
;0<. A%abi)a #!ei"(! "ia# be!'eia membe!i#an %e!n$a"aan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;/<, %iha# $ang
be!#e%en"ingan a%a" menga+&#an %e!m(h(nan %e!in"ah %en*(!e"an "e!'eb&" #e%aa Ke"&a Pengai)an
Nege!i $ang ae!ah h&#&mn$a me)i%&"i "em%a" Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an ia:"a!.
;2<. A%abi)a %e!m(h(nan %e!in"ah %en*(!e"an "imb&) a!i 'eng#e"a $ang 'eang i%e!i#'a ()eh Pengai)an
Nege!i )ain, %e!m(h(nan "e!'eb&" ha!&' ia+&#an #e%aa Ke"&a Pengai)an Nege!i $ang meme!i#'a
%e!#a!a $ang be!'ang#&"an.
;9<. Pe!m(h(nan %en*(!e"an *a"a"an Ha# Tangg&ngan be!a'a!#an %e!in"ah Pengai)an Nege!i 'ebagaimana
ima#'& %aa a$a" ;0< an a$a" ;2< ia+&#an #e%aa Ke%a)a Kan"(! Pe!"anahan engan me)am%i!#an
'a)inan %ene"a%an a"a& %&"&'an Pengai)an Nege!i $ang be!'ang#&"an.
;6<. Kan"(! Pe!"anahan me)a#&#an %en*(!e"an *a"a"an Ha# Tangg&ngan men&!&" "a"a *a!a $ang i"en"&#an
a)am %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#& a)am wa#"& 9 ;"&+&h< ha!i #e!+a "e!hi"&ng 'e+a#
i"e!iman$a %e!m(h(nan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;/< an a$a" ;9<.
;.<. A%abi)a %e)&na'an &"ang i)a#&#an engan *a!a ang'&!an 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) 7 a$a"
;7<, ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan %aa bagian (b$e# Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an i*a"a" %aa
b&#& "anah an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan 'e!"a %aa b&#& "anah an 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang "e)ah
beba' a!i Ha# Tangg&ngan $ang 'em&)a membebanin$a.
BAB !II
. = 8-
www.hukumonline.com
SANKSI ADMINISTRATI$
Pasal 23
;-<. Pe+aba" $ang me)angga! a"a& )a)ai a)am memen&hi #e"en"&an 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) --
a$a" ;-<, Pa'a) -8 a$a" ;7<, an Pa'a) -0 a$a" ;-< Unang,&nang ini an=a"a& %e!a"&!an %e)a#'anaann$a
a%a" i#enai 'an#'i amini'"!a"i:, be!&%a:
a. "eg&!an )i'an1
b. "eg&!an "e!"&)i'1
*. %embe!hen"ian 'emen"a!a a!i +aba"an1
. %embe!hen"ian a!i +aba"an.
;7<. Pe+aba" $ang me)angga! a"a& )a)ai a)am memen&hi #e"en"&an 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -8
a$a" ;/<, Pa'a) -2 a$a" ;/<, an Pa'a) 77 a$a" ;6< Unang,Unang ini an=a"a& %e!a"&!an %e)a#'anaann$a
a%a" i#enai 'an#'i amini'"!a"i: 'e'&ai #e"en"&an %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&.
;8<. Pembe!ian 'an#'i 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< an a$a" ;7< "ia# meng&!angi 'an#'i $ang a%a"
i#ena#an men&!&" %e!a"&!an %e!&nang,&nangan )ain $ang be!)a#&.
;/<. Ke"en"&an )ebih )an+&" mengenai 'an#'i amini'"!a"i: 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< i"e"a%#an
engan Pe!a"&!an Peme!in"ah.
BAB !III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
;-<. Ha# Tangg&ngan $ang aa 'ebe)&m be!)a#&n$a Unang,Unang ini, $ang mengg&na#an #e"en"&an
H$%("hee# a"a& 4!eie"5e!ban be!a'a!#an Pa'a) 09 Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang
Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,%(#(# Ag!a!ia ia#&i, an 'e)an+&"n$a be!)ang'&ng 'ebagai Ha# Tangg&ngan
men&!&" Unang,Unang ini 'am%ai engan be!a#hi!n$a ha# "e!'eb&".
;7<. Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< a%a" mengg&na#an #e"en"&an,#e"en"&an
mengenai e#'e#&'i an %en*(!e"ann$a 'ebagaimana ia"&! a)am Pa'a) 73 an Pa'a) 77 'e"e)ah b&#&
"anah an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an i'e'&ai#an engan #e"en"&an 'ebagaimana
ima#'& a)am Pa'a) -/.
;8<. S&!a" #&a'a membeban#an hi%("i# $ang aa %aa 'aa" i&nang#ann$a Unang,Unang ini a%a"
ig&na#an 'ebagai S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan a)am wa#"& 2 ;enam< b&)an "e!hi"&ng
'e+a# 'aa" be!)a#&n$a Unang,Unang ini, engan menginga" #e"en"&an 'ebagaimana ima#'& a)am
Pa'a) -0 a$a" ;0<.
Pasal 25
Se%an+ang "ia# be!"en"angan engan #e"en"&an a)am Unang,Unang ini, 'em&a %e!a"&!an %e!&nang,
&nangan mengenai %embebanan Ha# Tangg&ngan #e*&a)i #e"en"&an,#e"en"&an 'ebagaimana ima#'& a)am
Pa'a) 7. "e"a% be!)a#& 'am%ai i"e"a%#ann$a %e!a"&!an %e)a#'anaan Unang,Unang ini an a)am
%ene!a%ann$a i'e'&ai#an engan #e"en"&an a)am Unang,Unang ini.
-3 = 8-
www.hukumonline.com
Pasal 26
Se)ama be)&m aa %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang menga"&!n$a, engan mem%e!ha"i#an #e"en"&an
a)am Pa'a) -/, %e!a"&!an mengenai e#'e#&'i h$%("hee# $ang aa %aa m&)ai be!)a#&n$a Unang,Unang ini,
be!)a#& "e!haa% e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan.
BAB I&
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Ke"en"&an Unang,Unang ini be!)a#& +&ga "e!haa% %embebanan ha# +aminan a"a' R&mah S&'&n an Ha#
Mi)i# a"a' Sa"&an R&mah S&'&n.
Pasal 2
Se%an+ang "ia# i"en"&#an )ain a)am Unang,Unang ini, #e"en"&an )ebih )an+&" &n"&# me)a#'ana#an Unang,
Unang ini i"e"a%#an engan %e!a"&!an %e!&nang,&nangan.
Pasal 29
Dengan be!)a#&n$a Unang,Unang ini, #e"en"&an mengenai 4!eie"5e!ban 'ebagaimana "e!'eb&" a)am
S"aa"'b)a -.36,0/7 +(. S"aa"'b)a -.3.,062 an S"aa"'b)a -.3.,06/ 'ebagai $ang "e)ah i&bah engan
S"aa"'b)a -.89,-.3 +(. S"aa"'b)a -.89,-.- an #e"en"&an mengenai H$%("hee# 'ebagaimana "e!'eb&" a)am
B&#& II Ki"ab Unang,Unang H&#&m Pe!a"a In(ne'ia 'e%an+ang mengenai %embebanan Ha# Tangg&ngan
%aa ha# a"a' "anah be'e!"a bena,bena $ang be!#ai"an engan "anah in$a"a#an "ia# be!)a#& )agi.
Pasal 3%
Unang,Unang ini a%a" i'eb&" Unang,Unang Ha# Tangg&ngan.
Pasal 31
Unang,Unang ini m&)ai be!)a#& %aa "angga) i&nang#an.
Aga! 'e"ia% (!ang menge"ah&in$a, meme!in"ah#an %eng&nangan Unang,Unang ini engan %enem%a"ann$a
a)am Lemba!an Nega!a Re%&b)i# In(ne'ia.
Di'ah#an Di ?a#a!"a,
Paa Tangga) . A%!i) -..2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
T".
SOEHARTO
-- = 8-
www.hukumonline.com
Di&nang#an Di ?a#a!"a,
Paa Tangga) . A%!i) -..2
MENTERI NEGARA=SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
T".
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN -..2 NOMOR /7
-7 = 8-
www.hukumonline.com
PEN'ELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
I( UMUM
-. Pembang&nan e#(n(mi, 'ebagai bagian a!i %embang&nan na'i(na), me!&%a#an 'a)ah 'a"& &%a$a
&n"&# mew&+&#an #e'e+ah"e!aan !a#$a" $ang ai) an ma#m&! be!a'a!#an Pan*a'i)a an
Unang,&nang Da'a! -./0.
Da)am !ang#a meme)iha!a #e'inamb&ngan %embang&nan "e!'eb&", $ang %a!a %e)a#&n$a me)i%&"i
bai# Peme!in"ah ma&%&n ma'$a!a#a" 'ebagai (!ang %e!'e(!angan an baan h&#&m, 'anga"
i%e!)&#an ana a)am +&m)ah $ang be'a!. Dengan mening#a"n$a #egia"an %embang&nan,
mening#a" +&ga #e%e!)&an a#an "e!'eian$a ana, $ang 'ebagian be'a! i%e!()eh me)a)&i #egia"an
%e!#!ei"an.
Menginga" %en"ingn$a #e&&#an ana %e!#!ei"an "e!'eb&" a)am %!('e' %embang&nan, '&ah
'eme'"in$a +i#a %embe!i an %ene!ima #!ei" 'e!"a %iha# )ain $ang "e!#ai" mena%a" %e!)in&ngan
me)a)&i '&a"& )embaga ha# +aminan $ang #&a" an $ang a%a" %&)a membe!i#an #e%a'"ian h&#&m
bagi 'em&a %iha# $ang be!#e%en"ingan.
7. Da)am Pa'a) 0- Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(#
Ag!a!ia $ang i'eb&" +&ga Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia, '&ah i'eia#an )embaga ha# +aminan
$ang #&a" $ang a%a" ibeban#an %aa ha# a"a' "anah, $ai"& Ha# Tangg&ngan, 'ebagai %enggan"i
)embaga H$%("hee# an 4!eie"5e!ban.
Se)ama 83 "ah&n )ebih 'e+a# m&)ai be!)a#&n$a Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia, )embaga Ha#
Tangg&ngan i a"a' be)&m a%a" be!:&ng'i 'ebagaimana me'"in$a, #a!ena be)&m aan$a &nang,
&nang $ang menga"&!n$a 'e*a!a )eng#a%, 'e'&ai $ang i#ehena#i ()eh #e"en"&an Pa'a) 0-
Unang,Unang "e!'eb&". Da)am #&!&n wa#"& i"&, be!a'a!#an #e"en"&an %e!a)ihan $ang "e!*an"&m
a)am Pa'a) 09 Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia, ma'ih ibe!)a#&#an #e"en"&an H$%("hee#
'ebagaimana ima#'& a)am B&#& II Ki"ab Unang,Unang H&#&m Pe!a"a In(ne'ia an
#e"en"&an 4!eie"5e!ban a)am S"aa"'b)a -.36,0/7 'ebagaimana $ang "e)ah i&bah engan
S"aa"'b)a -.89,-.3, 'e%an+ang mengenai ha),ha) $ang be)&m aa #e"en"&ann$a a)am a"a&
be!a'a!#an Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia.
Ke"en"&an,#e"en"&an a)am %e!a"&!an %e!&nang,&nangan i a"a' be!a'a) a!i Aaman #()(nia)
Be)ana an ia'a!#an %aa h&#&m "anah $ang be!)a#& 'ebe)&m aan$a H&#&m Tanah Na'i(na),
'ebagaimana %(#(#,%(#(# #e"en"&ann$a "e!*an"&m a)am Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia an
ima#'&#an &n"&# ibe!)a#&#an han$a &n"&# 'emen"a!a wa#"&, $ai"& 'ambi) men&ngg&
"e!ben"&#n$a Unang,Unang $ang ima#'& ()eh Pa'a) 0- i a"a'.
O)eh #a!ena i"& #e"en"&an "e!'eb&" +e)a' "ia# 'e'&ai engan a'a',a'a' H&#&m Tanah Na'i(na)
an a)am #en$a"aann$a "ia# a%a" menam%&ng %e!#embangan $ang "e!+ai a)am biang
%e!#!ei"an an ha# +aminan 'ebagai a#iba" a!i #ema+&an %embang&nan e#(n(mi. A#iba"n$a ia)ah
"imb&)n$a %e!beaan %anangan an %ena:'i!an mengenai be!bagai ma'a)ah a)am %e)a#'anaan
h&#&m +aminan a"a' "anah, mi'a)n$a mengenai %en*an"&man "i"e) e#'e#&"(!ia), %e)a#'anaan
e#'e#&'i an )ain 'ebagain$a, 'ehingga %e!a"&!an %e!&nang,&nangan "e!'eb&" i!a'a #&!ang
membe!i#an +aminan #e%a'"ian h&#&m a)am #egia"an %e!#!ei"an.
8. A"a' a'a! #en$a"aan "e!'eb&", %e!)& 'ege!a i"e"a%#an &nang,&nang mengenai )embaga ha#
-8 = 8-
www.hukumonline.com
+aminan a"a' "anah $ang #&a" engan *i!i,*i!i:
a. membe!i#an #e&&#an $ang i&"ama#an a"a& menah&)& #e%aa %emegangn$a1
b. 'e)a)& mengi#&"i (b$e# $ang i+amin#an a)am "angan 'ia%a %&n (b$e# i"& be!aa1
*. memen&hi a'a' '%e'ia)i"a' an %&b)i'i"a' 'ehingga a%a" mengi#a" %iha# #e"iga an
membe!i#an #e%a'"ian h&#&m #e%aa %iha#,%iha# $ang be!#e%en"ingan1
. m&ah an %a'"i %e)a#'anaan e#'e#&'in$a.
/. Mem%e!ha"i#an *i!i,*i!i i a"a', ma#a engan Unang,&nang ini i"e"a%#an #e"en"&an,#e"en"&an
mengenai )embaga ha# +aminan $ang ()eh Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia ibe!i nama Ha#
Tangg&ngan. Dengan i&nang#ann$a Unang,&nang ini, ma#a #i"a a#an ma+& 'e)ang#ah a)am
mew&+&#an "&+&an Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia membang&n H&#&m Tanah Na'i(na), engan
men*i%"a#an #e'a"&an an #e'ee!hanaan h&#&m mengenai ha#,ha# a"a' "anah bagi !a#$a"
'e)&!&hn$a.
Ha# Tangg&ngan aa)ah ha# +aminan a"a' "anah &n"&# %e)&na'an &"ang "e!"en"&, $ang membe!i#an
#e&&#an i&"ama#an #e%aa #!ei"(! "e!"en"& "e!haa% #!ei"(!,#!ei"(! )ain. Da)am a!"i, bahwa
+i#a ebi"(! *ie!a +an+i, #!ei"(! %emegang Ha# Tangg&ngan be!ha# men+&a) me)a)&i %e)e)angan
&m&m "anah $ang i+ai#an +aminan men&!&" #e"en"&an %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang
be!'ang#&"an, engan ha# menah&)& a!i%aa #!ei"(!,#!ei"(! $ang )ain. Ke&&#an i&"ama#an
"e!'eb&" '&ah ba!ang "en"& "ia# meng&!angi %!e:e!en'i %i&"ang,%i&"ang Nega!a men&!&"
#e"en"&an,#e"en"&an h&#&m $ang be!)a#&.
0. Da)am Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia $ang i"&n+&# 'ebagai ha# a"a' "anah $ang a%a" i+ai#an
+aminan &"ang engan ibebani Ha# Tangg&ngan aa)ah Ha# Mi)i#, Ha# G&na U'aha, an Ha#
G&na Bang&nan, 'ebagai ha#,ha# a"a' "anah $ang wa+ib ia:"a! an men&!&" 'i:a"n$a a%a"
i%inah"angan#an. O)eh #a!ena i"& a)am Pa'a) 0- Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia $ang ha!&'
ia"&! engan &nang,&nang aa)ah Ha# Tangg&ngan a"a' Ha# Mi)i#, Ha# G&na U'aha, an Ha#
G&na Bang&nan.
Ha# Pa#ai a)am Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia "ia# i"&n+&# 'ebagai (b$e# Ha# Tangg&ngan,
#a!ena %aa wa#"& i"& "ia# "e!ma'&# ha#,ha# a"a' "anah $ang wa+ib ia:"a! an #a!enan$a "ia#
a%a" memen&hi '$a!a" %&b)i'i"a' &n"&# a%a" i+ai#an +aminan &"ang. Da)am %e!#embangann$a
Ha# Pa#ai %&n ha!&' ia:"a!#an, $ai"& Ha# Pa#ai $ang ibe!i#an a"a' "anah Nega!a. Sebagian a!i
Ha# Pa#ai $ang ia:"a! i"&, men&!&" 'i:a" an #en$a"aann$a a%a" i%inah"angan#an, $ai"& $ang
ibe!i#an #e%aa (!ang %e!'e(!angan an baan,baan h&#&m %e!a"a.
Da)am Unang,Unang N(m(! -2 Tah&n -.60 "en"ang R&mah S&'&n, Ha# Pa#ai $ang
ima#'&#an i"& a%a" i+ai#an +aminan &"ang engan ibebani :i&'ia. Da)am Unang,Unang ini
Ha# Pa#ai "e!'eb&" i"&n+&# 'ebagai (b$e# Ha# Tangg&ngan. Seh&b&ngan engan i"&, ma#a &n"&#
'e)an+&"n$a, Ha# Tangg&ngan me!&%a#an 'a"&,'a"&n$a )embaga ha# +aminan a"a' "anah, an
engan emi#ian men+ai "&n"a')ah &ni:i#a'i H&#&m Tanah Na'i(na), $ang me!&%a#an 'a)ah 'a"&
"&+&an &"ama Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia.
Pe!n$a"aan bahwa Ha# Pa#ai "e!'eb&" a%a" i+ai#an (b$e# Ha# Tangg&ngan me!&%a#an
%en$e'&aian #e"en"&an Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia engan %e!#embangan Ha# Pa#ai i"&
'eni!i 'e!"a #eb&"&han ma'$a!a#a".
Se)ain mew&+&#an &ni:i#a'i H&#&m Tanah Na'i(na), $ang "ia# #&!ang %en"ingn$a aa)ah, bahwa
engan i"&n+&#n$a Ha# Pa#ai "e!'eb&" 'ebagai (b$e# Ha# Tangg&ngan, bagi %a!a %emegang
ha#n$a, $ang 'ebagian "e!be'a! "e!i!i a"a' g()(ngan e#(n(mi )emah $ang "ia# be!#emam%&an
&n"&# mem%&n$ai "anah engan Ha# Mi)i# a"a& Ha# G&na Bang&nan, men+ai "e!b&#a
#em&ng#inann$a &n"&# mem%e!()eh #!ei" $ang i%e!)&#ann$a, engan mengg&na#an "anah $ang
i%&n$ain$a 'ebagai +aminan.
-/ = 8-
www.hukumonline.com
Da)am %aa i"& Ha# Pa#ai a"a' "anah Nega!a, $ang wa)a&%&n wa+ib ia:"a!, "e"a%i #a!ena 'i:a"n$a
"ia# a%a" i%inah"angan#an, 'e%e!"i Ha# Pa#ai a"a' nama Peme!in"ah, Ha# Pa#ai a"a' nama
Baan Keagamaan an S('ia), an Ha# Pa#ai a"a' nama Pe!wa#i)an Nega!a A'ing, $ang
be!)a#&n$a "ia# i"en"&#an +ang#a wa#"&n$a an ibe!i#an 'e)ama "anahn$a i%e!g&na#an &n"&#
#e%e!)&an "e!"en"&, b&#an me!&%a#an (b$e# Ha# Tangg&ngan.
Demi#ian %&)a Ha# Pa#ai a"a' "anah Ha# Mi)i# "ia# a%a" ibebani Ha# Tangg&ngan, #a!ena "ia#
memen&hi #e&a '$a!a" i a"a'. Te"a%i menginga" %e!#embangan #eb&"&han ma'$a!a#a" an
%embang&nan i #em&ian ha!i, a)am Unang,Unang ini ib&#a #em&ng#inann$a &n"&# a%a"
+&ga i"&n+&# 'ebagai (b$e# Ha# Tangg&ngan, +i#a "e)ah i%en&hi %e!'$a!a"an 'ebagai $ang
i'eb&"#an i a"a'. Ha) i"& )ebih )an+&" a#an ia"&! engan Pe!a"&!an Peme!in"ah.
Dengan emi#ian ma#a ha#,ha# a"a' "anah $ang engan Unang,Unang ini i"&n+&# 'ebagai
(b$e# Ha# Tangg&ngan aa)ah Ha# Mi)i#, Ha# G&na U'aha, Ha# G&na Bang&nan, an Ha# Pa#ai
a"a' "anah Nega!a $ang men&!&" 'i:a"n$a a%a" i%inah "angan#an. Seang bagi Ha# Pa#ai a"a'
"anah Ha# Mi)i# ib&#a #em&ng#inann$a &n"&# i #em&ian ha!i i+ai#an +aminan &"ang engan
ibebani Ha# Tangg&ngan, +i#a "e)ah i%en&hi %e!'$a!a"ann$a.
Tanah Ha# Mi)i# $ang '&ah iwa#a:#an, an "anah,"anah $ang i%e!g&na#an &n"&# #e%e!)&an
%e!ibaa"an an #e%e!)&an '&*i )ainn$a, wa)a&%&n ia:"a!, #a!ena men&!&" 'i:a" an "&+&ann$a
"ia# a%a" i%inah"angan#an, "ia# a%a" ibebani Ha# Tangg&ngan.
2. Ha# Tangg&ngan $ang ia"&! a)am Unang,Unang ini %aa a'a!n$a aa)ah Ha# Tangg&ngan
$ang ibeban#an %aa ha# a"a' "anah. Nam&n #en$a"aann$a 'e!ing#a)i "e!a%a" bena,bena
be!&%a bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a, $ang 'e*a!a "e"a% me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan
"anah $ang i+ai#an +aminan "e!'eb&". Sebagaimana i#e"ah&i H&#&m Tanah Na'i(na) ia'a!#an
%aa h&#&m aa", $ang mengg&na#an a'a' %emi'ahan h(!iA(n"a). Seh&b&ngan engan i"&, ma#a
a)am #ai"ann$a engan bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a "e!'eb&", H&#&m Tanah Na'i(na)
mengg&na#an +&ga a'a' %emi'ahan h(!iA(n"a). Da)am !ang#a a'a' %emi'ahan h(!iA(n"a), bena,
bena $ang me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan "anah men&!&" h&#&m b&#an me!&%a#an bagian a!i
"anah $ang be!'ang#&"an. O)eh #a!ena i"& 'e"ia% %e!b&a"an h&#&m mengenai ha#,ha# a"a' "anah,
"ia# engan 'eni!in$a me)i%&"i bena,bena "e!'eb&".
Nam&n emi#ian %ene!a%an a'a',a'a' h&#&m aa" "ia#)ah m&")a#, me)ain#an 'e)a)&
mem%e!ha"i#an an i'e'&ai#an engan %e!#embangan #en$a"aan an #eb&"&han a)am
ma'$a!a#a" $ang ihaa%in$a. A"a' a'a! #en$a"aan 'i:a" h&#&m aa" i"&, a)am !ang#a a'a'
%emi'ahan h(!iA(n"a) "e!'eb&", a)am Unang,&nang ini in$a"a#an, bahwa %embebanan Ha#
Tangg&ngan a"a' "anah, im&ng#in#an %&)a me)i%&"i bena,bena 'ebagaimana ima#'& i a"a'.
Ha) "e!'eb&" "e)ah i)a#&#an an ibena!#an ()eh h&#&m a)am %!a#"e#, 'e%an+ang bena,bena
"e!'eb&" me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan "anah $ang be!'ang#&"an an #ei#&"'e!"aann$a
i+ai#an +aminan, engan "ega' in$a"a#an ()eh %iha#,%iha# a)am A#"a Pembe!ian Ha#
Tangg&ngann$a.
Bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a $ang i#&" i+ai#an +aminan i"& "ia# "e!ba"a' %aa $ang
imi)i#i ()eh %emegang ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an, me)ain#an a%a" +&ga me)i%&"i $ang
imi)i#i %iha# )ain. Seang#an bang&nan $ang mengg&na#an !&ang bawah "anah, $ang 'e*a!a :i'i#
"ia# aa h&b&ngann$a engan bang&nan $ang aa i a"a' %e!m&#aan b&mi i a"a'n$a, "ia#
"e!ma'&# a)am %enga"&!an #e"en"&an mengenai Ha# Tangg&ngan men&!&" Unang,&nang ini.
O)eh 'ebab i"& Unang,&nang ini ibe!i +&&): Unang,Unang "en"ang Ha# Tangg&ngan A"a'
Tanah Be'e!"a Bena,Bena Yang Be!#ai"an Dengan Tanah, an a%a" i'eb&" Unang,Unang
Ha# Tangg&ngan.
9. P!('e' %embebanan Ha# Tangg&ngan i)a#'ana#an me)a)&i &a "aha% #egia"an, $ai"&:
a. "aha% %embe!ian Ha# Tangg&ngan, engan ib&a"n$a A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan ()eh
Pe+aba" Pemb&a" A#"a Tanah, &n"&# 'e)an+&"n$a i'eb&" PPAT, $ang iah&)&i engan
-0 = 8-
www.hukumonline.com
%e!+an+ian &"ang,%i&"ang $ang i+amin1
b. "aha% %ena:"a!ann$a ()eh Kan"(! Pe!"anahan, $ang me!&%a#an 'aa" )ahi!n$a Ha#
Tangg&ngan $ang ibeban#an.
Men&!&" %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&, PPAT aa)ah %e+aba" &m&m $ang
be!wenang memb&a" a#"a %eminahan ha# a"a' "anah an a#"a )ain a)am !ang#a %embebanan
ha# a"a' "anah, $ang ben"&# a#"an$a i"e"a%#an, 'ebagai b&#"i i)a#&#ann$a %e!b&a"an h&#&m
"e!"en"& mengenai "anah $ang "e!)e"a# a)am ae!ah #e!+an$a ma'ing,ma'ing. Da)am #e&&#an
'ebagai $ang i'eb&"#an i a"a', ma#a a#"a,a#"a $ang ib&a" ()eh PPAT me!&%a#an a#"a ("en"i#.
Penge!"ian %e!b&a"an h&#&m %embebanan ha# a"a' "anah $ang %emb&a"an a#"an$a me!&%a#an
#ewenangan PPAT, me)i%&"i %emb&a"an a#"a %embebanan Ha# G&na Bang&nan a"a' "anah Ha#
Mi)i# 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) 89 Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia an %emb&a"an a#"a
a)am !ang#a %embebanan Ha# Tangg&ngan $ang ia"&! a)am Unang,&nang ini.
Da)am membe!i#an Ha# Tangg&ngan, %embe!i Ha# Tangg&ngan wa+ib hai! i haa%an PPAT. ?i#a
#a!ena 'e'&a"& 'ebab "ia# a%a" hai! 'eni!i, ia wa+ib men&n+&# %iha# )ain 'ebagai #&a'an$a,
engan S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan, i'ing#a" SKMHT, $ang be!ben"&# a#"a
("en"i#. Pemb&a"an SKMHT 'e)ain #e%aa N("a!i', i"&ga'#an +&ga #e%aa PPAT $ang
#ebe!aaann$a 'am%ai %aa wi)a$ah #e*ama"an, a)am !ang#a mem&ah#an %embe!ian
%e)a$anan #e%aa %iha#,%iha# $ang meme!)&#an.
Paa 'aa" %emb&a"an SKMHT an A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan, ha!&' '&ah aa #e$a#inan
%aa N("a!i' a"a& PPAT $ang be!'ang#&"an, bahwa %embe!i Ha# Tangg&ngan mem%&n$ai
#ewenangan &n"&# me)a#&#an %e!b&a"an h&#&m "e!haa% (b$e# Ha# Tangg&ngan $ang
ibeban#an, wa)a&%&n #e%a'"ian mengenai imi)i#in$a #ewenangan "e!'eb&" ba!& i%e!'$a!a"#an
%aa wa#"& %embe!ian Ha# Tangg&ngan i"& ia:"a!.
Paa "aha% %embe!ian Ha# Tangg&ngan ()eh %embe!i Ha# Tangg&ngan #e%aa #!ei"(!, Ha#
Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an be)&m )ahi!. Ha# Tangg&ngan i"& ba!& )ahi! %aa 'aa"
ib&#&#ann$a a)am b&#& "anah i Kan"(! Pe!"anahan. O)eh #a!ena i"& #e%a'"ian mengenai 'aa"
ia:"a!n$a Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" aa)ah 'anga" %en"ing bagi #!ei"(!.
Saa" "e!'eb&" b&#an 'a+a menen"&#an #e&&#ann$a $ang i&"ama#an "e!haa% #!ei"(!,#!ei"(!
$ang )ain, me)ain#an +&ga menen"&#an %e!ing#a"n$a a)am h&b&ngann$a engan #!ei"(!,#!ei"(!
)ain $ang +&ga %emegang Ha# Tangg&ngan, engan "anah $ang 'ama 'ebagai +aminann$a. Un"&#
mem%e!()eh #e%a'"ian mengenai 'aa" %ena:"a!ann$a, a)am Unang,Unang ini i"en"&#an,
bahwa "angga) b&#& "anah Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an aa)ah "angga) ha!i #e"&+&h 'e"e)ah
%ene!imaan '&!a",'&!a" $ang i%e!)&#an bagi %ena:"a!an "e!'eb&" 'e*a!a )eng#a% ()eh Kan"(!
Pe!"anahan, an +i#a ha!i #e"&+&h i"& +a"&h %aa ha!i )ib&!, ma#a b&#& "anah $ang be!'ang#&"an
ibe!i be!"angga) ha!i #e!+a be!i#&"n$a.
Da)am !ang#a mem%e!()eh #e%a'"ian mengenai #e&&#an $ang i&"ama#an bagi #!ei"(!
%emegang Ha# Tangg&ngan "e!'eb&", i"en"&#an %&)a, bahwa A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan
be'e!"a '&!a",'&!a" )ain $ang i%e!)&#an bagi %ena:"a!ann$a, wa+ib i#i!im#an ()eh PPAT #e%aa
Kan"(! Pe!"anahan 'e)amba",)amba"n$a 9 ;"&+&h< ha!i #e!+a 'e"e)ah %enana"anganann$a.
Demi#ian %&)a %e)a#'anaan #&a'a membeban#an Ha# Tangg&ngan $ang ima#'&#an i a"a'
i"e"a%#an ba"a' wa#"&n$a, $ai"& - ;'a"&< b&)an &n"&# ha# a"a' "anah $ang '&ah "e!a:"a! an 8
;"iga< b&)an &n"&# ha# a"a' "anah $ang be)&m "e!a:"a!.
6. O)eh #a!ena Ha# Tangg&ngan men&!&" 'i:a"n$a me!&%a#an i#&"an a"a& a**e''(i! %aa '&a"&
%i&"ang "e!"en"&, $ang ia'a!#an %aa '&a"& %e!+an+ian &"ang,%i&"ang a"a& %e!+an+ian )ain, ma#a
#e)ahi!an an #ebe!aaann$a i"en"&#an ()eh aan$a %i&"ang $ang i+amin %e)&na'ann$a.
Da)am ha) %i&"ang $ang be!'ang#&"an be!a)ih #e%aa #!ei"(! )ain, Ha# Tangg&ngan $ang
men+aminn$a, #a!ena h&#&m be!a)ih %&)a #e%aa #!ei"(! "e!'eb&". Pen*a"a"an %e!a)ihan Ha#
-2 = 8-
www.hukumonline.com
Tangg&ngan "e!'eb&" "ia# meme!)&#an a#"a PPAT, "e"a%i *&#&% ia'a!#an %aa a#"a be!a)ihn$a
%i&"ang $ang i+amin. Pen*a"a"an %e!a)ihan i"& i)a#&#an %aa b&#& "anah an 'e!"i:i#a" Ha#
Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an, 'e!"a %aa b&#& "anah an 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang
i+ai#an +aminan.
Demi#ian +&ga Ha# Tangg&ngan men+ai ha%&' #a!ena h&#&m, a%abi)a #a!ena %e)&na'an a"a&
'ebab,'ebab )ain, %i&"ang $ang i+aminn$a men+ai ha%&'.
Da)am ha) ini %&n %en*a"a"an ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an *&#&% ia'a!#an
%aa %e!n$a"aan "e!"&)i' a!i #!ei"(!, bahwa %i&"ang $ang i+aminn$a ha%&'.
Paa b&#& "anah Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an ib&b&h#an *a"a"an mengenai ha%&'n$a
ha# "e!'eb&", 'eang 'e!"i:i#a"n$a i"iaa#an. Pen*a"a"an 'e!&%a, $ang i'eb&" %en*(!e"an a"a&
)ebih i#ena) 'ebagai @!($a@, i)a#&#an +&ga %aa b&#& "anah an 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang
'em&)a i+ai#an +aminan. Se!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang '&ah ib&b&hi *a"a"an "e!'eb&",
i'e!ah#an #emba)i #e%aa %emegang ha#n$a.
Dengan "ia# mengabai#an #e%a'"ian h&#&m bagi %iha#,%iha# $ang be!#e%en"ingan,
#e'ee!hanaan amini'"!a'i %ena:"a!an Ha# Tangg&ngan, 'e)ain a)am ha) %e!a)ihan an
ha%&'n$a %i&"ang $ang i+amin, +&ga "am%a# %aa ha%&'n$a ha# "e!'eb&" #a!ena 'ebab,'ebab )ain,
$ai"& #a!ena i)e%a'#an ()eh #!ei"(! $ang be!'ang#&"an, %embe!'ihan (b$e# Ha# Tangg&ngan
be!a'a!#an %ene"a%an %e!ing#a" ()eh Ke"&a Pengai)an Nege!i, an ha%&'n$a ha# a"a' "anah
$ang i+ai#an +aminan.
Seh&b&ngan engan ha),ha) $ang "e)ah i#em&#a#an i a"a', Unang,&nang ini menga"&!
"a"a*a!a %en*a"a"an %e!a)ihan an ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan, "e!ma'&# %en*(!e"an a"a& !($a.
.. Sa)ah 'a"& *i!i Ha# Tangg&ngan $ang #&a" aa)ah m&ah an %a'"i a)am %e)a#'anaan
e#'e#&'in$a, +i#a ebi"(! *ie!a +an+i. >a)a&%&n 'e*a!a &m&m #e"en"&an "en"ang e#'e#&'i "e)ah
ia"&! a)am H&#&m A*a!a Pe!a"a $ang be!)a#&, i%anang %e!)& &n"&# mema'&##an 'e*a!a
#h&'&' #e"en"&an "en"ang e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan a)am Unang,Unang ini, $ai"& $ang
menga"&! )embaga %a!a"e eBe*&"ie 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) 77/ Reg)emen In(ne'ia
$ang Di%e!ba!&i ;He" He!Aiene In(ne'i'*h Reg)emen"< an Pa'a) 706 Reg)emen A*a!a H&#&m
Un"&# Dae!ah L&a! ?awa an Ma&!a ;Reg)emen" "(" Rege)ing 5an he" Re*h"'weAen in e
Gewe'"en B&i"en ?a5a en Ma&!a<.
Seh&b&ngan engan i"& %aa 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan, $ang be!:&ng'i 'ebagai '&!a" "ana b&#"i
aan$a Ha# Tangg&ngan, ib&b&h#an i!ah,i!ah engan #a"a,#a"a @DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA@, &n"&# membe!i#an #e#&a"an e#'e#&"(!ia) $ang
'ama engan %&"&'an %engai)an $ang '&ah mem%&n$ai #e#&a"an h&#&m "e"a%.
Se)ain i"& 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" in$a"a#an 'ebagai %enggan"i g!(''e a*"e H$%("hee#,
$ang &n"&# e#'e#&'i H$%("hee# a"a' "anah i"e"a%#an 'ebagai '$a!a" a)am me)a#'ana#an
#e"en"&an %a'a),%a'a) #e&a Reg)emen i a"a'.
Aga! aa #e'a"&an %enge!"ian an #e%a'"ian mengenai %engg&naan #e"en"&an,#e"en"&an "e!'eb&",
i"ega'#an )ebih )an+&" a)am Unang,Unang ini, bahwa 'e)ama be)&m aa %e!a"&!an %e!&nang,
&nangan $ang menga"&!n$a, %e!a"&!an mengenai e#'e#&'i H$%("hee# $ang ia"&! a)am #e&a
Reg)emen "e!'eb&", be!)a#& "e!haa% e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan.
-3. Un"&# mem&ah#an an men$ee!hana#an %e)a#'anaan #e"en"&an,#e"en"&an Unang,Unang ini
bagi #e%en"ingan %iha#,%iha# $ang be!'ang#&"an, #e%aa Ke"&a Pengai)an Nege!i ibe!i#an
#ewenangan "e!"en"&, $ai"&: %ene"a%an membe!i#an #&a'a #e%aa #!ei"(! &n"&# menge)()a (b$e#
Ha# Tangg&ngan, %ene"a%an ha),ha) $ang be!#ai"an engan %e!m(h(nan %embe!'ihan (b$e# Ha#
Tangg&ngan, an %en*(!e"an Ha# Tangg&ngan.
--. Un"&# men+amin #e%a'"ian h&#&m 'e!"a membe!i#an %e!)in&ngan #e%aa %iha#,%iha# $ang
be!#e%en"ingan, a)am Unang,Unang ini ia"&! 'an#'i amini'"!a"i: $ang i#ena#an #e%aa %a!a
-9 = 8-
www.hukumonline.com
%e)a#'ana $ang be!'ang#&"an, "e!haa% %e)angga!an a"a& #e)a)aian a)am memen&hi be!bagai
#e"en"&an %e)a#'anaan "&ga'n$a ma'ing,ma'ing.
Se)ain i#ena#an 'an#'i amini'"!a"i: "e!'eb&" i a"a', a%abi)a memen&hi '$a!a" $ang i%e!)&#an,
$ang be!'ang#&"an ma'ih a%a" ig&ga" 'e*a!a %e!a"a an=a"a& i"&n"&" %iana.
-7. Unang,&nang ini me!&%a#an %e)a#'anaan Unang,Unang P(#(# Ag!a!ia $ang i'e'&ai#an
engan %e!#embangan #eaaan an menga"&! be!bagai ha) ba!& be!#enaan engan )embaga Ha#
Tangg&ngan 'ebagaimana "e)ah i&!ai#an i a"a', $ang *a#&%ann$a me)i%&"i:
a. (b$e# Ha# Tangg&ngan1
b. %embe!i an %emegang Ha# Tangg&ngan1
*. "a"a*a!a %embe!ian, %ena:"a!an, %e!a)ihan, an ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan1
. e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan1
e. %en*(!e"an Ha# Tangg&ngan1
:. 'an#'i, amini'"!a"i:1
an i)eng#a%i %&)a engan Pen+e)a'an Um&m 'e!"a Pen+e)a'an Pa'a) emi Pa'a).
Ke"en"&an %e)a#'anaan )ebih )an+&" ha),ha) $ang ia"&! a)am Unang,Unang Ha# Tangg&ngan ini,
"e!a%a" a)am be!bagai %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang '&ah aa, 'eang 'ebagian )agi
ma'ih %e!)& i"e"a%#an a)am ben"&# Pe!a"&!an Peme!in"ah an %e!a"&!an %e!&nang,&nangan
)ain.
II( PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
4&#&% +e)a'.
Pasal 2
A$a" ;-<
Yang ima#'& engan 'i:a" "ia# a%a" ibagi,bagi Ha# Tangg&ngan aa)ah bahwa Ha# Tangg&ngan
membebani 'e*a!a &"&h (b$e# Ha# Tangg&ngan an 'e"ia% bagian a!i%aan$a. Te)ah i)&na'in$a
'ebagian a!i &"ang $ang i+amin "ia# be!a!"i "e!beba'n$a 'ebagian (b$e# Ha# Tangg&ngan a!i beban
Ha# Tangg&ngan, me)ain#an Ha# Tangg&ngan i"& "e"a% membebani 'e)&!&h (b$e# Ha# Tangg&ngan &n"&#
'i'a &"ang $ang be)&m i)&na'i.
A$a" ;7<
Ke"en"&an ini me!&%a#an %e!#e*&a)ian a!i a'a' $ang i"e"a%#an %aa a$a" ;-< &n"&# menam%&ng
#eb&"&han %e!#embangan &nia %e!#!ei"an, an"a!a )ain &n"&# menga#(m(a'i #e%e!)&an %enanaan
%embang&nan #(m%)e#' %e!&mahan $ang 'em&)a mengg&na#an #!ei" &n"&# %embang&nan 'e)&!&h
#(m%)e#' an #em&ian a#an i+&a) #e%aa %ema#ai 'a"& %e!'a"&, 'eang#an &n"&# memba$a!n$a
%ema#ai a#hi! ini +&ga mengg&na#an #!ei" engan +aminan !&mah $ang be!'ang#&"an.
Se'&ai #e"en"&an a$a" ini a%abi)a Ha# Tangg&ngan i"& ibeban#an %aa bebe!a%a ha# a"a' "anah $ang
"e!i!i a!i bebe!a%a bagian $ang ma'ing,ma'ing me!&%a#an '&a"& #e'a"&an $ang be!i!i 'eni!i an
a%a" ini)ai 'e*a!a "e!'eni!i, a'a' "ia# a%a" ibagi,bagi ini a%a" i'im%angi a'a) ha) i"& i%e!+an+i#an
'e*a!a "ega' a)am A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an.
-6 = 8-
www.hukumonline.com
Pasal 3
A$a" ;-<
U"ang $ang i+amin engan Ha# Tangg&ngan a%a" be!&%a &"ang $ang '&ah aa ma&%&n $ang be)&m
aa "e"a%i '&ah i%e!+an+i#an, mi'a)n$a &"ang $ang "imb&) a!i %emba$a!an $ang i)a#&#an ()eh #!ei"(!
&n"&# #e%en"ingan ebi"(! a)am !ang#a %e)a#'anaan ban# ga!an'i. ?&m)ahn$a %&n a%a" i"en"&#an
'e*a!a "e"a% i a)am %e!+an+ian $ang be!'ang#&"an an a%a" %&)a i"en"&#an #em&ian be!a'a!#an
*a!a %e!hi"&ngan $ang i"en"&#an a)am %e!+an+ian $ang menimb&)#an h&b&ngan &"ang,%i&"ang $ang
be!'ang#&"an, mi'a)n$a &"ang b&nga a"a' %in+aman %(#(# an (ng#(',(ng#(' )ain $ang +&m)ahn$a ba!&
a%a" i"en"&#an #em&ian.
Pe!+an+ian $ang a%a" menimb&)#an h&b&ngan &"ang,%i&"ang a%a" be!&%a %e!+an+ian %in+am memin+am
ma&%&n %e!+an+ian )ain, mi'a)n$a %e!+an+ian %enge)()aan ha!"a #e#a$aan (!ang $ang be)&m ewa'a a"a&
$ang be!aa i bawah %engam%&an, $ang ii#&"i engan %embe!ian Ha# Tangg&ngan ()eh %iha#
%enge)()a.
A$a" ;7<
Se!ing#a)i "e!+ai ebi"(! be!&"ang #e%aa )ebih a!i 'a"& #!ei"(!, ma'ing,ma'ing ia'a!#an %aa
%e!+an+ian &"ang,%i&"ang $ang be!)ainan, mi'a)n$a #!ei"(! aa)ah '&a"& ban# an '&a"& baan a:i)ia'i
ban# $ang be!'ang#&"an.
Pi&"ang %a!a #!ei"(! "e!'eb&" i+amin engan 'a"& Ha# Tangg&ngan #e%aa 'em&a #!ei"(! engan 'a"&
a#"a %embe!ian Ha# Tangg&ngan. Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" ibeban#an a"a' "anah $ang 'ama.
Bagaimana h&b&ngan %a!a #!ei"(! 'a"& engan $ang )ain, ia"&! ()eh me!e#a 'eni!i, 'eang#an a)am
h&b&ngann$a engan ebi"(! an %embe!i Ha# Tangg&ngan #a)a& b&#an ebi"(! 'eni!i $ang
membe!in$a, me!e#a men&n+&# 'a)ah 'a"& #!ei"(! $ang a#an be!"ina# a"a' nama me!e#a. Mi'a)n$a
mengenai 'ia%a $ang a#an menghaa% PPAT a)am %embe!ian Ha# Tangg&ngan $ang i%e!+an+i#an an
'ia%a $ang a#an mene!ima an men$im%an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an.
Pasal 4
A$a" ;-<
Yang ima#'& engan Ha# Mi)i#, Ha# G&na U'aha, an Ha# G&na Bang&nan aa)ah ha#,ha# a"a' "anah
'ebagaimana ima#'& a)am Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,
P(#(# Ag!a!ia.
Ha# G&na Bang&nan me)i%&"i Ha# G&na Bang&nan i a"a' "anah Nega!a, i a"a' "anah Ha# Penge)()aan,
ma&%&n i a"a' "anah Ha# Mi)i#.
Sebagaimana "e)ah i#em&#a#an a)am Pen+e)a'an Um&m ang#a 0, &a &n'&! m&")a# a!i ha# a"a'
"anah $ang a%a" i+ai#an (b$e# Ha# Tangg&ngan aa)ah:
a. ha# "e!'eb&" 'e'&ai #e"en"&an $ang be!)a#& wa+ib ia:"a! a)am a:"a! &m&m, a)am ha) ini %aa
Kan"(! Pe!"anahan. Un'&! ini be!#ai"an engan #e&&#an i&"ama#an ;%!e:e!en"< $ang ibe!i#an
#e%aa #!ei"(! %emegang Ha# Tangg&ngan "e!haa% #!ei"(! )ainn$a. Un"&# i"& ha!&' aa *a"a"an
mengenai Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" %aa b&#& "anah an 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang
ibebanin$a, 'ehingga 'e"ia% (!ang a%a" menge"ah&in$a ;a'a' %&b)i'i"a'<, an
b. ha# "e!'eb&" men&!&" 'i:a"n$a ha!&' a%a" i%inah"angan#an, 'ehingga a%abi)a i%e!)&#an a%a"
'ege!a i!ea)i'a'i &n"&# memba$a! &"ang $ang i+amin %e)&na'ann$a.
Seh&b&ngan engan #e&a '$a!a" i a"a', Ha# Mi)i# $ang '&ah iwa#a:#an "ia# a%a" ibebani Ha#
Tangg&ngan, #a!ena 'e'&ai engan ha#i#a" %e!wa#a:an, Ha# Mi)i# $ang emi#ian '&ah i#e#a)#an
-. = 8-
www.hukumonline.com
'ebagai ha!"a #eagamaan. Se+a)an engan i"&, ha# a"a' "anah $ang i%e!g&na#an &n"&# #e%e!)&an
%e!ibaa"an an #e%e!)&an '&*i )ainn$a +&ga "ia# a%a" ibebani Ha# Tangg&ngan.
A$a" ;7<
Ha# Pa#ai a"a' "anah Nega!a $ang a%a" i%inah"angan#an me)i%&"i Ha# Pa#ai $ang ibe!i#an #e%aa
(!ang %e!'e(!angan a"a& baan h&#&m &n"&# +ang#a wa#"& "e!"en"& $ang i"e"a%#an i a)am #e%&"&'an
%embe!iann$a.
>a)a&%&n i a)am Pa'a) /8 Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,
P(#(# Ag!a!ia i"en"&#an bahwa &n"&# meminah"angan#an Ha# Pa#ai a"a' "anah Nega!a i%e!)&#an iAin
a!i %e+aba" $ang be!wenang, nam&n men&!&" 'i:a"n$a Ha# Pa#ai i"& mem&a" ha# &n"&#
meminah"angan#an #e%aa %iha# )ain. IAin $ang i%e!)&#an a!i %e+aba" $ang be!wenang han$a)ah
be!#ai"an engan %e!'$a!a"an a%a#ah %ene!ima ha# memen&hi '$a!a" &n"&# men+ai %emegang Ha#
Pa#ai.
Mengenai #ewa+iban %ena:"a!an Ha# Pa#ai a"a' "anah Nega!a, )iha" Pen+e)a'an Um&m ang#a 0.
A$a" ;8<
Ha# Pa#ai a"a' "anah Ha# Mi)i# ba!& a%a" ibebani Ha# Tangg&ngan a%abi)a ha) i"& '&ah i"e"a%#an
engan Pe!a"&!an Peme!in"ah. Ke"en"&an ini iaa#an, #a!ena %e!#embangan mengenai Ha# Pa#ai a"a'
"anah Ha# Mi)i# "e!gan"&ng %aa #e%e!)&ann$a i a)am ma'$a!a#a". >a)a&%&n %aa wa#"& ini be)&m
iangga% %e!)& mewa+ib#an %ena:"a!an Ha# Pa#ai a"a' "anah Ha# Mi)i#, 'ehingga ha# "e!'eb&" "ia#
memen&hi '$a!a" &n"&# ibebani Ha# Tangg&ngan, nam&n &n"&# menam%&ng %e!#embangan i wa#"&
$ang a#an a"ang #em&ng#inan &n"&# membeban#an Ha# Tangg&ngan %aa Ha# Pa#ai a"a' "anah Ha#
Mi)i# "ia# i"&"&% 'ama 'e#a)i.
Liha" Pen+e)a'an Um&m ang#a 0.
A$a" ;/<
Sebagaimana '&ah i+e)a'#an a)am Pen+e)a'an Um&m ang#a 2, Ha# Tangg&ngan a%a" %&)a me)i%&"i
bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a mi'a)n$a *ani, %a"&ng, ga%&!a, !e)ie: $ang me!&%a#an 'a"&
#e'a"&an engan "anah $ang be!'ang#&"an. Bang&nan $ang a%a" ibebani Ha# Tangg&ngan be!'amaan
engan "anahn$a "e!'eb&" me)i%&"i bang&nan $ang be!aa i a"a' ma&%&n i bawah %e!m&#aan "anah
mi'a)n$a ba'emen", $ang aa h&b&ngann$a engan ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an.
A$a" ;0<
Sebagai #(n'e#&en'i a!i #e"en"&an 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;/<, %embebanan Ha#
Tangg&ngan a"a' bang&nan, "anaman, an ha'i) #a!$a $ang me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan "anah
$ang %emi)i#n$a )ain a!i%aa %emegang ha# a"a' "anah wa+ib i)a#&#an be!'amaan engan %embe!ian
Ha# Tangg&ngan a"a' "anah $ang be!'ang#&"an an in$a"a#an i a)am 'a"& A#"a Pembe!ian Ha#
Tangg&ngan, $ang i"ana"angani be!'ama ()eh %emi)i#n$a an %emegang ha# a"a' "anahn$a a"a& #&a'a
me!e#a, #e&an$a 'ebagai %iha# %embe!i Ha# Tangg&ngan.
Yang ima#'& engan a#"a ("en"i# a)am a$a" ini aa)ah S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan
a"a' bena,bena $ang me!&%a#an 'a"& #e'a"&an engan "anah &n"&# ibebani Ha# Tangg&ngan
be!'ama,'ama "anah $ang be!'ang#&"an.
Pasal 5
A$a" ;-<
S&a"& (b$e# Ha# Tangg&ngan a%a" ibebani )ebih a!i 'a"& Ha# Tangg&ngan 'ehingga "e!a%a"
%emegang Ha# Tangg&ngan %e!ing#a" %e!"ama, %e!ing#a" #e&a, an 'e"e!&'n$a.
A$a" ;7<
73 = 8-
www.hukumonline.com
Yang ima#'& engan "angga) %ena:"a!an aa)ah "angga) b&#& "anah Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana
ima#'& a)am Pa'a) -8 a$a" ;/<.
A$a" ;8<
Da)am ha) )ebih a!i 'a"& Ha# Tangg&ngan a"a' 'a"& (b$e# Ha# Tangg&ngan ib&a" %aa "angga) $ang
'ama, %e!ing#a" Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" i"en"&#an ()eh n(m(! &!&" a#"a %embe!iann$a. Ha) ini
im&ng#in#an #a!ena %emb&a"an bebe!a%a A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" han$a a%a"
i)a#&#an ()eh PPAT $ang 'ama.
Pasal 6
Ha# &n"&# men+&a) (b$e# Ha# Tangg&ngan a"a' #e#&a'aan 'eni!i me!&%a#an 'a)ah 'a"& %e!w&+&an a!i
#e&&#an i&"ama#an $ang i%&n$ai ()eh %emegang Ha# Tangg&ngan a"a& %emegang Ha# Tangg&ngan
%e!"ama a)am ha) "e!a%a" )ebih a!i 'a"& %emegang Ha# Tangg&ngan. Ha# "e!'eb&" ia'a!#an %aa +an+i
$ang ibe!i#an ()eh %embe!i Ha# Tangg&ngan bahwa a%abi)a ebi"(! *ie!a +an+i, %emegang Ha# Tangg&ngan
be!ha# &n"&# men+&a) (b$e# Ha# Tangg&ngan me)a)&i %e)e)angan &m&m "an%a meme!)&#an %e!'e"&+&an )agi a!i
%embe!i Ha# Tangg&ngan an 'e)an+&"n$a mengambi) %e)&na'an %i&"angn$a a!i ha'i) %en+&a)an i"& )ebih ah&)&
a!i%aa #!ei"(!,#!ei"(! $ang )ain. Si'a ha'i) %en+&a)an "e"a% men+ai ha# %embe!i Ha# Tangg&ngan.
Pasal 7
Si:a" ini me!&%a#an 'a)ah 'a"& +aminan #h&'&' bagi #e%en"ingan %emegang Ha# Tangg&ngan. >a)a&%&n (b$e#
Ha# Tangg&ngan '&ah be!%inah"angan an men+ai mi)i# %iha# )ain, #!ei"(! ma'ih "e"a% a%a" mengg&na#an
ha#n$a me)a#&#an e#'e#&'i, +i#a ebi"(! *ie!a +an+i.
Pasal
A$a" ;-<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;7<
Ka!ena )ahi!n$a Ha# Tangg&ngan aa)ah %aa 'aa" ia:"a!n$a Ha# Tangg&ngan "e!'eb&", ma#a
#ewenangan &n"&# me)a#&#an %e!b&a"an h&#&m "e!haa% (b$e# Ha# Tangg&ngan iha!&'#an aa %aa
%embe!i Ha# Tangg&ngan %aa 'aa" %emb&a"an b&#& "anah Ha# Tangg&ngan. Un"&# i"& ha!&' ib&#"i#an
#eab'ahan #ewenangan "e!'eb&" %aa 'aa" ia:"a!n$a Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an.
Liha" Pen+e)a'an Um&m ang#a 9.
Pasal 9
4&#&% +e)a'.
Pasal 1%
A$a" ;-<
Se'&ai engan 'i:a" a**e''(i! a!i Ha# Tangg&ngan, %embe!iann$a ha!&')ah me!&%a#an i#&"an a!i
%e!+an+ian %(#(#, $ai"& %e!+an+ian $ang menimb&)#an h&b&ngan h&#&m &"ang,%i&"ang $ang i+amin
%e)&na'ann$a. Pe!+an+ian $ang menimb&)#an h&b&ngan &"ang,%i&"ang ini a%a" ib&a" engan a#"a i
bawah "angan a"a& ha!&' ib&a" engan a#"a ("en"i#, "e!gan"&ng %aa #e"en"&an h&#&m $ang menga"&!
7- = 8-
www.hukumonline.com
ma"e!i %e!+an+ian i"&. Da)am ha) h&b&ngan &"ang,%i&"ang i"& "imb&) a!i %e!+an+ian &"ang,%i&"ang a"a&
%e!+an+ian #!ei", %e!+an+ian "e!'eb&" a%a" ib&a" i a)am ma&%&n i )&a! nege!i an %iha#,%iha# $ang
be!'ang#&"an a%a" (!ang %e!'e(!angan a"a& baan h&#&m a'ing 'e%an+ang #!ei" $ang be!'ang#&"an
i%e!g&na#an &n"&# #e%en"ingan %embang&nan i wi)a$ah nega!a Re%&b)i# In(ne'ia.
A$a" ;7<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;8<
Yang ima#'& engan ha# )ama aa)ah ha# #e%emi)i#an a"a' "anah men&!&" h&#&m aa" $ang "e)ah aa
a#an "e"a%i %!('e' amini'"!a'i a)am #(n5e!'in$a be)&m 'e)e'ai i)a#'ana#an. S$a!a",'$a!a" $ang ha!&'
i%en&hi aa)ah '$a!a",'$a!a" $ang i"e"a%#an ()eh %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be!)a#&.
Menginga" "anah engan ha# 'ebagaimana ima#'& i a"a' %aa wa#"& ini ma'ih ban$a#, %embebanan
Ha# Tangg&ngan %aa ha# a"a' "anah i"& im&ng#in#an a'a)#an %embe!iann$a i)a#&#an be!'amaan
engan %e!m(h(nan %ena:"a!an ha# a"a' "anah "e!'eb&". Kem&ng#inan ini ima#'&#an &n"&# membe!i
#e'em%a"an #e%aa %emegang ha# a"a' "anah $ang be)&m be'e!"i:i#a" &n"&# mem%e!()eh #!ei".
Di'am%ing i"&, #em&ng#inan i a"a' ima#'&#an +&ga &n"&# men(!(ng %en'e!"i:i#a"an ha# a"a' "anah
%aa &m&mn$a.
Dengan aan$a #e"en"&an ini be!a!"i bahwa %engg&naan "anah $ang b&#"i #e%emi)i#ann$a be!&%a gi!i#,
%e"&#, an )ain,)ain $ang 'e+eni' ma'ih im&ng#in#an 'ebagai ag&nan 'ebagaimana ia"&! a)am
Unang,Unang N(m(! 9 Tah&n -..7 "en"ang Pe!ban#an. Ke"en"&an ini men&n+&##an bagaimana
*a!an$a &n"&# mening#a"#an %embe!ian ag&nan "e!'eb&" men+ai Ha# Tangg&ngan.
Pasal 11
A$a" ;-<
Ke"en"&an ini mene"a%#an i'i $ang 'i:a"n$a wa+ib &n"&# 'ahn$a A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan. Tia#
i*an"&m#ann$a 'e*a!a )eng#a% ha),ha) $ang i'eb&" %aa a$a" ini a)am A#"a Pembe!ian Ha#
Tangg&ngan menga#iba"#an a#"a $ang be!'ang#&"an ba"a) emi h&#&m. Ke"en"&an ini ima#'&#an &n"&#
memen&hi a'a' '%e'ia)i"a' a!i Ha# Tangg&ngan, bai# mengenai '&b$e#, (b$e#, ma&%&n &"ang $ang
i+amin.
H&!&: a
A%abi)a Ha# Tangg&ngan ibeban#an %&)a %aa bena,bena $ang me!&%a#an 'a"& #e'a"&an
engan "anah mi)i# (!ang %e!'e(!angan a"a& baan h&#&m )ain a!i%aa %emegang ha# a"a'
"anah, %embe!i Ha# Tangg&ngan aa)ah %emegang ha# a"a' "anah be!'ama,'ama %emi)i# bena
"e!'eb&".
H&!&: b
Dengan iangga%n$a #an"(! PPAT 'ebagai (mi'i)i In(ne'ia bagi %iha# $ang be!(mi'i)i i )&a!
nege!i a%abi)a (mi'i)i %i)ihann$a "ia# i'eb&" i a)am a#"a, '$a!a" %en*an"&man (mi'i)i %i)ihan
"e!'eb&" iangga% '&ah i%en&hi.
H&!&: *
Pen&n+&#an &"ang a"a& &"ang,&"ang $ang i+amin 'ebagaimana ima#'& %aa h&!&: ini me)i%&"i
+&ga nama an ien"i"a' ebi"(! $ang be!'ang#&"an.
H&!&:
4&#&% +e)a'.
H&!&: e
77 = 8-
www.hukumonline.com
U!aian $ang +e)a' mengenai (b$e# Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa h&!&: ini me)i%&"i
!in*ian mengenai 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an a"a& bagi "anah $ang be)&m "e!a:"a!
'e#&!ang,#&!angn$a mem&a" &!aian mengenai #e%emi)i#an, )e"a#, ba"a',ba"a', an )&a' "anahn$a.
A$a" ;7<
?an+i,+an+i $ang i*an"&m#an %aa a$a" ini 'i:a"n$a :a#&)"a"i: an "ia# mem%&n$ai %enga!&h "e!haa%
'ahn$a a#"a. Piha#,%iha# beba' menen"&#an &n"&# men$eb&"#an a"a& "ia# men$eb&"#an +an+i,+an+i ini
a)am A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan.
Dengan im&a"n$a +an+i,+an+i "e!'eb&" a)am A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan $ang #em&ian ia:"a!
%aa Kan"(! Pe!"anahan, +an+i,+an+i "e!'eb&" +&ga mem%&n$ai #e#&a"an mengi#a" "e!haa% %iha# #e"iga.
H&!&: a an b
Pembe!i Ha# Tangg&ngan ma'ih i%e!b()eh#an me)a#'ana#an #ewenangan $ang iba"a'i
'ebagaimana ima#'& %aa h&!&:,h&!&: ini 'e%an+ang &n"&# i"& "e)ah i%e!()eh %e!'e"&+&an "e!"&)i'
a!i %emegang Ha# Tangg&ngan.
H&!&: *
?an+i $ang membe!i#an #ewenangan #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan &n"&# menge)()a (b$e#
Ha# Tangg&ngan a%a" me!&gi#an %embe!i Ha# Tangg&ngan. O)eh #a!ena i"&, +an+i "e!'eb&"
ha!&')ah i'e!"ai %e!'$a!a"an bahwa %e)a#'anaann$a ma'ih meme!)&#an %ene"a%an Ke"&a
Pengai)an Nege!i. Sebe)&m menge)&a!#an %ene"a%an "e!'eb&" Ke"&a Pengai)an Nege!i %e!)&
memanggi) an menenga! %iha#,%iha# $ang be!#e%en"ingan, $ai"& %emegang Ha# Tangg&ngan
an %embe!i Ha# Tangg&ngan 'e!"a ebi"(! a%abi)a %embe!i Ha# Tangg&ngan b&#an ebi"(!.
H&!&:
Da)am +an+i ini "e!ma'&# %embe!ian #ewenangan #e%aa %emegang Ha# Tangg&ngan &n"&# a"a'
bia$a %embe!i Ha# Tangg&ngan meng&!&' %e!%an+angan ha# a"a' "anah $ang i+ai#an (b$e# Ha#
Tangg&ngan &n"&# men*egah ha%&'n$a Ha) Tangg&ngan #a!ena ha%&'n$a ha# a"a' "anah, an
me)a#&#an %e#e!+aan )ain $ang i%e!)&#an &n"&# men+aga aga! (b$e# Ha# Tangg&ngan "ia#
be!#&!ang ni)ain$a $ang a#an menga#iba"#an be!#&!angn$a ha!ga %en+&a)an 'ehingga "ia# *&#&%
&n"&# me)&na'i &"ang $ang i+amin.
H&!&: e
Un"&# i%&n$ain$a #ewenangan 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) 2 i a)am A#"a Pembe!ian
Ha# Tangg&ngan i*an"&m#an +an+i ini.
H&!&: :
?an+i ini ima#'&#an &n"&# me)in&ngi #e%en"ingan %emegang Ha# Tangg&ngan #e&a an
'e"e!&'n$a. Dengan aan$a +an+i ini, "an%a %e!'e"&+&an %embe!'ihan a!i %emegang Ha#
Tangg&ngan #e&a an 'e"e!&'n$a, Ha# Tangg&ngan #e&a an 'e"e!&'n$a "e"a% membebani
(b$e# Ha# Tangg&ngan, wa)a&%&n (b$e# i"& '&ah ie#'e#&'i &n"&# %e)&na'an %i&"ang %emegang
Ha# Tangg&ngan %e!"ama.
H&!&: g
Yang ima#'& %aa h&!&: ini aa)ah me)e%a'#an ha#n$a 'e*a!a '&#a!e)a.
H&!&: h
Yang ima#'& %aa h&!&: ini aa)ah %e)e%a'an ha# 'e*a!a '&#a!e)a, a"a& %en*ab&"an ha# &n"&#
#e%en"ingan &m&m be!a'a!#an %e!a"&!an %e!&nang,&nangan.
H&!&: i
4&#&% +e)a'.
78 = 8-
www.hukumonline.com
H&!&: +
?an+i ini %en"ing &n"&# a%a" mem%e!()eh ha!ga $ang "inggi a)am %en+&a)an (b$e# Ha#
Tangg&ngan.
H&!&: #
Tan%a i*an"&m#ann$a +an+i ini, 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah $ang ibebani Ha# Tangg&ngan
i'e!ah#an #e%aa %embe!i Ha# Tangg&ngan.
Pasal 12
Ke"en"&an ini iaa#an a)am !ang#a me)in&ngi #e%en"ingan ebi"(! an %embe!i Ha# Tangg&ngan )ainn$a,
"e!&"ama +i#a ni)ai (b$e# Ha# Tangg&ngan me)ebihi be'a!n$a &"ang $ang i+amin. Pemegang Ha# Tangg&ngan
i)a!ang &n"&# 'e*a!a 'e!"a me!"a men+ai %emi)i# (b$e# Ha# Tangg&ngan #a!ena ebi"(! *ie!a +an+i. >a)a&%&n
emi#ian "ia#)ah i)a!ang bagi %emegang Ha# Tangg&ngan &n"&# men+ai %embe)i (b$e# Ha# Tangg&ngan
a'a)#an me)a)&i %!('e&! $ang ia"&! a)am Pa'a) 73.
Pasal 13
A$a" ;-<
Sa)ah 'a"& a'a' Ha# Tangg&ngan aa)ah a'a' %&b)i'i"a'. O)eh #a!ena i"& ia:"a!#ann$a %embe!ian Ha#
Tangg&ngan me!&%a#an '$a!a" m&")a# &n"&# )ahi!n$a Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" an mengi#a"n$a Ha#
Tangg&ngan "e!haa% %iha# #e"iga.
A$a" ;7<
Dengan %engi!iman ()eh PPAT be!a!"i a#"a an wa!#ah )ain $ang i%e!)&#an i"& i'am%ai#an #e Kan"(!
Pe!"anahan me)a)&i %e"&ga'n$a a"a& i#i!im me)a)&i %(' "e!*a"a". PPAT wa+ib mengg&na#an *a!a $ang
%a)ing bai# an aman engan mem%e!ha"i#an #(ni'i ae!ah an :a'i)i"a' $ang aa, 'e!"a 'e)a)&
be!%e(man %aa "&+&an &n"&# ia:"a!n$a Ha# Tangg&ngan i"& 'e*e%a" m&ng#in.
>a!#ah )ain $ang ima#'& %aa a$a" ini me)i%&"i '&!a",'&!a" b&#"i $ang be!#ai"an engan (b$e# Ha#
Tangg&ngan an ien"i"a' %iha#,%iha# $ang be!'ang#&"an, "e!ma'&# i a)amn$a 'e!"i:i#a" ha# a"a' "anah
an=a"a& '&!a",'&!a" #e"e!angan mengenai (b$e# ha# Tangg&ngan.
PPAT wa+ib me)a#'ana#an #e"en"&an %aa a$a" ini #a!ena +aba"ann$a. San#'i a"a' %e)angga!ann$a a#an
i"e"a%#an a)am %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang menga"&! +aba"an PPAT.
A$a" ;8<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;/<
Aga! %emb&a"an b&#& "anah Ha# Tangg&ngan "e!'eb&" "ia# be!)a!&",)a!&" 'ehingga a%a" me!&gi#an
%iha#,%iha# $ang be!#e%en"ingan an meng&!angi +aminan #e%a'"ian h&#&m, a$a" ini mene"a%#an 'a"&
"angga) $ang %a'"i 'ebagai "angga) b&#& "anah i"&, $ai"& "angga) ha!i #e"&+&h ihi"&ng a!i ha!i i%en&hin$a
%e!'$a!a"an be!&%a '&!a",'&!a" &n"&# %ena:"a!an 'e*a!a )eng#a%.
A$a" ;0<
Dengan ib&a"n$a b&#& "anah Ha# Tangg&ngan, a'a' %&b)i'i"a' "e!%en&hi an Ha# Tangg&ngan i"&
mengi#a" +&ga %iha# #e"iga.
Pasal 14
7/ = 8-
www.hukumonline.com
A$a" ;-<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;7< an a$a" ;8<
I!ah,i!ah $ang i*an"&m#an %aa 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan an a)am #e"en"&an %aa a$a" ini,
ima#'&#an &n"&# menega'#an aan$a #e#&a"an e#'e#&"(!ia) %aa 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan,
'ehingga a%abi)a ebi"(! *ie!a +an+i, 'ia% &n"&# ie#'e#&'i 'e%e!"i ha)n$a '&a"& %&"&'an %engai)an $ang
"e)ah mem%e!()eh #e#&a"an h&#&m "e"a%, me)a)&i "a"a *a!a an engan mengg&na#an )embaga %a!a"e
eBe*&"ie 'e'&ai engan %e!a"&!an H&#&m A*a!a Pe!a"a.
Liha" Pen+e)a'an Um&m ang#a . an %en+e)a'an Pa'a) 72.
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;0<
4&#&% +e)a'.
Pasal 15
A$a" ;-<
Sebagaimana "e)ah i#em&#a#an a)am Pen+e)a'an Um&m ang#a 9 %aa a'a'n$a %embebanan Ha#
Tangg&ngan wa+ib i)a#&#an 'eni!i ()eh %embe!i Ha# Tangg&ngan. Han$a a%abi)a bena!,bena!
i%e!)&#an, $ai"& a)am ha) %embe!i Ha# Tangg&ngan "ia# a%a" hai! ihaa%an PPAT, i%e!#enan#an
%engg&naan S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan. Se+a)an engan i"&, '&!a" #&a'a "e!'eb&"
ha!&' ibe!i#an )ang'&ng ()eh %embe!i Ha# Tangg&ngan an ha!&' memen&hi %e!'$a!a"an mengenai
m&a"ann$a 'ebagaimana i"e"a%#an %aa a$a" ini. Tia# i%en&hin$a '$a!a" ini menga#iba"#an '&!a"
#&a'a $ang be!'ang#&"an ba"a) emi h&#&m, $ang be!a!"i bahwa '&!a" #&a'a $ang be!'ang#&"an "ia#
a%a" ig&na#an 'ebagai a'a! %emb&a"an A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan. PPAT wa+ib men()a#
%e!m(h(nan &n"&# memb&a" A#"a Pembe!ian Ha# Tangg&ngan, a%abi)a S&!a" K&a'a Membeban#an Ha#
Tangg&ngan "ia# ib&a" 'eni!i ()eh %embe!i Ha#, Tangg&ngan a"a& "ia# memen&hi %e!'$a!a"an
"e!ma#'& i a"a'.
H&!&: a
Yang ima#'& engan "ia# mem&a" #&a'a &n"&# me)a#&#an %e!b&a"an h&#&m )ain a)am
#e"en"&an ini, mi'a)n$a "ia# mem&a" #&a'a &n"&# men+&a), men$ewa#an (b$e# Ha# Tangg&ngan,
a"a& mem%e!%an+ang ha# a"a' "anah.
H&!&: b
Yang ima#'& engan %enge!"ian '&b'"i"&'i men&!&" Unang,&nang ini aa)ah %enggan"ian
%ene!ima #&a'a me)a)&i %enga)ihan. B&#an me!&%a#an '&b'"i"&'i, +i#a %ene!ima #&a'a membe!i#an
#&a'a #e%aa %iha# )ain a)am !ang#a %en&ga'an &n"&# be!"ina# mewa#i)in$a, mi'a)n$a Di!e#'i
Ban# men&ga'#an %e)a#'anaan #&a'a $ang i"e!iman$a #e%aa Ke%a)a 4abangn$a a"a& %iha#
)ain.
H&!&: *
Ke+e)a'an mengenai &n'&!,&n'&! %(#(# a)am %embebanan Ha# Tangg&ngan 'anga" i%e!)&#an
&n"&# #e%en"ingan %e!)in&ngan %embe!i Ha# Tangg&ngan. ?&m)ah &"ang $ang ima#'& %aa
h&!&: ini aa)ah +&m)ah &"ang 'e'&ai engan $ang i%e!+an+i#an 'ebagaimana ima#'& a)am
Pa'a) 8 a$a" ;-<.
A$a" ;7<
70 = 8-
www.hukumonline.com
4&#&% +e)a'.
A$a" ;8<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;/<
Tanah $ang be)&m "e!a:"a! aa)ah "anah 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -3 a$a" ;8<. Ba"a' wa#"&
%engg&naan S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan mengenai ha# a"a' "anah $ang be)&m "e!a:"a!
i"en"&#an )ebih )ama a!i%aa "anah $ang '&ah ia:"a! %aa a$a" ;8<, menginga" %emb&a"an A#"a
Pembe!ian Ha# Tangg&ngan %aa ha# a"a' "anah $ang be)&m "e!a:"a! ha!&' i)a#&#an be!'amaan
engan %e!m(h(nan %ena:"a!an ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an 'ebagaimana i"en"&#an a)am
Pa'a) -3 a$a" ;8<, $ang "e!)ebih ah&)& %e!)& i)eng#a%i %e!'$a!a"ann$a.
Pe!'$a!a"an bagi %ena:"a!an ha# a"a' "anah $ang be)&m "e!a:"a! me)i%&"i i'e!ah#ann$a '&!a",'&!a"
$ang meme!)&#an wa#"& &n"&# mem%e!()ehn$a, mi'a)n$a '&!a" #e"e!angan !iwa$a" "anah, '&!a"
#e"e!angan a!i Kan"(! Pe!"anahan bahwa "anah $ang be!'ang#&"an be)&m be!'e!"i:i#a", an a%abi)a b&#"i
#e%emi)i#an "anah "e!'eb&" ma'ih a"a' nama (!ang $ang '&ah meningga), '&!a" #e"e!angan wa!i' an
'&!a" %embagian wa!i'.
Ke"en"&an %aa a$a" ini be!)a#& +&ga "e!haa% "anah $ang '&ah be!'e!"i:i#a", "e"a%i be)&m ia:"a! a"a'
nama %embe!i Ha# Tangg&ngan 'ebagai %emegang ha# a"a' "anah $ang ba!&, $ai"& "anah $ang be)&m
ia:"a! %e!a)ihan ha#n$a, %eme*ahann$a, a"a& %enggab&ngann$a.
A$a" ;0<
Da)am !ang#a %e)a#'anaan %embang&nan an menginga" #e%en"ingan g()(ngan e#(n(mi )emah, &n"&#
%embe!ian #!ei" "e!"en"& $ang i"e"a%#an Peme!in"ah 'e%e!"i #!ei" %!(g!am, #!ei" #e*i), #!ei" %emi)i#an
!&mah, an #!ei" )ain $ang 'e+eni', ba"a' wa#"& be!)a#&n$a S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan
'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;8< an a$a" ;/< "ia# be!)a#&. Penen"&an ba"a' wa#"& be!)a#&n$a
S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan &n"&# +eni' #!ei" "e!"en"& "e!'eb&" i)a#&#an ()eh Men"e!i
$ang be!wenang i biang %e!"anahan 'e"e)ah mengaa#an #((!ina'i an #(n'&)"a'i engan Men"e!i
Ke&angan, G&be!n&! Ban# In(ne'ia, an %e+aba" )ain $ang "e!#ai".
A$a" ;2<
Ke"en"&an mengenai ba"a' wa#"& be!)a#&n$a S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan ima#'&#an
&n"&# men*egah be!)a!&",)a!&"n$a wa#"& %e)a#'anaan #&a'a i"&. Ke"en"&an ini "ia# men&"&%
#em&ng#inan ib&a"n$a S&!a" K&a'a Membeban#an Ha# Tangg&ngan ba!&.
Pasal 16
A$a" ;-<
4e''ie aa)ah %e!b&a"an h&#&m menga)ih#an %i&"ang ()eh #!ei"(! %emegang Ha# Tangg&ngan #e%aa
%iha# )ain.
S&b!(ga'i aa)ah %enggan"ian #!ei"(! ()eh %iha# #e"iga $ang me)&na'i &"ang ebi"(!.
Yang ima#'& engan 'ebab,'ebab )ain aa)ah ha),ha) )ain 'e)ain $ang i!in*i %aa a$a" ini, mi'a)n$a
a)am ha) "e!+ai %engambi)a)ihan a"a& %enggab&ngan %e!&'ahaan 'ehingga men$ebab#an be!a)ihn$a
%i&"ang a!i %e!&'ahaan 'em&)a #e%aa %e!&'ahaan $ang ba!&.
Ka!ena be!a)ihn$a Ha# Tangg&ngan $ang ia"&! a)am #e"en"&an ini "e!+ai #a!ena h&#&m, ha) "e!'eb&"
"ia# %e!)& ib&#"i#an engan a#"a $ang ib&a" ()eh PPAT. Pen*a"a"an be!a)ihn$a Ha# Tangg&ngan ini
*&#&% i)a#&#an be!a'a!#an a#"a $ang memb&#"i#an be!a)ihn$a %i&"ang $ang i+amin #e%aa #!ei"(!
$ang ba!&.
72 = 8-
www.hukumonline.com
Liha" Pen+e)a'an Um&m ang#a 6.
A$a" ;7<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;8<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;0<
4&#&% +e)a'.
Pasal 17
4&#&% +e)a'.
Pasal 1
A$a" ;-<
Se'&ai engan 'i:a" a**e''(i! a!i Ha# Tangg&ngan, aan$a Ha# Tangg&ngan "e!gan"&ng %aa aan$a
%i&"ang $ang i+amin %e)&na'ann$a. A%abi)a %i&"ang i"& ha%&' #a!ena %e)&na'an a"a& 'ebab,'ebab )ain,
engan 'eni!in$a Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an men+ai ha%&' +&ga.
Se)ain i"&, %emegang Ha# Tangg&ngan a%a" me)e%a'#an Ha# Tangg&ngann$a an ha# a"a' "anah a%a"
ha%&' $ang menga#iba"#an ha%&'n$a Ha# Tangg&ngan.
Ha# a"a' "anah a%a" ha%&' an"a!a )ain #a!ena ha),ha) 'ebagaimana i'eb&" a)am Pa'a) 79, Pa'a) 8/,
an Pa'a) /3 Unang,Unang N(m(! 0 Tah&n -.23 "en"ang Pe!a"&!an Da'a! P(#(#,P(#(# Ag!a!ia a"a&
%e!a"&!an %e!&nang,&nangan )ainn$a. Da)am ha) Ha# G&na U'aha, Ha# G&na Bang&nan, a"a& Ha#
Pa#ai $ang i+ai#an (b$e# Ha# Tangg&ngan be!a#hi! +ang#a wa#"& be!)a#&n$a an i%e!%an+ang
be!a'a!#an %e!m(h(nan $ang ia+&#an 'ebe)&m be!a#hi!n$a +ang#a wa#"& "e!'eb&", Ha# Tangg&ngan
ima#'& "e"a% me)e#a" %aa ha# a"a' "anah $ang be!'ang#&"an.
A$a" ;7<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;8<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
Pasal 19
A$a" ;-<
Ke"en"&an ini iaa#an a)am !ang#a me)in&ngi #e%en"ingan %embe)i (b$e# Ha# Tangg&ngan, aga!
bena $ang ibe)in$a "e!beba' a!i Ha# Tangg&ngan $ang 'em&)a membebanin$a, +i#a ha!ga %embe)ian
"ia# men*&#&%i &n"&# me)&na'i &"ang $ang i+amin.
79 = 8-
www.hukumonline.com
A$a" ;7<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;8<
Pa!a %emegang Ha# Tangg&ngan $ang "ia# men*a%ai #e'e%a#a"an %e!)& be!&'aha 'ebai#,bai#n$a &n"&#
men*a%ai #e'e%a#a"an mengenai %embe!'ihan (b$e# Ha# Tangg&ngan 'ebe)&m ma'a)ahn$a ia+&#an
%embe)i #e%aa Ke"&a Pengai)an Nege!i. A%abi)a i%e!)&#an, a%a" imin"a +a'a %enengah $ang i'e"&+&i
()eh %iha#,%iha# $ang be!'ang#&"an.
Da)am mene"a%#an %embagian ha'i) %en+&a)an (b$e# Ha# Tangg&ngan an %e!ing#a" %a!a %emegang
Ha# Tangg&ngan 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ini Ke"&a Pengai)an Nege!i ha!&' mem%e!ha"i#an
#e"en"&an 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) 2 an Pa'a) 0.
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
Pasal 2%
A$a" ;-<
Ke"en"&an a$a" ini me!&%a#an %e!w&+&an a!i #em&ahan $ang i'eia#an ()eh Unang,Unang ini bagi
%a!a #!ei"(! %emegang Ha# Tangg&ngan a)am ha) ha!&' i)a#&#an e#'e#&'i.
Paa %!in'i%n$a 'e"ia% e#'e#&'i ha!&' i)a#'ana#an engan me)a)&i %e)e)angan &m&m, #a!ena engan
*a!a ini iha!a%#an a%a" i%e!()eh ha!ga $ang %a)ing "inggi &n"&# (b$e# Ha# Tangg&ngan. K!ei"(!
be!ha# mengambi) %e)&na'an %i&"ang $ang i+amin a!i ha'i) %en+&a)an (b$e# Ha# Tangg&ngan. Da)am
ha) ha'i) %en+&a)an i"& )ebih be'a! a!i%aa %i&"ang "e!'eb&" $ang 'e"inggi,"inggin$a 'ebe'a! ni)ai
"angg&ngan, 'i'an$a men+ai ha# %embe!i Ha# Tangg&ngan.
A$a" ;7<
Da)am ha) %en+&a)an me)a)&i %e)e)angan &m&m i%e!#i!a#an "ia# a#an mengha'i)#an ha!ga "e!"inggi,
engan men$im%ang a!i %!in'i% 'ebagaimana ima#'& %aa a$a" ;-< ibe!i #em&ng#inan me)a#&#an
e#'e#&'i me)a)&i %en+&a)an i bawah "angan, a'a)#an ha) "e!'eb&" i'e%a#a"i ()eh %embe!i an %emegang
Ha# Tangg&ngan, an '$a!a" $ang i"en"&#an %aa a$a" ;8< i%en&hi. Kem&ng#inan ini ima#'&#an
&n"&# mem%e!*e%a" %en+&a)an (b$e# Ha# Tangg&ngan engan ha!ga %en+&a)an "e!"inggi.
A$a" ;8<
Pe!'$a!a"an $ang i"e"a%#an %aa a$a" ini ima#'&#an &n"&# me)in&ngi %iha#,%iha# $ang
be!#e%en"ingan, mi'a)n$a %emegang Ha# Tangg&ngan #e&a, #e"iga, an #!ei"(! )ain a!i %embe!i Ha#
Tangg&ngan.
Peng&m&man ima#'& a%a" i)a#&#an me)a)&i '&!a" #aba! a"a& meia ma''a )ainn$a, mi'a)n$a !ai(,
"e)e5i'i, a"a& me)a)&i #e&a *a!a "e!'eb&". ?ang#a&an '&!a" #aba! an meia ma''a $ang i%e!g&na#an
ha!&')ah me)i%&"i "em%a" )e"a# (b$e# Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an.
Yang ima#'& engan "angga) %embe!i"ah&an "e!"&)i' aa)ah "angga) %engi!iman %(' "e!*a"a", "angga)
%ene!imaan me)a)&i #&!i!, a"a& "angga) %engi!iman :a*'imi)e. A%abi)a aa %e!beaan an"a!a "angga)
%embe!i"ah&an an "angga) %eng&m&man $ang ima#'& %aa a$a" ini, +ang#a wa#"& 'a"& b&)an ihi"&ng
'e+a# "angga) %a)ing a#hi! i an"a!a #e&a "angga) "e!'eb&".
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;0<
76 = 8-
www.hukumonline.com
Un"&# menghina!#an %e)e)angan (b$e# Ha# Tangg&ngan, %e)&na'an &"ang a%a" i)a#&#an 'ebe)&m
'aa" %eng&m&man )e)ang i#e)&a!#an.
Pasal 21
Ke"en"&an ini )ebih meman"a%#an #e&&#an i&"ama#an %emegang Ha# Tangg&ngan engan menge*&a)i#an
be!)a#&n$a a#iba" #e%ai)i"an %embe!i Ha# Tangg&ngan "e!haa% (b$e# Ha# Tangg&ngan.
Pasal 22
A$a" ;-<
Ha# Tangg&ngan "e)ah ha%&' #a!ena %e!i'"iwa,%e!i'"iwa 'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -6.
Pen*(!e"an *a"a"an a"a& !($a Ha# Tangg&ngan i)a#&#an emi #e"e!"iban amini'"!a'i an "ia#
mem%&n$ai %enga!&h h&#&m "e!haa% Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an $ang '&ah ha%&'.
A$a" ;7<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;8<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;0<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;2<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;9<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;6<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;.<
4&#&% +e)a'.
Pasal 23
A$a" ;-<
Yang ima#'& engan %e+aba" %aa a$a" ini aa)ah PPAT an n("a!i' $ang i'eb&" i a)am %a'a),%a'a)
$ang be!'ang#&"an. Pembe!ian 'an#'i #e%aa %e+aba" "e!'eb&" i)a#&#an ()eh %e+aba" $ang be!wenang
men&!&" #e"en"&an $ang ima#'& %aa a$a" ;/<. ?eni',+eni' h&#&mann$a i'e'&ai#an engan be!a"
!ingann$a %e)angga!an.
A$a" ;7<
4&#&% +e)a'.
7. = 8-
www.hukumonline.com
A$a" ;8<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;/<
4&#&% +e)a'.
Pasal 24
A$a" ;-<
4&#&% +e)a'.
A$a" ;7<
Pen$e'&aian b&#& "anah an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan ia"&! )ebih )an+&" engan %e!a"&!an %e!&nang,
&nangan.
Sebe)&m b&#& "anah an 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan $ang be!'ang#&"an i'e'&ai#an engan #e"en"&an
'ebagaimana ima#'& a)am Pa'a) -/, e#'e#&'i an %en*(!e"ann$a i)a#&#an men&!&" #e"en"&an $ang
be!)a#& 'ebe)&m Unang,Unang ini i&nang#an.
A$a" ;8<
Te!ma'&# a)am %enge!"ian '&!a" #&a'a membeban#an hi%("i# $ang ima#'& %aa a$a" ini aa)ah '&!a"
#&a'a &n"&# men+amin#an "anah.
Pasal 25
4&#&% +e)a'.
Pasal 26
Yang ima#'& engan %e!a"&!an mengenai e#'e#&'i h$%("hee# $ang aa a)am %a'a) ini, aa)ah #e"en"&an,
#e"en"&an $ang ia"&! a)am Pa'a) 77/ Reg)emen In(ne'ia $ang Di%e!ba!&i ;He" He!Aiene In(ne'i'*h
Reg)emen", S"aa"'b)a -./-,//< an Pa'a) 706 Reg)emen A*a!a H&#&m Un"&# Dae!ah L&a! ?awa an Ma&!a
;Reg)emen" "(" Rege)ing 5an he" Re*h"'weAen in e Gewe'"en B&i"en ?a5a en Ma&!a, S"aa"'b)a -.79,779<.
Ke"en"&an a)am Pa'a) -/ $ang ha!&' i%e!ha"i#an aa)ah bahwa g!(''e a*"e h$%("hee# $ang be!:&ng'i
'ebagai '&!a" "ana b&#"i aan$a h$%("hee#, a)am ha) Ha# Tangg&ngan aa)ah 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan.
Aa%&n $ang ima#'& engan %e!a"&!an %e!&nang,&nangan $ang be)&m aa, aa)ah %e!a"&!an %e!&nang,
&nangan $ang menga"&! 'e*a!a #h&'&' e#'e#&'i Ha# Tangg&ngan, 'ebagai %enggan"i #e"en"&an #h&'&'
mengenai e#'e#&'i h$%("hee# a"a' "anah $ang i'eb&" i a"a'.
Sebagaimana i+e)a'#an a)am Pen+e)a'an Um&m ang#a ., #e"en"&an %e!a)ihan a)am %a'a) ini membe!i#an
#e"ega'an, bahwa 'e)ama ma'a %e!a)ihan "e!'eb&", #e"en"&an h&#&m a*a!a i a"a' be!)a#& "e!haa% e#'e#&'i
Ha# Tangg&ngan, engan %en$e!ahan 'e!"i:i#a" Ha# Tangg&ngan 'ebagai a'a! %e)a#'anaann$a.
Pasal 27
Dengan #e"en"&an ini Ha# Tangg&ngan a%a" ibeban#an %aa R&mah S&'&n an Ha# Mi)i# a"a' Sa"&an
R&mah S&'&n $ang ii!i#an i a"a' "anah Ha# Pa#ai a"a' "anah Nega!a.
Liha" Pen+e)a'an Um&m ang#a 0.
83 = 8-
www.hukumonline.com
Pasal 2
Pe!a"&!an %e)a#'anaan $ang %e!)& i#e)&a!#an an"a!a )ain aa)ah mengenai +aba"an PPAT.
Liha" Pen+e)a'an Um&m ang#a -7.
Pasal 29
Dengan be!)a#&n$a Unang,&nang ini, #e"en"&an mengenai 4!eie"5e!ban 'e)&!&hn$a "ia# i%e!)&#an )agi.
Seang#an #e"en"&an mengenai H$%("hee# $ang "ia# be!)a#& )agi han$a $ang men$ang#&" %embebanan
H$%("hee# a"a' ha# a"a' "anah be'e!"a bena,bena $ang be!#ai"an engan "anah.
Pasal 3%
4&#&% +e)a'.
Pasal 31
4&#&% +e)a'.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8287
8- = 8-

Beri Nilai