Anda di halaman 1dari 5

FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR

1. Mata Pelajaran dan Kelas : Pendidikan Moral, Tahun 3 Cempaka


2. Nilai / Taj! : Kerjasama/Bergotong royong
". Masa : 7.! "#.! pagi $%! minit&
#. Standard Pe$%elajaran : '(.'.', '(.'.(, '(.'.3, '(.'.
&. O%je!ti' Pe$%elajaran : Pada akhir pem)elajaran, murid dapat:
Penaakulan : i. menyatakan sekurang"kurangnya 3 *ontoh akti+iti yang dilakukan semasa
)ergotong" royong di sekolah.
ii. menyatakan sekurang"kurangnya 3 ke)aikan )ekerjasama di sekolah.
Perasaan : men*eritakan sekurang"kurangnya ' perasaan apa)ila )ekerjasama di sekolah.
Perlakuan : menunjukkan sikap )ekerjasama dengan rakan semasa mem)ersihkan kelas.
(. A!ti)iti Pe$%elajaran dan Pen*ajaran+
,et induksi:
i. -uru menerangkan tajuk yang akan mereka pelajari hari ini iaitu tajuk .-otong"royong
mem)ersihkan kelas/
ii. -uru )ersoal ja0a) dengan murid.
1angkah ':
i. -uru mengedarkan petikan kepada setiap murid.
ii. -uru mem)eri masa selama lima minit untuk murid mem)a*a dan memahami petikan
dengan senyap.
1angkah (:
i. -uru menerangkan nilai"nilai yang ada dalam petikan terse)ut.
ii. Per)in*angan kelas dijalankan dengan mengaitkan akti+iti"akti+iti di sekolah dan
kepentingan )erkerjasama dengan rakan.
iii. -uru meminta murid mem)erikan 3 *ontoh *ara )ekerjasama di sekolah seperti
yang
terdapat dalam petikan.
1angkah 32
i. 3alam kumpulan, murid menggunakan internet untuk men*ari ( gam)ar )erkait
dengan nilai kerjasama di sekolah.
ii. ,um)angsaran perasaan murid )erdasarkan gam)ar"gam)ar terse)ut.
iii. Murid menjelaskan kepentingan )erkerjasama se*ara lisan.
Penutup:
-uru mem)uat kesimpulan dengan menyuruh murid )ekerjasama mengutip sampah yang
ada di sekitar kelas.
,. EMK+
i. Kreati+iti 4 ino+asi 5 menjana idea, sum)angsaran
ii. TMK " Menggunakan internet6
-. .a/an .ant .elajar+
Petikan dan lem)aran kerja
0. Penilaian PnP+
i. lem)aran kerja $7yatakan akti+iti"akti+iti kerjasama di sekolah&
ii. murid dapat men*eritakan perasaan apa)ila dapat )ekerjasama dengan rakan di
sekolah
11. Re'le!si
i. 3! orang murid telah men*apai o)jekti8 yang ditetapkan.
ii. 3 orang murid akan di)eri latihan pemulihan se)elum 0aktu pelajaran akan datang.
.a2a 3eti!an dan n4ata!an a!ti)iti 4an* dila!!an 5le/ Ali dan ra!an6 ra!ann4a.
9li dan rakan"rakannya sedang mengadakan gotong"royong untuk
mem)ersihkan kelas mereka. 9li merupakan ketua kelas yang rajin dan dia telah
mem)ahagikan tugas"tugas yang perlu dilakukan oleh rakan"rakannya. 3ia
mem)erikan tugas menyapu lantai dan menghias papan kenyataan kepada 9isyah,
Mary dan Kelly. Tugas untuk mem)ersihkan tingkap pula di)erikan kepada :aymond
dan ;a8i<. =ohan, ;ali<a dan Tania suka menyusun meja dan 9li mem)erikan tugas
ini kepada mereka. ,ementara tugas mem)uang sampah pula dilakukan oleh =ames
dan >ong Chee ;ing.
Mereka sangat )ekerjasama dalam menjayakan gotong"royong pada
hari terse)ut dan ianya )erakhir pada jam '( tengahari. Mereka )erasa sungguh
gem)ira apa)ila kelas mereka )erada dalam keadaan yang )ersih, *antik dan kemas.
Mereka juga )erharap untuk memenangi pertandingan Kelas Ter)ersih yang akan
diadakan pada minggu hadapan
LATIHAN
7ati/an 1
,enarai akti+iti yang dilakukan :
'.????????????????????????????????????????
(.????????????????????????????????????????
3.????????????????????????????????????????
.????????????????????????????????????????
@.????????????????????????????????????????
7ati/an 2
9pakah ke)aikan yang mereka dapat jika )ekerjasama melakukan gotong"royong.
>arnakan ja0apan yang sesuai.
7ATIHAN "
9pakah tugas yang dilakukan oleh 9li dan rakan"rakannyaA Tandakan $B& pada
ja0apan yang )etul.
'.=ohan, ;ali<a dan Tania
(. =ames dan >ong Chee ;ing
3. :aymond dan ;a8i<
. 9isyah, Mary dan Kelly
Kelas akan menjadi
bertambah kotor. Semua murid akan berasa
gembira.
Kelas akan menjadi lebih
kemas. Semua murid tidak berpuas
hati.
Kelas akan menjadi lebih
cantik dan teratur.
Mereka boleh menang
dalam pertandingan Kelas
Terbersih.
Menyusun
meja
Menyapu lantai
Mengelap
tingkap
Membuang
sampah
Mengelap
tingkap
Membuang
sampah
Menyusun
meja
Menyapu lantai
7ATIHAN #
'.9pakah perasaan kamu jika )ekerjasama melakukan gotong"royong:
a.???????????????????????????????????????????????????????????????????
).???????????????????????????????????????????????????????????????????
(.Pernahkah kamu menyertai akti+iti gotong"royong di sekolah kamuA 9pakah akti+iti
yang kamu lakukanA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. ,ekolah akan mengadakan kempen ke*eriaan antara kelas, apakah yang )oleh
anda lakukan )agi men*eriakan kelas andaA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????