Anda di halaman 1dari 1

Analisis SWOT

Strenghts (Kekuatan)
Weaknessess (Kelemahan)
Opportunities ( Peluang)
Threats ( Ancaman)
INTERNAL (ALA!AN) strengths " #eaknessess
E$TERNAL (L%ARAN) opportunities " threats&
Kekuatan
o A'a guru cemerlang Sains
o Kelengkapan I(T mencukupi
o )**+ guru mempun,ai kemahiran I(T
o Ke-olehan pe'agogi guru -aik
o Keperluan panitia mencukupi
o Kelengkapan -ilik sains mencukupi
o .ilangan muri' setiap kelas kecil
Kelemahan
.ahan kurikulum utk rangsangan pem-ela/aran kurang&
Persekitaran kelas ti'ak ceria
!asalah ponteng sering -erlaku
Kelas terapung
Peluang
0uru pemeriksa 'alam 'aerah
Sum-angan ke#angan i-u-apa
.antuan PP12PN 'ari segi mo'ul3mo'ul spt LTS 'll&
Pakar kemahiran -ela/ar 'i sekolah -er'ekatan
.ank soalan 'aripa'a panitia aerah1 !0.
Peluang mengha'iri kursus 'i kalangan guru
Ker/asama i-u-apa untuk menghantar anak pa'a #aktu petang
Ancaman
Tia'a perkhi'matan -as #aktu petang
Se-ahagian kecil keluarga muri' sangat miskin
Persekitaran komuniti ,ang ti'ak merangsang pengetahuan muri' (luar -an'ar)
Se-ahagian muri' -eker/a mem-antu keluarga selepas #aktu sekolah