Anda di halaman 1dari 19

AlAraaf

[1]
Alif, Laam, Miim, Saad.
[2]
(Al-Quran ini) sebuah Kitab an! diturun"an "e#adamu ($ahai Muhammad dari
%uhanmu). &leh itu, 'an!anlah ada #erasaan bimban! dalam dadamu men!enaina,
su#aa en!"au memberi amaran den!an Al-Quran itu ("e#ada (ran!-(ran! an!
in!"ar), dan su#aa men'adi #erin!atan ba!i (ran!-(ran! an! beriman.
[)]
(Kata"anlah "e#ada mere"a $ahai Muhammad)* +%urutlah a#a an! telah diturun"an
"e#ada "amu dari %uhan "amu dan 'an!anlah "amu menurut #emim#in-#emim#in an!
lain dari Allah, (teta#i saan!) amatlah sedi"it "amu men!ambil #erin!atan+.
[-]
.an bera#a bana" ne!eri an! Kami binasa"an, iaitu datan! a/ab se"sa Kami
menim#a #endudu"na #ada malam hari, atau "eti"a mere"a berehat #ada ten!ah hari.
[0]
Ma"a tida" ada an! mere"a "ata"an "eti"a datan!na a/ab Kami "e#ada mere"a,
melain"an mere"a (men!a"ui den!an) ber"ata* +Sebenarna "ami adalah (ran!-(ran!
an! /alim+.
[1]
Ma"a sesun!!uhna Kami (Allah) a"an men(al umat-umat an! telah diutus"an
(2asul-rasul) "e#ada mere"a, dan sesun!!uhna Kami a"an men(al 'u!a 2asul-rasul
itu.
[3]
Kemudian sesun!!uhna Kami a"an 4erita"an "e#ada mere"a (2asul-rasul dan
umat-umatna), den!an (berdasar"an) #en!etahuan (an! meli#uti a"an a#a an!
mere"a la"u"an), dan sememan!na Kami tida" se"ali-"ali !haib (bah"an sentiasa
Menden!ar, Melihat dan Men!etahui a"an hal eh$al mere"a).
[5]
.an timban!an amal #ada hari itu adalah benar, ma"a sesia#a an! berat timban!an
amalna (an! bai"), ma"a mere"a itulah (ran!-(ran! an! ber'aa.
[6]
.an sesia#a an! rin!an timban!an amalna (an! bai"), ma"a mere"a itulah
(ran!-(ran! an! meru!i"an dirina sendiri, den!an sebab mere"a berla"u /alim
terhada# aat-aat Kami (den!an meleta""anna #ada bu"an tem#atna).
[17]
.an sesun!!uhna Kami telah meneta#"an "amu (dan memberi "uasa) di bumi, dan
Kami 'adi"an untu" "amu #adana (berba!ai 'alan) #en!hidu#an (su#aa "amu
bersu"ur, teta#i) amatlah sedi"it "amu bersu"ur.
[11]
.an sesun!!uhna Kami telah men4i#ta"an "amu, lalu Kami membentu" ru#a "amu,
"emudian Kami berfirman "e#ada malai"at-malai"at* +Su'udlah "amu "e#ada Adam+,
lalu mere"a su'ud melain"an 8blis, ia tida"lah termasu" dalam !(l(n!an an! su'ud.
[12]
Allah berfirman* +A#a"ah #en!halan!na an! mene"atmu dari#ada su'ud "eti"a A"u
#erintahmu9+ 8blis men'a$ab* +A"u lebih bai" dari#ada Adam, :n!"au ($ahai %uhan)
'adi"an da"u dari a#i sedan! dia :n!"au 'adi"an dari tanah.+
[1)]
Allah berfirman* +%urunlah en!"au dari Sur!a ini, "erana tida" #atut en!"au berla"u
s(mb(n! di dalamna, (leh sebab itu "eluarlah, sesun!!uhna en!"au dari !(l(n!an
an! hina+.
[1-]
8blis ber"ata* ;erilah tem#(h "e#ada"u hin!!a hari mere"a diban!"it"an (hari "iamat)+.
[10]
Allah berfirman* +Sesun!!uhna en!"au dari !(l(n!an an! diberi tem#(h ("e suatu
masa an! tertentu)+.
[11]
8blis ber"ata* +&leh "erana :n!"au ($ahai %uhan) menebab"an da"u tersesat (ma"a)
demi sesun!!uhna a"u a"an men!ambil tem#at men!halan!i mere"a (dari men'alani)
'alanMu an! lurus,
[13]
+Kemudian a"u datan!i mere"a, dari hada#an mere"a serta dari bela"an! mere"a, dan
dari "anan mere"a serta dari "iri mere"a, dan :n!"au tida" a"an da#ati "ebana"an
mere"a bersu"ur+.
[15]
Allah berfirman* +Keluarlah en!"au dari Sur!a seba!ai ma"hlu" an! terhina serta
terusir. Sesun!!uhna sesia#a di antara mere"a an! menurutmu, teta#lah a"u a"an
memenuhi nera"a 'ahanam den!an (!(l(n!an) "amu (an! derha"a) semuana,
[16]
+.an $ahai Adam< %in!!alah en!"au dan isterimu di dalam Sur!a serta ma"anlah dari
ma"ananna se#uas-#uasna a#a saha'a "amu berdua su"ai, dan 'an!anlah "amu
ham#iri #("(" ini, ('i"a "amu men!ham#irina) ma"a a"an men'adilah "amu dari
(ran!-(ran! an! /alim+.
[27]
Setelah itu ma"a Saitan membisi""an (hasutan) "e#ada mere"a berdua su#aa
(da#atlah) ia menam#a""an "e#ada mere"a a"an aurat mere"a an! (se"ian lama)
tertutu# dari (#andan!an) mere"a, sambil ia ber"ata* +%ida"lah %uhan "amu melaran!
"amu dari#ada (men!ham#iri) #("(" ini, melain"an ("erana 8a tida" su"a) "amu
berdua men'adi malai"at atau men'adi dari (ran!-(ran! an! "e"al (selama-lamana di
dalam Sur!a)+.
[21]
.an ia bersum#ah "e#ada "eduana (den!an ber"ata)* +Sesun!!uhna a"u adalah dari
mere"a an! memberi nasihat "e#ada "amu berdua+.
[22]
.en!an sebab itu da#atlah ia men'atuh"an mere"a berdua ("e dalam laran!an) den!an
ti#u daana. Setelah mere"a mema"an (buah) #(h(n itu, terdedahlah "e#ada mere"a
berdua aurat masin!-masin!, dan mere"a mulailah menutu#na den!an daun-daun
(dari) Sur!a. Serta %uhan mere"a meneru mere"a* +;u"an"ah A"u telah melaran!
"amu berdua dari #("(" itu, dan A"u "ata"an "e#ada "amu, baha$a Saitan itu
adalah musuh "amu an! nata9+
[2)]
Mere"a berdua merau* +=ahai %uhan "ami, "ami telah men!aniaa diri "ami sendiri,
dan "alau :n!"au tida" men!am#un"an "ami dan memberi rahmat "e#ada "ami,
nes4aa men'adilah "ami dari (ran!-(ran! an! ru!i+.
[2-]
Allah berfirman* +%urunlah "amu semuana, den!an "eadaan seten!ah "amu men'adi
musuh ba!i seten!ahna an! lain, dan ba!i "amu disedia"an tem#at "ediaman di bumi,
dan 'u!a diberi "esenan!an hin!!a "e suatu "eti"a (mati)+.
[20]
Allah berfirman la!i* +.i bumi itu "amu hidu# dan situ 'u!a "amu mati, dan dari#adana
#ula "amu a"an di"eluar"an (diban!"it"an hidu# semula #ada hari "iamat)+.
[21]
=ahai ana"-ana" Adam< Sesun!!uhna Kami telah menurun"an "e#ada "amu
(bahan-bahan untu") #a"aian menutu# aurat "amu, dan #a"aian #erhiasan, dan #a"aian
an! beru#a ta>$a itulah an! sebai"-bai"na. ?an! demi"ian itu adalah dari
tanda-tanda (lim#ah "urnia) Allah (dan rahmat@a "e#ada hamba-hamba@a) su#aa
mere"a men!enan!na (dan bersu"ur).
[23]
=ahai ana"-ana" Adam< Aan!anlah "amu di#erdaa"an (leh Saitan seba!aimana ia
telah men!eluar"an "edua ibu ba#a "amu dari Sur!a, sambil ia menebab"an
terlu4utna #a"aian mere"a berdua untu" mem#erlihat"an "e#ada mere"a* aurat
mere"a (an! sebelum itu tertutu#). Sesun!!uhna Saitan dan "aumna melihat "amu
den!an "eadaan an! "amu tida" da#at melihat mere"a. Sesun!!uhna Kami telah
men'adi"an Saitan-saitan itu teman ra#at ba!i (ran!-(ran! an! tida" beriman.
[25]
.an ((ran!-(ran! an! tida" beriman itu) a#abila mere"a mela"u"an sesuatu
#erbuatan an! "e'i, mere"a ber"ata* +Kami da#ati datu" nene" "ami men!er'a"anna,
dan Allah #erintah"an "ami men!er'a"anna+. Kata"anlah ($ahai Muhammad)*
+Sesun!!uhna Allah tida" se"ali-"ali menuruh men!er'a"an #erbuatan an! "e'i.
Batut"ah "amu men!ata"an terhada# Allah a#a an! "amu tida" men!etahuina9+
[26]
Kata"anlah* +%uhan"u menuruh berla"u adil (#ada se!ala #er"ara), dan (menuruh
su#aa "amu) hada#"an mu"a (dan hati) "amu ("e#ada Allah) den!an betul #ada
tia#-tia# "ali men!er'a"an sembahan!, dan beribadatlah den!an men!i"hlas"an amal
u!ama "amu "e#ada@a semata-mata, ("erana) seba!aimana 8a telah men'adi"an
"amu #ada mulana, (demi"ian #ula) "amu a"an "embali ("e#ada@a).
[)7]
Sebaha!ian (dari umat manusia) diberi hidaah #etun'u" (leh Allah (den!an diberi
taufi> untu" beriman dan beramal s(leh), dan sebaha!ian la!i (an! in!"ar) berha"lah
mere"a ditim#a "esesatan (den!an #ilihan mere"a sendiri), "erana sesun!!uhna
mere"a telah men'adi"an Saitan-saitan itu #emim#in-#emim#in (an! ditaati) selain
Allah. Serta mere"a #ula menan!"a, baha$a mere"a berada dalam #etun'u" hidaah.
[)1]
=ahai ana"-ana" Adam< Ba"ailah #a"aian "amu an! indah berhias #ada tia#-tia# "ali
"amu "e tem#at ibadat (atau men!er'a"an sembahan!), dan ma"anlah serta minumlah,
dan 'an!an #ula "amu melam#au, sesun!!uhna Allah tida" su"a a"an (ran!-(ran!
an! melam#aui batas.
[)2]
Kata"anlah ($ahai Muhammad)* +Sia#a"ah an! (berani) men!haram"an #erhiasan
Allah an! telah di"eluar"an@a untu" hamba-hamba@a, dan demi"ian 'u!a
benda-benda an! bai" la!i halal dari re/e"i an! di"urnia"an@a9+ Kata"anlah*
+Semuana itu ialah (ni"mat-ni"mat) untu" (ran!-(ran! an! beriman (dan 'u!a an!
tida" beriman) dalam "ehidu#an dunia, (ni"mat-ni"mat itu #ula) hana tertentu (ba!i
(ran!-(ran! an! beriman saha'a) #ada hari "iamat+. .emi"ianlah Kami 'elas"an
aat-aat "eteran!an Kami satu #ersatu ba!i (ran!-(ran! an! (mahu) men!etahui.
[))]
Kata"anlah* +Sesun!!uhna %uhan"u hana men!haram"an #erbuatan-#erbuatan an!
"e'i, sama ada an! nata atau an! tersembuni, dan #erbuatan d(sa, dan #erbuatan
men4er(b(h den!an tida" ada alasan an! benar, dan (diharam"an@a) "amu
mem#erse"utu"an sesuatu den!an Allah sedan! Allah tida" menurun"an sebaran! bu"ti
(an! membenar"anna), dan (diharam"an@a) "amu mem#er"ata"an terhada# Allah
sesuatu an! "amu tida" men!etahuina.
[)-]
.an ba!i tia#-tia# umat ada tem#(h (an! telah diteta#"an), ma"a a#abila datan!
tem#(hna, tida" da#at mere"a di"emudian"an $alau sesaat#un, dan tida" da#at #ula
mere"a didahulu"an.
[)0]
=ahai ana"-ana" Adam< Ai"a datan! "e#ada "amu 2asul-rasul dari "alan!an "amu
an! men4erita"an "e#ada "amu aat-aat (#erintah) Ku, ma"a sesia#a an! berta>$a
dan mem#erbai"i amalna, tida" ada "ebimban!an (dari berla"una "e'adian an!
tida" bai") terhada# mere"a, dan mere"a #ula tida" a"an berdu"a4ita.
[)1]
.an (ran!-(ran! an! mendusta"an aat-aat (#erintah) Kami dan an! an!"uh
(merasa dirina lebih) dari#ada mematuhina, mere"alah ahli nera"a, mere"a "e"al di
dalamna.
[)3]
Ma"a tida" ada an! lebih /alim dari#ada (ran! an! berdusta terhada# Allah atau
an! mendusta"an aat-aat@a. &ran!-(ran! itu a"an menda#at baha!ian mere"a (di
dunia) dari a#a an! telah tersurat (ba!i mere"a), hin!!a a#abila datan! "e#ada
mere"a utusan-utusan Kami (malai"at) an! men!ambil na$a mere"a, bertanalah
malai"at itu ("e#ada mere"a)* +Mana"ah (ma"hlu"-ma"hlu" dan benda-benda) an!
"amu sembah selain Allah9+ Mere"a men'a$ab* +Semuana itu telah hilan! lena#
dari#ada "ami+, dan mereKa #ula men'adi sa"si terhada# diri mere"a sendiri, baha$a
mere"a adalah (ran!-(ran! an! in!"ar.
[)5]
Allah berfirman* +Masu"lah "amu "e dalam nera"a bersama-sama umat-umat an!
terdahulu dari#ada "amu, dari 'in dan manusia. %ia#-tia# satu umat an! masu",
men!utu" a"an saudarana (!(l(n!anna sendiri), hin!!a a#abila mere"a semua
berhim#un di dalamna, ber"atalah !(l(n!an an! a"hir men!enai !(l(n!an an!
#ertama di antara mere"a* +=ahai %uhan "ami, mere"a inilah an! telah menesat"an
"ami, (leh itu berilah "e#ada mere"a a/ab se"sa an! berli#at !anda dari (a/ab)
nera"a+. Allah berfirman* +Kamu masin!-masin! disedia"an (a/ab se"sa) an! berli#at
!anda teta#i "amu tida" men!etahui+.
[)6]
.an ber"atalah !(l(n!an #ertama ("etua-"etua), di antara mere"a, "e#ada !(l(n!an
an! a"hir (#en!i"ut-#en!i"utna)* +(Ai"a demi"ianlah hu"uman %uhan), ma"a tida"
ada ba!i "amu sebaran! "elebihan atas "ami+. (Allah berfirman)* +&leh itu rasalah "amu
a/ab se"sa disebab"an a#a an! "amu telah usaha"an+.
[-7]
Sesun!!uhna (ran!-(ran! an! mendusta"an aat-aat (#erintah) Kami dan an!
an!"uh (merasa dirina lebih) dari#ada mematuhina, tida" se"ali-"ali a"an dibu"a"an
ba!i mere"a #intu-#intu lan!it dan mere"a tida" a"an masu" Sur!a sehin!!a unta
masu" di luban! 'arum dan demi"ianlah Kami membalas (ran!-(ran! an! mela"u"an
"esalahan.
[-1]
.isedia"an untu" mere"a ham#aran-ham#aran dari a#i nera"a, dan di atas mere"a
la#isan-la#isan #enutu# (dari a#i nera"a) dan demi"ianlah Kami membalas (ran!-(ran!
an! /alim (disebab"an "ein!"aranna).
[-2]
.an (ran!-(ran! an! beriman serta beramal s(leh - (den!an tida" men'adi "eberatan
"e#ada mere"a, "erana) Kami tida" memberati diri sese(ran! (den!an "e$a'i#an)
melain"an se"adar an! terdaa (lehna, - mere"alah ahli Sur!a, mere"a "e"al di
dalamna.
[-)]
.an Kami 4abut"an se!ala dendam dan hasad den!"i dari hati mere"a, (di dalam
Sur!a) an! men!alir bebera#a sun!ai di ba$ah (tem#at) masin!-masin!, dan mere"a
#ula bersu"ur den!an ber"ata* +Se!ala #u'i tertentu ba!i Allah an! telah memberi
hidaah #etun'u" untu" (menda#at ni"mat-ni"mat) ini, #adahal Kami tida" se"ali-"ali
a"an mem#er(leh #etun'u" "alau Allah tida" memim#in "ami (den!an taufi>@a),
sesun!!uhna telah datan! 2asul-rasul %uhan "ami den!an memba$a "ebenaran+. .an
mere"a diseru* +8tulah Sur!a an! diberi"an "amu me$arisina den!an sebab a#a
an! "amu telah "er'a"an+.
[--]
.an (a#abila ahli-ahli Sur!a itu berada di tem#at masin!-masin!), berserulah mere"a
"e#ada ahli nera"a den!an ber"ata* +Sesun!!uhna "ami telah da#ati a#a an! telah
di'an'i"an "e#ada "ami (leh %uhan "ami, semuana betul. Ma"a ada"ah "amu 'u!a
telah da#ati a#a an! telah di'an'i"an (leh %uhan "amu itu semuana betul9+. Mere"a
men'a$ab* +;enar ada+. Kemudian berserulah #eneru (malai"at) di antara mere"a
("edua-dua #ua" itu) menata"an* +;aha$a la"nat Allah tertim#a "e atas (ran!-(ran!
an! /alim+.
[-0]
8aitu mere"a an! men!halan! (dirina sendiri dan 'u!a (ran! lain) dari menurut 'alan
Allah, dan men4ari helah men'adi"an 'alan itu ben!"(" ter#es(n!, sedan! mere"a #ula
tida" #er4aa"an hari a"hirat.
[-1]
.an di antara "eduana (Sur!a dan nera"a) ada temb(" +Al-ACraaf +(an! men'adi)
#endindin!, dan di atas temb(" Al-ACraaf itu ada sebilan!an (ran!-(ran! lela"i an!
men!enal tia#-tia# se(ran! (dari ahli-ahli Sur!a dan nera"a) itu, den!an tanda
masin!-masin!. .an mere"a #un meneru ahli Sur!a (den!an memberi salam,
"atana)* +Salaamun Alai"um+ (salam se'ahtera "e#ada "amu). Sedan! mere"a, sendiri
belum la!i masu" Sur!a, #adahal mere"a in!in san!at memasu"ina.
[-3]
.an a#abila dialih"an #andan!an mere"a "e arah ahli nera"a, mere"a (berd(a den!an)
ber"ata* +=ahai %uhan "ami< Aan!anlah :n!"au 'adi"an "ami bersama (ran!-(ran!
an! /alim+.
[-5]
.an (ran!-(ran! an! berada di atas temb(" Al-ACraaf meneru bebera#a (ran!
(Ketua "aum "afir) an! mere"a "enal den!an tandana, den!an ber"ata* +@am#a"na
"um#ulan "amu an! ramai (atau "e"aaan "amu an! besar) dan 'u!a se!ala a#a an!
"amu s(mb(n!"an dahulu - tida" da#at men(l(n! "amu+.
[-6]
(Mere"a bertana #ula "e#ada Ketua-"etua "aum "afir itu den!an ber"ata)* +8tu"ah
(ran!-(ran! an! "amu e'e"-e'e" dahulu dan "amu bersum#ah baha$a mere"a tida"
a"an ber(leh rahmat dari Allah9 (Se"aran! di"ata"an "e#ada mere"a)* D Masu"lah
"amu "e dalam Sur!a, tida" ada "ebimban!an (dari berla"una sesuatu an! tida"
bai") terhada# "amu, dan "amu #ula tida" a"an berdu"a4ita. C +
[07]
.an (%uhan meneran!"an #ula "ehinaan ahli nera"a den!an firmanna)* ahli nera"a
meneru ahli Sur!a (den!an ber"ata)* +Lim#ah"anlah "e#ada "ami sedi"it dari air atau
dari re/e"i (ma"anan) an! telah di"urnia"an Allah "e#ada "amu+. Mere"a (ahli
Sur!a) men'a$ab* +Sesun!!uhna Allah telah haram"an "edua-duana atas
(ran!-(ran! "afir+.
[01]
(%uhan berfirman* &ran!-(ran! "afir itu ialah) (ran!-(ran! an! men'adi"an
#er"ara-#er"ara u!ama mere"a seba!ai hiburan an! melalai"an dan #ermainan, dan
(ran!-(ran! an! telah ter#edaa den!an "ehidu#an dunia (se!ala "eme$ahanna dan
"ela/atanna). &leh itu, #ada hari ini (hari "iamat), Kami lu#a"an (tida" hirau"an)
mere"a seba!aimana mere"a telah lu#a (tida" hirau"an #ersia#an-#ersi#an untu")
menemui hari mere"a ini, dan 'u!a "erana mere"a selalu men!in!"ari aat-aat
"eteran!an Kami.
[02]
.an sesun!!uhna Kami telah datan!"an "e#ada mere"a, sebuah Kitab (Al-Quran)
an! Kami telah men'elas"anna satu #ersatu berdasar"an #en!etahuan (Kami an!
meli#uti se!ala-!alana), untu" men'adi hidaah #etun'u" dan rahmat, ba!i (ran!-(ran!
an! (mahu) beriman.
[0)]
%ida" ada #er"ara an! mere"a tun!!u-tun!!u"an melain"an a"ibat atau "esudahan
(a#a an! telah di'an'i"an (leh Allah di dalam Al-Quran), #ada hari datan!na a#a
an! telah di'an'i"an dalam Al-Quran itu (#ada hari "iamat "ela"), ber"atalah
(ran!-(ran! an! telah melu#a"anna (an! tida" men!hirau"anna dalam dunia)
dahulu* +Sesun!!uhna telah datan! 2asul-rasul %uhan "ami den!an memba$a
"ebenaran, ma"a ada"ah untu" "ami #emberi safaat su#aa mere"a memberi safaat
ba!i "ami atau (b(leh"ah) "ami di"embali"an ("e dunia) su#aa "ami da#at beramal,
lain dari#ada a#a an! "ami telah "er'a"an9+ Sesun!!uhna mere"a telah meru!i"an
diri mere"a sendiri, dan telah lena#lah dari mere"a #er"ara-#er"ara an! mere"a
ada-ada"an dahulu.
[0-]
Sesun!!uhna %uhan "amu ialah Allah an! men4i#ta"an lan!it dan bumi dalam enam
masa lalu 8a bersemaam di atas Aras, 8a melindun!i malam den!an sian! an!
men!irin!ina den!an deras (silih ber!anti) dan (8a #ula an! men4i#ta"an) matahari
dan bulan serta bintan!-bintan!, (semuana) tundu" "e#ada #erintah@a. 8n!atlah,
"e#ada Allah 'ualah tertentu urusan men4i#ta"an (se"alian ma"hlu") dan urusan
#emerintahan. Maha Su4i Allah an! men4i#ta dan mentadbir"an se"alian alam.
[00]
;erd(alah "e#ada %uhan "amu den!an merendah diri dan (den!an suara)
#erlahan-lahan. Sesun!!uhna Allah tida" su"a "e#ada (ran!-(ran! an! melam#aui
batas.
[01]
.an 'an!anlah "amu berbuat "er(sa"an di bumi sesudah Allah menedia"an se!ala
an! memba$a "ebai"an #adana, dan berd(alah "e#ada@a den!an #erasaan
bimban! ("alau-"alau tida" diterima) dan 'u!a den!an #erasaan terlalu men!hara#"an
(su#aa ma"bul). Sesun!!uhna rahmat Allah itu de"at "e#ada (ran!-(ran! an!
mem#erbai"i amalanna.
[03]
.an .ia lah (Allah) an! men!hantar"an an!in seba!ai #emba$a berita an!
men!embira"an sebelum "edatan!an rahmatna (iaitu hu'an), hin!!a a#abila an!in itu
memba$a a$an mendun!, Kami hala"an dia "e ne!eri an! mati ("e daerah an!
"erin! "(ntan!), lalu Kami turun"an hu'an den!an a$an itu, "emudian Kami "eluar"an
den!an air hu'an itu berba!ai-ba!ai 'enis buah-buahan. .emi"ianlah #ula Kami
men!eluar"an (men!hidu#"an semula) (ran!-(ran! an! telah mati, su#aa "amu
berin!at (men!ambil #ela'aran dari#adana).
[05]
.an ne!eri an! bai" (tanahna), tanaman-tanamanna tumbuh (subur) den!an i/in
Allah, dan ne!eri an! tida" bai" (tanahna) tida" tumbuh tanamanna melain"an
den!an "eadaan bantut. .emi"ianlah Kami meneran!"an tanda-tanda ("emurahan dan
"e"uasaan) Kami den!an berba!ai 4ara ba!i (ran!-(ran! an! (mahu) bersu"ur.
[06]
Sesun!!uhna Kami telah men!utus"an @abi @uh "e#ada "aumna, lalu ber"atalah ia*
+=ahai "aum"u< Sembahlah "amu a"an Allah, (sebenarna) tida" ada %uhan ba!i
"amu selain dari#ada@a. Sesun!!uhna a"u bimban!, "amu a"an ditim#a a/ab hari
an! besar (hari "iamat)+
[17]
Ketua-"etua dari "aumna ber"ata* +Sesun!!uhna "ami nam#a"mu ($ahai @uh)
berada dalam "esesatan an! nata+.
[11]
@abi @uh men'a$ab* +=ahai KaumKu< %ida" ada #ada"u sebaran! "esesatan, teta#i
a"u adalah se(ran! 2asul dari %uhan se"alian alam.
[12]
+(%u!as"u) menam#ai"an "e#ada "amu #erintah-#erintah an! (diutus"an (leh)
%uhan"u, serta a"u memberi nasihat "e#ada "amu, sedan! a"u men!etahui (melalui
$ahu) dari Allah a"an a#a an! "amu tida" men!etahuina.
[1)]
+Ada"ah "amu merasa ra!u-ra!u dan hairan tentan! datan!na "e#ada "amu nasihat
#en!a'aran dari %uhan "amu melalui se(ran! lela"i dari !(l(n!an "amu, untu" memberi
#erin!atan "e#ada "amu, dan su#aa "amu berta>$a dan 'u!a su#aa "amu ber(leh
rahmat9+.
[1-]
Mere"a terus mendusta"anna, lalu Kami selamat"an dia dan (ran!-(ran! an!
bersamana di dalam bahtera, dan Kami "aram"an (ran!-(ran! an! mendusta"an
aat-aat "ami. Sesun!!uhna mere"a adalah "aum an! buta (matahatina dari#ada
melihat "ebenaran)
[10]
.an "e#ada "aum Aad, (Kami utus"an) saudara mere"a* @abi Eud. 8a ber"ata*
+=ahai "aum"u< Sembahlah "amu a"an Allah, (sebenarna) tida" ada %uhan ba!i
"amu selain dari#ada@a. &leh itu, tida""ah "amu mahu berta>$a "e#ada@a9 +
[11]
Ketua-"etua an! "afir dari "aumna ber"ata* +Sesun!!uhna "ami ($ahai Eud)
nam#a"mu berada dalam "eb(d(han, dan sesun!!uhna "ami fi"ir en!"au adalah dari
(ran!-(ran! an! berdusta+.
[13]
@abi Eud men'a$ab* +=ahai "aum"u< %ida" ada #ada"u sebaran! "eb(d(han, teta#i
a"u adalah se(ran! 2asul dari %uhan se"alian alam.
[15]
+(%u!as"u) menam#ai"an "e#ada "amu a"an #erintah-#erintah (an! diutus"an (leh)
%uhan"u, dan a"u adalah #emberi nasihat an! amanah, ba!i "amu.
[16]
+Ada"ah "amu merasa ra!u-ra!u dan hairan tentan! datan!na "e#ada "amu nasihat
#en!a'aran dari %uhan "amu, melalui se(ran! lela"i dari !(l(n!an "amu, untu" memberi
#erin!atan "e#ada "amu9 .an "enan!lah "eti"a Allah men'adi"an "amu
"halifah-"halifah sesudah "aum @abi @uh, dan Allah telah menambah"an "amu
"elebihan (dan "e"uatan) #ada bentu" "e'adian tubuh "amu. Ma"a "enan!lah a"an
ni"mat-ni"mat Allah su#aa "amu ber'aa+.
[37]
Mere"a ber"ata* +Ada"ah en!"au datan! "e#ada "ami su#aa "ami hana menembah
Allah semata-mata, dan menin!!al"an a#a an! #ernah disembah (leh datu" nene"
"ami9 (Kami tida" a"an menurut) ma"a datan!"anlah a/ab an! en!"au 'an'i"an
"e#ada "ami, 'i"a betul en!"au dari (ran!-(ran! an! benar+.
[31]
@abi Eud men'a$ab* +Sesun!!uhna telah teta#lah "amu a"an ditim#a a/ab dan
"emur"aan dari %uhan "amu. Ada"ah "amu henda" berbahas den!an"u men!enai
nama-nama an! hana "amu dan nene" m(an! "amu menama"anna, sedan! Allah
tida" se"ali-"ali menurun"an sebaran! bu"ti an! membenar"anna9 Ma"a tun!!ulah
("edatan!an a/ab itu), sesun!!uhna a"u 'u!a dari (ran!-(ran! an! turut menun!!u
bersama-sama "amu+.
[32]
Ma"a Kami selamat"an dia dan (ran!-(ran! an! bersamana, den!an rahmat dari
Kami, dan Kami (binasa"an serta) #utus"an "eturunan (ran!-(ran! an! mendusta"an
aat-aat Kami, dan mere"a bu"anlah (ran!-(ran! an! beriman.
[3)]
.an "e#ada "aum %hamud (Kami utus"an) saudara mere"a* @abi S(leh. 8a ber"ata*
+=ahai "aum"u< Sembahlah "amu a"an Allah, (sebenarna) tiada %uhan ba!i "amu
selain dari#ada@a. Sesun!!uhna telah datan! "e#ada "amu "eteran!an an! nata
(mu"'i/at) dari %uhan "amu, ini adalah see"(r unta betina (dari) Allah seba!ai
"eteran!an ba!i "amu (membu"ti"an "ebenaran"u). &leh itu, biar"anlah unta itu
men4ari ma"an di bumi Allah, dan 'an!anlah "amu menentuhna den!an sesuatu an!
mena"itina, ("alau "amu menentuhna) ma"a "amu a"an ditim#a a/ab se"sa an!
tida" ter#eri sa"itna.
[3-]
+.an "enan!lah "eti"a Allah men'adi"an "amu "halifah-"halifah sesudah "aum Aad,
dan di tem#at"anna "amu di bumi, (den!an diberi "emudahan) untu" "amu
mendiri"an istana-istana di tanahna an! rata, dan "amu memahat !unun!-!anan!na
untu" di'adi"an rumah. Ma"a "enan!"anlah ni"mat-ni"mat Allah itu dan 'an!anlah
"amu bermahara'alela mela"u"an "er(sa"an di mu"a bumi+.
[30]
Ketua-"etua an! s(mb(n! ta"bur dari "aumna ber"ata "e#ada (ran!-(ran! an!
di#andan! lemah iaitu (ran!-(ran! an! telah beriman di antara mere"a* +%ahu"ah
"amu baha$a S(leh itu diutus dari %uhanna9+ Mere"a men'a$ab* +Sesun!!uhna
"ami beriman "e#ada a#a an! ia diutus untu" menam#ai"anna+.
[31]
&ran!-(ran! an! s(mb(n! ta"bur itu ber"ata* +Sesun!!uhna "ami teta# in!"ar a"an
(ran! an! "amu beriman "e#adana+.
[33]
Ma"a mere"a #un menembelih unta itu, dan mere"a menderha"a terhada# #erintah
%uhan mere"a, sambil ber"ata* +Eai S(leh< .atan!"anlah a/ab an! en!"au telah
'an'i"an "e#ada "ami, 'i"a betul en!"au dari 2asul-rasul an! diutus ((leh Allah)+.
[35]
&leh itu, mere"a #un dibinasa"an (leh !em#a bumi, lalu men'adilah mere"a
maat-maat an! tersun!"ur di tem#at tin!!al masin!-masin!.
[36]
Ma"a @abi S(leh #un menin!!al"an mere"a sambil ber"ata* +=ahai "aum"u< A"u
telah menam#ai"an "e#ada "amu #erutusan %uhan"u, dan a"u telah memberi nasihat
"e#ada "amu, teta#i "amu tida" su"a "e#ada (ran!-(ran! an! memberi nasihat+.
[57]
.an @abi Lut 'u!a (Kami utus"an). 8n!atlah "eti"a ia ber"ata "e#ada "aumna*
+Batut"ah "amu mela"u"an #erbuatan an! "e'i, an! tida" #ernah dila"u"an (leh
se(ran! #un dari #endudu" alam ini sebelum "amu9
[51]
+Sesun!!uhna "amu mendatan!i lela"i untu" memuas"an nafsu sah$at "amu den!an
menin!!al"an #erem#uan, bah"an "amu ini adalah "aum an! melam#aui batas+.
[52]
.an tida" ada 'a$ab dari "aumna selain dari#ada ber"ata* +Fsirlah mere"a (@abi Lut
dan #en!i"ut-#en!i"utna an! taat) dari bandar "amu ini, sesun!!uhna mere"a
adalah (ran!-(ran! an! (menda"$a) mensu4i"an diri+.
[5)]
Ma"a Kami selamat"an dia dan "eluar!ana (serta #en!i"ut-#en!i"utna) melain"an
isterina, adalah ia dari (ran!-(ran! an! dibinasa"an.
[5-]
.an Kami telah men!hu'ani mere"a den!an hu'an (batu an! membinasa"an). &leh itu,
lihatlah, ba!aimana a"ibat (ran!-(ran! an! mela"u"an "esalahan.
[50]
.an "e#ada #endudu" Madan (Kami utus"an) saudara mere"a @abi Suaib. 8a
ber"ata* +=ahai "aum sembahlah "amu a"an Allah, (sebenarna) tiada %uhan ba!i
"amu selain dari#ada@a. Sesun!!uhna telah datan! "e#ada "amu "eteran!an an!
nata dari %uhan "amu. &leh itu, sem#urna"anlah su"atan dan timban!an, dan
'an!anlah "amu "uran!"an ba!i manusia a"an benda-benda dan #er"ara-#er"ara an!
men'adi ha"na, dan 'an!anlah "amu berbuat "er(sa"an di mu"a bumi sesudah Allah
men'adi"anna (ma"mur teratur) den!an sebai"-bai"na. ?an! demi"ian itu lebih bai"
ba!i "amu 'i"a betul "amu (ran!-(ran! an! beriman.
[51]
+.an 'an!anlah "amu dudu" #ada tia#-tia# 'alan lalu-lalan!, den!an mena"ut-na"ut"an
dan men!halan!i (ran!-(ran! an! beriman dari melalui 'alan Allah, dan "amu #ula
men!henda"i su#aa 'alan Allah itu ben!"(" ter#es(n!. .an in!atlah semasa "amu
dahulu sedi"it bilan!anna lalu Allah men'adi"an "amu "emban! ramai, serta
#erhati"anlah ba!aimana a"ibat (ran!-(ran! an! berbuat "er(sa"an.
[53]
+.an 'i"a ada se!(l(n!an dari "amu beriman "e#ada $ahu (#erintah-#erintah Allah)
an! a"u telah diutus"an untu" menam#ai"anna, dan se!(l(n!an la!i tida" beriman,
ma"a sabarlah sehin!!a Allah men'alan"an hu"um@a di antara "ita semua, dan .ia
lah 'ua sebai"-bai" ha"im+.
[55]
Ketua-"etua an! s(mb(n! ta"bur dari "aum @abi Suaib ber"ata* +Sesun!!uhna
"ami a"an men!usirmu $ahai Suaib dan (ran!-(ran! an! beriman an! men'adi
#en!i"ut-#en!i"utmu dari ne!eri "ami ini, atau "amu ber#indah "e#ada u!ama "ami+.
@abi Suaib men'a$ab* +Ada"ah ("amu henda" mela"u"an an! demi"ian) se"ali#un
"ami tida" menu"aina9
[56]
+Sesun!!uhna (berma"na) "ami berdusta terhada# Allah, 'i"a "ami ber#indah "e#ada
u!ama "amu sesudah Allah menelamat"an "ami dari#adana. .an tida"lah harus "ami
ber#indah "e#adana sama se"ali, "e4uali 'i"a Allah %uhan "ami, men!henda"ina.
Ben!etahuan %uhan "ami meli#uti a"an tia#-tia# sesuatu. Ke#ada Allah 'ualah "ami
berta$a"al. =ahai %uhan "ami, hu"um"anlah antara "ami dan "aum "ami den!an
"ebenaran ("eadilan), "erana :n!"au 'ualah sebai"-bai" Ea"im+.
[67]
.an ber"atalah #ula Ketua-"etua an! "afir dari "aum @abi Suaib ("e#ada (ran!
ramai)* +Sesun!!uhna 'i"a "amu men!i"ut Suaib nes4aa "amu den!an #erbuatan
an! demi"ian men'adilah (ran!-(ran! an! ru!i+.
[61]
Ma"a mere"a dibinasa"an (leh !em#a, lalu men'adilah mere"a maat-maat an!
tersun!"ur di tem#at masin!-masin!.
[62]
&ran!-(ran! an! mendusta"an @abi Suaib (#unah-ranah) se(lah-(lah mere"a tida"
#ernah mendiami ne!eri itu. &ran!-(ran! an! mendusta"an @abi Suaib, mere"alah
(ran!-(ran! an! ru!i.
[6)]
Kemudian @abi Suaib menin!!al"an mere"a sambil ber"ata* +=ahai "aum"u<
Sesun!!uhna a"u telah menam#ai"an "e#ada "amu #erintah-#erintah %uhan"u, dan
a"u telah memberi nasihat "e#ada "amu. &leh itu, tida"lah a"u merasa sedih terhada#
(ran!-(ran! "afir (an! telah binasa itu)+.
[6-]
.an (%uhan berfirman)* Kami tida" men!utus dalam sesebuah ne!eri se(ran! @abi
(an! didusta"an (leh #endudu"na), melain"an Kami tim#a"an mere"a den!an
"esusahan ("esem#itan hidu#) dan #enderitaan (#ena"it), su#aa mere"a tundu"
merendah diri (insaf dan tida" berla"u s(mb(n! ta"bur).
[60]
Setelah (mere"a tida" 'u!a insaf) Kami !anti"an "esusahan itu den!an "esenan!an
hin!!a mere"a "emban! bia" (serta senan!-lenan!) dan ber"ata (den!an an!"uhna)*
+Sesun!!uhna nene" m(an! "ita 'u!a #ernah merasai "esusahan dan "esenan!an
(seba!aimana an! "ita rasa"an)+. Lalu Kami tim#a"an mere"a (den!an a/ab se"sa)
se4ara men!e'ut, dan mere"a tida" menedarina.
[61]
.an (%uhan berfirman la!i)* Se"irana #endudu" ne!eri itu, beriman serta berta>$a,
tentulah Kami a"an membu"a "e#ada mere"a (#intu #en!urniaan) an!
melim#ah-lim#ah ber"atna, dari lan!it dan bumi. %eta#i mere"a mendusta"an (2asul
Kami), lalu Kami tim#a"an mere"a den!an a/ab se"sa disebab"an a#a an! mere"a
telah usaha"an.
[63]
Batut"ah #endudu" ne!eri ne!eri itu (berseda# hati) serta merasa aman dari#ada
"edatan!an a/ab Kami "e#ada mere"a #ada malam hari, semasa mere"a sedan! tidur9
[65]
Atau #atut"ah #endudu" ne!eri ne!eri itu (berseda# hati) serta merasa aman dari#ada
"edatan!an a/ab Kami "e#ada mere"a #ada sian! hari, semasa mere"a sedan! le"a
bermain-main9
[66]
Batut"ah mere"a (bersu"aria) sehin!!a mere"a merasa aman a"an ran4an!an buru"
(balasan a/ab) an! diatur (leh Allah9 Kerana sebenarna tida" ada an! merasa aman
dari ran4an!an buru" (balasan a/ab) an! diatur (leh Allah itu melain"an (ran!-(ran!
an! ru!i.
[177]
Ada"ah (an! demi"ian itu tersembuni dan) tida" 'elas "e#ada (ran!-(ran! an!
me$arisi ne!eri itu sesudah #endudu"na (hilan! lena# "erana ditim#a ben4ana),
baha$a "alau Kami "ehenda"i tentulah Kami a"an menim#a"an mere"a #ula den!an
a/ab disebab"an d(sa-d(sa mere"a, dan Kami meterai"an di atas hati mere"a
sehin!!a mere"a tida" da#at menden!ar (nasihat-nasihat #en!a'aran)9
[171]
@e!eri-ne!eri (an! telah Kami binasa"an) itu, Kami 4erita"an sebaha!ian dari "habar
beritana "e#adamu ($ahai Muhammad), dan sesun!!uhna telah datan! "e#ada
mere"a 2asul-rasul mere"a den!an "eteran!an-"eteran!an an! nata (mu"'i/at),
sesudah itu mere"a tida" 'u!a beriman "e#ada a#a an! mere"a telah mendusta"anna
dahulu. .emi"ianlah Allah meterai"an di atas hati (ran!-(ran! an! "afir.
[172]
.an Kami tida" menda#ati ba!i "ebana"an mere"a sebaran! 'an'i (an! dite#ati), dan
Kami tida" menda#ati "ebana"an mere"a melain"an (ran!-(ran! an! fasi".
[17)]
Kemudian Kami men!utus"an @abi Musa sele#as 2asul-rasul itu, den!an memba$a
aat-aat Kami "e#ada Giraun dan Ketua-"etua "aumna, lalu mere"a berla"u /alim
(in!"ar) a"an aat-aat itu. Ma"a #erhati"anlah ba!aimana "esudahan (ran!-(ran!
an! berbuat "er(sa"an.
[17-]
.an ber"atalah @abi Musa* +Eai Giraun< Sesun!!uhna a"u ini adalah se(ran! 2asul
dari %uhan se"alian alam.
[170]
+Sudah semestina a"u tida" men!ata"an sesuatu terhada# Allah melain"an an!
benar. Sesun!!uhna a"u datan! "e#ada "amu den!an memba$a "eteran!an an!
nata dari %uhan "amu. &leh itu, bebas"anlah Kaum ;ani 8srail menertai a"u ("e
Balestin).
[171]
Giraun men'a$ab* +Kalau betul en!"au datan! den!an memba$a sesuatu mu"'i/at
ma"a ba$alah dia (su#aa a"u melihatna), 'i"a betul en!"au dari (ran!-(ran! an!
benar+.
[173]
@abi Musa #un men4am#a""an t(n!"atna, ma"a tiba-tiba t(n!"atna itu men'adi
see"(r ular an! 'elas nata.
[175]
.an @abi Musa men!eluar"an tan!anna, tiba-tiba tan!anna (men'adi) #utih
(bersinar-sinar) ba!i (ran!-(ran! an! melihatna.
[176]
;er"atalah Ketua-"etua dari "aum Giraun* +Sesun!!uhna (ran! ini (Musa) ialah
se(ran! ahli sihir an! mahir.
[117]
+8a bertu'uan henda" men!eluar"an "amu dari ne!eri "amu+. (Giraun bertana)* +&leh
itu, a#a an! "amu s(r"an9+
[111]
Mere"a ber"ata* +%an!!uh"anlah dia dan saudarana (dari#ada di'atuh"an sebaran!
hu"uman) serta utuslah "e bandar-bandar (di merata-rata ne!eri Mesir untu")
men!um#ul"an (ahli-ahli sihir),
[112]
+?an! "ela" a"an memba$a "e#adamu se!ala ahli sihir an! mahir+.
[11)]
.an datan!lah ahli-ahli sihir itu "e#ada Giraun lalu ber"ata* +Sun!!uh"ah "ami a"an
ber(leh u#ah, "alau "ami da#at men!alah"anna9+
[11-]
Giraun men'a$ab* +;enar, ("amu a"an menda#at u#ah) dan "amu sesun!!uhna (a"an
men'adi) dari (ran!-(ran! an! dam#in! (den!an"u)+.
[110]
Mere"a ber"ata* +Eai Musa< :n!"au"ah an! a"an men4am#a""an (t(n!"atmu lebih
dahulu) atau "ami"ah an! a"an men4am#a""an (lebih dahulu)9+
[111]
@abi Musa men'a$ab* +Ham#a""anlah "amu (dahulu)<+ Ma"a a#abila mere"a
men4am#a""an (t(n!"at-t(n!"at dan tali masin!-masin!), mere"a menila# mata (ran!
ramai dan men'adi"an (ran!-(ran! itu merasa !erun, serta mere"a mela"u"an sihir
an! besar ("eadaan dan 4arana).
[113]
.an Kami $ahu"an "e#ada @abi Musa* +Ham#a""anlah t(n!"atmu<+ Ma"a tiba-tiba
t(n!"at itu menelan a#a an! mere"a #ura-#ura ada"an (den!an sihir mere"a).
[115]
Ma"a sabitlah "ebenaran (mu"'i/at @abi Musa), dan batalah (sihir) an! mere"a telah
la"u"an.
[116]
&leh itu, "alahlah Giraun dan Ketua-"etua "aumna di situ dan "embalilah mere"a
den!an "eadaan an! hina.
[127]
.an ("emenan!an @abi Musa men'adi"an) ahli-ahli sihir itu den!an sendirina
merebah"an diri mere"a su'ud,
[121]
Sambil ber"ata* +Kami beriman "e#ada %uhan se"alian alam.
[122]
+(8aitu) %uhan ba!i @abi Musa dan @abi Earun+.
[12)]
Giraun ber"ata* +Batut"ah "amu beriman "e#adana sebelum a"u memberi i/in "e#ada
"amu9 Sesun!!uhna ini adalah #erbuatan ti#u daa an! "amu la"u"an dalam bandar
ini "erana "amu henda" men!eluar"an #endudu"na dari #adana. &leh itu, "amu
a"an men!etahui (a"ibata).
[12-]
+.emi sesun!!uhna, a"u a"an mem(t(n! tan!an dan "a"i "amu den!an bersilan!,
"emudian a"u a"an memalan! "amu semuana+.
[120]
Mere"a men'a$ab* +Sesun!!uhna "ami (tida" !entar) "erana "e#ada %uhan "amilah
"embalina "ami (dan "e#ada@alah "ami men!hara#"an "eam#unan dan
rahmat@a).
[121]
+.an tida"lah en!"au (hai Giraun) marah (dan bertinda" mene"sa) "ami melain"an
"erana "ami beriman "e#ada aat-aat %uhan "ami, "eti"a sam#aina "e#ada "ami+.
(Mere"a berd(a)* +=ahai %uhan "ami, lim#ah"anlah "esabaran "e#ada "ami, dan
mati"anlah "ami dalam "eadaan 8slam (berserah bulat-bulat "e#adaMu)+.
[123]
.an ber"atalah #ula Ketua-"etua dari "aum Giraun* +Ada"ah en!"au ($ahai Giraun)
henda" membiar"an Musa dan "aumna untu" mela"u"an "er(sa"an di bumi (Mesir)
dan menin!!al"anmu serta a#a-a#a an! di#u'a (lehmu9+ Giraun men'a$ab* +Kita a"an
membunuh ana"-ana" lela"i mere"a dan "ita biar"an hidu# ana"-ana" #erem#uan
mere"a, dan "ita teta# men!uasai (menundu""an) mere"a+.
[125]
(Ben!i"ut-#en!i"ut @abi Musa merau, lalu) Musa ber"ata "e#ada "aumna*
+Mintalah #ert(l(n!an "e#ada Allah dan bersabarlah, sesun!!uhna bumi ini "e#unaan
Allah, di$aris"anna "e#ada sesia#a an! di"ehenda"i@a dari hamba-hamba@a,
dan "esudahan an! bai" adalah ba!i (ran!-(ran! an! berta>$a+.
[126]
Mere"a ber"ata* +Kami telah dianiaa dan di#erhamba"an ((leh Giraun) sebelum
en!"au datan! "e#ada "ami dan sesudah en!"au datan! "e#ada "ami+. @abi Musa
men'a$ab* +Mudah-mudahan %uhan "amu a"an membinasa"an musuh "amu dan
men'adi"an "amu "halifah di bumi, "emudian 8a a"an memerhati ba!aimana #ula
#erbuatan "amu9+
[1)7]
.an sesun!!uhna Kami telah menim#a"an Giraun dan "aumna den!an musim
"emarau dan "e"uran!an buah-buahan, su#aa mere"a insaf men!ambil #ela'aran.
[1)1]
Kemudian a#abila datan! "e#ada mere"a "esenan!an mere"a ber"ata* +8ni ialah hasil
usaha "ami+, dan 'i"a mere"a ditim#a "esusahan, mere"a men!ata"an nahas dan
malan! itu disebab"an (leh @abi Musa dan #en!i"ut-#en!i"utna. (%uhan berfirman)*
Ketahuilah, sesun!!uhna nahas dan malan! mere"a itu hana di teta#"an di sisi Allah,
a"an teta#i "ebana"an mere"a tida" men!etahui.
[1)2]
.an mere"a ber"ata* +=alau a#a saha'a ('enis-'enis) "eteran!an (mu"'i/at) an!
en!"au ba$a "e#ada "ami, ($ahai Musa), untu" men'alan"an sihirmu "e#ada "ami,
ma"a "ami tida" se"ali-"ali a"an beriman "e#adamu+.
[1))]
(Allah berfirman)* Kami #un men!hantar"an "e#ada mere"a taufan, dan belalan!, dan
"utu, dan "ata", dan darah, seba!ai tanda-tanda dan bu"ti an! 'elas nata, ma"a
mere"a 'u!a teta# berla"u s(mb(n! ta"bur dan men'adi "aum an! menderha"a.
[1)-]
.an a#abila a/ab an! tersebut itu menim#a mere"a, mere"a (merau den!an) ber"ata*
+=ahai Musa< B(h(n"anlah "e#ada %uhanmu untu" "ami den!an ("eh(rmatan)
#an!"at @abi an! diberi"an@a "e#adamu (an! men'adi"an #erm(h(nanmu sentiasa
ma"bul). Sesun!!uhna 'i"a en!"au ha#us"an a/ab itu dari#ada "ami, tentulah "ami
a"an beriman "e#adamu, dan sudah tentu "ami a"an membebas"an "aum ;ani 8srail
(#er!i) bersamamu+.
[1)0]
(%uhan berfirman)* Setelah Kami ha#us"an a/ab itu dari#ada mere"a, hin!!a "e suatu
masa an! tertentu an! mere"a sam#ai "e#adana, tiba-tiba mere"a men4abuli
'an'ina
[1)1]
Ma"a Kami #un membalas mere"a, lalu Kami menen!!elam"an mere"a di laut den!an
sebab mere"a mendusta"an aat-aat Kami dan mere"a sentiasa lalai dari#adana.
[1)3]
.an Kami $aris"an "e#ada "aum (;ani 8srail) an! telah tertindas itu a"an
daerah-daerah timur bumi (Balestin) dan daerah-daerah baratna, an! Kami telah
melim#ah"an ber"at #adana. .an telah sem#urnalah Kalimah Allah ('an'i@a) an!
bai" "e#ada "aum ;ani 8srail "erana "esabaran mere"a (semasa mere"a ditindas (leh
Giraun), dan Kami telah han4ur"an a#a an! telah dibuat (leh Giraun dan "aumna dan
a#a an! mere"a telah diri"an (dari ban!unan-ban!unan an! tin!!i)
[1)5]
.an Kami ba$a"an ;ani 8srail "e sebaran! Laut (Merah) itu lalu mere"a sam#ai
"e#ada suatu "aum an! sedan! menembah berhala-berhalana. (Melihat"an an!
demi"ian) mere"a (;ani 8srail) ber"ata* +=ahai Musa buatlah untu" "ami suatu tuhan
(berhala) seba!aimana mere"a mem#unai bebera#a tuhan+. @abi Musa men'a$ab*
+Sesun!!uhna "amu ini adalah "aum an! 'ahil.
[1)6]
+Sesun!!uhna mere"a (#enembah-#enembah berhala itu), a"an dihan4ur"an a#a
an! mere"a berada di dalamna (dari #erbuatan siri"), dan teta#lah salahna a#a
an! mere"a "er'a"an itu+.
[1-7]
@abi Musa ber"ata la!i* +Batut"ah a"u men4ari tuhan untu" "amu selain dari Allah,
#adahal 8a telah melebih"an "amu atas se"alian manusia (an! se/aman den!an "amu,
den!an berba!ai ni"mat an! telah di"urnia"an@a "e#ada "amu)9+
[1-1]
.an (%uhan berfirman)* 8n!atlah "eti"a Kami selamat"an "amu dari Giraun dan
"aumna, an! mene"sa "amu den!an a/ab se"sa an! seberat-berat dan
seburu"-buru"na, mere"a membunuh ana"-ana" lela"i "amu dan membiar"an hidu#
ana"-ana" #erem#uan "amu, dan (in!atlah baha$a) an! demi"ian itu men!andun!i
4ubaan an! besar dari %uhan "amu.
[1-2]
.an "ami telah 'an'i"an masa "e#ada @abi Musa (untu" memberi"an %aurat) selama
ti!a #uluh malam, serta Kami !ena#"an 'umlahna den!an se#uluh malam la!i, lalu
sem#urnalah $a"tu an! telah ditentu"an (leh %uhanna em#at #uluh malam. .an
ber"atalah @abi Musa "e#ada saudarana @abi Earun (semasa "eluar menerima
%aurat)* +Ianti"anlah a"u dalam (urusan memim#in) "aum"u dan #erbai"ilah ("eadaan
mere"a se#enin!!alan"u), dan 'an!anlah en!"au menurut 'alan (ran!-(ran! an!
mela"u"an "er(sa"an+.
[1-)]
.an "eti"a @abi Musa datan! #ada $a"tu an! Kami telah tentu"an itu, dan %uhanna
ber"ata-"ata den!anna, ma"a @abi Musa (merau den!an) ber"ata* +=ahai
%uhan"u< Berlihat"anlah "e#ada"u (JatMu ?an! Maha Su4i) su#aa a"u da#at
melihatMu+. Allah berfirman* +:n!"au tida" se"ali-"ali a"an san!!u# melihatKu, teta#i
#andan!lah "e !unun! itu, ma"a "alau ia teta# berada di tem#atna, nes4aa en!"au
a"an da#at melihatKu+, Setelah %uhanna +%a'alla+ (men/ahir"an "ebesaran@a)
"e#ada !unun! itu, (ma"a) +%a'alli@a+ men'adi"an !unun! itu han4ur lebur dan @abi
Musa #un 'atuh #en!san. Setelah ia sedar semula, ber"atalah ia* +Maha Su4i :n!"au
($ahai %uhan"u), a"u bertaubat "e#adaMu, dan a"ulah (ran! an! a$al #ertama
beriman (#ada /aman"u)
[1--]
Allah berfirman* +=ahai Musa< Sesun!!uhna A"u memilihmu melebihi umat manusia
(an! ada #ada /amanmu), den!an memba$a #erutusanKu (Kitab %aurat) dan den!an
KalamKu, (leh itu, terimalah a#a an! A"u "urnia"an "e#adamu, dan 'adi"anlah
dirimu dari (ran!-(ran! an! bersu"ur+.
[1-0]
.an Kami telah menulis"an ba!i @abi Musa #ada Lauh-lauh (%aurat) itu, dari #elba!ai
'enis nasihat #en!a'aran dan #en'elasan ba!i tia#-tia# sesuatu (dasar Sariat dan
hu"um-hu"umna). &leh itu, terimalah dia (dan amal"anlah $ahai Musa) den!an
bersun!!uh-sun!!uh, dan suruhlah "aummu ber#e!an! (serta men!amal"an) an!
sebai"-bai"na (iaitu suruhan-suruhanna). A"u a"an #erlihat"an "e#ada "amu a"an
ne!eri (ran!-(ran! an! fasi" - derha"a+.
[1-1]
A"u a"an memalin!"an (hati) (ran!-(ran! an! s(mb(n! ta"bur di mu"a bumi den!an
tiada alasan an! benar dari (memahami) aat-aatKu (an! menun'u""an
"e"uasaanKu), dan mere"a (an! bersifat demi"ian) 'i"a mere"a melihat sebaran!
"eteran!an (bu"ti), mere"a tida" beriman "e#adana, dan 'i"a mere"a melihat 'alan
an! (memba$a "e#ada) hidaah #etun'u", mere"a tida" men!ambilna seba!ai 'alan
an! dilalui. .an sebali"na 'i"a mere"a melihat 'alan "esesatan, mere"a terus
men!ambilna seba!ai 'alan an! dilalui. ?an! demi"ian itu, "erana mere"a
mendusta"an aat-aat Kami dan mere"a sentiasa lalai dari#adana.
[1-3]
.an (ran!-(ran! an! mendusta"an aat-aat Kami dan #ertemuan hari a"hirat,
!u!urlah amal-amal mere"a (an! bai"). Mere"a tida" diberi"an balasan (#ada hari
a"hirat) melain"an (ba!i) a#a an! mere"a telah "er'a"an (dari #erbuatan "ufur dan
ma"siat).
[1-5]
.an "aum @abi Musa, sesudah ia (#er!i "e Iunun! %ursina), mere"a membuat dari
baran!-baran! emas #erhiasan mere"a, (#atun!) ana" lembu an! bertubuh dan
bersuara (Allah berfirman)* +%ida""ah mere"a memi"ir"an baha$a #atun! itu tida"
da#at ber"ata-"ata den!an mere"a dan tida" da#at 'u!a menun'u""an 'alan "e#ada
mere"a9 Mere"a men'adi"anna (berhala an! disembah) dan sememan!na mere"a
adalah (ran!-(ran! an! mela"u"an "e/aliman+.
[1-6]
.an setelah mere"a menesal (a"an a#a an! mere"a la"u"an) dan men!etahui
baha$a mere"a telah sesat, ber"atalah mere"a* +Sesun!!uhna 'i"a %uhan "ami tida"
memberi rahmat "e#ada "ami dan men!am#un"an "ami, nes4aa men'adilah "ami dari
(ran!-(ran! an! ru!i+.
[107]
.an a#abila @abi Musa "embali "e#ada "aumna den!an marah dan du"a4ita,
ber"atalah ia* +Amatlah buru"na a#a an! telah "amu la"u"an se#enin!!alan"u,
men!a#a "amu terburu-buru (tida" menun!!u) #erintah %uhan "amu9+ .an ia
meleta""an Lauh-lauh (an! men!andun!i tulisan %aurat) itu serta ia meme!an!
(rambut) "e#ala saudarana (@abi Earun) sambil menari"na "e#adana. @abi Earun
ber"ata* +=ahai ana" ibu"u< Sesun!!uhna "aum (;ani 8srail) memandan!"u lemah
dan naris-naris mere"a membunuh"u ("eti"a a"u melaran! mere"a), (leh itu,
'an!anlah en!"au men'adi"an musuh ber!embira melihat (tem#ela"mu) terhada#"u, dan
'an!anlah en!"au 'adi"an da"u termasu" dalam !(l(n!an (ran!-(ran! an! /alim+.
[101]
@abi Musa berd(a den!an ber"ata* +=ahai %uhan"u, am#un"anlah ba!i"u dan ba!i
saudara"u, dan masu""anlah "ami "e dalam rahmatMu, "erana :n!"aulah saha'a ?an!
Maha Men!asihani dari se!ala an! lain men!asihani+.
[102]
Sesun!!uhna (ran!-(ran! an! menembah (#atun!) ana" lembu itu, a"an ditim#a
"emur"aan dari %uhan mere"a dan "ehinaan dalam "ehidu#an dunia. .an demi"ianlah
"ami membalas (ran!-(ran! an! men!ada-ada"an #er"ara an! tida" benar.
[10)]
.an (ran!-(ran! an! mela"u"an "e'ahatan "emudian mere"a bertaubat sesudah itu
dan beriman, (ma"a) sesun!!uhna %uhanmu sesudah itu Maha Ben!am#un, la!i Maha
Men!asihani.
[10-]
.an a#abila "emarahan @abi Musa itu reda, dia #un men!ambil Lauh-lauh %aurat itu
an! dalam nas"hahna ter"andun! #etun'u" dan rahmat, ba!i (ran!-(ran! an!
bersun!!uh-sun!!uh ta"ut "e#ada %uhan mere"a (dari#ada melan!!ar #erintah@a).
[100]
.an @abi Musa memilih tu'uh #uluh (ran! lela"i dari "aumna (untu" di ba$a bersama
"e Iunun! %ursina) #ada $a"tu an! telah "ami tentu"an. Ma"a "eti"a mere"a
di!e!ar (leh !em#a, @abi Musa merau den!an ber"ata* +=ahai %uhan"u< Ai"a
:n!"au "ehenda"i, :n!"au b(leh binasa"an mere"a bersama-sama den!an"u sebelum
ini. Ada"ah :n!"au henda" membinasa"an "ami disebab"an a#a an! telah dila"u"an
(leh (ran!-(ran! an! b(d(h di antara "ami9 (A#a an! mere"a telah la"u"an) itu
hanalah 4ubaanMu. .en!an 4ubaan itu :n!"au sesat"an sesia#a an! :n!"au
"ehenda"i dan :n!"au beri #etun'u" "e#ada sesia#a an! :n!"au "ehenda"i. :n!"au
'ualah Belindun! "ami, (leh itu am#un"anlah "ami dan berilah rahmat "e#ada "ami,
"erana :n!"au 'ualah sebai"-bai" Bemberi am#un.
[101]
+.an teta#"anlah untu" Kami "ebai"an dalam dunia ini dan 'u!a di a"hirat,
sesun!!uhna "ami "embali (bertaubat) "e#adaMu+. Allah berfirman* +A/abKu a"an
A"u tim#a"an "e#ada sesia#a an! A"u "ehenda"i, dan rahmatKu meli#uti tia#-tia#
sesuatu, ma"a A"u a"an menentu"anna ba!i (ran!-(ran! an! berta>$a, dan an!
memberi /a"at, serta (ran!-(ran! an! beriman "e#ada aat-aat Kami.
[103]
+8aitu (ran!-(ran! an! men!i"ut 2asulullah (Muhammad s.a.$) @abi an! Fmmi,
an! mere"a da#ati tertulis (namana dan sifat-sifatna) di dalam %aurat dan 8n'il an!
ada di sisi mere"a. 8a menuruh mere"a den!an #er"ara-#er"ara an! bai", dan
melaran! mere"a dari#ada mela"u"an #er"ara-#er"ara an! "e'i, dan ia men!halal"an
ba!i mere"a se!ala benda an! bai", dan men!haram"an "e#ada mere"a se!ala benda
an! buru", dan ia 'u!a men!ha#us"an dari mere"a beban-beban dan
belen!!u-belen!!u an! ada #ada #ada mere"a. Ma"a (ran!-(ran! an! beriman
"e#adana, dan memulia"anna, 'u!a men(l(n!na, serta men!i"ut nur (4ahaa) an!
diturun"an "e#adana (Al-Quran), mere"a itulah (ran!-(ran! an! ber'aa.
[105]
Kata"anlah ($ahai Muhammad)* +=ahai se"alian manusia< Sesun!!uhna a"u adalah
Besuruh Allah "e#ada "amu semuana, (di utus (leh Allah) an! men!uasai lan!it dan
bumi, tiada %uhan (an! berha" disembah) melain"an .ia, ?an! men!hidu#"an dan
memati"an. &leh itu, berimanlah "amu "e#ada Allah dan 2asul@a, @abi an! Fmmi
an! beriman "e#ada Allah dan Kalimah-"alimah@a (Kitab-"itab@a), dan i"utilah
dia, su#aa "amu ber(leh hidaah #etun'u"+.
[106]
.an di antara "aum @abi Musa, ada satu !(l(n!an an! memberi #etun'u" ("e#ada
(ran! ramai) den!an #er"ara-#er"ara an! ha", dan den!anna mere"a men'alan"an
"eadilan.
[117]
.an "ami membaha!i"an mere"a (;ani 8srail) men'adi dua belas su"u, seba!ai
!(l(n!an-!(l(n!an besar, dan Kami $ahu"an "e#ada @abi Musa, "eti"a "aumna
meminta air "e#adana* +Bu"ulah batu itu den!an t(n!"atmu.+ Ma"a ter#an4arlah
dari#adana dua belas mata air. %ia#-tia# !(l(n!an (di antara mere"a) men!etahui
tem#at masin!-masin!. .an Kami naun!i mere"a den!an a$an, dan Kami turun"an
"e#ada mere"a +Mann+ dan +Sal$a+. (Lalu Kami berfirman)* +Ma"anlah dari bai"-bai"
an! "ami telah "urnia"an "e#ada "amu+. .an tida"lah mere"a men!aniaa Kami
(den!an "e"ufuran mere"a), teta#i mere"a adalah men!aniaa diri mere"a sendiri.
[111]
.an (in!atlah) "eti"a di"ata"an "e#ada mere"a* +%in!!alah dalam bandar ini dan
ma"anlah dari ma"ananna a#a saha'a an! "amu su"ai, dan berd(alah den!an
ber"ata* D (=ahai %uhan "ami), !u!ur"anlah (d(sa "ami) C, dan masu"lah melalui #intu
(bandar) itu den!an tundu" merendah diri, su#aa Kami men!am#un"an d(sa-d(sa
"amu. Kami a"an menambah (balasan) ba!i (ran!-(ran! an! berbuat "ebai"an+.
[112]
Ma"a (ran!-(ran! an! /alim di antara mere"a menu"ar"an #erintah itu den!an
#er"ataan an! tida" di"ata"an "e#ada mere"a. &leh itu, Kami turun"an a/ab dari
lan!it menim#a mere"a, den!an sebab "e/aliman an! mere"a la"u"an.
[11)]
.an bertanalah "e#ada mere"a ($ahai Muhammad) men!enai (#endudu") bandar
an! leta"na di te#i laut, semasa mere"a melan!!ar laran!an #ada hari Sabtu, "eti"a
datan! "e#ada mere"a #ada hari Sabtu itu i"an-i"an (an! men'adi 4ubaan "e#ada)
mere"a, an! "elihatan timbul di mu"a air, sedan! #ada hari-hari lain, i"an-i"an itu
tida" #ula datan! "e#ada mere"a. .emi"ianlah "ami men!u'i mere"a (den!an 4ubaan
itu) "erana mere"a sentiasa berla"u fasi".
[11-]
.an (in!atlah) "eti"a se!(l(n!an di antara mere"a ber"ata* +Men!a#a "amu menasihati
"aum an! Allah a"an membinasa"an mere"a atau men!a/ab"an mere"a den!an a/ab
an! amat berat9+ &ran!-(ran! (an! memberi nasihat) itu men'a$ab* +(@asihat itu
ialah) untu" mele#as"an diri dari bersalah "e#ada %uhan "amu, dan su#aa mere"a
berta>$a+.
[110]
Ma"a "eti"a mere"a melu#a"an (tida" men!hirau"an) a#a an! telah di#erin!at"an
"e#ada mere"a, Kami selamat"an (ran!-(ran! an! melaran! dari#ada #erbuatan
'ahat itu, dan Kami tim#a"an (ran!-(ran! an! /alim den!an a/ab se"sa an! amat
berat, disebab"an mere"a berla"u fasi" (derha"a).
[111]
Ma"a setelah mere"a berla"u s(mb(n! ta"bur (tida" men!ambil indah) "e#ada a#a
an! telah dilaran! mere"a mela"u"anna, Kami "ata"an "e#ada mere"a* +Aadilah
"amu "era an! hina+.
[113]
.an (in!atlah $ahai Muhammad) "eti"a %uhanmu memberitahu* ;aha$a sesun!!uhna
8a a"an men!hantar"an "e#ada "aum ?ahudi itu, (terus menerus) hin!!a hari "iamat,
"aum-"aum an! a"an menim#a"an mere"a den!an a/ab sen!sara an!
seburu"-buru"na (disebab"an "e'ahatan dan "e"ufuran mere"a). Sesun!!uhna
%uhanmu amat 4e#at a/ab se"sa@a, dan sesun!!uhna .ia 'u!a Maha Ben!am#un,
la!i Maha Men!asihani.
[115]
.an Kami #e4ah-#e4ah"an mere"a ("aum ?ahudi itu) ber#ua"-#ua" (an! bertaburan
di merata-rata) dunia ini. .i antara mere"a ada an! s(leh dan di antarana 'u!a an!
tida" demi"ian. .an "ami u'i mere"a den!an ni"mat #emberian an! bai"-bai" dan
bala ben4ana an! buru", su#aa mere"a "embali (bertaubat).
[116]
Ma"a mere"a "emudianna di!anti"an (leh "eturunan-"eturunan an! 'ahat an!
me$arisi Kitab (%aurat). Mere"a men!ambil "ebendaan an! hina di dunia ini sambil
ber"ata* +A"an diam#un"an "ela" d(sa "ami+ Badahal 'i"a datan! "e#ada mere"a
"ebendaan an! hina se#erti itu mere"a a"an men!ambilna la!i. ;u"an"ah telah
diambil #er'an'ian setia dari#ada mere"a di dalam "itab %aurat baha$a mere"a tida"
mem#er"ata"an terhada# Allah melain"an an! benar9 .an mere"a #ula telah
mem#ela'ari a#a an! ter"andun! di dalamna9 .an 'u!a (mere"a men!etahui baha$a)
ne!eri a"hirat itu lebih bai" ba!i (ran!-(ran! an! berta>$a. %ida""ah "amu mahu
men!erti9
[137]
.an (ran!-(ran! an! ber#e!an! te!uh den!an Kitab Allah serta mendiri"an
sembahan!, sesun!!uhna Kami tida" a"an men!hilan!"an #ahala (ran!-(ran! an!
berusaha mem#erbai"i ("eadaan hidu#na).
[131]
.an (in!atlah $ahai Muhammad) "eti"a Kami men!an!"at !unun! (%ursina) "e atas
mere"a (;ani 8srail) se(lah-(lah !unun! itu a$an (an! menaun!i mere"a) dan mere"a
a"in baha$a !unun! itu a"an 'atuh menim#a mere"a, (sambil Kami berfirman "e#ada
mere"a)* +%erimalah den!an bersun!!uh-sun!!uh (Kitab %aurat) an! telah Kami
beri"an "e#ada "amu dan in!atlah (amal"anlah) a#a an! ter"andun! di dalamna,
su#aa "amu men'adi (ran!-(ran! an! berta>$a+
[132]
.an (in!atlah $ahai Muhammad) "eti"a %uhanmu men!eluar"an /uriat ana"-ana"
Adam (turun-temurun) dari (tulan!) bela"an! mere"a, dan 8a 'adi"an mere"a sa"si
terhada# diri mere"a sendiri, (sambil 8a bertana den!an firman@a)* +;u"an"ah A"u
tuhan "amu9+ Mere"a semua men'a$ab* +;enar (:n!"aulah %uhan "ami), "ami
men'adi sa"si+. ?an! demi"ian su#aa "amu tida" ber"ata #ada hari "iamat "ela"*
+Sesun!!uhna "ami adalah lalai (tida" diberi #erin!atan) tentan! (ha"i"at tauhid) ini+.
[13)]
Atau su#aa "amu tida" men!ata"an*+ Sesun!!uhna ibu ba#a "amilah an!
mela"u"an siri" dahulu sedan! "ami ialah "eturunan (mere"a) an! datan! "emudian
dari#ada mere"a. &leh itu, #atut"ah :n!"au ($ahai %uhan "ami) henda"
membinasa"an "ami disebab"an #erbuatan (ran!-(ran! an! sesat itu9+
[13-]
.an demi"ianlah Kami men'elas"an aat-aat "eteran!an Kami satu #ersatu (su#aa
nata se!ala "ebenaran), dan su#aa mere"a "embali ("e#ada "ebenaran).
[130]
.an ba4a"anlah "e#ada mere"a ($ahai Muhammad), "habar berita se(ran! an! "ami
beri "e#adana (#en!etahuan men!enai) aat-aat (Kitab) Kami. "emudian ia
men'adi"an dirina ter"eluar dari mematuhina, lalu ia dii"uti (leh Saitan (den!an
!(daanna), ma"a men'adilah dari (ran!-(ran! an! sesat.
[131]
.an "alau Kami "ehenda"i nes4aa Kami tin!!i"an #an!"atna den!an (sebab
men!amal"an) aat-aat itu. %eta#i ia bermati-mati 4enderun! "e#ada dunia dan
menurut ha$a nafsuna, ma"a bandin!anna adalah se#erti an'in!, 'i"a en!"au
men!halauna* ia men!hulur"an lidahna termen!ah-men!ah, dan 'i"a en!"au
membiar"anna* ia 'u!a men!hulur"an lidahna termen!ah-men!ah. .emi"ianlah
bandin!an (ran!-(ran! an! mendusta"an aat-aat Kami. Ma"a 4erita"anlah
"isah-"isah itu su#aa mere"a berfi"ir.
[133]
Amatlah buru"na bandin!an (ran!-(ran! an! mendusta"an aat-aat Kami, dan
mere"a #ula berla"u /alim "e#ada diri merela sendiri.
[135]
Sesia#a an! diberi #etun'u" (leh Allah (den!an sebab #ersediaanna) ma"a dia lah
an! ber(leh #etun'u", dan sesia#a an! disesat"an (leh Allah (den!an sebab
"ein!"aranna) ma"a mere"alah (ran!-(ran! an! ru!i.
[136]
.an sesun!!uhna Kami 'adi"an untu" nera"a 'ahanam bana" dari 'in dan manusia
an! mem#unai hati (teta#i) tida" mahu memahami den!anna (aat-aat Allah), dan
an! mem#unai mata (teta#i) tida" mahu melihat den!anna (bu"ti "eesaan Allah) dan
an! mem#unai telin!a (teta#i) tida" mahu menden!ar den!anna (a'aran dan nasihat),
mere"a itu se#erti binatan! terna", bah"an mere"a lebih sesat la!i, mere"a itulah
(ran!-(ran! an! lalai.
[157]
.an Allah mem#unai nama-nama an! bai" (an! mulia), ma"a serulah (dan
berd(alah) "e#ada@a den!an menebut nama-nama itu, dan #ulau"anlah (ran!-(ran!
an! ber#alin! dari "ebenaran dalam masa men!!una"an nama-nama@a. Mere"a
a"an menda#at balasan men!enai a#a an! mere"a telah "er'a"an.
[151]
.an di antara (ran!-(ran! an! Kami 4i#ta"an itu, ada satu umat an! memberi
#etun'u" den!an "ebenaran, dan den!anna mere"a men'alan"an "eadilan.
[152]
.an (ran!-(ran! an! mendusta"an aat-aat Kami, Kami a"an menari" menari"
mere"a sedi"it demi sedi"it ("e 'uran! "ebinasaan), menurut 4ara an! mere"a tida"
men!etahuina.
[15)]
.an A"u memberi tem#(h "e#ada mere"a, sesun!!uhna ran4an!an balasanKu
amatlah te!uh.
[15-]
Batut"ah mere"a (in!"ar dan) tida" mahu memi"ir"an (den!an fi"iran an! siuman
baha$a) sahabat mere"a (Muhammad) tida" se"ali-"ali men!ida# #ena"it !ila
(seba!aimana an! mere"a tuduh itu), bah"an ia hanalah se(ran! (Besuruh Allah) an!
memberi amaran an! 'elas.
[150]
Batut"ah mere"a (membuta"an mata) tida" mahu mem#erhati"an alam lan!it dan bumi
dan se!ala an! di4i#ta"an (leh Allah, dan (memi"ir"an) baha$a harus telah de"at a'al
"ebinasaan mere"a9 Ma"a "e#ada #er"ataan an! mana la!i sesudah (datan!na
Kalamullah Al-Quran) itu mere"a mahu beriman9
[151]
Sesia#a an! disesat"an (leh Allah ("erana "ein!"aranna), ma"a tida" ada sesia#a
#un an! a"an da#at memberi #etun'u" "e#adana, dan Allah membiar"an mere"a
meraba-raba (den!an bin!un!) dalam "esesatan mere"a.
[153]
Mere"a bertana "e#adamu ($ahai Muhammad) tentan! hari "iamat* +;ila"ah masa
datan!na9+ Kata"anlah* +Sesun!!uhna #en!etahuan men!enaina hanalah ada di sisi
%uhan"u, tida" ada sesia#a #un an! da#at meneran!"an "edatan!anna #ada
$a"tuna melain"an .ia. (Euru-hara) hari "iamat itu amatlah berat (men!!erun"an
ma"hlu"-ma"hlu" an! ada) di lan!it dan di bumi, ia tida" datan! "e#ada "amu
melain"an se4ara men!e'ut+. Mere"a bertana "e#adamu se(lah-(lah en!"au sedia
men!etahuina. Kata"anlah* +Sesun!!uhna #en!etahuan men!enai hari "iamat itu
adalah di sisi Allah, teta#i "ebana"an manusia tida" men!etahui+.
[155]
Kata"anlah* +A"u tida" ber"uasa mendatan!"an manfaat ba!i diri"u dan tida" da#at
men(la" mudarat "e4uali a#a an! di"ehenda"i Allah. .an "alau a"u men!etahui
#er"ara-#er"ara an! !haib, tentulah a"u a"an men!um#ul"an den!an bana"na
benda-benda an! mendatan!"an faedah dan (tentulah) a"u tida" ditim#a "esusahan.
A"u ini tida" lain hanalah (Besuruh Allah) an! memberi amaran (ba!i (ran!-(ran!
an! in!"ar) dan memba$a berita !embira ba!i (ran!-(ran! an! beriman+.
[156]
.ia lah (Allah) an! men4i#ta"an "amu semua dari (ha"i"at) diri an! satu, dan 8a
men!ada"an dari#ada ha"i"at itu #asan!anna (diri suami isteri), untu" bersenan! hati
dan hidu# mesra an! satu "e#ada an! lain. Keti"a suami men4am#uri isterina,
men!andun!lah ia den!an "andun!an an! rin!an, serta teruslah ia den!an "eadaan itu
("e suatu $a"tu). Kemudian "eti"a ia merasa berat (dan menaruh bimban!) berd(alah
suami isteri itu "e#ada %uhan mere"a (den!an ber"ata)*+ Sesun!!uhna 'i"a :n!"au
($ahai %uhan "ami) men!urnia"an "ami ni"mat an! bai", tentulah "ami men'adi
(ran!-(ran! an! bersu"ur+.
[167]
Kemudian "eti"a Allah men!urnia"an "e#ada "eduana ni"mat an! bai"
(seba!aimana an! mere"a #(h(n"an), mere"a berdua men'adi"an se"utu ba!i Allah
dalam urusan $u'udna ni"mat an! di"urnia"an Allah "e#ada mere"a. Maha Su4i
Allah dari a#a an! mere"a se"utu"an itu.
[161]
Batut"ah mere"a se"utu"an Allah den!an benda-benda an! tida" da#at men4i#ta"an
sesuatu#un, sedan! benda-benda itu sendiri di4i#ta"an9
[162]
.an benda-benda itu tida" da#at men(l(n! mere"a, dan tida" 'u!a da#at men(l(n!
dirina sendiri.
[16)]
.an 'i"a "amu (hai "aum musri") meneru benda-benda itu untu" mem#er(leh
#etun'u" (dari#adana), mere"a tida" da#at menurut (menam#ai"an ha'at) "amu,
sama saha'a ba!i "amu, sama ada "amu meneruna atau mendiam"an diri.
[16-]
Sesun!!uhna benda-benda an! "amu seru selain Allah adalah ma"hlu"-ma"hlu"
se#erti "amu. &leh itu, (4ubalah) meneruna su#aa benda-benda itu da#at
mem#er"enan"an #erm(h(nan "amu, "alau betul "amu (ran!-(ran! an! benar.
[160]
Ada"ah benda-benda (an! "amu sembah) itu mem#unai "a"i an! mere"a da#at
ber'alan den!anna, atau ada"ah mere"a mem#unai tan!an an! mere"a da#at
meme!an! (mene"sa) den!anna, atau ada"ah mere"a mem#unai mata an! mere"a
da#at melihat den!anna, atau ada"ah mere"a mem#unai telin!a an! mere"a da#at
menden!ar den!anna9 Kata"anlah ($ahai Muhammad)* +Ban!!ilah benda-benda an!
"amu 'adi"an se"utu Allah, "emudian "amu semua 'alan"an ti#u daa terhada#"u,
serta 'an!an #ula "amu bertan!!uh la!i.
[161]
+Sesun!!uhna #elindun!"u ialah Allah an! telah menurun"an "itab (Al-Quran), dan
.ia lah 'ua an! men(l(n! dan memelihara (ran!-(ran! an! berbuat "ebai"an+
[163]
.an benda-benda an! "amu sembah selain Allah, tida" a"an da#at men(l(n! "amu,
bah"an tida" da#at men(l(n! dirina sendiri.
[165]
.an 'i"a "amu meneru benda-benda (an! "amu sembah) itu untu" menda#at
#etun'u" (dari#adana), mere"a tida" da#at menden!arna, dan en!"au nam#a"
benda-benda itu memandan!mu #adahal mere"a tida" melihat.
[166]
%erimalah a#a an! mudah en!"au la"u"an, dan suruhlah den!an #er"ara an! bai",
serta ber#alin!lah ('an!an dihirau"an) (ran!-(ran! an! 'ahil (an! de!il den!an
"e'ahilanna).
[277]
.an 'i"a en!"au dihasut (leh sesuatu hasutan dari Saitan, ma"a mintalah #erlindun!an
"e#ada Allah, sesun!!uhna Allah Maha Menden!ar, la!i Maha Men!etahui.
[271]
Sesun!!uhna (ran!-(ran! an! berta>$a, a#abila mere"a disentuh (leh sesuatu
imbasan hasutan dari Saitan, mere"a in!at ("e#ada a'aran Allah) ma"a den!an itu
mere"a nam#a" ('alan an! benar).
[272]
Sedan! saudara (#en!i"ut) Saitan-saitan, dibantu (leh Saitan-saitan itu dalam
mela"u"an "esesatan, "emudian mere"a tida" berhenti-henti (mela"u"an #erbuatan
an! sesat la!i menesat"an itu).
[27)]
.an a#abila en!"au ($ahai Muhammad) tida" memba$a "e#ada mere"a sesuatu aat
Al-Quran (seba!aimana an! mere"a "ehenda"i), ber"atalah mere"a (se4ara
men!e'e")* +Men!a#a en!"au tida" bersusah #aah membuat sendiri a"an aat itu9+
Kata"anlah* +Sesun!!uhna a"u hana menurut a#a an! di$ahu"an "e#ada"u dari
%uhan"u. Al-Quran ini ialah #anduan-#anduan - an! membu"a hati - dari %uhan
"amu, dan #etun'u" serta men'adi rahmat ba!i (ran!-(ran! an! beriman+.
[27-]
.an a#abila Al-Quran itu diba4a"an, ma"a den!arlah a"an dia serta diamlah (den!an
sebulat-bulat in!atan untu" menden!arna), su#aa "amu ber(leh rahmat.
[270]
.an sebutlah serta in!atlah a"an %uhanmu dalam hatimu, den!an merendah diri serta
den!an #erasaan ta"ut (melan!!ar #erintahna), dan den!an tida" #ula menarin!"an
suara, #ada $a"tu #a!i dan #etan! dan 'an!anlah en!"au men'adi dari (ran!-(ran!
an! lalai.
[271]
Sesun!!uhna mere"a (malai"at) an! ada di sisi %uhanmu tida" bersi"a# an!"uh
(in!"ar) dari#ada beribadat "e#ada@a, dan mere"a #ula bertasbih ba!i@a, dan
"e#ada@alah 'ua mere"a su'ud.