Anda di halaman 1dari 45

POST MORTEM

UJIAN 1 (MAC), 2014


ANALISIS HEADCOUNT DAN
PENCAPAIAN SETIAP MATA PELAJARAN
MENGIKUT ALIRAN

PENCAPAIAN KESELURUHAN TAHUN 4

PENCAPAIAN KESELURUHAN MURID


MENGIKUT KELAS UJIAN 1 ,TAHUN 5.
Bilangan Calon Mengikut Kategori
Bil
Kelas Calon Semua
Daftar
A

Sekurangnya
1B

1C

1D

1E

1T

Bil Calon
Tidak
Semua
Hadir
DE
Semua A B C D E

Pera
tus
GPS
Men kelas
guasai

DINA
MIK

32

18

11

29

6.25 % 3.56

ELIT

0.00 % 4.00

INTE
GRITI

40

19

19

39

97.50
1.76
%

INTE
LEK

33

21

23

24.24
3.09
%

PRO
DUK
TIF

37

26

28

24.32
2.71
%

143

19

38

66

16

58

82

JUML

40.56

2.73

PENCAPAIAN KESELURUHAN MURID


MENGIKUT KELAS UJIAN 1 ,TAHUN 6.
Bilangan Calon Mengikut Kategori
Bil
Kelas Calon Semua
Daftar
A

Sekurangnya
1B

1C

1D

1E

1T

Bil Calon
Tidak
Semua
Hadir
DE
Semua A B C D E

Peratus
GPS
Mengua
kelas
sai

DINA
MIK

22

16

18

18.18 % 3.15

INTE
GRITI

37

28

36

97.30 % 1.53

INTE
LEK

25

11

10

11

13

44.00 % 2.95

PRO
DUK
TIF

36

10

24

34

94.44 % 2.07

JUML
AH

120

38

45

28

85

33

70.83 % 2.29

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN ,TAHUN 4

ANALISIS HEADCOUNT
BAHASA MELAYU, TAHUN 5
Penca Calon Calon
paian Daftar Ambil

Bil
TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C

Gred D

Bil

Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

Gred E

GPM
Bil %

TOV

143

143

22

15.38 63 44.06

49

34.27

6.29

134 93.71

0.
2.31
00

OTR1

143

143

26

18.18 61 42.66

50

34.97

4.20

137 95.80

0.
2.25
00

AR1
(UJ 1)

143

143

27

18.88 71 49.65

37

25.87

5.59

135 94.41

0.
2.18
00

OTR2
(1/2
TH)

143

143

32

22.38 56 39.16

53

37.06

1.40 141 98.60

0.
2.17
00

AR2

Analisis Pencapaian BM Pemahaman


Tahun 5
Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Dafta Ambi


TH
r
l
1

2
3

5
32
DINA
MIK

32

5
1
ELIT
5
40
INTE
GRITI

40

5
33
INTE
LEK
5
37
PRO
DUKT
IF

Jumlah

33

37

143 143

GRED B

Bil

Bil

0.00

0.00

GRED C
Bil

GRED D

GRED E

Menguasai
Bil

GPM
P

Bil

Bil

18.75 19 59.38

21.88

0.00

25 78.13 3.03

0.00

100

0.00

0.00

100 3.00

24 60.00 16 40.00

0.00

0.00

0.00

40

100 1.40

0
0

0.00

18 54.55 14 42.42

3.03

0.00

32 96.97 2.48

8.11

31 83.78

8.11

0.00

0.00

37

27 18.88 71 49.65 37 25.87

5.59

0.00 135 94.41 2.18

100 2.00

ANALISIS HEADCONT
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN T6
Penca Calon Calon Bil
paian Daftar Ambil TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C

Gred D

Bil

Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

95

Gred E
GPMP
Bil

79.17

1.67

2.91

TOV

120

120

1 0.83 36

30.0
0

58

48.33

23

19.1
7

OTR1

120

120

1 0.83 62

51.6
7

39

32.50

18

15.0 102

85.00

0.00

2.62

AR1
(UJ 1)

120

119

43.7
40.3
48
0
4

14

11.76

4.20 114

95.80

0.00

1.76

OTR2
TGT
(1/2
TH)

120

120

66.6
7

24

20.00

15

12.5 105

87.50

0.00

2.44

AR2

52

1 0.83 80

ANALISIS PENCAPAIAN
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN, TAHUN 6
Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Daf


tar

Am
bil

TH

1 DINA 22
MIK

22

2 INTE 37
GRITI

36

3 INTE
LEK

25

25

4 PRO 36
DUKT
IF

Jumlah

36

120 119

Bil

4.55

GRED B
Bil

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
Bil

Bil

Bil

Bil

12 54.55

27.27

13.64

0.00

19 86.36 2.50

34 94.44

5.56

0.00

0.00

0.00

36

14 56.00

28.00

8.00

0.00

23 92.00 2.36

15 41.67 20 55.56

2.78

0.00

0.00

36

52 43.70 48 40.34 14 11.76

4.20

0.00 114 95.80 1.76

GPM
P

100.0
1.06
0

0
8.00

100.0
1.61
0

BAHASA MELAYU PENULISAN, TAHUN 4

ANALISIS HEADCOUNT
BAHASA MELAYU PENULISAN, TAHUN 5
Penca Calon
paian Daftar

Calon
Ambil

Bil
TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
Gred E
%
Lu
Lulus
Bil %
lus

GPM
P

TOV

143

143

11 7.69

33 23.08 64 44.76 28

19.5
108 75.52 7
8

4.90 2.91

OTR1

143

143

11 7.69

38 26.57 60 41.96 31

21.6
109 76.22 3
8

2.10 2.84

AR1
(UJ 1)

143

142

4.93

24 16.90 59 41.55 46

32.3
90 63.38 6
9

4.23 3.14

OTR2
(1/2
TH)

143

143

13 9.09

39 27.27 60 41.96 30

20.9
112 78.32 1
8

0.70 2.77

AR2

ANALISIS PENCAPAIAN BM PENULISAN


TAHUN 5
Bil Calon
Bil Kelas Dafta Ambi
r
l
1 5
32 32
DINA
MIK
2 5
1
1
ELIT
PPKI
3 5
40 40
INTE
GRITI

5
33
INTE
LEK
5
37
PRO
DUK
TIF

Jumlah

32

37

143 142

GRED A
TH

Bil

GRED B
Bil

GRED C

Bil

GRED D
Bil

GRED E

Menguasai

Bil

Bil

GPM
P

0.00 1

3.13

11

34.3
18
8

56.25 2

6.25 12

37.50 3.66

0.00 0

0.00

0.00 0

0.00

100. 0

0.00

5.00

17.5
20 50.00 13
0

32.5
0
0

0.00

0.00 40

100.

2.15

0.00 2

6.25

18

56.2
11
5

34.38 1

3.13 20

62.50 3.34

0.00 1

2.70

17

45.9
17
5

45.95 2

5.41 18

48.65 3.54

4.93

24 16.90

59

41.5

46 32.39

4.23

90 63.38 3.14

ANALISIS HEADCOUNT BM PENULISAN


TAHUN 6
Penc
apai
an

Calon
Bil Gred A
Calon
Daf
T
Ambil
tar
H Bil
%

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

98

Gred E

GPMP
Bil

81.67

4.17

2.61

TOV

120

120

0 17 14.17 40 33.33 41

34.17

17 14.17

OTR
1

120

120

0 19 15.83 50 41.67 32

26.67

18 15.00 101

84.17

0.83

2.43

AR1(
UJ 1)

120

119

1 15 12.61 41 34.45 50

42.02

12 10.08 106

89.08

0.84

2.52

OTR
2

120

120

0 21 17.50 68 56.67 16

13.33

15 12.50 105

87.50

0.00

2.21

AR2

ANALISIS PENCAPAIAN
BAHASA MELAYU PENULISAN, TAHUN 6
Bil Calon
Bil Kelas Daf
tar
1

DINA
MIK 22

Am
bil

TH

GRED B

Bil

Bil

0.00

0.00

GRED C
Bil

GRED D

GRED E

Menguasai
Bil

GP
MP

Bil

Bil

16 72.73

27.27

0.00

16 72.73 3.27

13 36.11 20 55.56

8.33

0.00

0.00

36

0.00

16 64.00

24.00

4.00

18 72.00 3.24

5.56

19 52.78 15 41.67

0.00

0.00

36

15 12.61 41 34.45 50 42.02 12 10.08

0.84 106 89.08 2.52

0
22

INTE 37
GRITI

36

INTE
LEK

25

25

PRO
DUK
TIF

36

Jumlah

GRED A

36

120 119

100.0
1.72
0

0
8.00

100.0
2.36
0

BAHASA INGGERIS , TAHUN 4

ANALISIS HEADCOUNT
BAHASA INGGERIS TAHUN 5
Penca Calon Calon Bil
paian Daftar Ambil TH

Gred A

Gred B

Bil

Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

Gred E
Bil

GP
MP

TOV

143

143

11

7.69

32

22.38 60 41.96 38 26.57 103 72.03

1.40 2.92

OTR1

143

143

11

7.69

33

23.08 63 44.06 35 24.48 107 74.83

0.70 2.87

AR1
(UJ 1)

143

142

3.52

30

21.13 56 39.44 48 33.80 91

64.08

2.11 3.10

OTR2
(1/2
TH)

143

143

11

7.69

36

25.17 69 48.25 26 18.18 116 81.12

0.70 2.79

AR2

ANALISIS PENCAPAIAN
BAHASA INGGERIS TAHUN 5
Bil Calon
Bil

Kelas

5 32
DINA
MIK

31

5
ELIT

Daftar Ambil

40

5 33
INTE
LEK

33

5 37
PROD
UKTIF

37

143

TH

Bil

GRED B

Bil

GRED C

Bil

GRED D

Bil

GRED E

Bil

142

Menguasai

Bil

GPMP

1
0

0.00

3.23

15

48.39 14

45.16 1

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

100.0
0
0

0.00

5.00

12.50 28

70.00 7

17.50 0

0.00

0.00

40

100

2.05

0.00

0.00

12

36.36 20

60.61 1

3.03

12

36.36 3.67

0.00

2.70

22

59.46 14

37.84 0

0.00

23

62.16 3.35

39.44

33.80

5 40
INTE
GRITI

Jumlah

GRED A

16

51.61 3.48

3.52

30

21.13

56

48

2.11

91

64.08 3.10

ANALISIS HEADCOUNT
BAHASA INGGERIS TAHUN 6
Penca
paian

Calon
Calon
Daf
Ambil
tar

Bil
TH

Gred A

Gred B

Bil

Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

Gred E
Bil

GPM
P

TOV

120

120

5.83

38

31.67 50 41.67 22 18.33 95

79.17

3 2.50 2.80

OTR1

120

120

6.67

55

45.83 33 27.50 24 20.00 96

80.00

0 0.00 2.61

AR1
(UJ
1)

120

119

3.36

58

48.74 38 31.93 17 14.29 100 84.03

2 1.68 2.62

OTR2
(TGT

TH)

120

120

60

50.00 24 20.00 24 20.00 96

0 0.00 2.50

AR2

12 10.00

80.00

ANALISIS PENCAPAIAN
BAHASA INGGERIS TAHUN 6
Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Daf


tar

Am
bil

TH

6
22
DINA
MIK

22

6
37
INTE
GRITI

36

6
25
INTE
LEK
6
36
PRO
DUKT
IF

25

Jumlah

36

120 119

GRED B

Bil

Bil

0.00

0.00

11.11 28 77.78

0.00

GRED C
Bil

GRED D
Bil

GRED E

Menguasai
Bil

Bil

10 45.45 11 50.00

4.55

10 45.45 3.59

GP
MP

100.0
2.00
0

11.11

0.00

0.00

36

28.00 11 44.00

24.00

4.00

18 72.00 3.04

0.00

23 63.89 13 36.11

0.00

0.00

36

3.36

58 48.74 38 31.93 17 14.29

1.68 100 84.03 2.62

100.0
2.36
0

MATEMATIK , TAHUN 4

ANALISIS HEADCOUNT MATEMATIK


TAHUN 5
Gred A
Penca Calon Calon
Bil TH
paian Daftar Ambil

Bil

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
Lu
lus

Gred E
%
Lulus

Bil

GP
MP

TOV

143

143

22 15.38 45 31.47 54 37.76 22 15.38 121 84.62

0 0.00 2.53

OTR1

143

143

22 15.38 45 31.47 55 38.46 21 14.69 122 85.31

0 0.00 2.52

AR1
(UJ 1)

143

143

34 23.78 42 29.37 36 25.17 21 14.69 112 78.32 10 6.99 2.52

OTR2
(1/2
TH)

143

143

23 16.08 46 32.17 58 40.56 16 11.19 127 88.81

AR2

0 0.00 2.47

ANALISIS PENCAPAIAN MATEMATIK


TAHUN 5
Bil Calon
Bil

5
ELIT

5
INTE
GRITI

40

40

5
INTE
LEK
5
PROD
UKTIF

33

Jumlah

37

143

32

TH

32

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
GPMP

5
DINA
MIK

GRED B

Kelas
Daftar Ambil

GRED A

33

37

143

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

0.00

9.38

21.88

13

40.63

28.13

10

31.25 3.88

0.00

0.00

100.0
0

0.00

0.00

100.0
3.00
0

28

70.00

20.00

7.50

2.50

0.00

39

97.50 1.43

3.03

12

36.36

14

42.42

15.15

3.03

27

81.82 2.79

13.51

19

51.35

11

29.73

5.41

0.00

35

94.59 2.27

34

23.78

42

29.37

36

25.17

21

14.69

10

6.99

112 78.32 2.52

ANALISIS HEADCOUNT MATEMATIK


TAHUN 6
Gred A
Calon
Penca
Calon Bil
Daf
paian
Ambil TH
tar
Bil
%

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Gred E
Bil
%
Lu
Lulus
lus
Bil %

GPM
P

TOV

120

120

31

25.83 32 26.67 29 24.17 24 20.00 92 76.67

3.33 2.48

OTR1

120

120

32

26.67 44 36.67 20 16.67 23 19.17 96 80.00

0.83 2.31

AR1
(UJ 1)

120

119

52

43.70 38 31.93 15 12.61 10

8.40 105 88.24

3.36 1.96

OTR2
(TGT
TH)

120

120

36

30.00 44 36.67 17 14.17 23 19.17 97 80.83

0.00 2.23

AR2

ANALISIS PENCAPAIAN MATEMATIK


TAHUN 6
Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Daf


tar

Am
bil

TH

5
22
DINA
MIK

22

5
37
INTE
GRITI

36

5
25
INTE
LEK
5
36
PRO
DUKT
IF

25

Jumlah

36

120 119

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

0.00

27.27

40.91

22.73

9.09

15 68.18 3.14

30 83.33

16.67

0.00

0.00

0.00

36

36.00

20.00

20.00

8.00

18 72.00 2.68

18 50.00 17 47.22

2.78

0.00

0.00

36

52 43.70 38 31.93 15 12.61 10

8.40

3.36 105 88.24 1.96

GPM
P

100.0
1.17
0

0
16.00

100.0
1.53
0

DUNIA SAINS TAHUN 4

ANALISISI HEADCOUNT SAINS


TAHUN 5
Penca Calon Calon Bil
paian Daftar Ambil TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
%
Lu
Lulus
lus

Gred E
Bil

GP
MP

TOV

143

143

16 11.19 46 32.17

56

39.16

22 15.38

11
82.52
8

2.10 2.65

OTR1

143

143

16 11.19 54 37.76

50

34.97

22 15.38

12
83.92
0

0.70 2.57

AR1
(UJ 1)

143

141

17 12.06 41 29.08

53

37.59

27 19.15

11
78.72
1

2.13 2.70

OTR2
(1/2
TH)

143

143

24 16.78 55 38.46

41

28.67

23 16.08

12
83.92
0

0.00 2.44

AR2

ANALISIS SAINS TAHUN 5


Bil Calon
Bil

5
ELIT

5
INTE
GRITI

40

40

5
INTE
LEK
5
PROD
UKTIF

33

Jumlah

37

143

31

TH

32

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
GPMP

5
DINA
MIK

GRED B

Kelas
Daftar Ambil

GRED A

32

37

141

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

0.00

3.23

29.03

18

58.06

9.68

10

32.26 3.74

0.00

0.00

0.00

100.0
0

0.00

0.00

4.00

14

35.00

21

52.50

12.50

0.00

0.00

40

100

1.78

0.00

9.38

21

65.63

25.00

0.00

24

8.11

16

43.24

18

48.65

0.00

0.00

37

17

12.06

41

29.08

53

37.59

27

19.15

2.13

111 78.72 2.70

1
75.00 3.16

100

2.41

ANALISIS HAEDCOUNT SAINS TAHUN 6


Gred A

Penca
Calon Bil
Daf
paian
Ambil TH
tar
Bil

TOV

Gred B
Bil

Gred C

Bil

Gred D
Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

Gred E
GPMP
Bil

120

120

23 19.17 41

34.17

38

31.67

16 13.33 102 85.00

2 1.67 2.44

OTR1 120

120

28 23.33 45

37.50

31

25.83

15 12.50 104 86.67

1 0.83 2.30

AR1
120
(UJ 1)

118

11

50

42.37

36

30.51

20 16.95

82.20

1 0.85 2.58

OTR2
(TGT 120
TH)

120

35 29.17 44

36.67

26

21.67

15 12.50 105 87.50

0 0.00 2.18

AR2

9.32

97

ANALISIS PENCAPAIAN SAINS TAHUN 6


Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Daf


tar

Am
bil

TH

6
22
DINA
MIK

22

6
37
INTE
GRITI

36

6
INTE
LEK

24

25

36

36

120 118

Bil

Bil

0.00

GRED C
Bil

13.64 11 50.00

GRED D

GRED E

Menguasai
Bil

0.00

GP
MP

Bil

Bil

36.36

0.00

14 63.64 3.23

100.0
1.69
0

11 30.56 25 69.44

0.00

0.00

36

0.00

12 50.00 10 41.67

4.17

13 54.17 3.46

0.00

21 58.33 13 36.11

5.56

0.00

34 94.44 2.47

11

9.32

50 42.37 36 30.51 20 16.95

0.85

97 82.20 2.58

1
4.17

6
PRO
DUKT
IF
Jumlah

GRED B

ANALISIS HEADCOUNT BAHASA ARAB


TAHUN 5
Penca- Calon Calon Bil
paian Daftar Ambil TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Gred E
Bil
%
Lulu
Lulus
s
Bil %

GPMP

TOV

142

142

18

12.68 30 21.13 60 42.25 29 20.42 108

76.0
6

3.52 2.81

OTR1
(

142

142

18

12.68 34 23.94 59 41.55 28 19.72 111

78.1
7

2.11 2.75

AR1
(UJ 1)

142

142

43

30.28 37 26.06 28 19.72 26 18.31 108

76.0
6

5.63 2.43

OTR2
(1/2
TH)

142

142

19

13.38 37 26.06 62 43.66 23 16.20 118

83.1
0

0.70 2.65

AR2

ANALISIS BAHASA ARAB TAHUN 5


Bil Calon
Bil

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai

Kelas

GPMP
Daftar Ambil

GRED A

5
DINA
MIK

32

5
INTEG
RITI

40

5
INTEL
EK

33

5
PROD
UKTIF

37

Jumlah

142

32

40

33

37

142

TH

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

9.38

12.50

15.63

15

46.88

15.63

12

37.50 3.47

29

72.50

17.50

10.00

0.00

0.00

40

100.0
1.38
0

15.15

27.27

11

33.33

18.18

6.06

25

75.76 2.73

16.22

17

45.95

21.62

13.51

2.70

31

83.78 2.41

43

30.28

37

26.06

28

19.72

26

18.31

5.63

108 76.06 2.43

ANALISIS HEADCOUNT BAHASA ARAB, TAHUN 6


Calo Calo
Gred A
Penca n
n Bil
paian Daft Amb TH
Bil %
ar
il
TOV

Gred B

Bil

Gred C

Bil

Gred D

Bil

Bil
%
Lulus Lulus

Gred E
GPMP

Bil %

120 120

40 33.33 35 29.17 31 25.83 14 11.67 106 88.33 0

2.16

OTR1 120 120

43 35.83 35 29.17 30 25.00 12 10.00 108 90.00 0

2.09

AR1
120 118
(UJ1)

41 34.75 31 26.27 35 29.66 11

OTR2
(1/2 120 120
TH)

0 45 37.50 36 30.00 32 26.67

AR2

9.32

107 90.68 0

2.14

5.83

113 94.17 0

2.01

ANALISIS PENCAPAIAN BAHASA ARAB


TAHUN 6
Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Daf


tar

Am
bil

TH

DINA 22
MIK

22

INTE 37
GRITI

37

INTE
LEK

25

25

PRO 36
DUKT
IF

Jumlah

34

120 118

GRED B

Bil

Bil

0.00

0.00

29 78.38

32.00

GRED C
Bil

GRED D

GRED E

Menguasai
Bil

Bil

Bil

15 68.18

31.82

0.00

15 68.18 3.32

13.51

8.11

0.00

0.00

37

24.00

36.00

8.00

0.00

23 92.00 2.20

11.76 20 58.82

23.53

5.88

0.00

32 94.12 2.24

41 34.75 31 26.27 35 29.66 11

9.32

0.00 107 90.68 2.14

GP
MP

100.0
1.30
0

PENDIDIKAN ISLAM, TAHUN 5


Bil Gred A
Penca
Calon Calon
T
Daftar Ambil
paian
%
H Bil

Bil

Bil

TOV

138

138

69 50.00

33

23.91

25

18.12 11 7.97

127 92.03 0 0.00 1.84

OTR1

138

138

71 51.45

32

23.19

26

18.84

6.52

129 93.48 0 0.00 1.80

AR1
(UJ1)

138

136

57 41.91

36

26.47

34

25.00

4.41

127 93.38 3 2.21 1.99

OTR2

138

138

71 51.45

34

24.64

25

18.12

5.80

130 94.20 0 0.00 1.78

AR2

Gred B

Gred C

Gred D

Bil

Bil
%
Lulus Lulus

Gred E

Bil

GP
MP

ANALISIS PEND. ISLAM TAHUN 5


Bil Calon

Bil Kelas

Daftar

Am
bil

5 30
DINA
MIK

28

5 40
INTE
GRITI

40

5 33
INTE
LEK

33

5 35
PRO
DUK

35

GRED A

TH

Bil

GRED B

Bil

GRED C

Bil

GRED D

Bil

GRED E

Bil

Menguasai

Bil

GPM
P

10.7
5
1

17.8
12
6

42.8
5
6

17.8
3
6

10.7
20
1

71.4
3.00
3

35

87.5
4
0

10.0
1
0

2.50 0

0.00 0

0.00 40

100 1.15

27.2
13
7

39.3
10
9

30.3
1
0

3.03 0

0.00 32

96.9
2.09
7

10

28.5
14
7

40.0
11
0

31.4
0
3

0.00 0

0.00 35

100 2.03

ANALISIS HEADCOUNT PENDIDIKAN


ISLAM TAHUN 6
Penca Calon
paian Daftar

Calon Bil
Ambil TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D

Bil

Bil
Lu
lus

%
Lulus

Gred E
Bil

GP
MP

TOV

117

117

61

52.14

24 20.51 25

21.37

5.98

110 94.02

0.0 1.81

OTR1

117

117

61

52.14

30 25.64 19

16.24

5.98

110 94.02

0.0 1.76

AR1
(UJ 1)

117

116

50

43.10

46 39.66 19

16.38

0.86

115 99.14

0.0 1.75

OTR2
(TGT
TH)

117

117

61

52.14

34 29.06 17

14.53

4.27

112 95.73

0.0 1.71

AR2

ANALISIS PENCAPAIAN PENDIDIKAN


ISLAM, TAHUN 6
Bil Calon
Bil Kelas Daf
tar
1

Am
bil

5 20
DINA
MIK

20

5 37
INTE
GRITI

36

5 25
INTE
LEK

25

5
35
PRO
DUK
TIF

35

Jumlah

117 116

GRED A
TH

Bil

GRED B
Bil

GRED C
Bil

GRED D

Bil

GRED E
Bil

Menguasai
Bil

GPM
P

10.0
11
0

55.0
6
0

30

5.00 0

0.00 19

95.0
2.30
0

21

58.3
14
3

38.8
1
9

2.78 0

0.00 0

0.00 36

100.
1.44
00

20.0
9
0

36.0
11
0

44

0.00 0

0.00 25

100.
2.24
00

22

62.8
12
6

34.2
1
9

2.86 0

0.00 0

0.00 35

100.
1.40
00

43.1
0

39.6
6

0.00

99.1
1.75
4

50

46

19

16.3
8

0.86

115

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5


Pencap Calon
aian
Daftar

Calon
Ambil

Bil
TH

Gred A

Gred B

Gred C

Bil

Bil

Bil

Gred D

Bi
%
l

Bil
Lu
lus

%
Lulus

Gred E
GPMP
Bil

TOV

50.00

25.00

0.0
1 25.00
0

75.00

0.00 2.00

OTR1

50.00

25.00

0.0
1 25.00
0

75.00

0.00 2.00

AR1
(UJ1)

50.00

50.00

0.0
0
0

100.00

0.00 1.50

OTR2
(1/2
TH)

50.00

25.00

0.0
1 25.00
0

75.00

0.00 2.00

AR2

0.00

ANALISIS PEND. MORAL


Bil Calon
Bil Kelas
Daftar

GRED A

Ambi
TH
l

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai

GP
MP

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

0.00

100

0.00

0.00

0.00

100 2.00

100

0.00

0.00

0.00

0.00

100.
1.00
00

50.0
0

50.0
0

0.00

0.00

0.00

100 1.50

1
5
DINA
MIK

2
5
PRO
DUK
TIF

Jumlah

ANALISIS HEADCOUNT
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
Penca
paian

Gred A
Calon
Calon Bil
Daf
Ambil TH
tar
Bil
%

Gred B

Gred C

Bil

Bil

Gred D
Bil

Gred E
%
Bil
Lulu
Lulus
s
Bil
%

GPM
P

TOV

33.33

33.33

33.33

0 0.00

100

0.00

2.0
0

OTR1

33.33

33.33

33.33

0 0.00

100

0.00

2.0
0

AR1
(UJ 1)

33.33

33.33

33.33

0 0.00

100

0.00

2.0
0

33.33

33.33

33.33

0 0.00

100

0.00

2.0
0

OTR2
(TGT

TH)
AR2

ANALISIS PENCAPAIAN PENDIDIKAN


MORAL TAHUN 6
Bil Calon
Bil Kelas

Daf
tar

Am
bil

1 5
2
DINA
MIK

2 5
1
PROD
UKTIF

Jumlah

GRED A

TH

Bil

GRED B

Bil

GRED C

Bil

GRED D

Bil

GRED E

Bil

Menguasai

Bil

GP
MP

0
0

0.00

50.00 1

50.00 0

0.00 0

0.00 2

100 2.50

100.

0.00

0.00

0.00 0

0.00 1

100 1.00

1 33.33

1 33.33

33.33

0 0.00

0.00

100

2.00

ANALISIS HEADCOUNT
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
Penca Calon Calon Bil
paian Daftar Ambil TH

Gred A
Bil

Gred B
Bil

Gred C

Gred D

Bil

Bil

Bil
Gred E
%
Lu
GPMP
Lulus
Bil %
lus

TOV

142

142

23

16.20 51

35.92

57

40.14

11

7.7
131 92.25
5

0.
2.39
00

OTR1

142

142

27

19.01 47

33.10

57

40.14

11

7.7
131 92.25
5

0.
2.37
00

AR1
(UJ 1)

142

142

35

24.65

105

73.94

0.7
141 99.30
0

0.
2.75
00

OTR2

142

142

28

19.72 46

32.39

57

40.14

11

7.7
131 92.25
5

0.
2.36
00

AR2

0.70

ANALISIS KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


Bil Calon
Bil Kelas
1

GRED A

Daftar

Am
bil

TH

5
DINA
MIK

32

32

5
INTE
GRITI

40

5
INTE
LEK
5
PRO
DUKT
IF

33

Jumlah

37

142

40

33

37

142

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
%

GPM
P

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

0.00

0.00

32

100

0.00

0.00

32

2.50

20 50.00 18 45.00

2.50

0.00

39 97.50 2.48

0.00

0.00

0.00

33

100 3.00

0.00

15 40.54 22 59.46

0.00

0.00

37

100 2.59

0.70

35 24.65 105 73.94

0.70

0.00 141 99.30 2.75

100 3.00

0
0.00

33

100

ANALISIS HEADCOUNT KAJIAN


TEMPATAN, TAHUN 6
Gred A
Calon
Penca
Calon Bil
Daf
paian
Ambil TH
tar
Bil
%

Gred B
Bil

Gred C
Bil

Gred D
Bil

Bil
%
Lulus Lulus

Gred E
Bil

GPM
P

TOV

120

120

32 26.67 50 41.67

29 24.17

6.67

111

92.50

0.83 2.13

OTR1

120

120

35 29.17 53 44.17

25 20.83

5.83

113

94.17

0.00 2.03

AR1
(UJ 1)

120

119

30 25.21 72 60.50

16 13.45

0.84

118

99.16

0.00 1.90

OTR2
TGT
(1/2
TH)

120

120

35 29.17 55 45.83

24 20.00

5.00

114

95.00

0.00 2.01

AR2

ANALISIS PENCAPAIAN
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
Bil Calon

GRED A

Bil Kelas Daf


tar

Am
bil

TH

6
22
DINA
MIK

22

6
37
INTE
GRITI

36

6
25
INTE
LEK
6
36
PRO
DUKT
IF

25

Jumlah

Bil

9.09

120 119

Bil

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
%

GPM
P

Bil

Bil

Bil

Bil

16 72.73

18.18

0.00

0.00

22

100 2.09

14 38.89 22 61.11

0.00

0.00

0.00

36

100 1.61

12.00 11 44.00 10 40.00

4.00

0.00

24 96.00 2.36

5.56

0.00

0.00

36

30 25.21 72 60.50 16 13.45

0.84

0.00 118 99.16 1.90

0
3

36

GRED B

0
11 30.56 23 63.89

100 1.75