Anda di halaman 1dari 2

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

KOMPETENSI KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
I. Berilah tanda ilan! "#$ %ada &a'a(an a) () *) d dan e +an! dian!!a% (enar,
1. Undan!-.ndan! Re%.(li/ Ind0neia +an! 1en!at.r 1en!enai %erlind.n!an
/0n.1en diat.r dala1 22222
a. Undan!-.ndan! N0. 1 Tah.n 1333 d. Undan!-.ndan! N0. 10 tah.n 1333
(. Undan!-.ndan! N0. 4 Tah.n 1333 e. Undan!-.ndan! N0. 5 Tah.n 1333
*. Undan!-.ndan! N0. 3 Tah.n 1333
2. Menda%at/an /01%enai !anti r.!i ata. %en!!antian a%a(ila ada
(aran!/&aa +an! diteri1a tida/ e.ai den!an %er&an&ian ata. tida/ e(a!ai
1etin+a) ter1a./ 222..
a. Ha/ /0n.1en d. Ke'a&i(an %ela/. .aha
(. Ke'a&i(an /0n.1en e. Per(.atan +an! dilaran! (a!i
/0n.1en
*. Ha/ %ela/. .aha
6. Men&a1in 1.t. (aran!/&aa +an! di%r0d./i dan/ata. di%erda!an!/an
(erdaar/an /etent.an tandar 1.t.//.alita +an! (erla/.) ter1a./
22222
a. Ha/ /0n.1en d. Ke'a&i(an %ela/. .aha
(. Ke'a&i(an /0n.1en e. Per(.atan +an! dilaran! (a!i %ela/.
.aha
*. Ha/ %ela/. .aha
7. Per.ahaan dan %en&.al lan!.n! tida/ (0leh 1en*e1ar/an na1a
%er.ahaan ata. %r0d./ 1ana%.n (ai/ lan!.n! 1a.%.n tida/ lan!.n!
1elain/an har. (er.aha .nt./ alin! 1e1(eri/an %en!har!aan) die(.t
2222
a. Aa /01%etii ehat d. Aa a%reiati8
(. Aa eti/et e. Aa n0n %la!iat0r
*. Aa 8a*t.al
9. :a8tar rin*ian (aran! +an! ada di dala1 %eti ata. alat %en!e%a/an) die(.t
22222
a. ;atal0! *. Tel<.el e. Pa*/in! lit
(. B00/let d. Pri*e lit
=. Men&ela/an 1.t. .at. %r0d./ den!an *ara 1e1%erlihat/an alah at.
*0nt0h dari 1.t. (aran! +an! di&.al die(.t 222..
a. Br0.r *. B00/let e. M0nter
(. Pr0%e*t. d. Lea>et
5. :iantara /el.han %elan!!an +an! erin! dite1./an die(a(/an /arena
e(a!ai (eri/.t) /e*.ali 222..
a. :ia(ai/an dan di(iar/an 1en.n!!. tan%a %en&elaan.
(. Kealah%aha1an dala1 /01.ni/ai.
*. Menda%at/an %ela+anan +an! e1etin+a ata. e.ai tandar
%er.ahaan.
d. Tida/ ditan!!a%i ata. tida/ di%erhati/an.
e. Pernah 1enda%at/an %en!ala1an +an! &ele/.
4. Unt./ 1en+..n /el.han%elan!!an e*ara %r0*ed.ral den!an
%en!ad1initraian +an! %r08ei0nal) henda/n+a %er.ahaan 1en+edia/an
1e/ani1e +an! e8e/ti8 dan e?ien) 1ialn+a den!an 1en+edia/an
%erlen!/a%an 8ailita e(a!ai (eri/.t) /e*.ali 22..
a. Pen+ediaan /art. /01entar
(. Pen+ediaan (lan/0 /el.han %elan!!an
*. Pen+ediaan /0ta/ aran dan %en!ad.an
d. Pen+ediaan internet
e. Pen+ediaan h0tline (e(a %.la (a!i /el.han %elan!!an
3. Kel.han %elan!!an ata /ealahan %erhit.n!an har!a (aran! +an! .dah
di(eli) 1a/a tin!/at %en+eleaiann+a ada %ada 2222..
a. Pra1.nia!a *. ;.t01er er@i*e e. Pa*/in!
(. Se*.rit+ d. Kair
10.:ala1 1e10ti@ai %elan!!an a!ar 1en+e%a/ati trana/i di(.t.h/an i/a%-
i/a% +an! (ai/ e.ai den!an %ed01an daar %ela+anan) +ait. e(a!ai
(eri/.t /e*.ali 2222..
a. La+ani %elan!!an den!an *e%at) ra1ah dan 0%an.
(. Beri/an in80r1ai +an! &ela dan (enar tentan! %r0d./ +an! di&.al.
*. Hindari %erde(atan den!an %elan!!an.
d. Kel01%0/an %elan!!an (erdaar/an tat. 0*ial.
e. Beri/an %erhatian %en.h aat 1ela+ani %elan!!an.
11.Oran! +an! %erta1a /ali 1e1%.n+ai ide .nt./ 1e1(eli .at. (aran! ata.
&aa dala1 %en!a1(ilan /e%.t.an die(.t 222.
a. Initiat0r *. :e*ider e. Uer
(. In>.en*er d. P.r*haer
12.K0n?r1ai dila/./an /e1(ali .nt./ 1e1%erte!a &adi ata. tida/n+a *al0n
%elan!!an 1ela/./an %e1(elian die(.t 222.
a. Sa%a *. :e10 e. Tan+a
(. B.t.h d. T.t.%
16.Hal-hal +an! har. di%erhati/an a!ar %ern+ataan /ita da%at diteri1a den!an
(ai/ adalah e(a!ai (eri/.t) /e*.ali 222..
a. Men!har!ai ata. 1en!h0r1ati %elan!!an.
(. Me1.at/an %erhatian %ada 0(&e/ 1aalah.
*. Pertan+aan tida/ 1en+i1%an! dari %0/0/ %er1aalahan.
d. Men!har!ai %enda%at +an! di/e1./a/an 0leh %elan!!an.
e. Pertan+aan har. %an&an! le(ar
17.Media /01.ni/ai 1e1%.n+ai 8.n!i 1e1%er1.dah %en+a1%aian in80r1ai
/e%ada *al0n %elan!!an) die(.t 222..
a. E8e/ti@ita *. K0n!/ret e. M0ti@ati8
(. E?ieni d. A(tra/
19.S.rat dari %en&.al /e%ada *al0n %e1(eli +an! (erii tentan! in80r1ai
%er.ahaan %en&.al a!ar di/etah.i 0leh *al0n %e1(eli) die(.t 222..
a. S.rat %eanan *. S.rat %ena!ihan e. S.rat %en.nt.tan
(. S.rat %er/enalan d. S.rat %ena!ihan
1=.Be(era%a %ed01an %erila/.ata. eti/et dala1 (ertele%0n antara lain e(a!ai
(eri/.t) /e*.ali 2222..
a. Jan!an (iar/an tele%0n (0rderin! le(ih dari ti!a /ali.
(. An!/at !a!an! tele%0n den!an tan!an /anan.
*. U*a%/an ala1) (i*ara den!an &ela dan 1.dah di1en!erti.
d. Sa1%ai/an %ean den!an te%at dan &an!an den!an nada (i*ara +an!
/era.
e. Setelah eleai) t.t.% %e1(i*araan den!an.*a%an teri1a /aih.
15.Mein ata. %ea'at +an! di!.na/an .nt./ 1en!ir1/an ata. 1eneri1a
alinan dari in80r1ai (ai/ (er.%a !a1(ar) 80t0 ata. d0/.1en lainn+a e*ara
lan!.n! dari &ara/ &a.h) die(.t 22222.
a. E-1ail *. Tele!ra1 e. Aa#i1ile
(. Tele%0n d. Tele#
14.S.at. %r0e dan *ara %en!iri1an %ean ata. !a1(ar 1elal.i internet
die(.t 222.
a. E-1ail *. Tele!ra1 e. Aa#i1ile
(. Tele%0n d. Tele#
13.Me1%.n+ai %rini% terh0r1at) &.&.r dan +a/in (ertinda/ erta (er&.an! .nt./
/e+a/inann+a adalah eti/et %ela+anan %.(li* dilihat dari 2222..
a. J.&.r *. Me1e!an! &an&i e. Adil
(. Inte!rita d. Setia
20.Ail00? %elan!!an adalah e(a!ai (eri/.t) /e*.ali 2222
a. Piha/ ter%entin! dala1 a/ti@ita %er.ahaan.
(. Pe1(a+aran !a&i %elan!!an.
*. K.n*i ./e (ini %er.ahaan.
d. Salah at. aet %er.ahaan.
e. Menin!/at/an *itra %er.ahaan.
II. Ja'a(lah %ertan+aan di (a'ah ini den!an (enar,
1. Jela/an %er(edaan antara etika dan etiket ,
2. Jela/an %er(edaan antara telex dan faximile ,
6. A%a +an! di1a/.d den!an layanan purna jual B
7. Se(.t/an hal-hal +an! har. di%erhati/an dala1 %ela+anan %.rna &.al ,