Anda di halaman 1dari 3

1.

Apa kang dimaksud Tema


2. Apa kang dimaksud latar
3. Apa kang dimaksud sudut pandang
4. Sebutna lan jlentrehna macem-macem sudut pandang
5. Apa kang dimaksud amanat
6. Sebutna macem-maceme paraga
7. Apa kang disebut watakUnsur-unsur intrinsik cerkak yaiku:
1. Tema.
Tema yaiku sari pati crita sing di andharake utawa di critakake.
2. Paraga.
Paraga yaiku wong sing maragani crita. Paraga kaperang dadi 3.
- Paraga Utama sing uga dijenengi PROTAGONIS.
- Paraga mungsuh sing uga dijenengi ANTAGONIS.
- Paraga tambahan sing uga dijenengi TRITAGONIS.
3. Watak.Watak yaiku karakter utawasikep sing diduweni saben paraga sajeroning crita.
4. Alur.Alur yaiku lakuning crita utawa urut-urutane crita. Alur kaperang dadi 3.
- Alur maju (Progresif) yaiku alur sing nyritakake utawa nggambarake kahanan saiki
kanthi sateruse.
- Alur mundur (Regresif) yaiku alur sing nggambarake kahanan saiki, diterusake
ngandharake kahanan sing kepungkur.
- Alur campuran
5. Latar.
Latar yaiku perangan sing nerangake papan utawa wektu, kelakone kadadeyan ing
crita iku.
6. Sudut Pandang.
Sudut pandang yaiku kalungguhane pangripta sajroning crita.
7. Gaya Bahasa (lelewaning basa).
Gaya bahasa yaiku basa sing digunakake pangripta ing sajeroning crita, supaya crita
iku katon endah.
8. Amanat.
Amanat yaiku pesen sing arep diaturake dening pangripta marang pamaos. Utawi
pesen sing sinandhi sajeroning crita.
8.

Mohon sampaikan sumber. Baca Selengkapnya di: Crita Cekak (cerkak) | Langkah
Berlari http://langkah-berlari.blogspot.com/2012/01/crita-cekak-
cerkak.html#ixzz2NcrvsFR3
Terimakasih sudah menjadi pengunjung blog ini, dan sekali lagi mohon sampaikan
sumber karena admin blog udah bikin artikel ini susah payah.

9. sawijining karangan kang nyritakake bab-bab kang ana gegayutane karo lelakone manungsa
kanthi ringkes, anggone nyritake saka wiwitan, tuwuh dredah, nganti carane ngrampungake
masalahe. Ciri-ciri cerkak :
10.
11. Critane ringkes
12. Gegayutan karo lelakone manungsa
13. Alur crita dumadi saka wiwitan, dredah, ngrampungake perkara