Anda di halaman 1dari 113

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 1

Pensyarah:
ZALINA BT AHMAD
zalinasmkkj@yahoo.com

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 2
MENGAPA ANDA MESTI
MEMPELAJARI KURSUS INI
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 3
BOLEHKAN ANDA MENJADI
PENDIDIK YANG BAIK TANPA
MENGIKUTI KURSUS INI?
Boleh!!!!!
Tetapi
Anda akan mengalami kehilangan
suatu paradigma (Shulman ,1986)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 4
A paradigm (pronounced PEHR-uh-daim , from Greek
paradeiknyai - to show side by side) is a pattern or an
example of something. The word also connotes the
ideas of a mental picture and pattern of thought.
.a "series of peaceful interludes punctuated by
intellectually violent revolutions", and in those
revolutions "one conceptual world view is replaced by
another".
(Kuhn 1962)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 5
PARADIGMA?
Pendidikan
Falsafah
Falsafah
Pendidikan
Kurikulum
Pengajaran &
Pembelajaran
Pembangunan
Insan
Pembangunan
Negara
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 6
PENDIDIKAN
Adakah pendidikan itu merupakan proses
memindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong?
Proses
Matlamat
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 7
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 8
1. Apakah yang menjadi arah/ hala tuju pendidikan?
2. Mengapakah ada matlamat yang dianggap bermakna?
3. Sejauhmanakah wujud perbezaan didikan dan latihan?
4. Adakah wujud bentuk pengetahuan yang berbeza?
5. Adakah kurikulum yang berbeza diperlukan untuk pelajar yang
berbeza?
6. Bagaimanakah kandungan dibentuk di dalam kurikulum?
7. Bagaimanakah bentuk kurikulum yang spesifik boleh
dijustifikasikan?
8. Sejauhmanakah realiti yang baru perlu dimasukkan di dalam
sesebuah kurikulum?
Persoalan?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 9
Persoalan

Mengapakah anda hendak
menjadi guru?
Untuk menjadi guru, apakah
ilmu yang mesti anda kuasai?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 10
Pedagogi
Kandungan mata pelajaran
Konten-pedagogi
Pelajar
Konteks pendidikan di Malaysia
Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
Kurikulum

Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang
profesional mestilah menguasai 7 jenis
pengetahuan:
Kursus ini akan membincangkan 3 jenis pengetahuan
yang akhir.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 11
1. Pengetahuan Pedagogi
Prinsip pengajaran
Strategi pengajaran
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan idea

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 12
2. Pengetahuan Kandungan Subjek
Falsafah subjek
Teori-teori tentang subjek
Struktur ilmu subjek
Kandungan subjek
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 13
3. Pengetahuan Kurikulum
Konsep & pengertian kurikulum
Teori-teori kurikulum
Model-model kurikulum

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 14
4. Pengetahuan Konten-Pedagogi
Kefahaman tentang kandungan mata pelajaran
dan pedagogi
Taakulan pedagogi
Kefahaman tentang kandungan mata pelajaran
Transformasi
- Persediaan
- Representasi
- Pemilihan
- Adaptasi
Pengajaran dan pembelajaran
Penilaian
Refleksi
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 15
Pengetahuan Konten-Pedagogi
(sambungan)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 16
5. Pengetahuan Tentang Pelajar
Ciri-ciri psikologi
Latar belakang keluarga
Rakan sebaya
Keadaan komuniti
Prospek kerjaya
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 17
6. Pengetahuan Konteks
Pendidikan di Malaysia
Sejarah sistem pendidikan di Malaysia
Matlamat pendidikan di Malaysia
Struktur pendidikan di Malaysia
Pengaruh perubahan ekonomi terhadap
sistem dan corak pendidikan
Pengaruh budaya setempat terhadap
sekolah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 18
7. Pengetahuan Tentang
Tujuan Dan Falsafah
Pendidikan Malaysia
Tujuan pendidikan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK):
i. Asas pembinaan FPK.
ii. Bentuk dan prinsip pendidikan
iii. Proses & pelaksanaan pendidikan
iv. Kesan akhir pendidikan.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 19
KONTEN
(Apa pengetahuan yang hendak diajar?
PEDAGOGI
(Bagaimanakah pengetahuan
hendak disampaikan?)
PENILAIAN
(Bagaimanakah menentukan
tujuan pembelajaran tercapai?)
ILMU
PROFESIONAL
KEGURUAN
KONTEKS/
PERSEKITARAN
TUJUAN & FALSAFAH
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 20
KONSEP & PENGERTIAN
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 21
Falsafah = Philosophy
Philosophy = The love of wisdom
Falsafah = Mencintai kearifan / Kebijaksanaan
Pendidikan = Education (Educare / Educere)
Pendidikan = Didikan vs Latihan
Kurikulum = Curriculum/ curere
Kurikulum = Jurusan/ bidang/ fakulti
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 22
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 23
DIDIK
(educere)
LATIH
(educare)
B
e
l
a
j
a
r

u
n
t
u
k

b
e
l
a
j
a
r

B
e
l
a
j
a
r

u
n
t
u
k

k
e
t
e
r
a
m
p
i
l
a
n

PENDIDIKAN
(education)
Perbandingan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 24
Konsep Pendidikan
1. Instrumentalis: Pendidikan ialah ______
i. cara untuk mencapai matlamat.
ii. untuk mencapai sesuatu keperluan.
iii. mesti bersesuaian dengan kehidupan
manusia di dalam masyarakat.
iv. untuk sesuatu fungsi dan untuk
manusia berfungsi.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 25
2. Bukan instrumentalis: Pendidikan
ialah _______
i. mempunyai matlamat implisit.
ii. menjadi makhluk terdidik.
iii. satu kehidupan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 26
Formal
Cth: SK,
SMK, MRSM,
IKM
Non Formal
Cth: Kursus
masakan, jahitan,
ternakan
Informal
Cth: Adab, tutur
kata, akhlak
PENDIDIKAN
Jenis
Pendidikan
Perbandingan:
1. Rekabentuk
2. Pengajaran
3. Pembelajaran
4. Organisasi
5. Penilaian
6. pengiktirafan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 27
Formal Informal Non formal
Reka bentuk Perkembangan ilmu
& kemahiran, j/m
lama
Bina kemahiran
untuk kehidupan,
j/m berterusan
Perkembangan
kemahiran, j/m
pendek
Pengajaran Guru terlatih,
pedagogi.
Keluarga &
masyarakat
Ahli yang pakar
Pembelajaran Seragam, berjadual,
teks
- Berjadual
Institusi Rasmi: bangunan &
kelas, sekolah,
Tidak rasmi: rumah,
masyarakat
Rasmi & tidak
rasmi: agensi
kerajaan & swasta.
Kurikulum Rasmi, kebangsaan,
berstruktur
Tidak rasmi Tidak rasmi
Penilaian Rasmi &
kebangsaan
- -
Pengiktirafan Perjawatan: sijil,
Dip., Ijazah
- Sijil penyertaan
Organisasi Pra sekolah, sk. ren
& men, IPT
- -
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 28
Definisi Pendidikan
Idea Klasik Greek
Usaha manusia/kerajaan untuk membentuk
generasi mendatang.
i. Sparta : Pendidikan satu usaha untuk
membentuk rakyat yang berani, berdisiplin,
taat pemimpin dan cintakan tanah air.
ii. Athens : Pendidikan untuk membina
kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi
mengukuhkan demokrasi dan membentuk
warganegara yang cintakan negara.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 29
1. Pendidikan ialah latihan.
Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani
bagi mencapai kecantikan kesempurnaan
pekerti.
(Plato: 427 S.M. 347 S.M.)
2. Pendidikan ialah usaha
Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan
pengembangan akal fikiran.
(Socrates: 470 S.M. 399 S.M.)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 30
3. Pendidikan ialah sistem
Pendidikan ialah satu sistem perkembangan
intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi.
(Aristotle: 384 S.M. 322
S.M.)

4. Pendidikan ialah proses
Pendidikan sebagai proses membentuk
kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan
dan perasaan terhadap alam sejagat dan
sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses
bagi mengatur dan menambah pengetahuan
yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih
selamat. (John Dewey: 1933)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 31
5. Pendidikan ialah penambahan ilmu
Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu
untuk menghampirkan diri dengan
kesempurnaan fitrah dan memahami daya
usaha yang terdapat pada bakat dan watak
seseorang. (Stuart Mill)

6. Pendidikan ialah mendidik
Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin
keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar,
latihan dan indoktrinasi. (Ducasse)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 32
Konsep & Pengertian Pendidikan
Dalam Islam
Tarbiah
(Mengasuh/
Memelihara/
membaiki)
Tadib
(Mendidik/
membentuk
adab & akhlak
Talim
(Pengajaran)
MAKHLUK
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 33
1. Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap
manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani,
rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri
kepada Allah. (Al-Jamali)
2. Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan
rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi,
berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan
yang baik dan warganegara yang sempurna.
(khursid Ahmad)
3. Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai
kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan
cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab &
berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 34
1. Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap
manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani,
rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri
kepada Allah. (Al-Jamali)
2. Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan
rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi,
berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan
yang baik dan warganegara yang sempurna.
(khursid Ahmad)
3. Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai
kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan
cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab &
berbakti kepada Allah. (Hasan Langgulung)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 35
Apakah yang anda faham
tentang konsep dan
pengertian pendidikan?
Fikirkan Sejenak..
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 36
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 37
Konsep & Pengertian Falsafah
Dan Falsafah Pendidikan
Falsafah = Philosophy

Philosophy = Philien + Sophia
(mencintai) (kebijaksanaan)
The love of wisdom

Falsafah = Mencintai Kebijaksanaan

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 38
Aktiviti berfikir secara meluas,
mendalam, kritis, holistik,
sistematik, radikal, integral,
konsepsual dan universal untuk
menemui kebenaran.
Apakah Hakikat Falsafah/
Kebijaksanaan?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 39
Definisi Falsafah
1. Falsafah sebagai usaha menyelidik
Falsafah ialah usaha menyelidik bagi
membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai
kebijaksanaan. (Socrates)
2. Falsafah sebagai usaha mengetahui
Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang
ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya
untuk mencapai hakikat kebenaran. (Plato)
3. Falsafah ialah disiplin
Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan
sebab segala benda. (Aristotle)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 40
4. Falsafah ialah ilmu
Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan
bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
(al-Farabi)

5. Falsafah mempunyai ciri perbincangan
Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama
dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran
manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan
pengamatan yang tajam. (al-Ghazali)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 41
FALSAFAH
PENDIDIKAN
Tidak
Formal
Formal
Non
Formal
Proses mengembangkan
1. Kognitif
2. Afektif
3. psikomotor
Membina penghayatan
1. Metafizik
2. Epistemologi
3. Aksiologi
4. Logik
KURIKULUM
i. Kurikulum ideal
ii. Kurikulum
formal
iii. Kurikulum
tersembunyi
Hubungkait
Falsafah,
Pendidikan dan
Kurikulum
Kebangsaan
Sekolah/institusi
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 42
FALSAFAH: Cabang, Persoalan Dan
Penyelesaian
1. METAFIZIK
Realiti / Kewujudan
2. EPISTEMOLOGI
Teori Pengetahuan
Perihal Mengetahui
3. AKSIOLOGI
Nilai:
Estetika
Etika
4. LOGIK
Khusus
Umum Umum
Apakah alam semesta?
Kehidupan? Kebebasan?
Apakah yang boleh diketahui?
Bagaimana kita mengetahui?
Apakah sumber pengetahuan?
Sejauhmanakah ia boleh dipercayai?
Apakah hakikat kebagusan?
Apakah yang patut diutamakan? Apakah
yang patut disukai? Apakah yang patut
menjadi cantik? Apakah rasa yang bagus?
CABANG FALSAFAH PERSOALAN
FALSAFAH BARAT
FALSAFAH TIMUR
FALSAFAH ISLAM
J
a
w
a
p
a
n
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 43
Falsafah Umum : Pengaruhnya
Kepada Falsafah Pendidikan Barat
IDEALISME
REALISME
PRAGMATISME
EKSISTENSIALISME
PERENIALISME
FALSAFAH UMUM
FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT
ESENSIALISME
PROGRESIVISME
REKOSNTRUKSIONISME
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 44
FALSAFAH BARAT (Mazhab)
Idealisme Realisme Pragmatisme Eksistensialisme
Ciri Terawal &
tradisional
Tradisional Awal abad 20
US / moden
Pertengahan abad 20
- Eropah/ moden
Fokus Kebenaran
akal, jiwa,
kerohanian
Dimensi
Kebenaran,
keadilan dan
keindahan
menerusi
proses
penaakulan
Kebenaran
nyata/
maujud
fizikalnya
Kewujudan
di alam
fikiran
selaras dgn
alam nyata.
Kebenaran
dari
pengalaman
Persekitaran
bersifat
dinamik.
Pengalaman
individu
berbeza
Kebenaran dari
pengalaman bebas
Pengalaman bentuk
idea & pengetahuan
Individu berhak
mempuat pilihan &
bertanggung jawab
Tokoh Plato,
Descartes,
Kant, Hagel dll
Aristotle,
Russel,
Bacon, Lock
Dewey,
Darwin, James
dll
Kierkegard, Jaspers
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 45
Falsafah Pendidikan Barat:
Perbandingan Aliran
T
R
A
D
I
S
I
O
N
A
L


M
O
D
E
N


1. Masyarakat & Pendidikan
2. Pengetahuan & Pembelajaran
3. Pengajaran Guru
4. Tujuan & Program
1. Perenialisme
3. Esensialisme
2. Progresivisme
4. Rekonstruksionisme
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 46
Masyarakat Dan Pendidikan
Sekolah institusi pendidikan formal Rumah institusi pendidikan formal
TRADISIONAL MODEN
Sekolah agen kebudayaan Sekolah memajukan masyarakat
Pendidikan matlamat masyarakat Pendidikan kembangkan potensi
Pengetahuan sediakan pelajar
untuk demokrasi
Pengalaman demokrasi di sekolah
menyediakan pengetahuan untuk
demokrasi sebenar.
Pendidikan kembangkan kognitif
(akademik)
Pendidikan bersepadu (kognitif,
moral dan sosial)
Nilai bersifat objektif & tetap
(berasaskan persetujuan)
Nilai bersifat subjektif (pandangan
individu)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 47
Pengetahuan Dan Pembelajaran
Tumpuan terhadap pengetahuan
dan maklumat
Tumpuan terhadap penyelesaian
masalah & peranan individu
Fokus kepada subjek Fokus terhadap pelajar
Kandungan subjek:
i. Pilihan guru
ii. Penyusunan berurutan
iii.Orentasi perkara lampau
Kandungan subjek:
i. Pilihan guru & pelajar
ii. Susunan ikut kefahaman
iii.Orentasi semasa & hadapan
Kandungan subjek dibahagi kpd
beberapa bidang
Kandungan subjek secara
bersepadu
Rancangan pengajaran disusun
mengikut topik
Rancangan pengajaran disusun
mengikut minat & masalah
TRADISIONAL MODEN
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 48
Pengajaran Guru
TRADISIONAL MODEN
Orentasi teks & bilik darjah Orentasi pelbagai bahan & masy.
Berkumpulan keseluruhan Keseluruhan, kecil & individu
Jadual tetap & masa seragam Jadual anjal & masa fleksibel
Pelajar kumpulan homogeneous &
program khas
Pelajar kumpulan heterogeneous
& program berbeza
Pengajaran berpusatkan guru &
pelajar pasif
Pengajaran berpusatkan pelajar &
pelajar aktif
Keseragaman pengalaman bilik
darjah dan situasi pengajaran
Kepelbagaian pengalaman bilik
darjah dan situasi pengajaran
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 49
Tujuan Dan Program
TRADISIONAL MODEN
Fokus kepada sastera & sains Sepadu (satera, subjek praktikal
& vokasional)
Pengkhususan Umum
Kurikulum ditentukan Kurikulum berasaskan keperluan
dan minat pelajar
Standard yang tinggi & cemerlang:
Tumpuan khas kepada mereka
yang cemerlang
Standard yang setara & fleksibel:
Tumpuan khas kepada mereka
yang pencapaiannya rendah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 50
CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
2. Segmentasi = Sains vs agama
1. Dualisme = sekular vs agama
3. Pengkhususan = Sains agama
4. Fleksibel = Perkembangan kognitif
5. Dinamik = Penemuan baru
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 51
Falsafah Dalam Islam
1.1 Metafizik
Intisari yang Maha Esa, Mutlak dan Kekal
1.2 Epistemologi
Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq)
melalui dua cabang ilmu:
i. I lmu Naqli (Fardu Ain > Wahyu)
ii. I lmu Aqli (Fardu Kifayah > akal)
1.3 Aksiologi
Kebagusan mutlak (kamil), ditetapkan oleh
Allah s.w.t. dengan ekspresi lahiriah dalam
bentuk kebagusan relatif (ketakwaan)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 52
Islam itu addin cara hidup
ADDIN
Komprehensif
Menyeluruh
Bersepadu
Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan
kurniaan Allah. Hikmah juga membawa
maksud kelebihan atau tujuan sebenar
sesuatu perkara. (Kamus Dewan)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 53
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan berterusan ke arah
perkembangan diri individu dari
segi rohani, intelek, emosi dan
fizikal yang membawa kepada
individu yang beriman, berilmu,
berakhlak dan bertakwa dan
beramal soleh untuk membina
masyarakat harmoni, hormat
menghormati dan bantu membantu
antara satu sama lain.
(Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 54
Pendidikan
Bersepadu &
Berimbang
Dalam Islam
ROH
Pendidikan agama
& moral / akhlak
INSAN
KAMIL
JASAD AKAL
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 55
Matlamat Pendidikan Islam
INSAN YANG SOLEH
i. Manusia yang beriman
ii. Manusia yang melakukan amal soleh
iii. Manusia yang mempunyai akhlak mulia
KHALIFAH ALLAH
i. Mengatur kehidupan di dunia sesuai dengan
iradah dan petunjuk Allah melalui ilmu naqli
ii. Mengambil manfaat dari apa yang dikurniakan
Allah dalam alam ini melalui ilmu aqli
FOKUS:
Jasad = Akal = Roh
Ilmu + Iman + Amal
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 56
Ketuhanan
(KHALIQ)
Alam
(MAKHLUK)
Manusia
(MAKHLUK)
Falsafah
Teologi
Perbandingan Falsafah Barat & Islam
Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan
sains. Russell (1946)
Sains
Falsafah Barat
Tuhan, manusia &
alam adalah sama

Falsafah Islam
Allah Maha
berkuasa & mencipta.
Makhluk adalah
ciptaan yg tunduk &
patuh kpd pencipta.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 57
Falsafah Dan Hubungannya Dengan
Pengetahuan
Kneller (1971)
ILMU
NAQLI
1. Wahyu
2. Pengetahuan
Empirikal
3. Pengetahuan
Rasional
4. Pengetahuan
Intuitif
5. Pengetahuan
Aotoritatif
I
L
M
U

A
Q
L
I
Sidi Gazalba (1974)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 58
Kedudukan Falsafah & Pengetahuan
Kedudukan
Falsafah
(Russell)
Jenis
Pengetahuan
(Kneller)
TEOLOGI
SAINS
Wahyu
Intuitif
Empirikal
Autoritatif
Rasional
FALSAFAH
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 59
EKLEKTIK
Kesepaduan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
FALSAFAH
PEND. BARAT
(TRADISIONAL)
FALSAFAH
PEND.
BARAT
(MODEN)
FALSAFAH
PEND.
ISLAM
F P K
Intelek,
Jasmani,
Emosi
Intelek,
Rohani,
Jasmani
Kognitif,
Afektif,
Psikomotor
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 60
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 61
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara. (KPM 1996)
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 62
INTELEK
ROHANI
JASMANI
EMOSI
ILMU
PENGETAHUAN
AKHLAK MULIA
TANGGUNGJAWAB
& SUMBANGAN
KEPADA
MASYARAKAT
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 63
Mazhab
Realisme
Mazhab
Idealisme
Mazhab
Pragmatisme
Mazhab
Eksistensialisme
Perenialisme
Progresivisme
Esensialisme
Rekonstruksionisme
FALSAFAH
PENDIDIKAN ISLAM
AL QURAN &
SUNNAH
Kognitif
Afektif
Psikomotor
Akal
Roh
Jasad
Intelek
Rohani
Emosi
Jasmani
FALSAFAH
UMUM BARAT
FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT
FPK
Menyeluruh
Bersepadu
Seimbang
Harmoni
INSAN
CEMERLANG
Perkembangan
Manusia
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 64
FPK : CABANG
FALSAFAH
METAFIZIK
Kepercayaan
Ketuhanan

EPISTEMOLOGI
Pengetahuan &
Keterampilan
AKSIOLOGI
Nilai (Etika):
Keperibadian
Intelek
Rohani
Jasmani
Emosi
MENYELURUH
BERSEPADU
S
E
I
M
B
A
N
G

H
A
R
M
O
N
I

K
U
R
I
K
U
L
U
M
K
E
B
A
N
G
S
A
A
N
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 65
MATLAMAT
1. Membentuk insan
cemerlang: berilmu,
mahir, berakhlak
2. Melahirkan
warganegara
gemilang: berbakti
kpd keluarga,
masyarakat & negara
3. Mengangkat martabat
bangsa yang terbilang
1. Mendidik sbg satu usaha
2. Mendidik secara berterusan
3. Pengajaran ke arah
mengembangkan potensi murid
4. Pengajaran berfokus individu
5. Pengajaran dilaksanakan
secara bersepadu &
menyeluruh (Intelek,Rohani,
Emosi, Jasmani)
6. Membangunkan pelajar
secara seimbang dan
harmonis
7. Berpaksi ketuhanan
PROSES
HURAIAN & PENGHAYATAN FPK
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 66
Unsur-Unsur Dalam FPK
1.Unsur Intelek
Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa
kepada kebenaran
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
Daya pemikiran yang lojik dan analitik
Ilmu yang bermanfaat
Masyarakat yang berilmu pengetahuan
yang mempunyai sikap suka membaca dan
cinta ilmu.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 67
2. Unsur Rohani Dan Emosi
Keyakinan kepada Tuhan
kepercayaan beragama
kemantapan jiwa
penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat
berbudi pekerti mulia
berbakti dan berkorban
Cintakan tanah air
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 68
2. Unsur Rohani Dan Emosi
Keyakinan kepada Tuhan
kepercayaan beragama
kemantapan jiwa
penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat
berbudi pekerti mulia
berbakti dan berkorban
Cintakan tanah air
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 69
Pendidikan Berterusan
UNESCO 4 Rukun Pembelajaran:
Pengetahuan
Keterampilan
Bermasyarakat
Penghayatan
BAGAIMANA ?
1. Jenis pendidikan: Formal, informal & non formal
2. Sistem pendidikan: Peringkat & aliran pengajian
3. Liberalisasi pendidikan: Tiada had (masa, umur,
gender dll)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 70
Perkembangan Potensi Individu
Fitrah kejadian manusia misteri & kepelbagaian
Fizikal Mental Bakat Sahsiah
MENGAPA BERBEZA?
Genetik Persekitaran
APAKAH POTENSI?
Akhlak
INTELEK JASMANI ROHANI EMOSI
BOLEH BERUBAH?
Persekitaran = interaksi (bimbingan) tingkat potensi
Vygotsky : Teori interaksi sosial (ZPD)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 71
Menyeluruh & Bersepadu
INTELEK
ROHANI
EMOSI JASMANI
Seimbang & Harmonis
Hubungan manusia dengan makhluk
Hubungan manusia
dengan pencipta
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 72
Seimbang & Harmonis
Diri
Keluarga
Masyarakat
Negara
Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan akhir
pendidikan iaitu lahirnya warganegara seperti yang
dihasratkan.
INTELEK
ROHANI
EMOSI
JASMANI
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 73
Dimensi
Interinksik
Dimensi
Instrumental
WARGANEGARA
YANG BAIK
KESAN
PENDIDIKAN
Percaya & patuh
kepada Tuhan
Berilmu
Berketerampilan
Berakhlak
Bertanggungjawab
Sejahtera diri
Berupaya memberi
sumbangan kepada
kesejahteraan &
kemakmuran
keluarga
masyarakat
negara
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 74
Penjelasan dan ketepatan makna
Penetapan matlamat/ Objektif
Menggerak pemikiran
Pemilihan pengetahuan, sumber
dan kaedah
Pemilihan nilai
Sumbangan Falsafah
Terhadap Pendidikan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 75
Rumusan
1. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas,
mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral,
konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran.
2. Falsafah pendidikan barat perenialisme, progresivisme,
esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan
mazhab falsafah umum iaitu idealisme, realisme,
pragmatisme dan eksistensialisme.
3. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur
bersepadu, meyeluruh dan seimbang merangkumi akal,
roh dan jasad.
4. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam
digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 76
Perbincangan
1. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda
faham.
2. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat
dan Islam yang diaplikasikan dalam FPK?
3. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks
pembentukan FPK?
4. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dari aspek epistemologi dan
aksiologi. Bagaimanakah pelaksanaannya dari
aspek melahirkan warganegara yang
cemerlang?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 77
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 78
Pengertian kurikulum
Etimologi
currere - bahasa Latin
- bermaksud race course
atau laluan/jejak/jurusan
curriculum- bahasa Inggeris
- bermaksud jelmaan
Maka, Daud Hamzah (1993) memperluas erti
kurikulum kepada jurusan pengajian yang
diikuti oleh pelajar di sekolah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 79
Kepelbagaian Definisi Kurikulum
Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu
bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined)
Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya
Pelbagai definisi untuk kurikulum:
1. Kurikulum merupakan satu urutan
pengalaman yang disediakan di sekolah bagi
tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara
berfikir dan bertindak secara kumpulan.
(Smith et al, 1957).
2. Kurikulum merupakan semua pengalaman
yang dimiliki pelajar di bawah bimbingan
sekolah (Foshay,1969)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 80
4. Kurikulum ialah suatu perancangan untuk
pembelajaran(Taba,1962)
5. Kurikulum ialah pengalaman pembelajaran
yang dirancang dan dibimbing serta hasil
pembelajaran yang diharapkan, dibentuk
melalui rekonstruksi pengetahuan dan
pengalaman yang sistematik , di bawah
naungan sekolah (Tanner & Tanner,1975)
6. Kurikulum dianggap sebagai lingkungan luas
mod-mod berfikir yang semakin bertambah
tentang pengalaman manusia (Beth,1965)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 81
Olivia(1992) membuat analogi pengertian
kurikulum dengan sekumpulan orang
buta dengan gajah, masing-masing
mempunyai interpretasi sendiri.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 82
Berasaskan pegangan falsafah, kurikulum dapat
ditafsirkan seperti berikut:
1. Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah
2. Kurikulum ialah satu set mata pelajaran
3. Kurikulum ialah isi kandungan
4. Kurikulum ialah program-program pengajian
5. Kurikulum ialah suatu set bahan
6. Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 83
7. Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif
perlakuan
8. Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian
9. Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku
dalam sekolah, termasuk aktiviti kelas
tambahan, bimbingan dan hubungan
interpersonal
10.Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan
di luar sekolah di bawah arahan sekolah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 84

11. Kurikulum ialah setiap perkara yang
dirancang oleh pengelola sekolah
12. Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang
dilalui oleh pelajar di sekolah
13. Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap
individu pelajar sebagai hasil persekolahan.
Maka, definisi-definisi ini menunjukkan skop
yang berbeza dan berfokus kepada pihak
yang berbeza.

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 85
Zais (1996),
Kurikulum meliputi
segala pembelajaran:
DI SEKOLAH
(Terancang &
tidak
dirancang)
DI SEKOLAH
(Terancang)
DI BILIK
DARJAH
(Terancang)
Kurikulum
Umum Khusus
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 86
Prinsip Kurikulum
Terdapat 4 persoalan dasar(prinsip) yang perlu
dijawab dalam usaha membina kurikulum dan
merancang pengajaran Tyler(1945):
1. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai
oleh sekolah?
2. Apakah pengalaman pendidikan yang dapat
disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini
dapat dikendalikan dengan berkesan?
4. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman
pendidikan ini dapat dinilai?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 87
Kurikulum Formal
Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum)
Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan
Seperti yang terkandung dalam silibus dan buku
teks.Kurikulum formal berfokus kepada:
1. Matlamat (goal)
2. Objektif
3. Subject matter
4. Struktur/susunan pengajaran
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 88
Kurikulum tidak formal
Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden
curriculum)
Melibatkan human variables yang tidak dapat
dikawal/dirancang sebelumnya
Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara
pelajar dan guru , yang melibatkan perasaan
,sikap, dan tingkah laku
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 89
Kurikulum bukan formal
Dirancang oleh organisasi tertentu dalam
sekolah atau di luar sekolah untuk pelajar
Kadang kala mempunyai sistem peperiksaan
dan pensijilan
Lazimnya tertumpu kepada golongan tertentu
dengan matlamat dan objektif tertentu
Contohnya: kursus kepimpinan pengawas,
kursus pustakawan sekolah , bengkel teknik
belajar untuk pelajar Tingkatan 5
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 90
Pengertian & Peranan Kurikulum
Pendidikan Di Malaysia
1. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik
& kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi
pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan.
2. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu
pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur
kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk
diwariskankan kepada ahli-ahlinya. (KPM)
Kurikulum Kebangsaan yang ditetapkan hendaklah
menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir
tempoh persekolahan masing-masing
(Akta Pendidikan 1996)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 91
Falsafah & Kurikulum

Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan

Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah
tanpa asas

Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah
pendidikan

Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya untuk
membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh
meliputi dimensi instrumental/sosial dan dimensi intrinsik
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 92
Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan kehidupan
individu sebagai manusia yang berinteraksi dengan alam
sekitar dan alam spiritual.
Berperanan memperkembangkan individu dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani
Individu yang terhasil : mampu berfikir secara logik dan
rasional, membuat keputusan dengan tepat,
menyelesaikan masalah dengan bijaksana,
berkomunikasi dengan berkesan, berinteraksi dengan
sosial dan persekitaran dengan baik, menyesuaikan diri
dengan keadaan kehidupan, beriman dan patuh kepada
tuhan.
Proses pendidikan perlu berterusan dan
berkesinambungan dari semasa ke semasa.
Dimensi Intrinsik
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 93

Mempersoal kerelevanan pendidikan dengan
kehidupan individu sebagai ahli masyarakat.
Apakah sumbangan individu yang terhasil
kepada masyarakat, bangsa dan negara
Sebagai jentera dalam proses menyediakan
tenaga kerja yang terlatih
Bagi tujuan pembangunan negara dari sudut
sosial, kestabilan politik, perpaduan rakyat,
pemeliharaan cara hidup demokrasi dan
pencapaian dasar wawasan negara
Dimensi Instrumental/Sosial
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 94

kurikulum di sekolah perlu ke arah
menyediakan generasi abad ke-21 yang
mempunyai pendidikan yang lengkap bagi
mengisi dua keperluan utama iaitu

keperluan individu
(al-ulum insaniah)
keperluan sosial
(al-ulum kauniyah)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 95
Apakah implikasi falsafah &
kurikulum terhadap pendidikan?

Falsafah memainkan peranan sebagai
dasar yang menjadi arah tuju, panduan
dan bimbingan (sebab itu FPK
diwujudkan). Kurikulum berasaskan
falsafah yang menjadi bahan pengisian
pendidikan.
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 96
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 97
Era
Masyarakat
Melayu Tradisi
Era
Penjajahan
Ambang
Kemerdekaan
Pasca
Merdeka
Pendidikan tidak formal, penerapan
budaya, adat, agama dan kedaulatan
Pengabaian, pecah & perintah,
masyarakat majmuk, penghakisan
budaya, vernakular. Pendidikan
untuk mengekalkan kuasa penjajah.
Pendidikan untuk kesedaran,
penyatuan dan kemerdekaan.
Pendidikan untuk perpaduan, tenaga
kerja dan pembangunan.
Imbasan Perkembangan Pendidikan
Malaysia
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 98
Pengajaran & Pembelajaran
PENDEKATAN
(cth: Konstruktivisme)
KAEDAH
(cth: PBL)
STRATEGI
(cth: Projek)
TEKNIK
(Cth: Berkumpulan)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 99
Perkembangan Falsafah Pendidikan
Malaysia
1. Falsafah Pendidikan Masyarakat Melayu
Tradisional
Pendidikan tidak formal
mengekalkan hirarki status kuo
Kemasyarakatan & kekitaan
Perjuangan untuk kelangsungan hidup
Bakti kepada tanah
Cinta tanah air
Pengekalan budaya & warisan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 100
2. Falsafah Pendidikan Era Penjajahan
(1511 1957)
Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah
Tunduk & kepatuhan pendidikan sekadar ada.
Menekankan prinsip pecah & perintah
Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum
Dualisme
Mengabaikan keharmoniah masyarakat
Menyekat pengetahuan tentang negara.
Penerapan ideologi penjajah

ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 101
i. 1957 1980: Pendidikan untuk pembangunan
intelektual dalam memenuhi tuntutan negara:-
a. Perpaduan
b. Tenaga kerja mahir
c. Pembangunan negara
ii. 1988 - 2+++: FPK didokumentasikan sebagai teras &
tujuhala pendidikan negara untuk pembentukan insan
secara bersepadu (Intelek, Rohani, Emosi & Jasmani)
ke arah pembangunan & kemajuan individu, keluarga,
masyarakat dan negara warganegara cemerlang
iii. Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan PIPP
3. Falsafah Pendidikan Selepas Kemerdekaan
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 102
Bagaimanakah rupa
bentuk pendidikan
masa kini dan masa
depan negara?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 103
PENYATA RAZAK 1956 &
ORDINAN PELAJARAN 1957
Pembentukan Sis. Pel. Keb.
Pendidikan untuk perpaduan
Keseragaman (Bahasa,
kurikulum, peperiksaan)
Persekolahan 6 thn
LAP. RAHMAN TALIB
1960 & AKTA PEL. 1961
Reformasi struktur:
(Persekolahan 9 thn,
Bahasa, Kurikulum
kemahiran/ agama &
moral)
LAPORAN JK KABINET
1979
Penegasan kepada Kualiti
& pengurusan pendidikan.
Kurikulum corak Malaysia:
Persekolahan 11 thn.
RANG UNDANG-UNDANG
PENDIDIKAN 1995
Dasar Pendidikan.
Falsafah Pend. Negara.
Kurikulum : KBSR & KBSM
Pendidikan bertaraf dunia
Landasan Pembentukan FPK
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 104
AKTA PENDIDIKAN NEGARA
ORDINAN PELAJARAN 1957
AKTA PELAJARAN 1961
AKTA PENDIDIKAN 1996
Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan
Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979).
i. Menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar
Pendidikan Kebangsaan.
ii. Rasional kandungan pendidikan kebangsaan.
iii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan
kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pelajaran
Penubuhan
satu sistem
pelajaran +
bahasa
pengantar
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 105
Pelaksanaan Dasar Pendidikan
Kebangsaan
Melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan:
Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar
utama.
Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.
Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.
Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk
Perpaduan negara
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 106
Sistem Pendidikan Kebangsaan
Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada :
a) Pendidikan Prasekolah
b) Pendidikan Rendah
c) Pendidikan Menengah
d) Pendidikan Lepas Menengah, dan
e) Pendidikan Tinggi
tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat

Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan
dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan,
a) institusi pendidikan kerajaan
b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan
c) institusi pendidikan swasta
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Malaysia#Sekolah_bestari
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 107
Menteri
Pelajaran
Perancangan
Pembinaan
Penyebaran
Pelaksanaan
PPD
JPN
SEKOLAH
KPM
Organisasi Dan Pentadbiran Pendidikan
Di Malaysia (KPM)
Kabinet
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 108
SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
Pra sekolah
UPSR
PMR
SPM
STPM/ Matrik
DIP/ IJAZAH
6 thn
3 thn
2 thn
2 thn
3 5 Thn
KBSR
KBSM
PENDIDIKAN RENDAH
Sekolah Rendah Kebangsaan
SRJK Cina
SRJK Tamil
SR Persendirian/swasta
PENDIDIKAN MENENGAH
SMK Harian
SMK Asrama Penuh
SMK Agama
SM Pensendirian/swasta
SMK & Pusat Matrikulasi
PENDIDIKAN TINGGI
Kolej/ IPTA/ IPTS
Pendidikan
Khas
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 109
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
Menteri Pelajaran
Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia
(KPPM)
TKPPM
Dasar
Pemb.
Pendidikan
TKPPM
Operasi
Pendidikan
TKPPM
Pemb.
Profesional
Keguruan
TMP II
TMP I
Ketua Setiausaha
(KSU) (PTD)
TKSU I
Pemb.
(PTD)
TKSU II
Pengurusan
(PTD)
Unit
Pengurusan
Sumber
Manusia (PTD)
JPN
PPD
Sekolah
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 110
Implikasi FPK
Terhadap
Sistem
Pendidikan
PERSEKOLAHAN
K
U
R
I
K
U
L
U
M
BUDAYA
SEKOLAH
SISTEM
PEND
G
U
R
U
Tahap persekolahan,
Aliran persekolahan
Kategori sekolah,
Jenis sekolah,

Pendidikan,
latihan, kualiti
dll
Ilmu, kualiti, berwatak,
kemasyarakatan dll
Liputan,
Reka bentuk,
Perkembangan,
Penilaian,
Pengajaran &
Pembelajaran,
Apa?
Siapa?
Di mana?
Siapa?
Bagaimana?
Bagaimana?
Mengapa?
Mengapa?
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 111
Perubahan Pendidikan
Holistik
Selektif
Faktor
mempengaruhi
Perubahan
E, R, I, C
(Environment, Resource, Involvement,
Communication)
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 112
1. Apakah bentuk anjakan paradigma yang berlaku
dalam perkembangan pendidikan di Malaysia?
2. Apakah peranan Kementerian Pelajaran dan agensi
pendidikan lain dalam perkembangan pendidikan di
Malaysia.
3. Perubahan pendidikan akan mempengaruhi
perubahan guru, kaedah pengajaran &
pembelajaran, bahan sumber, teks dan sistem nilai
& kepercayaan. Bahaskan
PERBINCANGAN
ZAINI ABDULAH (Nota Kuliah) 113