Anda di halaman 1dari 5

Piala Dunia kembali lagi, empat tahun sekali kita akan menyaksikan suatu

temasya gilang-gemilang yang menjadikan manusia di muka bumi ini


tertumpu ke padang bola. Kali ini Piala Dunia akan diadakan di benua Afrika
iaitu Afrika Selatan yang akan menyaksikan ramainya permain-pemain
bolasepak terbaik dunia akan beraksi.
Di dalam keghairahan menanti bermulanya sepak bola bermula, di dalam
keghairan menyaksikan pemain-pemain handalan dunia beraksi serta
penyokong-penokong fanatik sesebuah negara mengibarkan bendera
menyokong negara mereka yang mereka cintai terdapat sesetengah
golongan lain yang juga ghairah menantikan piala dunia ini.
Mereka ini adalah orang yang mempertaruhkan ang mereka semasa
berlangsungnya kejohonan berprestij ini bagi tujuan perjudian. !su judi ini
bukannya isu baru malah ianya isu lama yang akan datang pada musim-
musim yang tertentu dan ada yang tanpa musim.
Saya teringat kepada "irman Allah di dalam Surah al-Maidah ayat #$ yang
bermaksud%
&Wahai orang-orang Yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi,
dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib Dengan batang-batang anak
panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan oleh itu
hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya!
Ayat di atas secara jelas mengharam perbuatan judi serta mengundi nasib
dengan anak-anak panah. Anak panah yang dimaksudkan adalah Anak
panah yang belum pakai bulu. 'rang Arab (ahiliyah menggunakan anak
panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan
melakukan suatu perbuatan atau tidak. )aranya ialah dengan mereka
mengambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Kemudian mereka
menulis perkataan di setiap bulu itu pertama perkataan lakukanlah,
keduanya jangan lakukan, manakala yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Anak
panah ini kemudiannya diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam
Kaabah. Apabila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mereka meminta
supaya juru kunci kaabah mengambil sebuah anak panah itu. *erserahlah
nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai
dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah
yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.
(udi pula ialah permainan yang melibatkan penaruhan harta ataupun
penaruhan +nilai+. Dalam perjudian, pihak yang kalah dalam permainan harus
membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. *erdapat banyak jenis
permainan yang boleh dianggap sebagai perjudian. )ontohnya membeli
,ombor -kor, Menyambung Ayam, (udi .olasepak dan sebagainya.
Pada la/imnya, perjudian dianggap sebagai amalan yang buruk kerana ia
merupakan satu bentuk pengagihan harta yang tidak adil0 Dalam perjudian,
pihak yang menang akan mendapat harta tanpa melakukan apa-apa yang
produktif. 1ebih-lebih lagi kemenangan dalam perjudian biasanya bergantung
kepada nasib.
Kenapa perjudian ini dilarang oleh !slam2 Perjudian ini dilarang kerana
banyak perkara yang mudharat timbul dari perbuatan judi ini. Di antara kesan
daripada perjudian ini adalah ianya memberi kesan kepada pemikiran indi3idu
yang terlibat dengannya. (usteru bagi mereka yang ketagih judi, fokus
pemikiran mereka adalah pada perjudian semata-mata sehingga
mengabaikan perkara-perkara yang lain. 1ebih teruk lagi, mereka akan
mengaitkan segala yang berlaku sebagai nasib, kerana menganggap
kehidupan adalah suatu perjudian yang besar. Selain itu, modal penyelesaian
masalah mereka adalah tidak berlandaskan kepada akal logik. Sesetengah
mereka sanggup hidup denganm perkara syirik dengan sentiasa mencari
bantuan daripada alam ghaib untuk kejayaan dalam hidup. Sebagai
misalannya mereka akan mendapatkan bantuan 4keramat& memuja pokok-
pokok, busut-busut dan pelbagai lagi kerana percaya dengan pemujaan
tersebut akan meningkatkan tuah mereka. *anpa mereka sedari mereka
bukan sahaja memba/ir ang dan masa malahan memesongkan akidah
mereka kerana pemikiran mereka dipengaruhi oleh unsur-unsur ghaib yang
mereka percaya dapat menjadikan mereka menang pertaruhan mereka.
Selain itu juga dengan berjudi menjadikan seseorang itu alpa kepada
pekerjaannya sehingga ada sesetengahnya dibuang pekerjaan. (usteru itu
mereka terlibat secara langsung kepada judi dan menjadikan pendapatan
mereka tidak tetap. !ni adalah kerana dalam perjudian, seseorang
sentiasanya mengalami menang-kalah secara mendadak dan secara
rambang. *anpa pendapatan yang tetap, seseorang itu sukar untuk
menguruskan hartanya dengan baik. Maka tidak hairan bahaa si penjudi
sentiasanya mengalami masalah keangan.
Apabila mengalami masalah keangan maka secara tidak langsung memberi
kesan kepada institusi kekeluargaan di mana banyak kes-kes perceraian
adalah disebabkan suami yang berjudi sehimgga mengabaikan nafkah anak
dan isteri. Selain itu juga dengan perjudian ini boleh menyebabkan masalah
peningkatan kepada meminjam ang kepada ceti-ceti haram serta terjebak
dengan &Along&. Kesannya bukan pada diri penghutang tersebut malahan
kepada anak serta isteri mereka yang tidak berdosa apabila gagal
melunaskan hutang yang dipinjam bagi tujuan berjudi tersebut.
Selain itu juga boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kepada
berlakunya jenayah seperti rompak curi, samun dan sebagainya kerana
mereka ini berkenhendakkan ang untuk tujuan berjudi atau menebus
hutang-hutang mereka dengan ceti-ceti haram.
(usteru !slam mengharamkan judi kerana kesannya adalah amat buruk
kepada diri dan masyrakat serta barangsiapa yang dapat menjauhkan diri
daripadanya adalah tergolong-kepada orang yang berjaya di dunia dan
akhirat.
Perbuatan judi ini adalah suatu perbuatan yang bukan sahaja bertentangan
dengan tuntutan agama, malahan ianya juga adalah menjadi suatu kesalahan
di dalam Akta atau -nakmen Kesalahan (enayah negeri-negeri di Malaysia.
Sebagai misalannya -nakmen (enayah Syariah ,egeri Selangor 5##6 di
dalam seksyen 57 8 59 telah memperuntukan bahaa mana-mana orang
yang berjudi, atau di dapati berada di rumah judi, adalah adalah melakukan
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau
kedua-duanya.
,amun demikian di baah seksyen 57 8:9 memperuntukan bahaa
seseorang itu boleh tidak disabitkan atas kesalahan seperti di atas sekiranya
ia dapat memuaskan hati Mahkamah bahaa dia tidak tahu dan tidak
mungkin tahu bahaa rumah itu ialah rumah judi.
Di dalam mentafsirkan apakah di yang dimaksudkan dengan ;umah (udi
peruntukan undang-undang di baah seksyen 57 8 < 9 mentafsirkan bahaa
== ;umah (udi== adalam bermaksud mana-mana Premis, termasuk bilik,
pejabat atau gerai sama ada terbuka atau tertutup yang dugunakan atau
disimpan bagi maksud perjalanan apa-apa permainan yang keputusannya
bergantung kepada nasib atau campuran nasib dan kemahiran, sama ada
dibenarkan oleh mana-mana >ndang-undang lain sebaliknya, untuk
mendapat ang atau nilai ang.
Dengan itu jelas kepada kita bahaa judi adalah perkara terlarang dari sudut
?ukum Syarak serta >ndang->ndang Syariah di ,egara kita. 'leh yang
demikian sebarang usaha mana-mana pihak di dalam mengeluarkan
sebarang lesen untuk membenarkan pertaruhan dilakukan semasa kejohanan
bola sepak Piala Dunia :$5$ berlansung adalah suatu tindakan yang tidak
ajar dan perlu dibantah. Sebarang bentuk pertaruhan adalah judi alau
apapun alasannya samada ianya bagi mengaal akti3iti perjudian alaupun
hasilnya boleh digunakan terutama untuk pembangunan sukan.
?akikatnya &Matlamat tidak boleh menghalalkan cara&. !ni bermakna niat
untuk membangunkan sukan adalah suatu niat yang murni tetapi pada masa
yang sama tidak boleh menghalalkan judi yang jelas haram di dalam !slam
seperti mana "irman Allah di dalam Surah al-Maidah ayat #$ di atas.
Sekian, untuk siaran.
(MOHAMAD ISA BIN ABD RALIP)
Presiden P@SM
$5#-<ABA5:B