Anda di halaman 1dari 1

1.

Penggunaan Enjin Carian Bahan Bahasa Melayu


Penerangan tentang:
cara penggunaan web, video, audio, dan imej
cara penggunaan kata kunci, frasa yang
sesuai untuk mendapatkan bahan
pengajaran Bahasa Melayu.
cara penyimpanan bahan dalam bentuk fail
internet dan katalog internet.
cara aplikasi penggunaan enjin carian berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Melayu
Cara Penggunaan web, video, audio, dan imej
1. Tentukan kemahiran atau aspek pengajaran yang hendak diajarkan.
2. Tentukan objektif pengajaran
3. Tentukan aktiviti bagi setiap langkah pengajaran: set induksi, langkah 1, langkah 2,
langkah 3, dan langkah 4.
4. Bagi set induksi, gunakan bahan video, audio dan imej. Boleh juga menggunakan
terus bahan eb se!ara atas talian.
". Bagi langkah 1 #mendengar bertutur$, gunakan bahan eb, audio, video, atau grafk.
%. Bagi langkah 2 #memba!a$, gunakan bahan teks #yang berbentuk poster, kartun, menu
masakan, preskrpsi ubat&ubatan, dan lain&lain$. 'esuaikan dengan peringkat tahun
pelajar.
(. Bagi langkah 3 #menulis$, gunakan bahan audio, video, teks, grafik atau bahan yang
atas talian.
). Bagi penutupan, gunakan bahan eb, audio, video, atau grafik.
*ara penggunaan kata kun!i, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran Bahasa
+elayu.
1. +asukkan kata kun!i yang sesuai di ruangan kotak pen!ari.
2. Taipkan perkataan yang bersesuaian dengan bahan yang hendak di!ari
3. *ontoh: pantun +elayu, atau ,pantun +elayu-
4. .enggunaan ,pengikat kata- akan membolehkan enjin pen!ari men!ari yang berkaitan
dengan perkara khusus sahaja sedangkan tanpa pengikat kata, enjin pen!ari akan
men!ari bahan dalam bentuk yang lebih meluas dan banyak.