Anda di halaman 1dari 2

SULIT

1
SULIT KATEGORI 1a
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: 2014
Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SIKAMAT
Nama Pegaa! "a#g $!#!la! : %AIR0SILA&ANI BT IBRAHIM
No' Ka( Pe#ge#ala# : )*0+2,-0,-.0/0
G0e( Pe#1a#(a#g : 2* 2 41 (Sila bulatkan gred berkenaan)
Ma3a Pela4a0a# $!a4a0 : BAHASA ARAB2PEN$'ISLAM
G0e( "a#g $!5oho# : ,2 2 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)
Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
. Sila serahkan Borang ini kepada !etua "abatan setelah lengkap diisi.
A' LAPORAN PENGA6ARAN $AN PEMBELA6ARAN
B!l' $oma!# Eleme#
H70a!a# R!#gka8 910 h!#gga 20
5e0ka3aa# :ag! 8e3!a5 eleme#;
1' PENGETAHUAN ISI
KAN$UNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)
a. Penguasaan isi
kandungan; atau
b. Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling.
-Memberi penjelasan isi kandungan dan
menunjukkan teknik / kemahiran dengan
betul .
2' PEN"AMPAIAN a. Objektif pengajaran atau
objektif program
-Mencapai objektif yang dirancang.
b. Strategi dan aktiiti
-Mengajar dan menyediakan peralatan yang
sesuai dengan tahap pelajar.
c. !ahan / sumber
pengajaran dan
pembelajaran
-Pemilihan sumber yang"sesuai dan
bertepatan dengan tajuk yang diajar.
,' PENILAIAN
PEMBELA6ARAN
Peningkatan pencapaian
murid dari segi#
Pengetahuan
$emahiran berfikir
$emahiran memimpin
$emahiran d%i bahasa
&tika dan kerohanian
'dentiti nasional
-()* Murid dapat menguasai kemahiran
yang diajar.
-Murid didedahkan kepada identiti nasional.
SULIT
2
SULIT
B' LAPORAN KOKURIKULUM
B!l Kela:2
Pe08a37a#2
Ba(a#
Be07#!<o0m2
S7ka# (a#
Pe0ma!#a#
Pe0!#gka3 Pe#=a5a!a# 9> ; Ca3a3a#
9S!la
#1a3aka#
3ah7#;
Sekolah $ae0ah Nege0! Ke:a#g8aa# A#3a0a:a#g8a
+ $omputer
/
,-+.
, Puteri 'slam
/
,-+.
. !ahasa /rab
/
,-+.
C' TUGAS KHAS 2 SUMBANGAN PRO%ESIONAL
B!l Ak3!?!3! Pe0!#gka3 Pe#=a5a!a# 9> ; Ca3a3a#
9S!la #1a3aka#
3ah7#;
Sekolah $ae0ah Nege0! Ke:a#g8aa# A#3a0a:a#g8a
+. Setiausaha
Peperiksaan
2
,--0-,-+.
*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku ersed!aan "engajar Guru# s!j!$ penghargaan % pen&er'aan# $aporan
ak'!(!'! kur!ku$um % kokur!ku$um dan dokumen $a!n &ang )erka!'an da$am 'empoh '!ga (*) 'ahun 'erakh!r d! Gred
semasa+
PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan baha%a maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami baha%a
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu" penilaian ini akan dibatalkan.
1arikh # ) Mac ,-+2
(1andatangan P345
PENGESAHAN KETUA 6ABATAN
4isahkan baha%a maklumat-maklumat yang diberikan oleh pega%ai berkenaan adalah benar.
1arikh #
(1andatangan $etua 6abatan5
7op 8asmi