Anda di halaman 1dari 21

KAJIAN TERHADAP TAHAP KEBERKESANAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL

KEPADA PELAJAR.
Nor Azeanie Binti Che Azmi
1
S!"#i E$$en%i Rahim
&
1 Pe#a'ar Kemahiran Hi%!" (a)!ti Seni %an M!zi) *PSI Tan'!n+
Ma#im Pera) Ma#a,-ia.
& Pen-,arah Pen,e#i%i)an I#miah (a)!#ti Seni %an M!zi) *PSI
Tan'!n+ Ma#im Pera) Ma#a,-ia.
ABSTRAK
Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau tahap keberkesanan Mata Pelajaran Vokasional
kepada pelajar. Ia dikaji melalui sikap pelajar terhadap mata pelajaran. Aspek-aspek yang
ditinjau ialah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi minat dan kebolehan pelajar. Kajian ini
menjelaskan mata pelajaran baru dalam elektif pendidikan teknik dan Vokasional (PTV di
sekolah menengah akademik yang dikenali sebagai mata pelajaran !okasional (MPV" fasa
perlaksanaan dan syarat kombinasi mata pelajaran elektif dalam PTV. Kajian ini dijalankan untuk
meninjau dan mengenal pasti sejauh manakah perkembangan pelaksanaan program mata
pelajaran !okasional ini di sekolah sejak ia mula dita#arkan pada tahun $%%$ lagi. &ampel kajian
terdiri dari '% orang pelajar (ni!ersiti Pendidikan &ultan Idris yang telah mengambil MPV. )ata
dikumpulkan dengan menggunakan borang soal selidik. )apatan kajian menunjukkan baha#a
sikap pelajar banyak mempengaruhi tahap keberkesanan MPV. Kesediaan pelajar akan
membantu meningkatkan keberkesanan MPV kepada pelajar. *ika pelajar tidak bersedia" maka
mereka tidak akan dapat menerima setiap isi pelajaran yang disampaikan oleh guru se+ara
berkesan.
Kata kun+i , Keberkesanan Mata Pelajaran Vokasional dan reaksi pelajar.
1
BAB 1
PENDAH*L*AN
PEN.ENALAN
Pendidikan didefinisikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan
mengembangkan potensi-potensi pemba#aan" baik dari segi jasmani dan juga rohani sesuai
dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut -arter V. .ood"
pendidikan bermaksud proses perkembangan ke+ekapan seseorang dalam bentuk sikap dan
perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Profesor .urrey" yang terdapat di dalam
bukunya / Education of Teacher 0 beliau berpendapat baha#a pendidikan adalah proses
mengeluarkan manusia-manusia yang mempunyai kebudayaan dan pengetahuan yang luas.
Manakala menurut pendapat 1.2.I &mith pula" pendidikan adalah berubah mengikut masa"
tempat dan mengikut adat resam satu - satu masyarakat dan iklim manusia. Pendidikan adalah
proses menyampaikan segala anasir - anasir kehidupan satu - satu masyarakat itu kepada
generasi muda bagi melanjutkan #arisan anasir - anasir itu agar dapat dipertinggikan dan
disampaikan pula kepada satu - satu generasi yang lain.
Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dan dari segi falsafahnya" semua insan di
muka bumi ini mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu. 3asrat kerajaan untuk
men+apai negara maju menjelang $%$% banyak bergantung kepada perlaksanaan program -
program pendidikan yang menjurus kepada minda dan sikap masyarakat di peringkat akar umbi.
4egara berhasrat untuk menjadi bukan sahaja sebagai negara pengguna kepada teknologi baru
malah menjadi penyumbang utama kepada penghasilan teknologi baru tersebut" seperti mana
yang dinyatakan dalam +abaran yang keenam dalam rangka men+apai #a#asan $%$%" iaitu
+abaran untuk me#ujudkan masyarakat sainstifik dan progresif" masyarakat yang mempunyai
daya perubahan yang tinggi dan berpandangan ke hadapan" yang bukan sahaja menjadi pengguna
kepada teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sainstifik dan teknologi masa depan
()r. Mahathir Mohamed" 5665.
Program mata pelajaran !okasional adalah singkatan nama kepada $$ mata pelajaran
elektif ber+orak kemahiran !okasional di Tingkatan 7 dan 8 yang mula dita#arkan se+ara
berperingkat - peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun $%%$. Pena#aran
berperingkat - peringkat $$ mata pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun $%%$
hingga $%%8. MPV adalah peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran 3idup 9ersepadu di
tingkatan 5 hingga ' di sekolah menengah rendah. Kurikulum MPV digubal dan ditokok tambah
dengan kemahiran - kemahiran yang menjurus kepada bidang yang boleh memberi peluang
kepada pelajar untuk men+eburi bidang pekerjaan selepas tamat persekolahan.
LATAR BELAKAN.
Kementerian Pendidikan telah me#ujudkan pendidikan !okasional pada tahun 56:; bagi
tujuan melatih pelajar - pelajar dalam bidang kemahiran. Ianya bertujuan untuk memenuhi
keperluan tenaga kerja mahir dan separuh mahir dalam pelbagai pengkhususan seperti <lektrik
dan <lektronik" Automatif" Penyejukan dan Penyaman (dara" dan sebagainya. 4amun begitu"
pelan+aran Mata Pelajaran Vokasional di &ekolah Menengah Akademik yang telah dilan+arkan
pada tahun $%%$ di sekolah - sekolah akademik menengah atas merupakan satu ino!asi besar
2
Kementerian Pendidikan Malaysia. &ebelum mata pelajaran ber+orak !okasional dita#arkan
kepada pelajar di sekolah menengah akademik" mereka terpaksa memohon di &ekolah Menengah
Teknik = Vokasional (&MT=V yang tempatnya agak terhad.
Matlamat mata pelajaran !okasional ini diperkenalkan di sekolah menengah akademik
bertujuan untuk memberi peluang yang luas kepada pelajar dalam memilih mata pelajaran
mengikut minat dan bakat mereka. Malahan ia juga membekalkan kemahiran !okasional
terutama kepada pelajar yang lebih +enderung dalam ketukangan tangan di samping dapat
memberi persediaan a#al kepada pelajar bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa
mahir dalam perindustrian negara. &elain itu" menurut 1idad dan &yed 3ad>ir (566:" mereka
juga dijangka akan mendapat pelbagai ilmu pengetahuan se+ara teori disamping berupaya
mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran tersebut di rumah serta dalam kehidupan
seharian mereka.
9agaimanapun Akta Pendidikan 566: dalam 9ab ?" &eksyen ': dengan jelas meletakkan
pendidikan !okasional termasuk di ba#ah pendidikan teknik" dan pendidikan teknik
merangkumi,
a @atihan kemahiran.
b @atihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu.
+ @atihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada.
d Apa - apa latihan teknik atau !okasional yang diluluskan.
Melalui hasil kajian yang lepas menunjukkan baha#a pembelajaran akan lebih berkesan
jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang
dipelajari dapat diaplikasikan se+ara praktikal. *usteru" komponen yang terkandung di dalam
mata pelajaran !okasional ini telah diran+ang dan disusun dengan teliti supaya dapat memenuhi
objektif dan matlamat yang dikehendaki. 2leh yang demikian" dapat dikatakan pembelajaran
yang berkesan adalah hasil dari akti!iti yang berkaitan dan bermakna kepada pelajar" dilakukan
dalam konteks dan suasana yang sesuai" dibimbing oleh pengajar yang terlatih dan pelajar
mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan pelajar yang lain. 3asil penyelidikan menyokong
peranan pembelajaran se+ara kontekstual (contextual learning dalam pendidikan akademik dan
!okasional.
PEN/ATAAN MASALAH
Mata pelajaran !okasional tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran se+ara teori sahaja
malahan juga melibatkan pembelajaran berbentuk amali. Pembelajaran amali dijalankan di dalam
bengkel - bengkel kerana kelengkapan dan kemudahan yang ada dapat membantu pembelajaran
se+ara amali.
Pengkaji juga turut meninjau apakah faktor - faktor yang mempengaruhi tahap
keberkesanan mata pelajaran !okasional kepada pelajar di sekolahA
OBJEKTI( KAJIAN
2bjektif kajian ini dijalankan untuk mengkaji sejauhmana tahap keberkesanan MPV kepada
pelajar di sekolah. &e+ara khususnya kajian ini adalah bertujuan untuk,
3
a Mengenalpasti faktor kemudahan bengkel yang disediakan di sekolah dapat membantu
pelajar MPV.
b Memberi peluang yang luas kepada pelajar untuk memilih mata pelajaran mengikut minat
dan bakat pelajar.
+ Mengenalpasti sikap pelajar terhadap subjek MPV.
d Mengenalpasti keberkesanan pelajar dari segi kemahiran dalam
menggunakan peralatan dan mesin dalam mengikuti mata pelajaran
vokasional.
HIPOTESIS KAJIAN
3ipotesis ialah saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan
sementara penyelesaian masalah. Menurut Mohd. Majid Konting ($%%8" hipotesis digunakan
sebagai panduan untuk menjalankan penyelidikan dan menerangkan kaedah untuk melaksanakan
sesuatu kajian. 3ipotesis memberi jangkaan pengkaji mengenai hubungan antara pembolehubah
B pembolehubah.
i. Terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pendidikan pelajar dengan sistem
pendidikan yang dilaksanakan.
BATASAN KAJIAN
Kajian ini dijalankan di (ni!ersiti Pendidikan &ultan Idris sebagai sampel. Cesponden
terdiri daripada pelajar-pelajar dari Program Pendidikan Kemahiran 3idup yang telah mengikuti
MPV di sekolah. 1alaupun kajian ini melibatkan satu tempat kajian" namun ia banyak memberi
kebaikannya. Pelbagai efektif instrumen yang digunakan oleh pengkaji antarnya ialah set borang
soal selidik.
KEPENTIN.AN KAJIAN
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap keberkesanan mata pelajaran
!okasional kepada pelajar. )alam kajian ini faktor yang dikaji ialah dari segi minat pelajar dan
kebolehan pelajar. )apatan kajian membolehkan pihak sekolah mengambil langkah B langkah
yang berkesan dalam meningkatkan keberkesanan MPV kepada pelajar. Kajian ini juga adalah
untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam MPV melalui ujian penilaian yang dijalankan. .
&elain itu" kerja amali dalam mata pelajaran !okasional ini juga boleh membantu meningkatkan
kemahiran pelajar.
DE(INISI OPERASIONAL
)efinisi operasional adalah merupakan pengertian atau makna bagi sesuatu perkataan
atau ayat tertentu. )alam kajian ini yang melibatkan / Kajian Terhadap Tahap Keberkesanan
Mata Pelajaran Vokasional Kepada Pelajar )i &ekolah 0
Pen%i%i)an Vo)a-iona#
Pendidikan Vokasional ditakrifkan sebagai satu program kurikulum yang direkabentuk
untuk memperkenalkan kepada pelajar dunia pekerjaan melalui pendedahan dan pengalaman
dalam kerjaya industri dan perdagangan. 2bjektif Pendidikan Vokasional adalah untuk
4
menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi keperluan sektor
industri dan perdagangan" membina tabiat bekerja dan sikap yang baik pada diri pelajar"
khususnya sikap bertanggungja#ab dan kesungguhan supaya menjadi rakyat yang berguna dan
produktif dan membina asas yang kukuh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknik dan
!okasional.
Pe#a'ar
Menurut kamus de#an edisi ketiga" pelajar ialah orang yang belajar seperti murid
sekolah" penuntut di maktab dan sebagainya. &elain itu" pelajar juga merupakan orang yang
mengaji (menyelidiki ilmu.
Se)o#ah
&ekolah adalah tempat untuk menerima pelajaran iaitu tempat belajar bagi murid - murid
sekolah rendah dan sekolah menengah dari tahun satu hingga ke tingkatan enam. Menurut kamus
de#an edisi ketiga" sekolah ialah tempat untuk belajar dan mengajar" dan juga tempat menerima
dan memberi pengajaran.
BAB &
KAJIAN LITERAT*R
PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
)alam tahun 56;%-an" Malaysia telah melabur dengan banyak ke atas pendidikan
!okasional sama ada berbentuk kualitatif mahupun kuantitatif. @angkah ini juga merupakan
turutan daripada +adangan yang telah dikemukakan oleh @aporan *a#atankuasa Kabinet
mengenai pendidikan yang juga dikenali sebagai @aporan Mahathir (Kementerian Pendidikan"
56;%. )engan sokongan padu yang diberikan oleh kerajaan mengenai pendidikan !okasional
ini" terdapat bukti yang menunjukkan baha#a pendidikan ini semakin penting. 2leh itu" ia
membolehkan subjek bagi mata pelajaran !okasional telah diajar di sekolah menengah akademik
harian biasa. 3al ini membolehkan para pelajar mempelajari MPV di sekolah menengah
akademik harian biasa dan tidak perlu ke sekolah teknik dan !okasional.
&etiap sekolah boleh mena#arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah
dengan 5-$ kelas bagi setiap mata pelajaran. &etiap kelas amali dikendalikan dalam jadual #aktu
sekolah (mengikut kesesuaian jadual bagi $%-$8 orang murid. MPV diperuntukkan 5$ #aktu
seminggu ke+uali mata pelajaran DProduksi MultimediaE dan D.rafik 9erkomputerE yang
dikendalikan dalam masa ; #aktu seminggu.
Pendidikan Vokasional amat sesuai dengan matlamat pembangunan negara" sistem itu
dapat disesuaikan dengan keperluan pekerja dan majikan dan sistem yang fleksibel dan
bertanggungja#ab. Menurut &hahril F -haril Mar>uki ($%%8" pembangunan yang berterusan
dan mana - mana peningkatam ataupun pembaharuan pada sistem itu dapat berkekalan.
5
MATA PELAJARAN VOKASIONAL
Matlamat mata pelajaran !okasional ialah untuk melahirkan pelajar yang /berkemahiran
dalam bidang usaha yang rele!en dan bermakna untuk membolehkan mereka mendapat
pekerjaan sendiri dan meneruskan latihan ke peringkat yang lebih tinggi 0 (PPK B <disi $"
2ktober $%%5. Kurikulum MPV berhasrat untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam
bidang usaha yang rele!an dan bermakna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaan
sendiri dan meneruskan latihan ke peringkat yang lebih tinggi. Program MPV dita#arkan se+ara
berperingkat - peringkat sehingga $$ mata pelajaran kemahiran dalam lima bidang usaha
dilaksanakan berperingkat selama empat fasa mulai tahun $%%$ hingga tahun $%%8.
Antara mata pelajaran !okasional yang dita#arkan di sekolah akademik harian ialah
Pembinaan )omestik" Membuat Perabot" &eni Ceka Tanda" Menser!is Peralatan <lektrik
)omestik" Cekaan dan *ahitan Pakaian" Katering dan Penyajian" @andskap dan 4urseri" Tanaman
Makanan" Produksi Multimedia" .rafik 9erkomputer" Penda#aian )omestik" Menser!is
Automobil" Menser!is Peralatan Penyejukan dan Penyaman (dara" Asuhan dan Pendidikan A#al
Kanak-Kanak" 3iasan )alam Asas" Penjagaan Muka dan )andaman" Pemerosesan Makanan"
Akualkultur dan 3ai#an Cekreasi" Menser!is Motosikal" Perkhidmatan Penjagaan .eriatrik"
Kimpalan .as dan Arka dan Kerja Paip dan )omestik
(AKTOR 0 (AKTOR /AN. MEMPEN.AR*HI PELAJAR TERHADAP MPV
Minat
Menurut Mohd 4i>am ($%%7" minat merupakan daya penggerak yang mendorong
kita untuk memberikan perhatian kepada sesuatu benda atau kegiatan. )alam konteks
pendidikan" minat merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian dalam meran+ang
strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi mengukuhkan minat pelajar
terhadap pembelajaran serta membimbing mereka supaya sentiasa bersedia untuk menerima
pelajaran yang seterusnya.
Minat akan mendorong perubahan sikap pelajar terhadap sesuatu proses
pembelajaran. 2leh itu" para pelajar akan lebih bersikap positif terhadap sesuatu perkara yang
diminati mereka. Pelajar juga akan lebih bersedia untuk menghadapi pembelajaran yang
seterusnya dalam mata pelajaran !okasional. Menurut Mohd 4i>am ($%%7 menyatakan"
apabila seseorang itu berminat dengan apa yang dilakukannya" maka dia akan bersedia
belajar dengan tekun sehingga men+apai apa yang di+ita - +itakannya. Keadaan ini jelas
menunjukkan baha#a minat telah mendorong seseorang pelajar itu untuk berusaha
bersungguh B sungguh dalam mempelajari mata pelajaran !okasional ini.
&elain itu" minat merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan
kejayaan seseorang pelajar. Menurut Co>iana ($%%? pula" minat yang tinggi terhadap sesuatu
perkara yang diminati akan menambahkan lagi keyakinan diri untuk berjaya. )engan adanya
minat dalam diri seseorang pelajar terhadap mata pelajaran !okasioanal ini maka mereka
boleh men+apai keputusan yang +emerlang dalam sesuatu ujian penilaian.
6
MODEL PEN.AJARAN /AN. BERKAITAN
Terdapat beberapa model pengajaran yang berkaitan dengan kajian ini yang dijadikan
sebagai panduan. )alam kajian ini penyelidik telah menggunakan model pengajaran &im.
Pengajaran merupakan satu sistem akti!iti yang se+ara khusus ditujukan kepada murid - murid
dengan tujuan memba#a perubahan tingkah laku di kalangan mereka. Menurut Koh 9oh 9oon
(56;8" pengajaran adalah satu proses yang kompleks yang dipenuhi oleh pelbagai unsur"
termasuk kualiti pengajar" ke+erdasan" bakat" minat" pengaruh moti!asi" persekitaran sekolah dan
dorongan ibu bapa terhadap murid itu. &ebagai satu proses" pengajaran merupakan suatu jaringan
akti!iti yang dikendalikan oleh guru bagi menghubungkan murid-murid melalui pemahaman
yang dijangka dapat dipindahkan setelah hubungan itu dika#al baik oleh kaedah tertentu yang
digunakan.
Mo%e# Pen+a'aran Sim
)alam model pengajaran ini" &im telah mengutarakan lima komponen penting atau
pembolehubah dan komponen - komponen tersebut ialah objektif pengajaran" guru" murid" isi
pelajaran dan persekitaran (Asmah Ahmad" 56;6 dan 3ayati" $%%%. Menurut &im" dalam sesuatu
sesi pengajaran dan pembelajaran" proses berinteraksi boleh berlaku antara guru dan murid
dengan satu" dua atu tiga komponen yang lain. 3al ini diperlihatkan seperti dalam gambar rajah
yang berikut ,
2bjektif
Ra'ah &.1 , Proses pengajaran berdasarkan Model &im
Intera)-i Antara .!r!1 M!ri% Dan O2'e)ti$
2bjektif pelajaran yang ditentukan oleh guru harus berlandaskan kebolehan" keupayaan
mental dan fi>ikal murid - murid. )i samping itu" dengan berpandukan objektif" isi pelajaran
yang sesuai dapat disediakan. 2bjektif yang di+adangkan oleh guru harus dapat memaparkan
perubahan tingkah laku murid - murid.
Intera)-i Antara .!r!1 M!ri% Dan I-i Pe#a'aran
Isi pelajaran yang ditentukan oleh guru harus sesuai dan bertepatan dengan minat"
keupayaan dan kebolehan murid - murid. Isi pelajaran yang dipilih hendaklah sesuai. Isi
pelajaran yang ditentukan dn diperingkatkan oleh guru hendaklah mempunyai urutan yang baik
dan sistematik. 3al ini penting untuk membolehkan isi pelajaran dapat diikuti oleh murid - murid
dengan mudah. Isi pelajaran yang diran+angkan dan disampaikan oleh guru hendaklah mengikut
.uru Murid
Persekitaran
Isi
7
strategi dan kaedah - kaedah tertentu untuk membolehkan murid - murid memperolehnya se+ara
berkesan.
Intera)-i Antara .!r!1 M!ri% Dan Per-e)itaran
Kemudahan yang terdapat di tempat belajar haruslah dapat memenuhi keperluan dan
memperkayakan pengajaran. Kemudahan bahan - bahan sokongan hendaklah berfungsi dan
sesuai. Keadaan tempat belajar yang dikelolakan oleh guru haruslah sesuai dengan
perkembangan intelek" emosi" rohani dan jasmani serta sosial murid - murid.
TEORI PEMBELAJARAN /AN. BERKAITAN
Teori Ko+niti$
Teori ini berpegang baha#a pembelajaran sebagai satu proses pemikiran. Perubahan-
perubahan tingkah laku atau disebut sebagai pembelajaran itu hanyalah suatu refleksi perubahan
dalam. Menurut pandangan *ean Piaget (56;: B 56;%" manusia tidak sahaja menerima maklumat
tetapi memproses maklumat yang diterima dan menjadikan setiap indi!idu itu merupakan ahli
fikir yang dapat membentuk dan men+ipta sesuatu berlandaskan kebolehan - kebolehan masing -
masing. Manuasia merupakan makhluk yang sentiasa ingin tahu akan pelbagai hal dan sentiasa
meneroka persekitaran berdasarkan apa yang diketahuai dan dipelajari hasil daripada interaksi
sosial dan psikologi yang berlaku. Teori ini dapat membantu pengkaji untuk mengetahui tahap
keberkesanan MPV kepada pelajar.
BAB 3
METODOLO.I
TEMPAT DAN MASA KAJIAN
Kajian ini dijalankan di kalangan pelajar (ni!ersiti Pendidikan &ultan Idris sebagai
sampel. Para responden adalah terdiri daripada yang terdiri daripada pelajar dari program
Pendidikan Kemahiran 3idup dari semester 7" semester 8" dan semester : . &eramai '% orang
telah dijadikan responden dalam populasi kajian ini. Masa kajian yang diperlukan untuk
membuat penyelidikan hanya beberapa minggu sahaja.
REKA BENT*K KAJIAN
Ceka bentuk sesuatu kajian adalah teknik dan kaedah tertentu untuk memperolehi
maklumat yang diperlukan. Menurut Kerlinger (56?'" reka bentuk kajian adalah berfungsi
sebagai panduan untuk men+apai ja#apan yang jelas terhadap persoalan kajian. Pengkaji
menggunakan kajian tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidik. Kaedah tinjauan
digunakan untuk mendapatkan maklumat se+ara lintas lalu melalui sekali kutipan data" selalunya
melalui soal selidik. Menurut .ay (56;5 pula" kaedah tinjauan dalam kajian pendidikan
deskriptif melibatkan akti!iti pengumpulan maklumat daripada pelajar" pengajar atau mereka
yang terlibat dalam proses pendidikan.
Kepentingan reka bentuk kajian adalah untuk membantu pengkaji menjalankan kajian
dengan lebih teratur. Pada peringkat permulaan kajian" data B data yang berkaitan dengan tajuk
8
kajian telah dikumpul dan dianalisis. Antara kaedah pengumpulan data yang digunakan ialah
kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. &ebelum kajian dijalankan perkara seperti
latar belakang " objektif" kepentingan kajian telah dikenal pasti.
Kajian ini merupakan satu kajian deskriktif dengan menggunakan kaedah pengumpulan
data menggunakan soal selidik. Kaedah ini digunakan kerana kos yang lebih murah dan masa
yang diperuntukan juga singkat. &elain itu" penyelidik juga boleh memperolehi data atau
maklumat daripada bilangan responden yang lebih ramai dan +epat" responden boleh memilih
tempat dan masa yang mereka mahukan. )i samping itu juga" soalan tertutup lebih mudah kerana
keseragaman ja#apan daripada responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. )ata kajian akan
dikumpul daripada sampel melalui borang soal selidik. Melalui kajian ini" ukuran kuantitatif dan
kualitatif mudah diperolehi.
PROSED*R KAJIAN
Kajian yang dijalankan ini melibatkan pelajar Program Kemahiran 3idup di (ni!ersiti
Pendidikan &ultan Idris sebagai sampel. &ebelum membuat kajian penyelidik perlu meminta
kebenaran daripada pihak yang berkaitan. Kajian berbentuk soal selidik ini dijalankan (ni!ersiti
Pendidikan &ultan Idris . Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi tahap keberkesanan mata pelajaran !okasional kepada pelajar. &egala
perbin+angan ini adalah berlandaskan kepada persoalan - persoalan kajian yang telah dikemukan
dalam 9ab 5.
Pengkaji telah meran+ang prosedur kajian supaya kajian dapat dijalankan berdasarkan
langkah-langkah sistematik. @angkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengkaji adalah seperti
mengenalpasti masalah" pernyataan masalah" reka bentuk kajian" pengumpulan data" analisis data
dan menulis laporan penyelidikan berkenaan.
INSTR*MEN KAJIAN
Instrumen ialah alat untuk mengutip data. Pengkaji akan menggunakan soal selidik untuk
mengutip data. )engan menggunakan soal selidik" pengkaji boleh mendapat ja#apan menerusi
ja#apan bertulis. Teknik soal selidik adalah teknik pengutipan data yang popular dengan
mengadakan soalan atau item yang memudahkan responden memberikan ja#apan (Mohamad
4ajib" $%%'.
Instrumen kajian ini adalah dalam bentuk soal selidik. Pemilihan soal selidik sebagai
instrumen kajian adalah soal selidik dapt memberikan respon yang lebih tepat keran responden
tidak berhadapan dengan pengkaji semasa menja#ab soalan soal selidik tersebut. &elain itu" +ara
ini juga berupaya mendapatkan data B data dengan lebih mudah dan banyak. Ia juga dapat
menjimatkan kos dalam mengumpulkan maklumat yang diperlukan.
Menurut A>har 3arun ($%%7" instrumen kajian merupakan +ara yang digunakan untuk
mengumpulkan maklumat seperti soal selidik. Instrumen kajian merupakan soal selidik yang
dibina sendiri oleh penyelidik. &ebelum soal selidik digunakan dalam kajian ini" kajian rintis
telah dijalankan. Menurut Khalid *ohari ($%%'" penggunaan borang soal selidik merupakan
antara alat-alat pengumpulan data yang banyak digunakan oleh pengkaji. Ini disebabkan soal
selidik dapat mengumpul data se+ara terperin+i tersusun dan pia#ai.
9
Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian yang utama.
&ebanyak '% borang soal selidik telah diedarkan kepada para responden. &oalan soal selidik
kajian ini terdiri daripada 56 soalan yang terdiri daripada tiga bahagian. 9ahagian A terdiri
daripada ' pernyataan yang bertujuan untuk mengenalpasti +iri B +iri demografi manakala
bahagian 9 meliputi enam pernyataan mengenai sikap pelajar terhadap mata pelajaran
!okasional dan bahagian - pula terdiri daripada 5% pernyataaan mengenai tahap keberkesanan
mata pelajaran !okasional. Penyataan ini kemudiannya akan dianalisis.
Pengkaji lepas telah menekankan keperluan mengkaji demografi responden dalam kajian.
Item-item tertumpu kepada demografi seperti jantina responden (Kramarae" $%%5G Cobinson"
566$G 2EMalley H M+-ra#" 5666" umur responden" dan sebagainya.
PEN.*MP*LAN DATA
Kaeadah pengumpulan data yang akan dibin+angkan adalah memfokuskan kepada
sumber data. &umber data yang diperolehi dalam kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu
data primer dan maklumat sekunder.
i. )ata primer
)ata primer ialah data asal yang dikutip oleh penyelidik. )alam kajian ini" data B data
diperolehi melalui maklum balas daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada
responden yang terpilih.
ii. Maklumat sekunder
)ata ini merupakan sumber maklumat yang terpenting kerana ia diperlukan untuk
menjelaskan tajuk kajian" mendapatkan fakta dan hasil penemuan yang telah dibuat
daripada kajian lepas. 9agi mendapatkan bahan dan maklumat untuk kajian ini" rujukan
telah di buat di Perpustakaan Tunku 9ainun (P&I . &elain itu" sumber bagi data sekunder
ini juga turut diperolehi daipada jurnal B jurnal" buku rujukan dan juga maklumat
daripada laman #eb.
ANALISIS DATA
Kajian ini meggunakan beberapa kaedah yang bersesuaian bagi menganalisis keseluruhan
data yang diperolehi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah pendekatan statistik
deskriptif di mana yang diperolehi dibentangkan dalam bentuk jadual yang menunjukkan
bilangan dan peratusa min" sisihan pia#ai serta taburan kekerapan. Penganalisisan data
merupakan bahagian terpenting dalam penyelidikan. Pengkaji telah menentukan bagaimana data
yang telah dikumpulkan dianalisiskan.
)ata-data yang diperolehi dari soal selidik akan dikumpulkan dalam bentuk kualitatif.
Maklumat dan data-data yang dianalisis akan ditukar dalam bentuk peratusan dengan
menggunakan formula berikut ,
1
Peratus I J = 4 K 5%%
)i mana ,
J I bilangan maklumbalas responden
4 I bilangan responden atau sampel yang terlibat.
4ilai peratusan" dan min akan dihuraikan dalam bentuk jadual. (ntuk mendapatkan min
setiap soalan jumlah skor soalan di+ampur dan kemudiannya dibahagi dengan keseluruhan
jumlah soalan di dalam setiap item untuk mendapatkan min rendah" sederhana dan tinggi
BAB 4
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCAN.AN
BAHAGIAN A LATAR BELAKANG RESPONDEN
!ahagian ini meliputi soalan"soalan mengenai maklumat latar
belakang responden.
Jantina
*adual , Taburan responden mengikut jantina.
*adual di atas menunjukkan bilangan responden lelaki adalah seramai ; orang yang
me#akili seramai $:.? peratus dan responden perempuan seramai $$ orang yang me#akili
seramai ?'.' peratus. Ini menunjukkan responden perempuan lebih 57 orang berbanding
responden lelaki.
Ban+-a
9angsa Kekerapan
(4
Peratus
(L
Melayu $' ?:.?
*antina Kekerapan
(4
Peratus
(L
@elaki ; $:.?
Perempuan $$ ?'.'
*umlah '% 5%%
11
-ina ' 5%
India 7 5'.'
@ain-lain % %
*umlah '% 5%%
*adual , Taburan responden mengikut bangsa.
#adual di atas menunjukkan responden mengikut kategori bangsa.
$eramai 23 orang responden berbangsa Mela%u %ang me&akili 76.7 peratus.
Manakala responden berbangsa 'ina seramai 3 orang responden meakili 1
peratus( )ndia seramau 4 orang responden me&akili 13.3 peratus. )ni
menunjukkan responden berbangsa Mela%u lebih ramai berbanding dengan
bangsa * bangsa %ang lain.
Seme-ter
&emester Kekerapan
(4
Peratus
(L
&emester 7 5 '.'
&emester 8 : $%
&emester : $' ?:.?
*umlah '% 5%%
*adual, Taburan responden mengikut semester.
#adual di atas menunjukkan bilangan responden mengikut semester.
+an%a seorang sahaja responden dari semester 4 me&akili 3.3 peratus(
seramai 6 orang responden dari semester 5 me&akili 2 peratus dan dari
semester 6 seramai 23 orang responden me&akili 76.7 peratus. ,esponden
dari semester 6 %ang paling ramai.
+asil pengumpulan dan analisis data tentang sikap pelajar terhadap
mata pelajaran vokasional.
Bil Item -oa#an Pen%a"at Re-"on%en Min
San+at
Set!'!
Set!'! Tidak
Pasti
Tidak
Setuju
Sanga
t
Tidak
Setuju
Bi
l
Bi
l
Bi
l
Bi
l
Bi
l

5 Anda berminat untuk


membuat kerja
Amali.
16 53.
3
11 36.
7
2 6.7 1 3.3 !"#
$ Pelajar +uba
menghasilkan projek
12
yang terbaik. 1 33.
3
19 63.
3
1 3.3 !"#
' Pembelajaran teori
kurang diminati.
8 26.
7
9 3 8 26.
7
5 16.
7
!"$
7 Mata pelajaran
!okasional
menyeronokkan.
14 46.
7
11 36.
7
3 1 2 6.7 !"%
Item 1
3asil dari analisis menunjukkan $? responden (6:.'L bersetuju dengan item 5.
Manakala hanya seorang responden ('.'L sahaja yang menja#ab tidak bersetuju dan $
responden (:.?L menja#ab tidak pasti. Min bagi item ini ialah $.6 pada tahap sederhana.
Item &
3asil analisis menunjukkan baha#a 5 responden ('.'L tidak bersetuju dengan
pernyataan item $" manakala $6 responden (6:.:L bersetuju dengan pernyataan pelajar +uba
menghasilkan projek yang terbaik. Min bagi item ini ialah $.6 pada tahap sederhana.
Item 3
3asil dari analisis menunjukkan $8 responden (8:.?L bersetuju dengan item 5.
Manakala hanya 8 responden (5:.?L sahaja yang menja#ab tidak bersetuju dan ; responden
($:.?L menja#ab tidak pasti. Min bagi item ini ialah $.7 pada tahap sederhana.
Ite& $
-ari dapatan analisis item 5 mendapati 2 responden .6.7/0 %ang tidak
bersetuju dengan pen%ataan item 5( manakala terdapat 6 responden .2/0
%ang tidak pasti dengan pen%ataan tersebut dan seramai 25 responden
.83.4/0 men%atakan setuju dengan pen%ataan item 5 ini. Min bagi item ini
ialah 2.8 pada tahap sederhana.
3asil pengumpulan dan analisis data tentang tahap keberkesanan mata pelajaran
!okasional kepada pelajar.
Bil Item -oa#an Pen%a"at Re-"on%en Min
San+at
Set!'!
Set!'! Tidak
Pasti
Tidak
Setuju
Sanga
t
Tidak
Setuju
Bi
l
Bi
l
Bi
l
Bi
l
Bi
l

13
5 9engkel !okasional
penting dalam
mempengaruhi
proses pengajaran
dan pembelajaran di
sekolah.
7 23.
3
22 73.
3
1 3.
3
!"#
$ Kaedah amali banyak
mempengaruhi
keberkesanan mata
pelajaran !okasional
di sekolah.
13 43.
3
16 53.
3
1 3.3 !"#
' Kaedah teori juga
penting dalam
menilai prestasi
pelajar.
7 23.
3
18 6 1 3.3 4 13.
3
!"#
7 -ara pengajaran guru
juga perlu kreatif dan
berkesan.
9 3 19 63.
3
2 6.7 !"#
8 9engkel !okasional
yang disediakan
selamat digunakan
untuk kerja amali.
7 23.
3
13 43.
3
1

33.
3
!"'
: Pelajar boleh
mengaplikasikannya
selepas tamat
persekolahan.
8 26.
7
2 66.
7
2 6.7 !"#
? 1aktu pengajaran
untuk mata pelajaran
!okasional perlu di
tambah.
5 16.
7
15 5 3 1 4 13.
3
3 1 !"$
Item 1
Analisis menunjukkan 5 responden ('.'L tidak bersetuju dengan penyataan ini"
manakala tiada responden menja#ab tidak pasti dengan penyataan item 5 pada 9ahagian - ini
dan seramai $6 responden (6:.:L bersetuju dengan penyataan item 5. Min bagi item ini ialah
$.6 pada tahap sederhana.
Item &
*adual di atas menunjukkan analisis item $" didapati sebanyak 5 responden ('.'L tidak
bersetuju dengan penyataan item $" manakala tiada responden yang menja#ab tidak pasti dengan
penyataan tersebut dan $6 responden (6:.:L bersetuju dengan penyataan item $. Min bagi item
ini ialah $.6 pada tahap sederhana.
Item 3
14
9agi item 8" didapati responden yang tidak bersetuju dengan penyataan tersebut ialah 7
responden (5'.'L" manakala responden yang menyatakan tidak pasti dengan penyataan tersebut
pula ialah 5 responden ('.'L dan responden yang bersetuju dengan penyataan tersebut ialah $8
reponden (;'.'L. Min bagi item ini ialah $.? pada tahap sederhana.
Item 4
Analisis bagi item : menunjukkan tiada responden yang tidak bersetuju dengan
penyataan tersebut" manakala responden yang tidak pasti dengan penyataan item : sebanyak $
orang (:.?L" dan jumlah responden yang bersetuju dengan penyataan tersebut ialah $; orang
(6'.'L. Min bagi item ini ialah $.6 pada tahap sederhana.
Item 5
*adual di atas menunjukkan analisis item ?" didapati tiada responden tidak bersetuju dengan
penyataan item ?" manakala 5% responden (''.'Lyang menja#ab tidak pasti dengan penyataan
tersebut dan $% responden (::.:L bersetuju dengan penyataan item ?. Min bagi item ini ialah
$.? pada tahap sederhana.
Item 6
Analisis menunjukkan tiada responden yang menja#ab tidak bersetuju dengan penyataan
ini" manakala $ responden (:.?L menja#ab tidak pasti dengan penyataan item 6 pada 9ahagian
- ini dan seramai $; responden (6'.7L bersetuju dengan penyataan item 6. Min bagi item ini
ialah $.6 pada tahap sederhana
Item 7
*adual di atas menunjukkan analisis item 5%" didapati hanya ? responden ($'.'L tidak bersetuju
dengan penyataan item 5%" manakala ' responden (5%Lyang menja#ab tidak pasti dengan
penyataan tersebut dan $% responden (::.?L bersetuju dengan penyataan item 5%. Min bagi
item ini ialah $.7 pada tahap sederhana.
BAB 5
PERBINCAN.AN1 R*M*SAN DAN CADAN.AN
PERBINCAN.AN DAPATAN KAJIAN
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap keberkesanan mata pelajaran
!okasional kepada pelajar. Kajian ini dijalankan terhadap minat pelajar dan kebolehan pelajar
dalam bidang !okasional. Terdapat banyak faktor - faktor yang mempengaruhi tahap
keberkesanan mata pelajar !okasional kepada pelajar. Antaranya ialah minat pelajar"
persekitaran" tenaga pengajar" kemudahan bengkel yang disediakan dan sebagainya.
)alam kajian ini" jumlah responden yang dipilih adalah seramai '% orang. Cesponden
kajian terdiri daripada pelajar yang mengikuti Program Kemhiran 3idup di (ni!ersiti
Pendidikan &ultan Idris.
15
R*M*SAN
3asil daripada perbin+angan keseluruhan kajian di atas" dapat dirumuskan baha#a tahap
keberkesanan mata pelajaran !okasional kepada pelajar dapat ditentukan melalui minat dan
kebolehan pelajar. &elain itu" kemudahan bengkel yang disediakan dan masalah pegajaran guru
juga memberi kesan kepada tahap keberkesanan mata pelajaran !okasional kepada pelajar di
sekolah.
)apatan kajian" pengkaji telah dapat mengenal pasti beberapa faktor yang mempengaruhi
tahap keberkesanan mata pelajaran !okasional kepada pelajar. Antaranya ialah ,
Melakukan pemantauan yang berterusan. Pihak pentadbir sekolah perlu melakukan
pemantauan dari pelbagai aspek seperti memastikan kemudahan yag disediakan di
bengkel lengkap untuk proses pengajaran dan pembelajaran. )engan adanya pemantauan
ini dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam amali.
&ikap guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. &ekiranya guru mempunyai sikap
yang tegas dan mengambil berat terhadap pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran
pelajaran dalam mata pelajaran !okasional.
Mata pelajaran !okasional harus dinamik dan bersikap proaktif serta responsif terhadap
sebarang perkembangan pendidikan semasa. .uru juga perlu lebih kreatif dan mempelbagaikan
kaedah penyampaian mata pelajaran kepada pelajar melalui kaedah amali. Ini dapat membantu
untuk meningkatkan moti!asi dan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran yang
disampaikan.
CADAN.AN
9erdasarkan kepada dapatan yang diperolehi dalam kajian ini" permasalahan yang timbul
dalam mengkaji tahap keberkesanan mata pelajaran !okasional kepada pelajar telah dikenal
pasti. Masalah yang dikenal pasti boleh di atasi dan dibaiki jika sesuatu tindakan yang
se#ajarnya dapat dilakukan oleh pihak yang berkenaan di atas beberapa +adangan. )i sini
pengkaji ingin mengemukakan beberapa +adangan yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai
garis panduan kepada pihak B pihak yang berkenaan.
Ke"a%a "e#a'ar Mata Pe#a'aran Vo)a-iona#
Pelajar MPV perlu sentiasa mempunyai minat terhadap MPV di sekolah. 3al ini kerana
MPV merupakan satu mata pelajaran yang menarik kerana mempunyai dua kaedah pembelajaran
iaitu kaedah teori dan amali. Pembelajaran se+ara amali akan dapat meningkatkan kemahiran
seseorang pelajar. Pelajar yang dapat menguasai kemahiran yang telah diajar oleh guru" maka
mereka dapat mengaplikasikannya selepas tamat >aman persekolahan. )an ini akan
membolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam bidang yang memerlukan kemahiran.
Ke"a%a .!r! Mata Pe#a'aran Vo)a-iona#
.uru mempunyai tanggungja#ab dan kesedaran tentang kepentingan persekitaran yang
selesa dan kondusif.
16
.uru MPV hendaklah sentiasa peka akan perubahan-perubahan dalam pendidikan di
Malaysia dengan berusaha mempertingkatkan diri.
9ersikap lebih positif dan sedia bertindak sebagai agen perubahan kepada pelajar untuk
sentiasa menjadikan bengkel MPV sebagai tempat kondusif dan selesa di sekolah bagi
membolehkan pelajar dapat menggunakannya.
PEN*T*P
Pelajar merupakan sumber tenaga yang bakal dijanakan bagi men+apai kemajuan negara.
&ebagai persiapan untuk memikul tanggungja#ab ini" maka mereka perlulah didedahkan dengan
pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan kemahiran. )e#asa ini" kemahiran amat penting dalam
mendapatkan sesuatu pekerjaan. Keadaan ini selari dengan Malsafah Pendidikan Kebangsaan
yang bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang berketerampilan dan seimbang dari aspek
jasmani" rohani" emosi dan intelek.
Pelaksanaan mata pelajaran !okasioanl di sekolah menengah akademik harian merupakan
salah satu strategi kerajaan untuk memastikan pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang teknikal dan !okasional. Pelaksanaan ini juga berperanan sebagai persiapan untuk
menyediakan tenaga mahir dan separuh mahir bagi memenuhi keperluan negara. 1alaupun
prasarana pendidikan yang disediakan untuk pelaksanaan mata pelajaran !okasional ini telah
men+ukupi dan strategi pengajaran yang berkesan telah disediakan" namun kesediaan pelajar-
pelajar untuk mempelajari mata pelajaran !okasional ini mestilah diberi perhatian se+ukupnya.
)i samping itu" kesediaan pelajar ini adalah merujuk kepada keadaan dalam diri pelajar
itu sendiri yang telah bersedia dan berkebolehan untuk memperolehi sesuatu pengalaman
pembelajaran yang baru. *ika pelajar tidak bersedia" maka mereka tidak akan dapat menerima
setiap isi pelajaran yang disampaikan oleh guru se+ara berkesan. Maka" harapan untuk
melahirkan guna tenaga yang berilmu dan berkemahiran tidak akan ter+apai. 2leh yang
demikian" menjadi tanggungja#ab semua pihak untuk berusaha menyediakan pelajar yang
mampu untuk mempelajari pelbagai disiplin ilmu supaya hasrat negara untuk menyediakan
tenaga kerja mahir dan separuh mahir ter+apai.
17
(NI)ERSITI PENDIDIKAN S(LTAN IDRIS
KAJIAN TERHADAP TAHAP KEBERKESANAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL
KEPADA PELAJAR
BAHA.IAN A
Arahan , &ila tandakan ( J pada ruangan yang telah disediakan dengan menggunakan pen dan
menulis ja#apan yang paling sesuai bagi soalan yang dikemukan.
5 *antina
a0 @elaki
b0 Perempuan
$ 9angsa
a0 Melayu
b0 -ina
10 India
d0 @ain-lain
' &emester
a0 &emester 7
b0 &emester 8
10 &emester :
18
BAHA.IAN B 8 SIKAP PELAJAR TERHADAP MATA PELAJARAN VOKASIONAL
Arahan , &ila ja#ab soalan kajian di ba#ah berdasarkan pengalaman atau pandangan anda. &ila
tandakan ( J pada ja#apan yang tepat.
5 , &angat &etuju
$ , &etuju
' , Tidak Pasti
7 , Tidak &etuju
8 , &angat Tidak &etuju
BIL SOALAN KAJIAN 5 $ ' 7 8
5 Anda berminat untuk membuat kerja amali.
$ Pelajar +uba menghasilkan projek yang terbaik.
' Pembelajaran teori kurang diminati.
7 Pelajar bersungguh-sungguh membuat amali.
8 Mata pelajaran !okasional menyeronokkan.
: Kerja-kerja amali membebankan.
BAHA.IAN C 8 TAHAP KEBERKESANAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL
KEPADA PELAJAR
Arahan , &ila ja#ab soalan kajian di ba#ah berdasarkan pengalaman atau pandangan anda. &ila
tandakan ( J pada ja#apan yang tepat.
5 , &angat &etuju
$ , &etuju
' , Tidak Pasti
7 , Tidak &etuju
8 , &angat Tidak &etuju
BIL SOALAN KAJIAN 5 $ ' 7 8
19
5 9engkel !okasional penting dalam mempengaruhi proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
$ Kaedah amali banyak mempengaruhi keberkesanan mata
pelajaran !okasional di sekolah.
' Peralatan yang disediakan mesti berada dalam keadaan selamat
untuk digunakan.
7 Cuang kerja sesuai untuk kerja amali men+ukupi.
8 Kaedah teori juga penting dalam menilai prestasi pelajar.
: -ara pengajaran guru juga perlu kreatif dan berkesan.
? 9engkel !okasional yang disediakan selamat digunakan untuk
kerja amali.
; Pelajar mesti mematuhi peraturan bengkel di sekolah.
6 Pelajar boleh mengaplikasikannya selepas tamat persekolahan.
5% 1aktu pengajaran untuk mata pelajaran !okasional perlu di
tambah.
BIBLIO.RA(I
Abdul Cahim 3amdan )an 4or 3idayah Musa ($%%;. Kesediaan Pelajar Tingkatan Empat
Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. (ni!ersiti Teknologi
Mara , *urnal Teknologi.
Ab. 3adi 9in Mohamed ($%%7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keaaman Pelajar
Menengah !endah Memilih Pendidikan Teknik "an #okasional$ %atu Tinjauan "i
%ekolah Menengah Kawasan %enggarang& 'atu Pahat (ohor) (ni!ersiti Teknologi
Mara , Tesis &arjana Muda.
<e Ah Meng (5668. Murid "an Proses Pem*elajaran Asas Pendidikan +. &hah Alam , Majar
9akti &dn. 9hd.
3j. Abd Matah 3asan ($%%5. Falsafah Pendidikan. Kuala @umpur , PT& Publi+ations H &dn
9hd.
3ussein 3j. Ahmad (566'. Pendidikan "an Mas,arakat $ Antara "asar& !eformasi "an
-awasan) Kuala @umpur , )e#an 9ahasa )an Pustaka.
Kandor 9in &elamat" Nahya 9in 9untat dan Mohammad Cashid 9in Cajuddin. Mata Pelajaran
#okasional "i %ekolah Menengah .arian $ Pen,ediaan /uru MP#& 0si "an 1a*aran.
Malkulti (ni!ersiti Teknologi Mara , Tesis &arjana Muda.
Kamarudin 3j. Ka+har (56;6. Pendidikan "an Mas,arakat. Kuala @umpur , Teks Publishing
&dn. 9hd. H Penerbit A&A& &dn.9hd.
Kamarudin 3j. 3usin )an &iti 3ajar 3j. Abdul A>i> ($%%7. Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala
@umpur , Kaya>ano <nterprise.
2
Kementerian Pendidikan Malaysia ($%%'. Penerangan "an Panduan Penawaran MP# "i
%ekolah Menengah Akademik .arian) Kuala @umpur , Pusat Perkembangan Kurikulum
KPM.
Mohd. Majid Konting ($%%8. Kaedah Pen,elidikan Pendidikan. Kuala @umpur , )e#an 9ahasa
)an Pustaka.
Mohd &aufi 9in Ab Cahman ($%%7. !eaksi Pelajar Yang Mengam*il Mata Pelajaran
#okasional 2MP#3 "i %ekolah Menengah Akademik "i 4egeri Terengganu) (ni!ersiti
Teknologi Mara , Tesis &arjana Muda.
Prof. Madya )r A>i>i Nahaya" 4orE Ani 9t &aidun )an )r. Caja Coslan Caja Abd Cahman
($%%?. Persepsi Pelajar Terhadap Ke*erkesanan Pengajaran Mata Pelajaran
Kemahiran .idup %ekolah Menengah) *ohor , (ni!ersiti Teknologi Mara.
Cahmad &ukor Ab. &amad dan &hahrir *amaluddin ($%%8. Peranan Kepimpinan /uru "alam
Mempengaruhi 0klim 'ilik "arjah) Kuala @umpur $ (ni!ersiti Malaya.
&heikh 2thman 9in &heikh &alim (5667. Kamus "ewan Edisi Ketiga. Kuala @umpur , )e#an
9ahasa )an Pustaka.
Ting Kun &hiung ($%%?. Kajian Mengenai E)Pem*elajaran 2E-5earning3 "i Kalangan Pelajar
(urusan Pendidikan Teknik "an #okasional "i 0nstitusi Pendidikan Tinggi 20PTA3 4egeri
(ohor) Malkulti (ni!ersiti Teknologi Mara , Tesis &arjana Muda.
Oanal 9. 9ahran ($%%;. Pengurusan Makmal Kemahiran .idup Melalui Pendekatan
Kola*oratif $ %atu Tinjauan "i 'e*erapa 'uah %ekolah Menengah "i "aerah (ohor
'ahru) (ni!ersiti Teknologi Mara , Tesis &arjana Muda.
21